Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

 
 

 

 

De Wereld Boodschap

 

van het Vishnuh-Genootschap

 

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus 

 

 

 

 

De Natuur is Almachtig

Dames en Heren, Meisjes en Jongens;

 

Dit is mijn boodschap aan iedereen c.q. de wereldbevolking en komt recht uit mijn hart zonder daarbij te letten op ras, rang, stand, afkomst, religieuze of politieke overtuiging.

 

Wie de waarheid verafschuwd is deze in een legio gevallen hard om aan te horen en wie de waarheid niet wil weten moet deze verhandeling dan ook niet lezen, en wie de schoen past trekke hem aan.

 

Overal heerst het godsgeloof.

Hoe komt dit? Het is geijkt in de wereldgeschiedenis, dat eeuwenlang volken in steden en dorpen meedogenloos werden opgejaagd door geloofsfanaten die wereldwijd, meestal met klaar geweld, en middels indoctrinatie onschuldige mensen hebben gedwongen om tot hun godsdienst over te gaan.

 

Uw voorouders van allerlei allooi werden in veelheid als beesten afgeslacht door vroegere hoofdreligieuze organen, te vergelijken met de werkwijze van de hedendaagse sekten o.a. IS, Boko Haram, Taliban, Leger Des Heren, enzovoorts die tegenwoordig medenaasten terroriseren in naam van hun God en deze gewezen onmenselijke handelwijze van de wereldgodsdiensten als voorbeeld hebben opgevolgd.

 

Dit wreedaardig onderdrukkingssysteem, dat godsdienst heet, werd later in de geschiedenis door belanghebbende ingezetenen onderschept, gekopieerd, in wetten en regels vastgelegd, verdraaid naar willekeur, met politiek vermengd en tenslotte aan het volk geleerd als de ultieme en juiste vorm van het Godsgeloof.

 

De wereldgodsdiensten zijn wis en zeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle mensenleed en nare gevolgen op deze aarde, omdat hun vroegere afschuwelijke werkwijze om wereldvolken te bekeren tot hun geloof hedendaags door allerlei sektarische groepen wordt toegepast om alom ter wereld dood en verderf te zaaien ter realisering van hun doelstellingen.

Voorbeeld heeft doen volgen.

 

Met andere woorden, de drie Hoofdkerken die vroeger de drie-eenheid vormden  (Thora, islam, christendom)  die sinds Bijbelse tijden elkaar naar het leven staan en elkaar ijverig van alles misgunnen, zijn de feitelijke hoofddaders en aanstichters van wereldwijd geweld en normloosheid, zodat hun bestaansrecht onmiddellijk bij wet wereldwijd verboden moet worden.

 

Deze wereldgodsdiensten zijn de aanzet geweest voor de vorming van de gewelddadige sekten die in het recente verleden afgrijselijke misdaden hebben gepleegd tegen de menselijkheid, en nu nog.

 

En tot thans genereren de sektarische groepen al hun wandaden op last van een eigengereide kopie welke gebaseerd is op de zelfbedachte en geschreven God geschriften van de bestaande religieuze grootmachten, en aldus de Bijbel  Koran, Thora en andere godsdienstgeschriften totnogtoe als voorbeeld gebruiken ter rechtvaardiging van hun uitgebreide mensenrechtenschendingen namens hun God.

 

En discriminatie, is een uitvinding van de kerk, want in vroegere bijbels werden slechte mensen zwart afgebeeld met kroeshaar en-of sluikhaar en de goede mensen waren wit afgebeeld met geel haar.

… Later werden ook andere minder gekleurde volken toegevoegd aan de reeds gediscrimineerde volken en rassen, en zo kreeg deze intens gemene vorm van discriminatie navolging door de religie minnende en andersdenkende bevolking wereldwijd.

 

Vooral religieleiders en staatshoofden schroomden zich niet voor om hier een potje van te maken, zodat discriminatie heden ten dage geïncarneerd is in de huidige maatschappij en in het leven van alledag.

 

Alle redenen om heden ten dage wereldwijd alle kerkhoofden, religieuze staatshoofden, sekteleiders, de Paus en Bisschoppen, Rabbijnen, de Pope, Imams en overige Moslimleiders met onmiddellijke ingang in hechtenis te nemen en te onderwerpen aan een gerechtelijk en strafrechtelijk onderzoek.

Dit dient te gebeuren ten bewijze aan de wereldvolken dat misdaad niet loont.

 

En tegelijkertijd dienen alle godsdienstboeken vernietigt te worden en hernieuwd een “boek” worden geschreven waarin alle volken en rassen van de wereld alom vertegenwoordigd en verenigd zijn als eenheid.

… Ook de grondwet dient per omgaande wereldwijd te worden aangepast.

 

… Volgens de Bijbel zegt de Bijbelse God in zijn waanzin dat zijn volgers van hun vijanden moeten houden, maar hijzelf kan niet van zijn aartsvijand Satan houden noch vergeven, die de problemen met nepotisme naar voren bracht.

… En de onbestaande grote narcistische kerel, die God wordt genoemd, vond het niet leuk dat hij geconfronteerd werd met zijn grove leugens en te kijk werd gesteld.

… Dus de onbestaande God is een dwaas, en op zo’n dwaas kan men niet vertrouwen. Geen wonder dat ook de religieuze mensheid niet van haar vijand houdt, want ze vernietigen elkaar tot verregaande mensenrechtenschendingen, precies het voorbeeld volgen van hun idiote, wreedaardige, onbarmhartige en sadistische Bijbelse God.

… Dit geldt ook voor Allah en zijn onnadenkende slaafse volgelingen die een kopie hebben gemaakt van de Germaanse Bijbel en er meer dan 100 jaar erover hebben gedaan om deze in te kleden naar Arabisch model die Koran wordt genoemd.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Het hoofdprobleem is niet dat religieuze mensen en racisten ongeschoolde mensen zijn, maar dat ze net genoeg opgeleid zijn om uit eigen belang te kunnen discrimineren en om religieuze sprookjes en fabels te kunnen geloven en niet genoeg opgeleid zijn om de kwaadaardigheid van het godsgeloof te kunnen doorzien en zich af te vragen wat discriminatie precies inhoudt.”

