© Copyright : Vishnuh-Genootschap

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open­baar gemaakt mid­dels druk, fotocopy, micro­film, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de rechthebbenden. De Nederlandse en Javaanse verta­ling van de lontarboeken van het Vishnuh-Genootschap zijn vastgelegd bij s'Rijkssuccessie te Leeuwarden in Nederland en gedeponeerd bij het Beneluxbureau voor de warenmerken onder nummer 507115, door de erfopvolger van het Vishnuh-Genootschap, Gurubesar R.R.Purperhart <> Lancar Ida-Bagus.

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh;

... De mens dient als recht­geaarde schep­sel dankbaar te zijn voor het feit dat die ook deel van de Natuur mag uitma­ken. De mensheid dient tevens in het algemeen de na­tuurlij­ke omgeving eerlijk te ver­delen, en de omge­ving be­paalt het voortplan­tingsproces van elk individu, Flora, Fauna en dingen.....

......alles wat leeft heeft automatisch het recht verkregen om gebruik te maken van de gege­venheden van deze teneinde een leefba­ar klimaat te creëren voor elkaar enook voor alles wat leeft en nog leven moet....

 

... Houdt daarom voor altijd in gedachten dat de Natuur onze provisie­kast is die nooit mag worden ver­waar­loosd alsook nooit en te nimmer mag worden vernietigt. Ten eerste omdat levende wezens daartoe het recht niet heb­ben, en ten tweede, daar het leven op aarde zal verkommeren, want het eindresultaat van menselijke uitbui­ting van de aardse natuurelementen in haar di­verse natuuraspecten is, - de onder­gang van het menselijke ras, - het einde van de aardse natuur­krachten, en tenslotte - het einde van de wereld.

 

... En alleen de alomvattende Natuur, het "Universum", dat groter is dan alle goden, zal alles overleven en de aardse natuur doen voortleven in een andere extragalactische ruimte ten behoeve van andere levensvormen....


....*Maar als mensen elkaar toch geens­zins meer verdragen en zich macht toe-eigenen ten koste van ander­mans leven, en die levens die onder hem staan (flora en fauna) naar eigen wille­keur verwoesten, dan moet men gezamen­lijk de handen ineenslaan om de wereld met alles erop en eraan voortijdig op te blazen, zodat levende wezens die nog moeten komen, het ellendig lot dat bij voorbaat op ze wacht, niet hoeven te ondergaan, zij hebben immers niet gevraagd om hier te zijn?...


- De laatste Redding -

 

... Zodra de laatste ijskappen zijn gesmolten en de laatste natuurlijke levens­bomen zijn geveld, zodra er geen ver­schil meer zal zijn tussen dag en nacht; dan is dit het teken waarop de natuur elementen op het punt staan om ineen te storten. En dit zal onze laat­ste kans wezen om de ecologi­sche structuur van de natuur te helpen herstellen...

 

... Indien de mensheid de genoemde waarschuwingstekens der natuur gaat loochenen, dan zal het einde van de wereld zeer nabij zijn en zich aankondigen als verval van alles wat ooit leefde en voor zeer lange tijd OF voor eeuwig niet meer leven zal. "Dit is dan de echte Dood."

... Wie zichzelf wenst te blijven dient niet ge­bon­den te zijn aan tijd en ruimte, en wie zelfge­noegzaamheid wil behouden dient altijd zichzelve te verdedi­gen tegen de verwaande en kwaadaardige mensheid totdat de Natuur zelf zijn tol op­eist.

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 

"De Aarde en de Natuur zijn niet ons bezit, maar wij -levende wezens- behoren toe aan de natuur evenals de levende planeet waarop wij leven. De "Natuur" is de oorsprong en de schepper aller leven van al wat is, van al wat was en van wat nog komen zal. Alleen de natuur leeft eeuwig."...

 

 

 

 Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

 

gallery/vishnuh 0877
gallery/alleen de natuur-001
gallery/only nature lives forever-005
gallery/only nature lives forever-023
gallery/engels 2-001
gallery/boek4-engels-001
gallery/alleen de natuur boek 3 published-001
gallery/boek cover verlossing-002
gallery/wie gaat naar de hemel-004
gallery/who remain on earth-logo1-001
gallery/e-book original sin
gallery/base_16072(1)-001
gallery/halleluja-001
gallery/praise the lord-001
gallery/niet alles is zichtbaar-001
gallery/not everything is visible-001
gallery/index-002
gallery/vedas1-002
gallery/vedas1-001
gallery/deel1-001
gallery/deel2-001
gallery/deel3-001
gallery/deel4-001
gallery/eboek4-001