Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

“GODS ZEGEN” OMVAT DE WAARHEID, DAT “GOD BLESS” SARCASME UITDRUKT

 

 

 

Vishnuh-Genootschap

 

https://www.mijnbestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/?q=lancar

 

 God/ Allah/JHWH zegent niemand,

maar vervloekt en minacht een ieder

die “God Bless” of “Insha’Allah” roept.

 

… Mensen die bij elk wissewasje “God Bless” roepen of andere uit Schriftuurlijke waanzin ontsproten spreuken hanteren, om heilig en lief te worden bevonden, zijn doorgaans de grootste slechteriken en inslecht, die, als er een God zou bestaan, door diezelfde God onmiddellijk zou worden veracht en vernietigt.

 

… Er zijn wel uitzonderingen die de regel bevestigen dat het ook anders kan zijn. Want er zijn ook goedhartige mensen op deze wereld die, ondanks hun kwaadaardige geloofsovertuiging, door hun eigen natuurlijk goedmoedige aard hun medemens het licht in de ogen gunnen.

 

… Heden ten dage beschouwd de mensheid haar egoïstische belevingswereld helaas als doodnormaal, omdat goed en slecht broederlijk samengaan waardoor er moeilijk onderscheid kan worden gemaakt, tussen wie het goed of slecht met de ander meent.

 Jonge kinderen daarentegen zijn erg onschuldig, helaas worden deze gaandeweg vaak verpest door het gedrag van hun opvoeders, familie en de omgeving waarin ze opgroeien.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De geest van de tijd is de enige levensfactor en onzichtbaar maar betrouwbare vriend, die de verstandige mens inzicht geeft en leert wie het goed of slecht met een ander voor heeft.”

 

… “God Bless” is sinds Bijbelse tijden ontstaan door de religieuze rechtsorde als een vloekwoord tegen hun God en ook tegen alles wat niet goed was in hun ogen.

 

Vooral de gehersenspoelde Zuid-Amerikaanse volkeren gebruiken het begrip “God Bless” te pas en te onpas met de regelmaat van de klok.

… In deze vroegere onderworpen landen o.a. Honduras, Brazilië, Colombia, Venezuela, Panama, Costa Rica, Guyana, Nicaragua, de bovenwindse en benedenwindse eilanden (o.a. de Dominicaanse republiek, Ned. Antillen, Saba etc..), Frans-Guyana etc., werden haar inwoners letterlijk en figuurlijk middels de zweep gekerstend.

… En in Suriname is 80 % van de slavenafstammelingen, wiens voorouders door de Rooms-katholieke c.q. Christelijke kolonialisten als slachtvee werden behandeld en later op de meest gruwelijke manier is afgeslacht, geloviger dan de Paus.

… Alle volkeren die onder het juk van het christendom, van de islam of onder het juk van enig ander godsdienst op gruwelijke wijze of anderszins werden bekeerd tot het godsgeloof hebben geen zelfrespect noch verantwoordelijkheidsgevoel.

… Ze zijn aldus de gewetenloze verraders van hun voorouders.

 Het zijn vooral de ouderen die qua kerstening dicht bij het vuur hebben gezeten en daardoor een godsdiensttrauma hebben overgehouden aan het godsgeloof.

… Jammer genoeg hebben dezen zich hierin berust en functioneren tot nu als een doorgeefluik van ellende aan de jongere generatie.

Deze achtergestelde ouderen bezigen in hun achterlijkheid aldoor de zogenaamde bevrijdingsvolle Jezus theorieën, waar de Bijbel vol van is. Dit, om hun tekortkomingen goed te praten en om indruk te wekken op hun nageslachten.

 

…Deze achterlijke oudjes leven in de waan dat hun nageslachten het allemaal slikt als zoete koek, terwijl hun oir uit respect ze niet uitlacht maar diep in zichzelf hun ideeën belachelijk vindt. Velen van hen weet alvast, uit het diepste van hun hart, dat ze de overgeleverde giftige religie, de achterlijke en kwaadaardige ideeën van hun oudelui niet zullen continueren noch overbrengen op hun nazaten.