 

Dat discriminatie de wereldbevolking ten opzichte van elkaar ten nadele heeft beïnvloed is, behalve in de christelijke landen, maar ook duidelijk merkbaar in de landen waar voorouderverering centraal staat.

… Neem bijvoorbeeld China en de landen waar er overwegend niet veel religieuzen wonen, en toch discrimineren ze je daar waar je bij staat. 

… Het is bijvoorbeeld de chinees van jongs af aan ingebrand zich niet te mengen met iemand van een ander ras en vooral niet met iemand van het negroïde ras, om verwatering van hun soort te voorkomen.

… De Chinezen, sommige Aziatische volken en andere betrachten discriminatie via het zogenoemd verwateringsconcept en verplichten op tactische wijze hun nageslachten om dit te zien als hun culturele plicht waardoor de jonge generatie discriminatie van een ander medemens als normaal ervaart.

… Deze prille nazaten hebben meestal geen flauw benul van wat discriminatie feitelijk inhoudt die deel uitmaakt van hun leven. Vervolgens draagt deze Aziatische jeugd zoals hun oudelui, volgens traditie, dit voorouderlijk concept over op de volgende generatie

… Ze maken bewust of onbewust zichzelf wijs, dat ze een uitverkoren volk is, maar ze beseft daarbij niet dat haar denkwijze neigt naar religiositeit, omdat de meeste religies zoals het Jodendom, het christendom, de Jehovah’s getuigen, enz. ook ditzelfde concept hanteert van “het uitverkoren volk.”

… Het verschil is hierbij dat de Chinezen en andere gelijkdenkenden zichzelf hebben uitverkoren op grond van een oerdom voorouderlijk idee en de Israëlieten, Christenen, de Joden en andere gelijkdenkenden op basis van een door hun Schriftgeleerde verzonnen goddelijk besluit.

Dit kwaad kan eeuwenlang op oude voet doorgaan totdat de niet-religieuze meute die volgens een voorouderlijke kronkel discriminatie omhelst hiervan bewust is en zich volledig gaat inzetten om dit euvel voorgoed te elimineren.

 

… Maar niet alleen China hoor, kijk maar naar Zuid- en Noord-Korea en kijk ook naar de rest van de blanke en de zwarte wereld waar ook niet religieuzen wonen, maar die wel behept zijn met het discriminatie virus. 

… En de individuen die zich toch vermenging met een ander dan hun eigen ras permitteren worden door hun directe omgeving stilzwijgend buitengesloten of met de nek aangekeken.

… Dit komt geregeld voor bij de gelovigen als zowel bij de niet-gelovigen. In dit geval zijn ze allebei het haasje.

… Deze zogenaamde cultuur afvalligen worden meestal door hun soortgenoten beschouwd en behandeld als het uitschot van hun wereld. En om gezichtsverlies tegen te gaan zal de gemeenschap waartoe de afvalligen behoren haar misnoegen nooit uiten in het openbaar, want beide partijen hebben in de loop der tijd zich “hypocrisie” en achterbaksheid toegeëigend als een deel van hun leven.


… Maar uiteindelijk spant de religieuze mensheid in alle opzichten de kroon.

… Trots dit historisch gegeven is het geen vrijbrief voor niemand om uitgebreid te gaan kakken op alleen religieuze mensen, want als het over discriminatie, onrecht, schijnheiligheid, onmenselijkheid en mensenrechtenschendingen gaat dan is een groot deel van de niet-religieuze wereld ook met de voornoemde begrippen kind aan huis. 

… Fait accompli is, dat de wereldreligies in zeer ernstige mate medeplichtigheid aan alle misdaden ten laste moet worden gelegd die begaan zijn/ worden door de sekten in kwestie, en dit alles bewijst overduidelijk, dat God en Allah, Lucifer en Satan een en dezelfde zijn.

 

 

 

Behalve dat het Vishnuh-genootschap in het geheel geen respect heeft voor geen enkele godsdienst kan zij ook geen respect opbrengen voor de vroegere filosofen en wetenschappers zoals Einstein, Plato en andere, wiens voorouders voor zelfverrijking eeuwenlang op uitgingen tot moorden en onderdrukking van andere volken in vreemde landen.

Dit, terwijl hun kroost in die tussentijd zoetsappig kon studeren en de bolleboos kon uithangen ten opzichte van de onderworpen en misdeelde mensenmassa wiens kansen tot ontplooiing honderden jaren rigoureus en met klaar geweld de kop werd ingedrukt.

… Daarom is de achterstand tussen de rijke blanke landen ten opzichte van de zwarte dan wel achtergestelde landen wereldwijd in alle opzichten onmetelijk groot.

Op alle fronten voeren de blanke landen de boventoon o.a. in onderwijs, wetenschap, maatschappelijke ontwikkeling, innovaties, etcetera, terwijl de zwarte landen net genoeg hebben om nog niet ten onder te gaan waarvan de ene helft van haar onderontwikkelde bevolking het sterven nabij is van de honger, en de andere helft heeft net genoeg om nog niet dood te gaan.

 

… Slechts een onbeduidend klein deel van het onderdrukte volk  over de gehele wereld genomen heeft een beetje scholing genoten waarvan de meeste de hielen likt van de blanke samenleving en in navolging van de kolonialisten zichzelf verrijkt door uitbuiting van hun eigen volk.

Deze zijn de bounties oftewel de “Neo-kolonialisten” met een zwarte huid.

Dit soort harteloze zwarte-boorden criminelen slaat op allerlei manieren gretig munt uit de ellende van de door haar onderworpen populatie daar waar maar mogelijk is, en ze zijn daarbij ten opzichte van het eigen volk gewetenlozer dan de Paus en wreder dan de profeet Mohammed.

 

 

… Dus de onderdrukte volkeren hebben eeuwenlang nooit de kans gekregen om zich met gelijke tred te ontwikkelen met hun onderdrukkers, zodat de meeste van de onderdrukte volken met een godsgeloof in hun strot oliedom is gebleven.

