Vishnuh-genootschap

NIET-RELIGIEUS GENOOTSCHAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright : Vishnuh-Genootschap 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open­baar gemaakt mid­dels druk, fotokopie, micro­film, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de rechthebbenden.

De Nederlandse en Javaanse verta­ling van de Lontarboeken van het Vishnuh-Genootschap zijn vastgelegd bij s'Rijkssuccessie te Leeuwarden in Nederland en gedeponeerd bij het Beneluxbureau voor de warenmerken te Den Haag onder nummer 507115 ex. art. 6 van de eenvormige Beneluxwet, door de erfopvolger van het Vishnuh-Genootschap, Gurubesar Lancar Ida-Bagus.


Het Vishnuh-Genootschap is het overkoepelend orgaan van alle verenigingen, die de Authentieke Pencak-Silat gevechtsleer verspreiden volgens de Authentieke leer, welke door het Vishnuh-Genootschap sinds de 2de eeuw is ontwikkeld en die door Gurubesar Lancar Ida-Bagus is gedeponeerd en vastgelegd.

ALL rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

DE NATUUR IS ALMACHTIG

 

... “Oorspronkelijk; voordat religies ontstonden, behelsden de noties Allah en God de vereenzelviging van de Natuur/ het Universum, die in harmonie, in vrede, in eenheid en tot heil was voor de volken die de natuur respecteerde zoals ze was.

 

 Tegenwoordig, in tegenstelling tot het bovenstaande, omvatten de onderhavige begrippen in alle zogenaamde heilige schriften de vloek die de religieuze mensheid ervaart voor de vervorming van de bovengenoemde oorspronkelijkheid en voor alles die zij in het nadeel van de natuur heeft gecreëerd. Dit is een van de voornaamste redenen waarom een vloek rust op alle godsdiensten.

 

 ... Zo zijn de uitdrukkingen “God, Allah, Jahweh, etc.” ontstaan vanuit het Universum, die duizenden jaren geleden door kwaadaardige mensen van allerlei allooi naar hun evenbeeld werden gepersonifieerd en als de schepper van de natuur c.q. het universum voorgesteld.

 

 Vervolgens heeft de religieuze mensheid de schepping naar eigen denkwijze te boek gesteld, verwrongen met egoïsme en verder geijkt voor onderdrukking, dienstbaar gebracht voor genocide, en voorts besmet met alles wat tegen de menselijke natuur indruist tot nadeel van alles wat de Natuur c.q. het Universum totnogtoe heeft voortgebracht!

 

... Deze diefstal van natuur eigen dingen kan niet ongestoord door blijven gaan, zodat de tijd en het recht van de natuur om wraak te nemen op de vroegere dieven en hun nageslachten, die deze diefstal voortzetten en propageren, alreeds in volle gang is. Dit betekent de vernietiging van de God gerelateerde mensheid, waarin het universum zichzelf hersteld in zijn zuivere oorspronkelijkheid.

 

 Allah, God en andere Goden zijn in hun oorspronkelijkheid een en dezelfde, precies zoals de Natuur en het Universum een eenheid zijn.

 

... Dus God/ Allah is niet datgene wat de kwaadaardige religieuze mensheid ooit in hun voordeel en volgens eigen straatje heeft verzonnen, maar de begrippen in kwestie werden door de verwaande mensheid toegeëigend en naar eigen idee vertolkt/ verklaard wat feitelijk alleen aan de natuur c.q. het universum toebehoort.

 

 

... Zo zegt de leer van Vishnuh:

 

"Zolang rehabilitatie van de NATUUR inzake “God en Allah” door de godsdiensten niet heeft plaatsgevonden evenals vernietiging van hun Schriftuurlijke verzinsels, zal de vloek over de religieuze mensheid blijven voortrazen tot complete destructie van hun waarden, normen en religieuze beschaving. De natuur heeft alles geschapen met de instinctieve neiging tot instandhouding van de soort met als doel het leven voor eenieder te veraangenamen en te overleven met de aardse gegevenheden op deze planeet. Laat aan de natuur wat van de natuur is, en laat aan het Universum wat aan het Universum toebehoort."