 

En de wijze waarop de door het geloof getraumatiseerde ouderen de godsdienst brengen en naïeve mensen instrueren  tot het geloof lijkt zo onschuldig, maar ondertussen kwaadaardiger dan de pest en onrechtvaardig zoals alleen een godsdienst kan zijn.

 

… Het is niet altijd waar, dat oude mensen vanzelfsprekend verstandig zijn en wijs. De meeste ouderen kunnen een hoop nonsens uitkramen door hun achterlijkheid en opgedrongen bijgeloof.

… Velen zijn achterlijk gebleven en door hun koppigheid en valse schaamte niets willen bijleren, omdat ze eenmaal geïncarneerd zijn met kwaadaardigheid, en jong geleerd is oud gedaan.

.. Let wel; Het is goed om ouderen te respecteren, maar let er vooral op dat niet alle ouderen respect verdienen, maar het merendeel behoort tegen haar achterste een ferme schop na te krijgen.

 

In het algemeen zijn mensen die hun medemensen en nazaten een godsdienstsprookje aanleren erg opdringerig, egoïstisch en verwaand en bovendien oerdom.

… Doorgaans kan men een gelovig mens van niets overtuigen; want hun geloof is niet gebaseerd op bewijs, maar het is gebaseerd op een diepgewortelde behoefte om te geloven.

… Deze godsdienstige egoïsten beogen net zulke egoïstische mensen te creëren als zichzelf om niet alleen te zijn en om hun leugens te kunnen blijven voeden, maar hoofdzakelijk om hun kwaadaardige religie te consolideren tot wanhoop en ellende voor allen die zich in hun waanzin storten.

 

In bijna overal ter wereld heeft “God Bless” slachtoffers gemaakt o.a. in Azië, Afrika, de Filipijnen, maar Amerika en Afrika spannen hierin de kroon.

… In de verenigde staten en Afrika zijn tot op heden de sporen van de eeuwenlange religieuze onderdrukking duidelijk merkbaar.

… Dit uit zich meestal op de wijze waarop de zwarte Amerikaanse negerbevolking en de christelijke Afrikanen op traumatische wijze godsbeleving belijden. Ze zijn zo koket als de beste.

 

 

  

De Aarghon van Neberu hangt boven alle bedehuizen.

 

Bekende zwarte hielenlikkers zoals Martin Luther King hebben zich vroeger ingezet om het zwarte slavenvolk te doen geloven dat de blanke God en Jezus van ze hield.

… Martin Luther King kletste een heleboel uit zijn nek over bevrijding van de negers, maar hij predikte daarin met lof over het godsgeloof van de witten dat de ondergang en ellende over de zwarten heeft gebracht.

… Deze Amerikaanse creool heeft zich volledig ingezet om een godsgeloof, dat zijn soortgenoten eeuwenlang heeft mishandeld met de zweep tot allerlei mensenrechtenschendingen, te honoreren als de ultieme weg van hun bevrijding.

 

Maar de blanke slavendrijvers dachten heel anders over zijn verbroederingstheorie. De witte Amerikanen zagen destijds de verbroedering met de bevrijde negerslaven niet zitten. Ze kwamen in opstand daartegen, omdat ze hun toekomst niet broederlijk wenste door te brengen met het uitschot dat eeuwenlang hun slaaf is geweest.

… Ze besloten daarop te recht om de zwarte volksmenner en hypocriet naar een andere wereld te helpen.

 

Slechts een kleine groep blanken heeft uit eigen belang Martin Luther King als een held erkend, omdat ze inzagen dat door hem hun inkomsten zouden groeien en ze hun godsdienstleer ongestoord konden consolideren onder de zwarte populatie wanneer de achterlijke zwarten geld bleven geven aan de kerk voor de uitbreiding van het ultieme kwaad over de mensheid.