…  Daarbij hebben de onderworpen volken de godsdienstleer van haar wreedaardige overheersers telkens overgedragen op hun nakomelingen, zodat deze ook tot op heden sadomasochistisch is ingesteld en dit voorouderlijk godsdiensttrauma beschouwen als hun culturele erfgoed.

… Zodoende zetten deze misdeelde nageslachten onnadenkend de godsdienstvloek bewust of onbewust traditioneel voort in een hedendaagse Joods-christelijk humanistisch/ Islamitisch jasje.

Ze aanbidden God/ Allah/ JHWH en de godsdienstleer van de moordenaars van hun voorouders welke de godsdienstvloek behelst in hun gelederen.

 

Kijk hiertoe maar naar Suriname, de Nederlandse Antillen, Brazilië, Mexico, Nicaragua, Colombia, Afrika, de Filipijnen, enz.

Werp ook even een blik achter het ijzeren gordijn en sla ook acht op de achtergestelde Arabisch en anders sprekende landen o.a. Marokko, Turkije, Indonesia, Tunesië, Brunei, etc., alwaar Saudi-Arabië onder de banier van de Islam vreselijk heeft huis gehouden onder de arme bevolking waarvan het grootste deel van het onderdrukte volk in de huidige tijd onder druk van de religieuze elite klasse niet voldoende scholing mag genieten om zelfstandig na te kunnen denken, zodat zij afhankelijk blijft van haar heersers.

 

En de lokale meelopers in die bekeerde landen c.q. de  belanghebbenden van allerlei allooi hebben, zoals vele andere prominente families en individuen in de welgestelde blanke landen, gewetenloos samengeheuld met de volksvijand (de religieuze overweldigers) en middels het onderdrukkingsmechanisme van de indringers hun persoonlijke positie geconsolideerd, zodat hun toekomstige nageslachten verzekerd blijven van een zorgeloos bestaan.

… Zie hiertoe de koninkrijken in Europa en de rijken der aarde, en  kijk verder naar al degenen die hun rijkdom op oneerlijke wijze hebben verdiend in naam van God/ Allah/ JHWH, etc..

 

Niet beseffend dat de gelovige mensheid blindelings haar  ondergang tegemoet gaat zeult zij hedendaags met een godsdienstvloek rond waarvan het merendeel deze in de loop van de geschiedenis die ze van generatie op generatie is aangeleerd door hun sadomasochistische en godvrezende voorouders, zodat de godsdienstvloek tot op heden is geïncarneerd in de samenleving tot hun destructie en ellende.

 

… Ik had een droom, dat een rechtvaardige God, als die zou bestaan, dan ook niets te maken zou willen hebben met de religieuze mensheid.

… Want “Hij / Zij of Het” zou denken: “rot op gelovigen, er rust geen zegen op jullie waanzin.

… Laat u zich nakijken door een psychiater, tenzij deze niet zo gestoord is als jullie en los uw problemen zelf op!

… Jullie hebben door de eeuwen heen naar willekeur al genoeg rottigheid in mijn schoenen geschoven!”…

 

DE NATUUR IS DE SCHEPPER DES LEVENS

ERE WIE ERE TOEKOMT…

 

… Niet God heeft de mens geschapen naar zijn evenbeeld, maar de Natuur heeft de mens geschapen en de mens heeft God geschapen naar zijn evenbeeld! 

 Ook Hemel, Nirvana, Walhalla, Hel, Reïncarnatie, Duivels en Engelen zijn ontstaan in de fantasie van de religieuze mens. 

 

Er is geen God / Allah, noch hemelse paradijs, of Walhalla, of Nirwana of Hel of iets dergelijks waarin de mens terechtkomt of kan voortleven na zijn dood. 

 Alleen de Natuur leeft eeuwig, daar zij de bron is van al wat was, van al wat is en van al wat komen zal. 

 De Natuur” behoort niet toe aan de mens en de mens behoort ook niet toe aan zichzelf, maar de mens behoort toe aan de Natuur.

… Levende wezens dienen elkaar te ondersteunen, want het doel van de natuur was en is om het leven voor een ieder te veraangenamen, aldus zijn wij allen producten van de levende natuur waarvan het Universum, waaronder de natuur valt, groter is dan alle goden.

 

… De baarlijke realiteit is, dat de Goden en Duivels zich op aarde bevinden gezeteld in het brein van de goedgelovige, haatdragende en kwaadaardige mensheid. 

En de Hemel, het Nirvana, het Walhalla en de Hel omvatten de gezamenlijke leefomgeving van wat de belanghebbende regeringsleiders en andere ten goede en ten kwade ontwikkeld of hebben gecreëerd op basis van machtswellust en hoogmoedswaan.

 

Uit de wereldgeschiedenis is gebleken dat mensen met geld en macht stelselmatig hun ondergeschikten/ onderdanen van alles kunnen doen geloven waarbij de gestudeerde domkoppen, de eigengereide analfabeten, het laag geschoolde volk en onschuldige kinderen de zeer geliefde slachtoffers van godsdienst gerelateerde organisaties zijn. 

Meestal zijn leidinggevende gelovige figuren in dit genre goed gestudeerde mensen die desondanks toch stellig beweren dat als het regent “de engelen aan het pissen zijn.” 

Ze hebben wel kennis maar het ontbeert ze aan het nodige verstand.

 

Kijk maar naar de wereld en de mensen om u heen en zie hoe dit religieuze virus gewetenloos wordt voortgezet door zogenaamd goed opgeleide religieuze mensen die hun nageslacht zo dom als mogelijk proberen te houden met de godsdienstonzin die ze volgens een vooropgezet patroon geregeld uitkramen. 

Deze figuren camoufleren hun dwaasheid als zodanig waardoor hun gestoordheid door hun afstammelingen als normaal wordt ervaren. Dit zijn degenen die voor eigen gewin bewust het slechte voorbeeld geven aan hun nakomelingen. 

Dit komt mede doordat de religieuze mensheid in het algemeen zo slecht is dat ze haar slechtheid als doodnormaal ervaart. Daarom dient dit godsdienst euvel wereldwijd onverwijld uitgeroeid of verbannen te worden.