 

 

 ... Inderdaad … God is groot…. Allah is groot, maar dit slaat niet op de God uit de Bijbel noch op de Allah uit de Koran en uit de zogenaamde heilige schriften van andere wereldreligies. Maar de enige twee-eenheid, die inderdaad groot is, is alleen de geest van het Universum, die de Natuur omvat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VREDE IS VAN KORTE DUUR

 

 Vrede is een kwestie van tijd die door de meerderheid in een religieuze samenleving naar willekeur wordt toegepast. Vrede is aldus niet blijvend, maar gaat altijd tot zover het oog reikt. Dit komt omdat vrede en onderlinge eenheid in een godsdienstige maatschappij niet samengaan.

 

 Er is tweespalt en wantrouwen op deze wereld, die beide bestaansrecht hebben verkregen door mensen die zichzelf op een hoger voetstuk plaatsen en hierdoor zich hoger stellen dan een ander. Dit heeft gemaakt dat mensen geen vertrouwen hebben in de ander.

 

 

 Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie zijn eigen schaduw vertrouwd begeeft zich op het pad van onvoorzichtigheid, omdat deze de vermeende schaduw van de aartsvijand zou kunnen zijn. Leg niet op alle slakken zout, maar blijf wel altijd op uw hoede. En weest ook niet paranoia. Houdt altijd het zekere voor het onzekere en verleidt uzelf nimmer tot verraad van de ander, ook al betreft het uw ergste vijand. Maar wie zijn ex-vijand vertrouwd heeft gecapituleerd en heeft de strijd reeds lang verloren.

 ... Voor rechtgeaarde natuurmensen geldt de standaard, "vertrouw altijd op degenen die met u in eenheid, gelijk denkend en natuur gebonden zijn, en niemand anders, ook niet diegenen, die zich met het materiële bezighouden. Laat verraad over aan diegenen, die de inborst van jaloezie en verraderlijkheid in zich hebben. De medemens verraden is het laagste van het allerlaagste, en alles wat hieraan relateert is het godsgeloof eigen van de gelovige mensheid met betrekking tot hun zelfverzonnen god.”

 

 

Wie met de natuur is laat zich dan ook niet in met denunciatie, ook niet om wraakneming voor wat de ander u heeft aangedaan. Wraak betrachting is een persoonlijke kwestie en mag niet geassocieerd worden met aanbrenging. Voorts dient men niemand te verklikken voor een beloning noch voor het rechtssysteem van de overheid noch voor het een en ander. Laat de schepselen, die meestal behept zijn met trouweloosheid hun eigen boontjes doppen. Overheid, instanties en epigonen die zoekende zijn naar inlichtingen over de ander, moeten deze zelf gaan inwinnen bij hun zelfverzonnen God, die volgens de Bijbel almachtig en alwetend is.

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie genoegdoening voor zichzelf of voor de ander beoogd op basis van persoonlijke wraak, dient te handelen volgens de natuurlijke stelling “een duim voor een duim, een oor voor een oor, een scalp voor een scalp” en die altijd in stilzwijgendheid dient te worden uitgevoerd.

 ... Hebt in dit alles nimmer angst voor God ook niet voor de duivel, want God en Satan bestaan niet, die verraden niemand, maar zijn in werkelijkheid rechtvaardiger dan hun aanhangers. Wat zwijgen betreft zijn de goden het meest betrouwbaarst.

 Maar.... "Vreest in alles altijd de ogen, de oren en de mond van de mens.  En pas nadat de verraderlijke mens volledig tot stilzwijgen is gebracht, vreest dan niets en niemand meer, dan is hij/ zij morsdood. 