… En dit gekerstend zwarte volk beseft tot op heden nog niet, dat deze zogenaamd menslievende blanken de mensen zijn die hun dankbaarheid uitsluitend zullen bewijzen, door naar hun begrafenis te komen. Meer niet!

 

Voor ons was M. Luther King geen held, maar een voorouderlijk verrader zoals vele andere zwarte religieuze leiders in de geschiedenis zijn geweest.

Het Vishnuh-Genootschap kan in geen enkel geval respect opbrengen voor dit soort getraumatiseerde volken dat niet van het verleden heeft geleerd en helemaal zijn opgegaan in de godsdienstleer van hun wrede overheersers en voorouderlijke moordenaars.

… Deze onnozele religieuze naties zullen derhalve nimmer vrede kennen zolang ze de godsdienstleer aanhangen van hun voorouderlijke moordenaars.

 

Wereldwijd zijn de gekerstende zwarte volken compleet kierewiet en koket in hun Jezus belijdenis en godsbeleving.

… Als standaard maken de meeste zwarte kerken een hele show van hun kerkelijke samenkomst, kerkgangers die in trance geraken en als wilden in het rond springen waarvan sommigen allerlei idiote capriolen uitvoeren of schuimbekkend op de grond vallen, de naam van hun God aanroepend, gevolgd door andere soortgenoten die hun voorgangers overtreffen alleen om interessant te doen.

… Verder dwalen des zondags in hun kerk overdreven huilende en gillende kerkgangers begeesterd rond, en ze spelen zombies.

Het is in hun kerk vele malen erger dan op de kermis. De meeste predikers zijn vermaarde oplichters die gaarne profiteren van de aanstellerijen hunner volgelingen.

… Zoals gewoonlijk doen deze predikanten bij al dit soort gelegenheden een schepje bovenop om hun volgelingen te foppen met hun zogenaamd indrukwekkende ceremoniën van geesten uitdrijving, die ze meestal met medewerking van hun assistenten opvoeren en een show weggeven die zijn weerga niet kent.

… En dit alles doen ze voor een religie die mede verantwoordelijk was voor eeuwenlange uitbuiting van hun voorouders die tenslotte in naam van God op gruwelijke wijze werden uitgemoord?

… Kortom in één woord “Belachelijk!”

 

… Deze zwakzinnige gasten beseffen in wezen niet de impact van hun gestoordheid en kunnen ook totaal niet indenken hoe belachelijk ze in werkelijkheid zijn.

… Dit soort geestelijk gestoorde mensen is te allen tijde niet serieus te nemen en bovendien een sluipend sociaal gevaar voor groot en klein.

 

… In landen waaruit kolonialisten zijn voortgekomen zal racisme, rassenhaat en rassendiscriminatie nooit verdwijnen, maar juist als een vervloeking blijven rusten op de instanties en bevolking die de Bijbel beschouwen als hun culturele erfgoed.

 

 

  

Het zwaard van goed en kwaad wordt gedragen door de rechterhand van Vishnuh, de vernietiger van alle godsdiensten

 

In feite hebben de meeste onderdrukte volken wereldwijd bijna niets van zichzelf, de geschiedenis niet, evenmin de godsdienst die ze zo kokettisch belijden.

… Bijna alles is door hun vroegere overheersers voorgeschreven, evenals de taal, landhuishoudkunde, de wetten en regels, etc.

… En in de meeste landen waar hun voorouders werden ingebracht en waar nageslachten hiervan nu wonen worden deze alleen “getolereerd” en niet als volwaardige ingezetenen van het land beschouwd.

… De meeste gekerstend afstammelingen van de onderdrukte volken doen hun best om geaccepteerd te worden door de maatschappij waarin zij leven, maar in de ogen van de bevoordeelde overheersende meerderheid worden de achtergestelden gezien als het restant van het bekeerde inlandse en slavenvolk.