 

Helaas, dat een legio volkeren in vroegere tijden zich heeft laten intimideren door kwaadaardige religieuze buitenlanders waardoor momenteel in die betreffende landen, waar het kwaad hoogtij viert, geestelijke verwarring is ontstaan en waar deze epidemische ziekte, die Godsgeloof heet, er hevig heerst in alle toonaarden en is ingebed in het beleid van hun samenleving als een inherent en niet aflatende ziekteverwekker.

 

Religies en strijden zijn mensenwerk, voornamelijk gecreëerd en in standgehouden door de waanzin van egoïstische mensen. 

Alles “zelf willen hebben en behouden ten koste van andermans leven”, “Ikke ikke ikke maar de rest mag gewoon stikken” en “manipulatie naar eigen idee of volgens geloofsovertuiging” behoren allemaal tot de geijkte waarden en normen van het godsgeloof in het algemeen.

 

Het is doorgaans altijd zeer gemakkelijk om te oordelen over een ander en over dingen wanneer men zelf er nooit bij betrokken is geweest. 

Toch heeft het wreedaardig religieus gebeuren vroeger allemaal plaatsgevonden onder toezicht van godsdienstleiders waardoor de gewelddadige omwenteling van de wereldgeschiedenis door vroegere religieuze machthebbers alleen ten voordele toekwam van hun nakomelingen, zelfs nu nog. 

… Neem hiertoe maar een vergelijk met het rijke Westen tot de derdewereldlanden waar de afstammelingen der onderdrukten nog dagelijks de naweeën van alle achterstellingen dragen en voelen, zoals de, door het Westen, onderdrukte voorouders al eertijds werden gepositioneerd door de vroegere vrome wereldheerschappij namens een God.

… Eerlijk delen was er toen niet bij, zelfs nu nog niet! 

Daarom mensen, houdt voortaan de eer aan uzelf en stop vanaf heden met het dragen, overdragen en voortzetten van de godsdienstvloek in uw gelederen die traditiegewijs door uw onmiddellijke omgeving aan u werd opgelegd.

 

Halleluja prijs de Heer ???? Neen, maar verre van dat !!!

… Beste medemensen open uw ogen en kom tot uzelf. Niemand heeft een God noch Godsboek nodig om te kunnen overleven en om gelukkig te zijn gedurende zijn eenmalig leven. 

 

Laat de hardvochtige Schriftuurlijke tradities en op Godsdienstboeken gebaseerde grondwet, regels en wetten van de overheid en van de kwaadaardige voorouders in hun eigen vet gaar smoren, zodat mensen niet langer door de onmenselijke leidraad worden beïnvloedt in het mens-zijn en menslievend zijn jegens elkaar. 

… Mensen dienen elkaar te helpen en het egoïsme dat onderdeel is van religie voor altijd tot het verleden te laten behoren. Iedereen, gelovig of niet, heeft recht op gelijkheid en dit is in Nederland en in de rest van de wereld momenteel ver te zoeken.

… Mensen die vermogend zijn geworden door de nalatenschap van hun voorouders zoals het Nederlandse koningshuis, Britse koningshuis, Bruneiaans koningshuis, de Saudi’s en nog vele anderen, hebben feitelijk hun rijkdom niet op een nette manier verdiend. 

De huidige nageslachten van de hiervoorgenoemde koningshuizen trekken tegenwoordig gretig profijt van hun geërfde positie.

… Dit wil niet zeggen dat hun voorouders gezegend waren door welke God dan ook waaraan ze hun rijkdom danken, maar dat hun voorouders grotendeels hun succes bereikt hebben door medeplichtigheid aan moord, geweld, slavernij, uitbuiting en onderdrukking van medemensen.

… Dus hun voorouders  waren de grootste schurken ter wereld die zijn weerga niet kent. Zo heeft zij haar weelde te danken aan de diefstal van natuurbronnen welke alleszins geen geweldige prestatie is, maar uitsluitend minachting behelsd voor de mensheid en uitbuiting van de natuur en zijn producten in het algemeen.

… En de tegenwoordige generatie van de rijken der aarde is simpelweg in de voetsporen getreden van haar gewelddadige/ moordzuchtige en schurkachtige voorouders die hun vroegere gepleegde wandaden hebben gelegaliseerd voor hun nageslachten in zogenaamde democratische wetten en regels aansluitend met de tekst “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

 

Ik wens dat de nageslachten van die kwaadaardige voorouders  zoals hierboven vermeld zich in deze tijd bezinnen en een deel van hun verkregen verworvenheid in het voorland ten bate stelt van de kansarmen die het niet hebben in de samenleving mondiaal gezien, maar door de egoïstische godsdienstige maatschappij wereldwijd worden gedwongen om een armoedig leven en een miserabel bestaan te leiden op deze aarde. 

En wie hierbij de waarheid verloochent mag niet “mens” heten en de aarde is niet zijn thuis.

 

Het Vishnuh-Genootschap ijvert zich ervoor om de nageslachten van de vroegere onderdrukte volkeren te helpen hun eigenwaarde te hervinden en te herstellen van de twee antieke ziektes genaamd “Koloniaal Imperialisme” en “Religieus Imperialisme” door het verhaal en het leed van hun voorouders te vertellen, dat hebben hun voorouders zelf immers nooit kunnen doen.

 

En mocht er misschien onder u ook sommigen zijn die zich door mijn/ onze wereldboodschap gedesillusioneerd en zich beledigd voelen.

… Laat mij u dan bij deze geruststellen, “die gevoelens zijn misplaatst.”

… Het Vishnuh-Genootschap respecteert ieder oprecht mens zolang deze andersdenkenden ook respecteert. 

… Het Vishnuh-Genootschap stelt zich ten doel, het leven van een ieder te veraangenamen.

… Het ligt dus geheel niet in mijn/ onze bedoeling om iemand ongegrond te kwetsen of een schuldgevoel aan te praten.

 

Maar u zult zich waarschijnlijk afvragen, waarom het dan noodzakelijk is om al die pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden weer op te rakelen. 

Wat gebeurd is, is gebeurd. Men hoeft zich toch niet te schamen, voor de wreedheden, die vroegere generaties hebben begaan? 