 

 

In het algemeen dient men geen stappen te ondernemen waardoor onschuldige mensen in gevaar kunnen worden gebracht en waarvoor men later spijt van zou kunnen krijgen. En laat eveneens nooit merken dat u misnoegd bent om wat de ander u heeft aangedaan. Druip altijd neerbuigend af en zeg altijd “het spijt me”, ook al was u niet de schuld van wat er heeft plaatsgevonden waardoor u benadeeld werd en uw misnoegen heeft gewekt, zodat de verdenking niet op u valt wanneer die ander later verongelukt of materieel benadeeld wordt.

 

 ... Laat in alles duidelijk merken dat men zich gewonnen geeft zodat de agressor zich blijft misdragen en hierdoor de voorzichtigheid en zijn zwakte uit het oog verliest waardoor de rechtvaardiging om wraak te nemen op de betrokkene de te nemen stappen versterkt.

 

 ... Revanche nemen op de ander is evenals vechten een “onplezierige noodzakelijkheid”, die niemand anders aangaat dan u en de degene die zijn straf terecht verdient."

 

Het is hoog tijd, dat de upperten, het overheidsapparaat en de adel in de maatschappij o.a. ambtenaren, magistraten, commissarissen, politie, rechters, leerkrachten, burgemeester, koning etc., voor hun verwaandheid en hooghartigheid eens en voor altijd letterlijk en figuurlijk met de neus op de feiten worden gedrukt.

 

 ... De zogenaamde vooraanstaande mensen zijn in het alledaagse leven doorgaans van mening, dat zij op grond van hun rechtspositie superieur zijn aan de ander. Deze permitteren zich bij hun zelfverzonnen wetten en regels naar willekeur de ander te mogen bevelen, bekeuren of beschuldigen, en dienen derhalve op hun plaats gewezen te worden. En gaat dit niet goedschiks dan maar kwaadschiks, omdat ze geregeld ongestraft misbruik maken van hun machtspositie. Deze moeten te zijner tijd gaan begrijpen, dat menigeen hun actie niet zomaar over zich heen laat gaan, ook al is de wanvrede bij de onderdrukte op het oog niet merkbaar bij de onderdrukker.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zo zegt de leer van Vishnuh:

"Als de vijand gek is, moet u gekker zijn dan uw vijand. Wie wil overleven in een wereld waarin gestoorde mensen wonen moet zich zo gedragen, zodat de gekke meerderheid geen gekheid met je uithaalt.

... Wie wil overleven in een maatschappij waar gekte overheerst moet bij onrecht door de gek hiertegen resoluut optreden en vooral geen pardon kennen tegen gekheid.

... Uit ervaring weten wij, dat wie in de duivel en god gelooft, en met de paplepel onzinnige dingen is ingegoten, meestal, kwaadaardig, geniepig en onbetrouwbaar is als de pest. En wie met pek omgaat raakt ermee besmet, dan sterft de eigenwaarde en zelfrespect uit."

 

 

Ieder moet zijn plaats kennen op deze wereld en beseffen dat elk mens centraal staat. Men dient alleen al op basis van het mens-zijn elkaar te respecteren. Wanneer gelovige mensen hun medemensen niet respecteren moeten ze volgens hun Schriftuurlijke interpretaties en bepalingen ook daadwerkelijk gestraft worden. Immers, hun hun Bijbel zegt, "wie zijn medemens liefheeft spaart den roede niet" (spreuken 13:24.) Dus de religieuze mensheid heeft andersgelovigen lief door ze geen respect te betonen? Niet respect hebben voor de ander betekend dus lief hebben? En wat voor de ene geldt is ook op de uitvinder en diens aanhangers van toepassing. Dan mogen andersdenkenden ook ongestraft de religieuze mensheid neersabelen overeenkomstig "spreuken 13:24.

