Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

© Copyright : Vishnuh-Genootschap

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

EEN EERBETOON AAN WIJLEN RUBEN ROOZENDAAL

Wij, de leden van het Vishnuh-Genootschap gevestigd te Suriname en elders ter wereld alwaar haar leden er verspreidt wonen, hebben de heer Ruben Rozendaal persoonlijk gekend die als een van de weinige Surinamers, op een niet traditionele wijze, op 25 februari 1980 heeft bijgedragen aan een vrije Suriname.

 Hoe dan ook, Ruben was in de jaren 80 een ware held van het Surinaamse volk.

Destijds heeft bijna iedere Surinamer de Surinaamse coupplegers toegejuicht, behalve dan degenen die toentertijd met God op de achtergrond het legaal bewind vormden en haar onderdanen op democratische wijze hebben onderdrukt evenals de sympathisanten die hun kansen, om het volk te onderdrukken en uit te buiten, door de coup in rook zagen opgaan.

 Suriname heeft een voornaam held verloren, en deze held Ruben Roozendaal zal voor eeuwig in de Surinaamse geschiedenisboeken vermeld staan als een van de pioniers van de eerste orde. Helaas is betrokkene in de periode na de coup tot aan het einde van zijn leven verguisd en verlaten door een groot deel van de ondankbare Surinaamse massa.

 

Maar gelukkig heeft niet iedere Surinamer Ruben in de steek gelaten. Wij, de Vishnuïsten van het niet-religieuze Vishnuh-Genootschap, hebben wijlen Ruben Roozendaal tot aan zijn laatste ademtocht in zijn onschuld en verhaal geloofd. Precies zoals het merendeel van het religieuze Surinaamse volk ook in haar God gelooft, met dien verstande dat wijlen de heer Rozendaal heeft bestaan en grotendeels de waarheid sprak, in tegenstelling tot God die nooit heeft bestaan, aldus niet kan praten en evenals de Bijbel slechts een verzinsel is van de kwaadaardige mensheid.

De heer Rozendaal heeft ongetwijfeld bij leven medemensen kwaad aangedaan doordat hij in functie blindelings opdrachten heeft uitgevoerd voor zijn superieuren waarin hij destijds vertrouwen had, maar grotendeels onwetend was over de toedracht en de precieze bedoeling daarvan.

Maar de goede daden die Ruben heeft betracht, hangende zijn leven na de coup, hebben zijn veronderstelde kwade daden ruimschoots overspoeld en zijn onschuld apert aangetoond, dat hij toentertijd in functie misbruikt werd door zijn meerderen.

Voorts heeft wijlen de heer Ruben Roozendaal zonder de hulp van derden zichzelf bevrijd van zijn eertijdse misdaden.

Volgens onzes inziens was Ruben, ondanks zijn religieuze achtergrond, heiliger dan God en de Paus.

Velen zagen het onschuld en de goedheid niet in van Rozendaal, omdat de meerderheid van zijn latere tegenstanders geleid werd door ongegronde wrok die ze aangeleerd hebben van hun kwaadaardige en onbarmhartige god.

 Een zekere prominent in de Surinaamse samenleving heeft ooit ten overstaan van zijn toehoorders beweerd, dat wijlen Ruben Roozendaal een verrader was, een Judas, die met een bord linzensoep kon worden omgekocht. 

Maar wanneer men de hierboven omschreven ongefundeerde laaghartige aantijgingen omdraait zal men begrijpen wie daadwerkelijk de verrader was en nog is die zich tot op heden als een Judas heeft geprofileerd.

 M.a.w., zijn vroegere strijdmakkers en leidinggevende zijn nu verdachte van de decembermoorden, maar zolang deze gasten volgens het rechtmatigheidsstelsel niet berecht zijn voor hun wandaden tijdens de coup, zijn zij, evenals God die verdachte is van genocide, slavernij en eeuwenlange mensenrechtenschendingen, zo onschuldig als een lammetje.