Kan men het dan niet gewoon vergeten en alleen nog maar vooruitkijken, of bidden en er op vertrouwen, dat alles ooit nog goed komt? … Neen…. 


… Veel van de huidige maatschappelijke problemen zijn ontstaan uit de vergissingen, die foute voorouders gemaakt hebben. 

Door het verleden te bestuderen zal men de ontstaansgeschiedenis van de problemen in de samenleving beter kunnen begrijpen. 

Dit historisch besef zal een ieder in staat stellen om die problemen te beheersen en gerichter naar oplossingen te zoeken.

 

Men kan dan bijvoorbeeld voorkomen dat men in herhaling vervalt en de uit het verleden afkomstige negatieve en destructieve ideeën een positieve wending geven en omzetten in constructieve plannen. 

Men moet niet afwachten, maar zelf werken aan een gezelliger en rechtvaardiger samenleving, liefst nog in dit leven en op deze planeet teneinde het leven van een ieder te veraangenamen.

 

Om te beginnen dient men, om de wereldvrede te bewerkstelligen, wereldwijd godsdienstonderwijs op alle scholen te verbieden.

… Dit, omdat de jeugd op jonge leeftijd zwaar word belast met vreemde en onbegrijpelijke verschillen. Zij worden alleen maar agressief van religie.

… Hierdoor leren zij te discrimineren en onderscheid te maken tussen rassen en volken, terwijl iedereen (gelovig of niet) in mens-zijn gelijkwaardig is aan elkaar en ontstaan uit een natuurlijke bron.


Kijk daartoe naar de voorbijgaande wereldgeschiedenis en bestudeer de handelwijze en denktrant van de vele honderden welopgevoede God gerelateerde leiders en religieus geschoeide staatsmannen wereldwijd die op bijna alles met afslachting en genocide hebben geantwoord. 

… Zij hebben op alle antwoorden en in alle gelederen met dood en verderf ingevuld of middels manipulatie van de bevolking, op basis van hebberigheid, egoïsme, hoogmoedswaan en machtswellust.

… Uitzonderingen hierop waren de anders denkend gerelateerde wereldleiders o.a. Hitler en Mao, die wegens het religieuze onrecht en andere sociale misvattingen van destijds gedreven werden om hun kansen te benutten en zich te profileren tot staatsman. 

Maar eenmaal in de beoogde positie, hebben ze helaas hun haat tegen elke vorm van godsdienst omgevormd in racisme en hierop algehele destructie gelast tegen onschuldige religieuze en andersdenkende medemensen, en tenslotte zijn ze tot verpaupering van het eigen volk overgegaan, wat ook nooit de bedoeling zou moeten zijn.

 

En kijk naar de tijd van heden waarin sommige islamitische regeringsleiders op grond van hun godsgeloof allerlei idioterieën uitvinden om hun religie te consolideren door homohaat c.q. homoverbod in te voeren in hun land waar ook jarenlange gevangenisstraf op staat, en daarnaast Sharia vliegtuigen, Sharialand en andere pro islamitische apartheid stelsels creëren en tevens christenhaat en xenofobie in hun land bevorderen.

 

Alle mensonterende regels en wetten die tegen andersdenkende medemensen zijn gericht hebben de vrome leiders allemaal zelfbedacht voor hun lieve Allah/ God om koste wat kost te doen voorkomen alsof hun God wel bestaat. 

Dit, terwijl de betrokkenen hun krankzinnige onmenselijke regels en wetmatigheden hebben verzonnen uit puur schuldgevoel, meestal om goed te maken van alle gruwelijkheden wat hun voorouders in het verleden tegen soortgenoten hebben uitgevreten en ook voor alles wat hun zelfbedachte God/ Allah hun verboden en niet verboden heeft.

Dit, terwijl in werkelijkheid en volgens de wereldgeschiedenis het islamitisch geloof niet oorspronkelijk afkomstig is van de voorouders van de betrokkenen.

… Want de islam is een uittreksel van het oude testament waarbij ook grotendeels het nieuwe testament in de Koran is verwerkt. 

Buitendien moet de islam die door sommige Aziatische volken zo vurig word beleden verantwoordelijk worden gehouden voor de slachting van haar voorouders die destijds door de overrompeling van de muzelmannen geen schijn van kans hadden om zich te verweren. Ze werden als lammetjes afgeslacht.

En juist de nageslachten van de voorouders die destijds door de Arabische indringers op gruwelijke wijze werden omgebracht betrachten tegenwoordig voorouderlijk hoogverraad door weg te lopen met het moslimmisme alsof de islam haar voorouderlijk en cultureel erfgoed is terwijl deze de slachtpartij op haar voorouders op zijn geweten heeft. 

… Ook op de meelopers onder dit volk, die bewust dit voorouderlijk hoogverraad consolideren door de islam voorop te stellen als hun culturele erfgoed en deze propageren aan de naïeve bevolking, rust voornamelijk de voorouderlijke vloek der verdoemenis in hun eenmalig bestaan.


… Het algemene feit is, dat de islam slechts een extreme afsplitsing is van het christendom; zie Abraham is Ibrahim, Maria is Maryam, Mozes is Moesa, Jezus is Isa, enzovoorts.

 Evenals de verhalen in de Thora, het heilige boek der Joden, zijn afkomstig van vroegere inheemse volkeren en reeds bestaande godsdiensten. 

… En ook de Bijbel vond haar oorsprong uit het Jodendom, die een verdraaide samenvatting is van de Thora, gevolgd door de Koran. 

Dus de Thora was er het eerst, waarna de Bijbel volgde en pas honderd jaar later stak de Koran de kop op.

 

… M.a.w., de islam kwam na de Bijbel pas veel later in opmars, nadat de Arabieren minstens een eeuw lang de tijd hebben genomen samen met hun bollebozen c.q. Schriftgeleerden om het heilige schrift (de Bijbel) van de Germanen in te kleden naar eigen idee, en wat destijds niet in hun denkwijze paste hebben de Arabieren gewoon weggelaten en daar bovendien een heleboel zelfbedacht in hun samengesteld goddelijk geschrift, dat sindsdien “Koran” is gaan heten. 