 

 Als de overheid en de hieraan gerelateerde instanties de burger bij redelijke schuld mag bestraffen, dan is dit andersom ook toegestaan. De burger is eveneens gerechtigd om de overheid en de hieraan gerelateerde instanties bij redelijke schuld de roede niet te onthouden, dan verliest immuniteit haar waarde. Recht voor een Recht voor allen. Dus niet alleen in woord, in geschrifte of in beeld, maar dan ook fysiek. Een kind wordt vaak gecorrigeerd met een correctietik, maar ook de volwassen mens moet hieraan geloven volgens de persoons Bijbel.

 

 ... Dit is toch de wil van hun God? En aangezien gelovigen allemaal godskinderen zijn dienen zij ook den weg te volgen van hun Schriftuurlijke God, "wie zijn kinderen liefheeft "spaart de roede niet." Dit betekent ook dat gelovigen elkaar ongestraft mogen pijnigen en afslachten namens hun God. Lees hiertoe uit de zogenaamde heilige boeken van alle wereldgodsdiensten. In de Bijbel bijvoorbeeld zie Spreuken 13:24, is doorspekt met alles waar de gelovige mensheid zich niet aan houdt en zich ook nimmer aan heeft gehouden. En omdat de gelovigen nooit het goede voorbeeld hebben gegeven, behalve wanneer het in hun eigen straatje paste, zullen ze allemaal in herhaling vallen en tenslotte eindigen in hun eigen Hel, en de hemel, die sowieso niet bestaat, is voor hun een verloren plaats.

 

 ... En aangezien er geen Schriftuurlijke God is zal iemand toch als God moeten fungeren, zodat de teksten in de Bijbel daadwerkelijk in vervulling gaan ter bescherming van de onschuldige mensheid? Hierdoor zal er vrede op aarde zijn waarin iedereen in vrede zal leven met elkaar. Dit kan worden bewerkstelligd door de bemiddeling van een onafhankelijk niet religieus orgaan van natuurmensen, die tot taak heeft om de genoemde verzen die in de Bijbel voorkomen op de volgelingen van de uitvinders van de Godsgeschriften, "dit zijn de kwaadaardige gelovigen”, uit te voeren in het voordeel van iedereen.

  

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 "De ongelovigen zullen de Hemel op aarde beërven, en de gelovigen behouden het paradijs in hun illusoire hemel."

 

 

 De mens die de natuur liefheeft dient hiervan te leren, dat de ene mens de ander niet is. Toon tevredenheid, blijheid en blijf oprecht opdat represaille u de voldoening geeft en het natuurlijke rechtsgevoel rechtvaardigt, zodat berouw na persoonlijke acties in het niet valt. Iemand moet het vuile werk opknappen om de minderheid voor vernedering en onderdrukking te behoeden tegen diegenen die de zogenaamde heilige schriften te kust en te keur toepassen op onschuldige medemensen.

 

Wees rechtvaardig in uw maatschappelijk streven en laat u zich leiden door de spirit van de natuur. Handel altijd rechtvaardig in alles wat u doet volgens de natuurlijke weergave met betrekking tot "recht en waarheid maken vrij" en niet zoals heden wordt gehanteerd "Vrouwe Justitia is blind, dus Recht is Krom."

 

 Rechtvaardigheid is niet in wetten noch in de regelgeving van de staat uitgedrukt, omdat de constitutie gebaseerd is op hun sprookjesboek o.a. de Bijbel, koran, Bhagavad-Gita, Tripitaka, etc. waardoor de wetgever in zijn doelen onrechtvaardigheid bemint en deze hanteert naar willekeur en volgens eigen idee.

 

... Van rechtvaardigheid door de overheid ten opzichte van zijn onderdanen is vaak geenszins sprake, maar behelsd meestal willekeurige onderdrukking in naam van democratie en Sharia of wat men hieronder verstaat. Voor de regering en Justitie geldt de standaard, dat “Recht" geïnterpreteerd wordt naar eigen idee." Vertrouw derhalve nooit de magistraat, ook al belooft zij het volk het gouden kalf, vergeet hierbij niet dat de overheid master is in politiek bedrog teneinde hun oogwitten te verwoorden in “te mooi om waar te zijn.”

