© Copyright: Vishnuh-Genootschap

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open­baar gemaakt mid­dels druk, fotocopy, micro­film, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de rechthebbenden. De Nederlandse en Javaanse verta­ling van de lontarboeken van het Vishnuh-Genootschap zijn vastgelegd bij s'Rijkssuccessie te Leeuwarden in Nederland en gedeponeerd bij het Beneluxbureau voor de warenmerken onder nummer 507115, door de erfopvolger van het Vishnuh-Genootschap, Gurubesar: R.R.Purperhart <> Lancar Ida-Bagus.

 

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

 

 

De niet bestaande God/ Allah is een man, volgens de Bijbel/ Koran en andere zogenaamde heilige boeken.

 

Wat is hiervan waar?

 

De Bijbel, de Koran, en andere zogenaamde heilige boeken behandelt vrouwen als rechteloze, onreine en achterlijke wezens. Maar gelet op de evolutietheorie kan dit niet waar zijn.

 

Dat de zogenaamde heilige boeken geschreven zijn door mannen is een duidelijke zaak, maar dat geeft de man geen enkel recht om de vrouw als een minderwaardig wezen te positioneren en ondergeschikt te maken aan een ander.

 

De vernederingen die in de godsboeken zijn vermeld aangaande de vrouw benadrukt het feit dat de zogenaamde heilige boeken van nul en generlei waarde zijn en dat de man het god concept heeft bedacht ten eigen bate en ter vernedering van de ander.

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 

"Het meest machtige wezen op aarde is de vrouw, omdat de vrouw leven kan doen ontstaan uit haar lichaam. Toen het leven ontstond, was het vrouwelijk geslacht er het eerst, maar de man was er nog niet.

... Het vrouwelijk geslacht had destijds een andere natuurlijke mogelijkheid om levende wezens te vermenigvuldigen, precies zoals het slakachtige wezen, dat tegelijk mannelijk en vrouwelijk kan zijn.

... Toen het mannelijk geslacht nog geen bestaansrecht had, deed het vrouwelijk geslacht exact wat de natuur van haar heeft verwacht inzake vermenigvuldiging met de gegevenheden middels de speling van de natuur.

... De waarheid is, dat de man uit de vrouw is geboren. Zonder het vrouwelijk geslacht zou het mannelijk geslacht er nu niet zijn. Zo is dat gegaan, maar niet zoals de wereldreligies de mensheid totnogtoe heeft doen geloven en nog steeds doorgaat met hun Adam & Eva absurditeit.”

 

 

…Het is in wezen een grote schande dat mensen van een andere seksuele geaardheid (B.T.L.G.) in bijna alle zogenaamde heilige boeken worden afgeschilderd als inferieur, vies en mensonwaardig. http://www.debijbelzegt.nl/homofilie.htm

 

… Echter, de meeste gediscrimineerde soortgenoten kent helaas geen eigenwaarde en heeft ook totaal geen respect voor zichzelf, doordat ze in zelfberusting de vernederingen door een ander en de Bijbel zich laten welgevallen door religieus te zijn en te blijven.

... Ze stellen zich onderdanig aan een godsdienst die hun minacht. Dit is duidelijk te lezen in de Bijbelse passages waarin ze zijn neergezet als seksobject, verleidster, samenzweerster, bedriegster, verraadster, leugenares, verachtelijk, smerig, besmettelijk en rechteloos.  www.debijbelzegt.nl/vrouw.htm

 

… Het Vishnuh-Genootschap respecteert ieder rechtgeaarde mens als geen ander, maar zij plaatst terecht een kanttekening bij al de onderhavige groepen die een godsdienst adoreren, terwijl ze door de zogeheten heilige schriften worden vernederd en zijn neergezet als onreine en minderwaardige wezens waarmee naar believen mag worden gesold.

 

… Zij die zich van dit euvel bewust zijn, maar desalniettemin toch het woord van de Bijbel als waar aannemen, worden door het Vishnuh-Genootschap beschouwd als de verachtelijkste mensen die nooit moeten worden vertrouwd, behoudens de onmondige wezens en degenen die familie gebonden of omgeving gerelateerd zijn of op enig andere wijze zich niet kunnen distantiëren van het godsdienstig juk.

 

... Dit soort religieuze mensen dat volgens de basis van de zogenaamde heilige schriften niet geaccepteerd mag worden, is in de omgang zeer gevaarlijk. Het merendeel zal uit eigen belang er ook alles aan doen om geaccepteerd te worden. 