 

Dus, het woord van God/ Allah/ JHWH omvat dus de fantasie en de “Bullshit” van de godsdienststichters.

 

 

In alle quasi heilige boeken komen als afkomstig van vroegere beschavingen een heleboel algemene wijsheden voor die geheel worden overspoeld door al de op schrift gestelde apekool door de religieuze dwazen die ook wijze woorden kunnen spreken en schrijven. 

 

… Dus, de zogenaamde heilige boeken die door mensenhanden geschreven zijn, ook al worden mensen door God/ Allah geïnspireerd door ze alles te laten noteren wat hij/ zij/het ze influistert, kunnen niet als heilig worden aanvaard omdat mensen fouten maken. 

Maar een heilige boek is pas heilig en volmaakt als God/ Allah het zelf schrijft, en voor zover ik weet is dat (nog) niet gebeurd.

 

In plaats van mensenliefde, saamhorigheid, wereldvrede en gelijke rechten voor al wat leeft op moeder aarde te beogen plegen de vrome religieuze staatshoofden dagelijks diefstal van natuurbronnen om zichzelf en comparanten lekker te verrijken en tegelijkertijd duwen ze hun onderdanen middels hun zelfbedachte democratische en Sharia regels genadeloos nog dieper in de stront dan waar ze zich al een lange tijd in bevonden. 

 

 

Doorgaans denken godsdienstige leiders in hun verwaandheid een beter mens te zijn dan hun medemens en laten dit ook aan hun ondergeschikten geloven, terwijl juist de ultieme slechtheid van ze afdruipt doordat ze de moed hebben om onrechtvaardigheid en mensenrechtenschendingen vast te leggen in zelfverzonnen krankzinnige wetten en idiote regels jegens de mensheid in het algemeen. 

… Dat is toch ongehoord slecht?!

 

De afgelopen wereldgeschiedenis en de recente feiten van deze tijd hebben overduidelijk bewezen dat religieus geschoeid zijn, in geen enkel opzicht goed is. 

Dus religie aanbidden of een religieuze opvoeding hebben is voor niemand een voorwaarde om in vrede te kunnen leven met medemensen, maar het besef van liefde voor elkaar en gelijkheid voor allen betekenen vrede, saamhorigheid en liefde voor iedereen.

 

Maar zoals het heden er naar uit ziet, waarin gelovigen elkaar discrimineren en nergens meer veilig zijn voor elkaar, is eenheid bij voorbaat een verloren zaak, omdat ze met z’n allen behept zijn met kwaadaardigheid en egoïsme waardoor de gelovige mensheid haar verblijf op moeder aarde alvast niet verdient. 

 

Daarom groet ik dit soort gelovigen namens het Vishnuh-Genootschap bij deze met verve… Bon voyage et long retour (Ga heen en kom nooit meer terug) bye bye en zwaai zwaai en tot nooit meer weerzien op deze aarde. Amen.

 


De wazige religieuze termen zoals; 

ieder levend wezen verschijnt na zijn dood voor de opperste rechter”, 

het laatste oordeel is enkel aan de Almachtige Schepper”, 

Gods molen draait langzaam maar zeker”, 

“elk mens zal verantwoording moeten afleggen in het hiernamaals/ Walhalla voor zijn zonden”, etc. zijn allemaal Bullshit theorieën oftewel de krankzinnige uitlatingen en na-aperijen van hersenloze mensen die slechts fungeren als doorgeefluik van de reeds gevestigde godsdiensten. 

God bestaat niet, de Duivel Hemel, Nirwana, Walhalla en Hel evenmin.

 

.. Ieder zal ooit de weg gaan van al het vlees, stof zijt men en tot stof keert alles terug. 

Zelfs de grootste vromen, de goedhartige gelovigen en ongelovigen, de slechte en wreedaardige, de onschuldige en vredelievende mensen waarvan sommigen door de eeuwen heen zwaar hebben geleden voor ze stierven, was dat dan ook Godswil? 

Mooi niet… maar ieder sterft op een dag, de ene vroeg de ander laat, pijnvol of pijnloos, en het maakt niets uit wat men heeft uitgevreten gedurende voorbijgaande jaren voordat men op apegapen ligt.

 

Daarom zegt de leer van Vishnuh:

“Het is beter door nobele driestheid gevaar te lopen en de helft van al het kwaad te ondergaan, dan lafhartig en lusteloos te blijven uit angst voor wat zal kunnen gebeuren.”

 

 

ALLEEN DE NATUUR IS ONVERGANKELIJK

 

Onthoudt mensenkinderen;

… Er staat van alles geschreven in de Bijbel evenals in de Koran, in de Bhagavad-Gita, in de Thora en voorts in alle andere godsdienstboeken, maar nergens staat er de tekst “Geloof niet alles wat je leest.”

Niemand moet door mijn natuurlijke compilatie zich schuldig noch aangesproken gaan voelen, want dit alles komt vanuit mijn hart.

Men kan hoog of laag springen, maar wie zich stoort aan het spreekwoord “wie de schoen past trekke hem aan” dient dan uit zelfrespect met gezwinde spoed hemelwaarts naar God / Allah te gaan, want bij hem / het of haar hoort gij thuis en daar moet gij ook voor altijd gaan wonen.

Deze aarde is geen plaats voor mensen die geen mensenliefde kennen ten opzichte van hun medemensen en de alomvattende natuur die de bron is van het leven en de ontstaansgeschiedenis daarvan in zich herbergt.

Mens, laat u niet zich naar het religieuze slachtblok leiden.

 

De natuur is sinds onheuglijke tijden en tot nu toe zuiver gebleven. En God, dus “de slechte religieuze menselijkheid” bestaat vandaag de dag nog steeds.

… Deze heeft zich verenigd in reguliere zogenaamde humanitaire lichamen die op mondiaal niveau wanhopig allerlei nieuwe verwarde pogingen ondernemen om zich geliefd te maken bij derden en de kansarmen onder de vermomming van hulpvaardigheid en mensenliefde teneinde onschuldige mensen te overtuigen van hun religieuze waanzin, zodat ze dom en verblind blijven en eindigen in misère. 