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 "Ieder heeft recht van vrije meningsuiting, zelfbehoud en zelfverdediging. Ieder heeft het recht om zijn recht in eigen handen te nemen volgens de stelling van de natuur, “dat wat jij mij hebt aangedaan mag ik ook bij jou terug doen zodat jij ook kan meemaken wat ik ooit heb gevoeld door jouw toedoen.” Ieder heeft evenveel recht, niemand is meer of minder dan een ander."

  

 

Zo zegt de leer van Vishnuh;

... De mens dient als recht­geaarde schep­sel dankbaar te zijn voor het feit dat die ook deel van de Natuur mag uitma­ken. De mensheid dient tevens in het algemeen de na­tuurlij­ke omgeving eerlijk te ver­delen. En de omge­ving be­paalt het voortplan­tingsproces van elk individu, Flora, Fauna en dingen.....

......alles wat leeft heeft automatisch het recht verkregen om gebruik te maken van de natuurlijke gege­venheden teneinde een leefba­ar klimaat te creëren voor alles wat leeft en nog leven moet....

... Houdt daarom voor altijd in gedachten, dat de Natuur onze provisie­kast is die nooit mag worden ver­waar­loosd noch worden vernietigd. Ten eerste omdat levende wezens daartoe het recht niet heb­ben. Ten tweede, daar het leven op aarde anders zal verkommeren. En het eindresultaat van menselijke uitbui­ting van de aardse natuurelementen in haar di­verse natuuraspecten is, - de onder­gang van het menselijke ras, - het einde van de aardse natuur­krachten, en tenslotte - het einde van de wereld.

... Alleen de alomvattende Natuur, het "Universum", dat groter is dan alle goden blijft over. Het Universum zal alles overleven en de aardse natuur doen voortleven in een andere extragalactische ruimte ten behoeve van andere levensvormen....”

 

....*Maar als mensen elkaar toch geens­zins meer verdragen en zich macht toe-eigenen ten koste van ander­mans leven, en die levens die onder hem staan (flora en fauna) naar eigen wille­keur verwoesten, dan moet men gezamen­lijk de handen ineenslaan om de wereld met alles erop en eraan voortijdig op te blazen, zodat levende wezens die nog moeten komen, het ellendig lot dat bij voorbaat op ze wacht, niet hoeven te ondergaan, zij hebben immers niet gevraagd om hier te zijn?...

 


- De laatste Redding -

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 

... "Zodra de laatste ijskappen zijn gesmolten en de laatste natuurlijke levens­bomen zijn geveld, zodra er geen ver­schil meer zal zijn tussen dag en nacht; dan is dit het teken waarop de natuur elementen op het punt staan om ineen te storten. En dit zal onze laat­ste kans wezen om de ecologi­sche structuur van de natuur te helpen herstellen...

... Indien de mensheid de genoemde waarschuwingstekens der natuur gaat loochenen, dan zal het einde van de wereld zeer nabij zijn en zich aankondigen als verval van alles wat ooit leefde en voor zeer lange tijd óf voor eeuwig niet meer leven zal. "Dit is dan de echte Dood van de aardse natuur."
 

 


... Wie zichzelf wenst te blijven dient niet ge­bon­den te zijn aan tijd en ruimte, en wie zelfge­noegzaamheid wil behouden dient altijd zich zelve te verdedi­gen tegen de verwaande en kwaadaardige mensheid totdat de Natuur zelf zijn tol op­eist.

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

"De Aarde en de Natuur zijn niet ons bezit, maar wij -levende wezens- behoren toe aan de natuur evenals de levende planeet waarop wij leven. De "Natuur" is de oorsprong en de schepper aller leven van al wat is, van al wat was en van wat nog komen zal. Alleen de natuur leeft eeuwig."...

 

 Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/kroon nederlands-001
gallery/ruimte met copyright-002
gallery/vishnuh-fotos 09788-001
gallery/logo fotoshop1-ned-003