Het Vishnuh-Genootschap spreekt uit ervaring en weet, dat dit soort gelovigen in de regel gewetenloos is en over lijken kan lopen om haar beoogde doelen te bereiken.

... Dit komt doordat dit soort gediscrimineerde mensen geen zelfrespect kent en dit ook niet heeft aangeleerd en vaak uit een verborgen wraakgevoel ernaar streeft om medemensen te vernederen zoals het haar ook overkomt door de heilige boeken, die door mensen geschreven zijn.

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 

“Wie geen zelfrespect kent zal een ander niet kunnen respecteren en wie geen zelfwaarde heeft kan een ander niet naar waarde bepalen noch iets naar waarde schatten.”

 

 

Dus iemand die geen respect heeft voor zichzelf is niet in staat om medemensen te respecteren, omdat de respectloze mens niet kan aanvoelen wat respect is en wat respect precies inhoudt.

... Wanneer iemand een persoon of iets aanbidt terwijl men als vuil wordt gezien door deze, dan beschouwd de aanbidder zichzelf ook als vuil en mensonwaardig waarin zelfrespect, eigenwaarde en respect in het algemeen in contact staan met het verleden waardoor ze anderen geen respect kunnen betonen, omdat ze niet weten wat respect is.

 

... Vooral bij dit soort mensen moet men erg bedacht zijn op sociaal gevaar, aangezien hun gedrag vergelijkbaar is met dat van de vroegere verraderlijke Surinaamse slaven die om de aandacht van zich af te leiden alles deden om zich geliefd te maken bij hun slavendrijver.

... Zo fungeerden ze als verklikker voor wanneer hun soortgenoten van de plantages wilden vluchten of iets deden wat voor een slaaf destijds verboden was door de koloniale christelijke heerschappij.

... Deze zwarte verraders waren ook de genadeloze beulen die ingezet werden om de weggelopen mannelijke en vrouwelijke slaven te straffen door marteling, mishandeling en verkrachting, en dit op de meest wrede manieren die men zich maar kan bedenken. (zie de creolen http://vishnuh.nl/nl/Vishnuh-Humor/ )

 

... Deze bloedhonden in mensengedaante deden hun folterwerk met ongekend veel sadisme om hun meesters te plezieren. Maar de ijver waarop ze te werk gingen veranderde niets aan hun minderwaardige positie, want ze werden trots hun dienstbaarheid het meest veracht door de overige slaven en door hun christelijke meesters als het ergste uitschot van de slavernij beschouwd.

... Later ondergingen deze slavenverraders hetzelfde lot wat ze hun soortgenoten hadden toebedacht en aangedaan.

 

... Hun christelijke meesters waren eveneens in Gods naam meedogenloos. Niet iedere verdachte heeft zich destijds het bovenomschreven gedrag gepermitteerd, maar de meeste wel.

 

De nageslachten die zich bij deze aangesproken voelen, moeten het maar nemen zoals het is, en de wetenschap die naar de afstammelingen van die vroegere verraders zou kunnen herleiden en wie wel of wie niet zich aan verraad heeft schuldig gemaakt, is tegenwoordig niet meer te achterhalen.

Desondanks is de waarheid hard om aan te horen voor wie liever doof wil zijn in verband met het slavernijverleden. **

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie zichzelf niet respecteert weet niet wat respect is en zal een ander ook geen respect kunnen betonen.”

 

 

... En wat deze door het godsgeloof gediscrimineerde mensen ook zullen doen om zich geliefd te maken bij een ander, ze zullen ondanks al hun moeite bij leven het zout der aarde blijven proeven, daar waar ze denken thuis te zijn.

... Dit, omdat de religieuze mensheid onveranderbaar hypocriet is ingesteld, aangezien de passages die de vernedering en minachting van dit soort mensen behandelt in hun heilige boeken zullen blijven bestaan als het woord van hun God.

... Deze zullen daartoe keer op keer door eenieder ongestraft hergebruikt mogen worden namens God. En God/Allah zal dit zoals gewoonlijk ook voor altijd goed vinden.

 

... Tegenwoordig prediken de hypocriete religieuze predikers van het christelijk geloof uit eigen belang een gematigde en aangepaste godsdienstleer om de kerk te redden van de ondergang.

... Ze beweren eigenmachtig en onder druk van het volk, los van hun godsdienstleer, het zout der aarde te willen accepteren.

 

En de door het godsgeloof opgevoede bevolking ziet niet in dat een moordenaars boek, de Bijbel en soortgelijke, geen vrede noch verandering kan brengen in hun leven.