 

De religieuze verhalen hebben sinds haar ontstaan en tot op heden kant noch wal geraakt, maar zijn tot op heden synoniem voor onrechtvaardigheid, hypocrisie, wreedheid, waanzin, misantropie, vrouwenhaat, L.H.B.T.-haat en haat tegen alles wat voor het natuurlijk gevoel van rechtvaardigheid ingaat.

 

De volgelingen van religieuze voorlopers van de niet bestaande God/ Allah hebben door de eeuwen heen, in hun waanidee van zelferkenning in de samenleving waartoe zij behoren, alle religieuze concepten gestolen en naar willekeur verdraaid van de door hen onderdrukte volken en slechts een klein deel zelf bedacht.

Dit deden ze niet alleen om het onrecht en het kwaad die zij medemensen hebben aangedaan te rechtvaardigen, maar voornamelijk op basis van een kleine bijdrage “non-profit” genoemd, om tot het einde der tijden op slinkse wijze te blijven verdienen aan hun slachtoffers en medemensen.

 

Het is niet moeilijk om miljarden bloedgeld te laten groeien door de buit met zogenaamde liefdadigheidsinstellingen te verdelen en hierbij tegelijkertijd kwaad blijven doen in een religieus getint filantropisch jasje om nieuwe zielen te winnen waardoor de ellende op deze aarde blijft groeien, zoals rente op rente.

Een vos verliest wel zijn haren, maar nimmer zijn streken, en van andermans leer is goed riemen snijden!

 

Het doel van de natuur is om dit eenmalig leven op deze planeet voor iedereen plezierig te maken. Iedereen moet het goed doen in zijn hoedanigheid voor zijn medemens, ongeacht of hij gelovig is of niet, zonder onderscheid naar ras, rang, status, nationale afkomst, seksuele geaardheid, politieke of religieuze overtuiging, enz.

 

Wie goed doet zonder bijbedoelingen te koesteren,  zal dankbaarheid en liefde plukken als zijn deel die gelden als de twee grote waarden van het leven.

 … Dit is de intentie van de natuur om ’te leven en te laten leven’. Men moet elkaars leven niet ruïneren, maar er het beste van maken voor iedereen.

 Dit zal moeten doorgaan totdat de tijd voor het levend wezen op aarde eindigt en het lichaam de weg van al het vlees gaat en de geest weer oplost in de immateriële materie van de natuur waar zij haar oorsprong vond …

 

… Er is geen God die alles berecht, en er is geen hemel, Djenna, valhalla, nirvana of hel, of een religieuze code die dit alles toegankelijk zou kunnen maken omdat geest en materie vergankelijk zijn; Je bent stof en tot stof keert alles terug.

Het is niet anders, hoewel sommigen dit graag heel anders zien.

 

… Daarom mensen wees gelukkig door bij de realiteit te blijven en in de realiteit te leven, leef nu en doe iets goeds terug ter continuatie van de levenscycli van de natuur in al haar natuurlijke levensvormen.

 Wees goed voor de natuur, voor uw medemensen en in alle redelijkheid en billijkheid voor alle andere levensvormen en voorts voor alles wat de natuur c.q. het universum tot nu toe heeft voortgebracht en nog zal voortbrengen, voor eeuwig.

 

 

EEN VERZOEK AAN DE WERELDMENSHEID

Dames en heren, meisjes en jongens,

Het Vishnuh-Genootschap is een eeuwenoud orgaan van niet-religieuze wereldburgers dat vanuit haar menslievend uitgangspunt en voorouderlijk empirisme medemensen wil helpen om het leven gezond en wel door te komen volgens haar eeuwenoud onderwijssysteem.

Daarnaast wenst het Vishnuh-Genootschap iedereen het beste toe die deze aardse natuur lief heeft en de aarde verkiest als verblijfplaats boven de Hemel/ het Walhalla/ het Nirwana of de Hel.

Ook degenen die in “daarboven” geloven komen voor haar part ook in aanmerking voor een plek in de hemel/ het Walhalla/ het Nirvana of de Hel, het liefste vandaag nog in plaats van morgen.

 

Dus het Vishnuh-Genootschap wenst het beste voor gelovigen en ongelovigen.

 

Om haar doelstelling te realiseren teneinde medemensen beter van dienst te kunnen zijn, heeft het Vishnuh-Genootschap een verzoek aan de wereldmensheid ongeacht rang, stand, afkomst, religieuze of politieke overtuiging.

 

Het Vishnuh-Genootschap vraagt liever haar medemensen om een gunst in plaats van samen met haar clan en volgelingen voor haar overtuiging medemensen te gaan vermoorden en te beroven van have en goed en allerlei wreedheden jegens hen te begaan, zoals het christendom, de islam en soortgelijke religies eeuwenlang hebben gedaan, en nu nog, namens God/ Allah/ JHWH teneinde er materieel beter van te worden.

Zodoende hebben de genoemde godsdiensten heden ten dage de positie bereikt van rijk en machtig via de ruggen van medemensen en op bloedgeld van de wereldbevolking…

 

… Wij zijn Vishnuïsten en hebben geleerd respect te koesteren voor het leven. Wij hebben aldus geen kwaad in de zin ten opzichte van medeaardbewoners.

Het Vishnuh-Genootschap is humaan naar alles wat leeft en is niet in staat tot molest noch onderdrukking van medemensen.

 

… Het Vishnuh-Genootschap en haar leden willen op een eerlijke  en legale manier gelden en goederen verzamelen teneinde haar voorouderlijke boeken te kunnen professionaliseren en drukken, schilders, tekenaars en andere relevante professionals inhuren en gebouwen kopen, maar niet op de wijze zoals de wereldreligies eeuwenlang en wereldwijd hebben gedaan, en nu nog steeds…

 

… Kijk hiertoe maar naar het Vaticaan en naar andere wereldgodsdiensten wat deze met het bloedgeld doen wat zij eeuwenlang met ongebreideld geweld hebben bijeen geroofd en middels uitbuiting van de onderdrukte volken wereldwijd. 