… Kortom, bijna alles behoort toe aan een ander dat nimmer aan de gediscrimineerde volken zal toebehoren zolang ze de waarde van het leven niet inzien.

 

 

 

In het algemeen zijn de slaafse religieuze navolgers net als papegaaien. Dit soort figuren fungeert voornamelijk als doorgeefluik van de kerk en imiteert alles wat de kerk ze maar voorkauwt.

Voorts rennen deze godsdienstige slijmballen  vaak wanhopig rond als een kip zonder kop en adoreren luid schreeuwend de Jezus figuur en zeiken daarbij over wonderen die hun simpele ziel niet kan bevatten als een alledaags verschijnsel.

 

… Meestal leeft dit soort mensen, dat op de Bijbel zweert, met een illusie en denkt dat haar  kwaadaardigheden tegen de menselijkheid zich middels de biecht kan worden verschoond tot daadwerkelijk vergiffenis door haar kwaadaardige God.

… Dit zijn in de regel ook slechte mensen die zich met een veelheid van Bijbelse woorden zich heilig voordoen. Ze roepen om de haverklap “God Bless” en hopen lief bevonden te zullen worden en ondertussen zijn deze de grootste duivels die men zich maar kan bedenken.

… Het leeuwendeel van dit duivelsvolk is regelmatig in de kerkbanken te vinden waar ze Hossanna liedjes zingt met engelenstem, maar in het alledaagse leven beestachtigheid en kwaadaardigheid jegens soortgenoten betrachten.

Dus “God is the Devil himself!”

 

… Derhalve is de kerk niet voor niets een wereldwijde criminele organisatie die onmiddellijk bij wet wereldwijd verboden dient te worden. Dit, omdat godsdienst de kwaadaardigheid van gelovigen voedt, aanwakkert en stimuleert tot wereldwijde mensenrechtenschendingen namens een imaginaire God/ Allah die in hun bekrompen hersenpan huist.

 

… Wonderen bestaan niet. Alles is natuurlijk en alles is verklaarbaar. Wanneer een waarneembaar gebeurtenis of verschijnsel onverklaarbaar lijkt, betreft dit geen wonder maar iets dat wij mensen nog niet begrijpen en nog geen verklaring voor hebben gevonden.

… Wonderen zijn onder anderen alleen te vinden in het grote sprookjesboek van “duizend en één nacht” en andere, alsook in de godsdienstsprookjesboeken o.a. de Bijbel, de Thora, de Koran, de Talmud, de Bhagavad-Gita, etc.

 

Ooit zal de geschiedenis zich wreken tot een wereldwijd niet controleerbaar enorme chaos van weerwraak voor wat de voorouders van al de onderdrukte volken door de religieuze mensheid is aangedaan.

… En dit geldt ook voor alle wereldgodsdiensten.

 

Zo werkt in alle hiervoor genoemde landen het woord “Godbless” als een vervloeking, gezien de nasleep van onderwerping en ellende die de ingezetenen in de betreffende gebieden nog steeds ervaren door de vroegere religieuze wereldheerschappij.

 

… Jammer genoeg leven bovengenoemde volken nog steeds in de middeleeuwen, compleet met het middeleeuws barbaars gedrag van hun vroegere wreedaardige Christelijke kwelgeesten in hun achterhoofd die na elke zweepslag op hun slachtoffer “God Bless” riepen om zodoende zichzelf te vrijwaren door hun wreedheid te interpreteren als Godswil.

 

… Vandaag de dag loopt de huidige generatie van de gehersenspoelde volken heel parmantig rond met een kruis om hun nek die zich niet bewust is, dat ze  een gruwelijke godsdiensttraditie continueren van vervloeking en onderdrukking.

 

… Dit vermaledijde woord “God Bless” en voorts alle zogenaamd goed bedoelde Bijbelse teksten, dat een fictie is van de vroegere kwaadaardige mensheid, heeft van oudsher slechts ellende gebracht en zal steeds ellende brengen voor wie zich hierop verlaat.