... Velen beweren met verve de liefde te herkennen van de massamoordenaar, hun Here god daarboven.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De braafheid wordt geprezen maar sterft een bittere dood, omdat de goedheid bedriegt door de schijn van slechtheid.”

 

 

Daarbij neemt de gelovige massa de fictieve Bijbelse interpretaties als waar aan o.a., dat Jezus hun zonde heeft weggenomen. De wereldgeschiedenis heeft daarentegen aangetoond dat Jezus een Robin-Hood figuur was van zijn tijd.

... Hij werd destijds door de jaloerse religieuze regeringsbende vermoord omdat hij op de eerste plaats een heiden was en ten tweede ondermijnde hij hun gezag.

... Jezus wees het arme burgervolk op haar rechten, eigenwaarde en zelfrespect, want het arme volk werd indertijd door de religieuze meerderheid gruwelijk uitgebuit.

 

De godsdienstvloek die op het christendom rust, oefent steeds een zware druk uit op het leven van de christenmens waardoor de religieuzen telkens in herhaling vallen ten aanzien van onderdrukking, genocide en wijdverbreide mensenrechtenschendingen in naam van hun kwaadaardige verzinsel, God.

... Dit gegeven geldt voor alle religies.

 

Mensen vergeet toch nimmer, dat de gewraakte passages in de Bijbel/ Koran/ Thora en andere religieuze boeken te allen tijde van kracht blijven totdat deze zijn verwijderd.

 

... Zolang de onbestaande God/ Allah de teksten van vernedering en onderdrukking tegen de mensheid niet laat weghalen uit de zogenoemde heilige schriften, blijven de onderhavige groepen mensen, die minderwaardig, rechteloos en onrein worden geacht, gedoemd als het zout der aarde tot in de eeuwigheid.

... Ze zullen hun titel vooralsnog behouden en bekend staan als onrein, rechteloos, smerig en waarop voorts de toepassing van alle termen zullen blijven gelden, ter vernedering van dit soort volk, dat door de zogenaamde heilige geschriften sinds Bijbelse tijden wordt gediscrimineerd en beschouwd als minderwaardige wezens.

 

Wie in God/ Allah gelooft en waarde hecht aan de kwaadaardige sprookjes van de Bijbel/ Koran/ Thora, Bhagavad-Gita, etc., moet wel degelijk rekening houden met de onmenselijke teksten die in de heilige geschriften staan wat inhoudt, dat ook hun leven onherroepelijk op de tocht staat. God kent geen pardon voor de gelovigen noch barmhartigheid, aldus, ondank is Gods loon. http://westerse-beschaving.org/de-waarde-van-een-vrouw/

 

En de getoonde gematigdheid van de huidige predikers van het christendom, ten opzichte van vrouwen in het algemeen, homoseksuele personen, lesbische vrouwen, transgenders, en andere door het godsgeloof minachtte mensen, is slechts een rookgordijn om medemensen te misleiden en om geld aan ze te verdienen volgens de stelling “U staat Uw erfenis aan ons af anders brandt U in de Hel.”

http://westerse-beschaving.org/homofielen-moeten-dood/ Niet alleen de Moslims, maar het Christendom evenals alle andere religies denken er ook zo hierover.

 

Echter, de geschiedenis heeft aangetoond en tot thans, dat God/ Allah, *dit is feitelijk de kwaadaardige religieuze mensheid*, niet barmhartig is, maar onverbiddelijk, onmenselijk en kwaadaardig als de pest.

 

... Kijk hiertoe maar gerust naar de wereld om u heen en ontdek, dat God/ Allah slechts een fictie is van kwaadaardige mensen die een godsdienstleer hebben gecreëerd om hun misdaden tegen de menselijkheid te kunnen vergoelijken. http://westerse-beschaving.org/islam-het-kwaad-uit-naam-van-god/

 

… Ondertussen zijn er honderden goden en godinnen naar wie men kan bidden, maar er is niet een die antwoordt geeft.

 

Ondanks al de slechtheid die de Bijbel en andere godsdienstboeken promoot, wil ik de religieuze mens toch geruststellen door te zeggen, dat niet alles in de Bijbel, de Thora, Bhagavad-Gita en in de Koran verkeerd is, maar "Alleen  de pagina nummering is correct en het gebruikte papier is van sublieme kwaliteit.”

 

Hieronder ziet u linkjes waar ieder zijn hart kan ophalen evenals leerrijk materiaal.

http://www.debijbelzegt.nl/recht.htm

 

http://westerse-beschaving.org/islam-verkrachtingen/

 

 

  Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

 

gallery/kroon nederlands-001