… Met deze vroegere uitbuitingsformule wat zich vertaalt in allerlei slinkse streken en dubieuze liefdadigheidsprojecten, trachten religieuze instellingen met alle macht geld uit de zak te kloppen van hun goedgelovige slachtoffers onder het mom van menslievendheid.

Op deze wijze hebben de bestaande religies en haar religieuze organen hun overlevingskansen wereldwijd versterkt en haar verzonnen godsdienst allengs geconsolideerd.

 

… Het Vishnuh-Genootschap heeft zich in het verleden nimmer opgehouden met materiële zaken om haar vermogen te verhogen, en wat zij niet heeft kan zij ook niet uitgeven.

 … De stelling van het Vishnuh-Genootschap is dat het leven “geven en nemen” behelst.

… Het Vishnuh-Genootschap moet het hebben van medemensen en niet van een God (en), want goden bestaan niet.

… Maar deze imaginaire dubieuze figuren die slechts in het brein zetelt van goedgelovige en kwaadaardige mensen werden ooit zelfbedacht door verwaande mensen die deze hersenspinsels als toevluchtsoord gebruikten om hun gepleegde misstappen en wreedaardigheden te kunnen rechtvaardigen en goed te praten namens hun God, en zelfs Nu Nog!…

 

… Het Vishnuh-Genootschap doet namens haar leden bij deze een verzoek aan de wereldmensheid, dat misschien ongewoon lijkt.

… En haar grootste wens is door overal ter wereld van zich te laten horen en dat alle activiteiten en leren van het Vishnuh-Genootschap wereldwijd navolging heeft in het voordeel van ieder levend wezen.

 

… Het Vishnuh-Genootschap is behalve alleen zoekende naar een filantroop die iets voor haar medemensen over heeft teneinde haar wereldproject financieel te kunnen ondersteunen, maar ook op zoek naar aardbewoners.

Wij zijn allemaal aardbewoners, want het leven is ook aan iedereen toebedeeld. 

 

 

Ieder mens hoort te leven volgens de natuurlijke normen zoals deze in lang vervlogen tijden Schriftuurlijk in negen bepalingen door het Vishnuh-Genootschap werden vastgelegd.

 

Iedereen mag geloven in welke godsdienst dan ook, en men mag ook naar believen behouden wat men maar wilt. 

 

… Maar bedenk dat aardbewoners mensen zijn;

1. – die anderen een leven gunnen;

2. – die eerlijk zijn tegen zichzelf en ook vooral tegen zijn medemensen;

3. – die zich verre houden van religieus en van kolonialistisch gedrag,  (dus niet moorden, ook geen medemensen benadelen, niemand onderdrukken, niemand onvrijwillig indoctrineren tot een Godsdienst, godsdienstbeleving alleen tot het betreffende heilige boek beperkt en betreffende ruimte, en niet verder.);

4. – die zich verre houden van hoogmoedswaan, verwaandheid en discriminatie, want niemand is meer noch minder dan gij;

5. – die zich verre houden van hebberigheid en egoïsme;

6. – die verantwoordelijkheidsgevoel heeft voor zijn medemensen, want ieder is gelijk;

7. – die respect hebben voor de Natuur en het Leven, want de Natuur is de oorsprong des levens;

8. – die loyaal, trouwhartig en standvastig zijn van geest;

9. – die geen onderscheid kennen in ras, rang, stand, afkomst, geaardheid, religieuze (lees ook politieke) overtuiging, want iedereen heeft recht op gelijke behandeling, ieder heeft recht van leven en zelfbeschikking.

 

De hiervoor opgesomde negen (9) eigenschappen zijn de kenmerken van rechtgeaarde Aardbewoners. En voor wie zich hieraan houdt is het Vishnuh-Genootschap hun beste kameraad en toeverlaat.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie ons verhaal niet wil aanhoren moet gewoon zijn oren dichtknopen.

… En wie de waarheid niet wil weten moet onze verhandelingen en boeken dan ook niet lezen.

… En wie de schoen past trekke hem maar aan!”

 

In naleving van al de negen bepalingen zou ik als ongelovige met plezier elke kerk, moskee, synagoge of enig ander gebedshuis willen betreden, en net zo hard lachen, net zo luid zingen als de aanwezigen ten huize van de betreffende gelovigen.

… Maar omdat religie ten doel heeft om mensen te onderdrukken en dom te houden, zal ik mij altijd daar tegen keren en natuurgetrouw afstand houden.

 … Anderszins, als religie niet egoïstisch was en niet op uit om medemensen achterlijk te houden met haar religieuze sprookjes en te bekeren tot haar krankzinnig geloof, dan zou ik mij zonder meer aanpassen aan de vereringswijze van hun God.

… Dan was het zeker dolle pret vanwege de wetenschap, dat men niet perse religieus hoeft te zijn noch christelijk, Joods, Hindoe of moslims om samen te kunnen genieten en mijmeren met medemensen.

 

Het Vishnuh-Genootschap is hard, maar rechtvaardig en eerlijk ten opzichte van iedereen.

Het Vishnuh-Genootschap zegt altijd waar het op staat, in plaats van hypocrisie te betrachten en te slijmen met medemensen.

 … Het Vishnuh-Genootschap beoogd haar doelen te bereiken ten behoeve van haar onderdrukte medemens.

 

Ieder levend wezen heeft recht op een beter en gelukkig leven op deze aarde.

… En wie denkt het Vishnuh-Genootschap op welke manier dan ook te kunnen helpen in haar streven en om haar doelstellingen te realiseren, dan bent u bij ons van harte welkom.

 

Tot slot dankt het Vishnuh-Genootschap hierbij eenieder die dit stuk heeft gelezen heel hartelijk voor zijn aandacht en wenst bovendien eenieder die haar goedgezind is een liefdevolle leven, een goede gezondheid, rijkdom en een lang leven in vrede.

 

Begeleidende noot van de Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

… “Als sterveling kan ik een ander levend wezen niet zegenen als dankzegging, alleen de Natuur is hiertoe in staat.

… Maar mijn persoonlijke dank aan u is groot, voor uw welwillendheid, positieve bijdrage, begrip en donatie aan het Vishnuh-Genootschap en mijn dank betuiging komt direct vanuit mijn hart.

Elke bijdrage is welkom.”