 

God Bless omvat een vervloeking aan degene die deze uitspreekt, in plaats van vrede, liefde en geluk te benadrukken voor zichzelf en voor die ander. Kijk hiertoe maar goed en kritisch naar de huidige wereld om u heen en oordeel zelf vanuit een neutrale zinsbeleving.

… En de zegen van de zogenaamde heiligen heeft tot thans slechts gebakken lucht opgebracht.

 

”God zegene” oftewel “God Bless” zeggen tegen een ander komt neer op een illusie wensen voor zijn medemens, want God die een fictie is van de kwaadaardige mensheid bestaat niet (zie:

http://www.neonnettle.com/news/2406-handwritten-draft-of-the-bible-discovered-proves-complete-work-of-fiction

https://beyondallreligion.net/2012/01/21/how-christianity-was-invented/

 

… Wie zijn medemens een illusie toewenst meent het ook niet oprecht met die ander, hetzij bewust of onbewust.

… Zo houdt de ene mens zijn medemens gaarne voor de gek en overstelpt deze met de GodBless-vloek, die ontsproten is uit de kwaadaardige religieuze oudheid.

 

… Dus “God Bless” of “God zegene” is één van de legio Bullshit zegeningen die vroeger door kerken is bedacht om medemensen in te palmen voor hun religieuze apekool.

… Ditzelfde “God Bless theorie” geldt ook voor de na-apers van de Bijbel. Dit zijn de moslims die bij alles “Insjallah” prevelen.

… In Sha Allah’ (إن شاء الله of ‘En sha Allah’) is een Arabische term en betekent “als God het wil” of “bij Gods wil.”

 

… Het meest frappante van het bovenstaande is, dat de Arabieren eerlijk en eerbiedig zijn ten opzichte van hun God, in tegenstelling tot de christenen.

… De moslims zeggen “ALS ALLAH HET WIL” of “BIJ GODS WIL”, dus ze laten uit respect voor hun God de beslissing van de zegening aan hem over, terwijl de christelijke wereld daarentegen zo hypocriet en verwaand is door zich direct als gelijke op te stellen naast hun fictie God.

Ze zeggen voorbarig in hun eigen taal “GOD ZEGENE U” of “GOD BLESS.”

 

… Dus, de christelijke wereld heeft geen eerbied voor hun God, laat staan dat ze eerbied hebben voor hun medemensen en de levende Natuur.

 

… Maar ook al respecteren moslims hun Allah, feit blijft toch wel, dat ze evenals de Christenen oneerbiedig zijn ten opzichte van elkaar en hun medemens, laat staan dat ze eerbied hebben jegens de baarlijke natuur.

… En deze hoofdregel geldt voor alle godsdiensten. Er is geen enkele godsdienst die goed is, ze moeten allemaal onherroepelijk letterlijk en figuurlijk op de schop.

 

Medemensen die zich niet aangesproken voelen door de hierboven “God Bless definitie”, zijn meestal degenen, die ondanks de menselijke tekortkoming in hun godsgeloof, toch eerlijk en vredelievend zijn jegens hun anders denkende medemens en de waarheid appreciëren.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie respect heeft voor een ander, het oprecht met deze meent en hem of haar iets gunt, dient die ander iets tastbaars te geven of spreek een persoonlijke hoop uit, in plaats van namens een fictie uit een kwaadaardig verleden, onzin uit te kramen.”

 

  

 ALLEEN DE NATUUR LEEF EEUWIG

 

… Wie het godsgeloof op de een of andere sociale wijze opdringt aan anderen betracht disrespect jegens medemensen. En dit euvel dat “opdringerigheid” heet hebben alle godsdiensten met elkaar gemeen.

… De geschiedenis heeft bewezen, dat religies sinds hun ontstaan nimmer achting hebben gehad voor andersdenkenden noch voor de godsdienstleer van hun religieuze mededingers.