Desondanks zal het kind van God eerdaags worden gebroken en in zijn eigen hel terechtkomen, ook in naam van hun God.

https://www.volkskrant.nl/buitenland/heeft-suriname-baat-bij-amnestie-voor-kind-van-god-desi-bouterse~a3235275/

Dat wijlen de heer Ruben Roozendaal voor zichzelf opkwam en het onrecht dat aan zijn conto werd toegeschreven wilde uitleggen aan de Surinaamse bevolking maakt hem geen verrader, maar een slachtoffer van het militair systeem aan wie hij ooit trouw had gezworen.

 

Hij, wijlen de heer Ruben Roozendaal heeft aan ons verteld;

  • dat hij in eerste instantie voor de groep van zestien als een dolle door het vuur ging;
  • dat hij, al dan niet in opdracht heeft gehandeld en geschoten alsook een legio mogelijke opposanten gesommeerd om op hun buik te gaan liggen terwijl hij zijn punt-50 op hen richtte;
  • dat hij in overleg met de groep veelvuldig heeft gelogen waar in alle leugen de onomstotelijke waarheid verborgen zat;
  • dat hij gehoor heeft gegeven aan alle bevelen hetwelk hem destijds door zijn meerdere werden opgedragen, zonder dat hij daarover vragen heeft gesteld;
  • dat hij met medeweten en goedkeuring van zijn oude strijdmakkers medemensen heeft benadeeld;
  • dat hij deels voor zichzelf en voor aller bestwil de waarheid heeft verdraaid;
  • dat hij voor het overige met de groep nog veel meer dingen heeft gedaan die het daglicht niet kan verdragen.

Kort nadat Ruben met zichzelf in het reine kwam heeft hij uit eigener beweging de groep van zestien verlaten, maar vreesde nadien voor zijn leven.

Alles wat wijlen de heer Ruben Roozendaal ten nadele en ten voordele van zichzelf heeft verklaard maakt hem nog geen slecht mens, maar een held die voor zijn ware “ik” opkwam!

De leden van het Vishnuh-Genootschap kan met opgeheven hoofd unaniem zeggen, dat wijlen Ruben Roozendaal geen verrader was noch Judas, maar hij was een oprecht “gelovig mens”, die ondanks de ellende en haat die hij van zijn geloofsgenoten heeft ondervonden aanvankelijk zijn religie niet is afgevallen.

Wijlen Ruben Roozendaal heeft ons ook nimmer verraden na wat wij allemaal met gevaar voor eigen leven ten behoeve van zijn veiligheid hebben gedaan, ook niet toen hij besloot uit het leven te stappen.

Ruben Roozendaal was een standvastig mens. Jammer genoeg was hij door de omstandigheden rondom hem zeer verbitterd tot aan zijn dood.

Wijlen de heer Ruben Roozendaal was een goed mens, in tegenspraak tot het merendeel van zijn egoïstische gelovige landgenoten die altijd riepen, dat zonder onderscheid in godsdienst of overtuiging ook niet-gelovigen van de economische vooruitgang zouden profiteren.

… Maar toen het voor ze erop aankwam om hun heldhaftige woorden waar te maken en het uur van de waarheid aanbrak, leed de religieuze Surinaamse meerderheid en de regering aan geheugenverlies. En nu, nog steeds.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Een goed mens is iemand die, ongeacht ras, rang, stand, afkomst, politieke of religieuze overtuiging, goed doet en niet doet alsof die goed is.”

 

 

Als de rivier kon praten …. De stille getuigen ….

 

Ondanks de duidelijke tegenstellingen van ons “niet-religieus gemeenschap” ten opzichte van zijn godsdienstbeleving, heeft Roozendaal geregeld ons gemeenschap in Suriname verblijd met zijn gulle donaties.

Dat deed hij graag als dank voor wat wij ooit voor hem hebben betekend als medemens in een tijd waarin hij dringend hulp nodig had en door zijn zogenaamd godvruchtige vrienden finaal in de steek werd gelaten en zelfs opgejaagd.

Nadat het Vishnuh-Genootschap hem veiligheid heeft geboden, zodat er geen gevaar meer voor hem dreigde, begaf hij zich weer in het openbaar.

De heer Ruben kwam daarna regelmatig bij ons langs en gaf met weinig woorden, waarna hij dan weer verdween, zonder dat hij voor zijn gift enige tegenprestatie heeft verlangd. En zoals hij zelf keer op keer aangaf “Jullie hebben al meer dan genoeg voor mij gedaan in een tijd waarin mijn zogenaamde vrienden lelijk tegen mij zijn geweest.”

Wijlen de heer Ruben Roozendaal was tot hier nog geen lid van ons Gemeenschap, maar het Vishnuh-Genootschap beschouwde hem desondanks als een goede en oprechte vriend.

De heer Roozendaal heeft ons de waarheid onthuld, en de wandaden van alle betrokkenen zijn ons bekend.

 Lang voordat Ruben Roozendaal besloot zijn verscheiden te bewerkstelligen zwoer hij zijn godsgeloof ten overstaan van ons af. Nadat hij de eed aan het Vishnuh-Genootschap heeft afgelegd is hij toegetreden als lid van onze orde.

Hierna heeft wijlen de heer Ruben Roozendaal het Vishnuh-Genootschap dringend verzocht om desnoods met harde hand erop toe te zien dan wel te voorkomen, dat zijn nabestaanden door de kwaadaardige religieuze Surinaamse massa worden afgerekend voor zijn misdaden, waarna het Vishnuh-Genootschap hem dit plechtig heeft beloofd.

Ruben heeft volmondig toegegeven, dat hij zijn medelanders dienstgetrouw en in onwetendheid kwaad heeft aangedaan tijdens de coup.

… Daarbij heeft hij zichzelf geenszins verschoond van de misstappen die hij ten tijde van de militaire machtsovername heeft ondernomen onder aanvoering van zijn meerderen. Toch hoopte hij dat de Surinaamse gemeenschap in het algemeen hem ooit zal vergeven voor wat hij hun in het verleden heeft aangedaan.

Op een van de gelegenheden dat Ruben binnen onze orde was, heeft hij de door hemzelf op schrift gestelde bekentenissen alsmede officiële documenten aan het Vishnuh-Genootschap toevertrouwd waarna het genootschap deze zorgvuldig in bewaring heeft genomen.

… Daarbij deed Ruben het verzoek om dit alles, zodra daar de tijd voor is onverbloemd in de openbaarheid te brengen.

Het Vishnuh-Genootschap zal zijn verzoek, zodra de gelegenheid daartoe mogelijkheden biedt graag nakomen, als dank voor zijn vrijwillige tegemoetkoming aan ons gemeenschap gedurende zijn levensjaren en door zijn verbintenis met onze orde.

“Wij, leden van het Vishnuh-Genootschap weten, dat de heer wijlen * Ruben Roozendaal* ons niet meer kan horen, want toen de dood bij hem intrad zijn al zijn levensfuncties evenals de geestesatomen in zijn lichaam opgehouden te functioneren, zodat waarneming en communicatie in een fysieke wereld onmogelijk is geworden.

… Het is evenmin onmogelijk om contact met hem op te nemen via de geestelijke weg, omdat de geestelijke wereld een verwrongen fantasie is van getraumatiseerde, religieuze en geestelijk gederailleerde mensen.

… Daarom richten wij thans het woord tot de overlevenden; “Wij, leden van het Vishnuh-Genootschap hebben onszelf beloofd, om de Hel in godsdienstig Suriname te laten losbarsten zodra de tijd daar rijp voor is, zoals wij dit ook bij leven en ten overstaan van de natuur aan wijlen de heer “Ruben Roozendaal” hebben beloofd.”

Tenslotte heeft wijlen Ruben Roozendaal vlak voor zijn dood nogmaals aangegeven, dat hij geen vertrouwen had in God noch in de religiositeit en ook niet in de rechtvaardigheid van het Surinaamse volk en derhalve geen rust zal kunnen vinden wanneer zijn nabestaanden na zijn dood, wegens zijn vermeende misdaden, op goddelijke wijze zouden worden beoordeeld en veroordeeld.

Daarop heeft het Vishnuh-Genootschap Ruben Roozendaal gerustgesteld, dat hij daarover geen zorgen hoefde te maken, daar hij, Ruben Roozendaal, zoals elk lid van het Vishnuh-Genootschap volgens haar adat inzake “het recht van weerwraak” toepasbaar mag stellen op eenieder die moedwillig aan zijn nageslachten heeft getornd of daartoe een poging doet dan wel een poging heeft gedaan.

http://debijbelzegt.nl/recht.htm

Moge zijn nabestaanden allen in vrede, geluk, rijkdom en in goede gezondheid hun leven vervolgen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=KSmgdEtUFKA

Eindnoot:

… Dat wijlen Ruben Roozendaal zichzelf vermoord heeft was dat zijn volste recht. Het Vishnuh-Genootschap is van mening dat iedereen recht heeft op zijn eigen leven en niemand heeft het recht om het leven van een ander te bepalen, ook god niet noch de Duivel, want die bestaan niet.

Dus, ieder mens heeft recht van zelfbeschikking, aldus mag iedereen zelf weten wat hij/ zij met zichzelf doet.

Wanneer iemand zelfmoord wil plegen is dat zijn goed recht, vooral wanneer de zelfmoordenaar denkt dat het ergens goed voor is.

… En wanneer een of meerdere leden van ons bij zelfdoding hulp nodig heeft of het niet aandurft om zichzelf van het leven te beroven, dan komen wij op verzoek van de betrokkene heel graag aan zijn doodswens tegemoet.

Wie spoedig zijn aardse leven wil inruilen voor het eeuwige moet dat zelf weten, en wie wil wachten totdat de Natuur zijn tol opeist, zo geschiedde dat ook. Dus ieder wat wils.

… Doodgaan is gratis, alleen de begrafenis/ crematie kost geld. Dus iedereen, “ongelovigen” zowel “gelovigen”, is vrij om eerder te overlijden, niemand is verplicht om zijn eigen natuurlijke dood af te wachten.

… Het leven is uit stof opgebouwd, stof zijt men en tot stof keert alles terug, hoezeer men dit graag anders zou willen zien. Er is geen leven na de dood, er is geen god die alles berecht, er is geen religieuze code die garantie geeft voor een leven na de dood, er is geen Hemel noch Hel.

Leven in het hiernamaals is een kwaadaardig godsdienstverzinsel van de schrijvers van de zogenaamde heilige schriften onder anderen de Bijbel, de Bhagavad-Gita, the Tripitaka, the Thora enzovoorts.

 

De wazige religieuze termen zoals;

“ieder levend wezen verschijnt na zijn dood voor de opperste rechter”,

“het laatste oordeel is enkel aan de Almachtige Schepper”,

“Gods molen draait langzaam maar zeker”,

“elk mens zal verantwoording moeten afleggen in het hiernamaals/ Walhalla voor zijn zonden”, etc. >> dat zijn allemaal Bullshit godsdiensttheorieën, oftewel de krankzinnige uitlatingen en na-aperijen van hersenloze mensen die slechts fungeren als doorgeefluik van de reeds gevestigde godsdiensten. God bestaat niet, de Duivel Hemel, Nirwana, Al-Djannah, Walhalla en Hel evenmin.

 

Zo zegt de leer van “Vishnuh”:

” Wie in een leven in het hiernamaals gelooft is mesjogge, en wie geloof hecht in de “Heilige schriften” en ervan overtuigd is, dat hij of zij bij sterven in de Hemel c.q. het walhalla komt te wonen zal te dien tijde dood zijn, want wie in het hemelse Paradijs terechtkomt is levenloos en behoort niet meer tot de levende aardse Natuur.

… De Natuur is de schepper des levens, alleen de Natuur kan de waarheid weten.”

 

Namens het Vishnuh-Genootschap

 * Wijzigingen voorbehouden