 

… En dit onderlinge disrespect is heden ten dage nog alom duidelijk zichtbaar, tenslotte weet iedere gelovige het veel beter dan zijn alwetende medegelovige broeder of zuster waardoor “de erfzonde” als een religieuze vloek zal blijven voortbestaan in de gelederen van de godvruchtige mensheid en aldoor vat zal blijven hebben op het verstand van de onwetende en verwaande religieuze mens.

… En ook hier in dit alles geldt voor iedereen, “wie de schoen past trekke hem aan.”

 

… Daarnaast zijn mondiaal gezien een legio gelovigen die feitelijk diep in hun hart ongelovig zijn, maar helaas geestelijk gevangen zitten in hun leefomgeving en daartoe sociaal gedwongen om met de religieuze stroom mee te gaan.

 

… Veel ongelovige religieuzen zijn in hun land en cultuur veiligheidshalve genoodzaakt om de vrede te bewaren met de heersende religieuze rechtsorde.

… Ze moeten doen alsof ze meegaand zijn om het voor zichzelf niet moeilijk te maken en om hun overlevingskansen te vergroten.

Dit, wegens gevaar voor eigen leven en dat van hun dierbaren, omdat gelovige mensen in principe slechte mensen zijn, want wie hun waarheid niet deelt mag normaliter alleen ellende, vijandschap, achterbaksheid, kwaadsprekerij en valsheid van ze verwachten.

 

… In landen, waar andersdenkenden geen poot hebben om op te staan, aldus rechteloos zijn, geldt de ongeschreven wet, dat men bij mishandeling of onrecht door de religieuze orde “dank u wel” moet zeggen.

… Desondanks kan niemand in zo’n situatie hun rechten ontnemen, … omdat ze daar geen rechten hebben.

 

Vandaag de dag rijzen alom ter wereld groeperingen en individuen als paddenstoelen uit de grond, die regelrecht tegen een of meerdere van hun geloofsdoctrines ingaan.

… Maar deze protesteerders zullen ondanks hun inspanningen rechteloos blijven totdat de Schriftuurlijke bepalingen die niet op hun sympathie hoeven te rekenen uit hun heilige schriften worden geschrapt.

… Daarnaast is de meeste van dit soort labiele gelovige figuren zeer onbetrouwbaar, omdat deze hun kwaadaardige religie en daarbij behorende geloofsdoctrines trouw blijven, ondanks hun antipathie tegen een deel ervan.

 

… Deze zijn de egoïstische hypocrieten die een groot gevaar betekenen voor iedereen en zijn bovenal nimmer te vertrouwen, omdat dit soort type gelovigen met alle winden kan meewaaien zolang het in hun voordeel is.

… Als voorbeeld daarvoor verwijs ik naar de tegenwoordige Iraanse vrouwenbeweging en andere soortgelijke nepprotesteerders.

… Degenen die de Hijab en Nikab nog langer weigeren te dragen en door velen onterecht als heldinnen worden gezien, zijn feitelijk de hypocrieten, omdat ze nog steeds de islam belijden die het kwaad is in naam van Allah.

 

… De hoofddoek, welke in de Koran is voorgeschreven door hun Allah, en de Islam horen bij elkaar, precies zoals Adam en Eva bij elkaar horen.

… In deze combinatie is het kwaad onafscheidelijk aan elkaar verbonden.

… De een kan niet leven zonder de ander, of de activisten weigeren beide of ze accepteren alle twee. Een middenweg is in de Islam niet mogelijk, Insha’Allah.

 

 Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De enige manier om de islam, het christendom, het jodendom en andere godsdiensten te hervormen is door van ze af te komen.”

 

  

Religies en gelovigen, wij wensen u een behouden aankomst op de planeet Mars.

Bon voyage et long retour! (Ga heen en kom nooit meer terug!)

 

 

 Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus