Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

Wilt u aan ons Doneren? Dat kan.

 

Uw donatie of toegift kunt u storten op onderstaand rekeningnummer:

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

o.v.v. donatie Visnuh-genootschapt.n.v. R.R. PurperhartDen Helder Nederland.

KvK: 56636814

Would you donate to us? that is possible.

Your donation or gift you can deposit on bankaccount number;

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

OR

Lloyds bank

NL40 BOFS 6000112378

BIC: BOFSNL21002

citting donation Vishnuh-Society to Den Helder The Netherlands

KvK: 56636814Wereldboodschap

Gurubesar: Lancar Ida-Bagus


Dames en Heren, Meisjes en Jongens;

 

 

Dit is mijn boodschap aan iedereen c.q. de wereldbevolking en komt recht uit mijn hart, zonder daarbij te letten op ras, rang, stand, afkomst, religieuze of politieke overtuiging. Wie de waarheid verafschuwd is deze in een legio gevallen hard om aan te horen, en wie de waarheid niet wil weten moet deze verhandeling dan ook niet lezen, en wie de schoen past trekke hem aan.

 

 

Overal heerst het godsgeloof. Hoe komt dit? Het is geijkt in de wereldgeschiedenis, dat eeuwenlang volken in steden en dorpen meedogenloos werden opgejaagd door geloofsfanaten, die wereldwijd, meestal met klaar geweld, en middels indoctrinatie onschuldige mensen hebben gedwongen om tot hun godsdienst over te gaan.

 

 

Uw voorouders van allerlei allooi, werden in veelheid als beesten afgeslacht door de vroegere hoofdreligieuze organen, te vergelijken als de werkwijze van de hedendaagse sekten o.a. IS, Boko Haram, Taliban, Leger Des Heren, enzovoort, die tegenwoordig medenaasten terroriseren in naam van hun God en deze gewezen onmenselijke handelwijze van de wereldgodsdiensten als voorbeeld hebben opgevolgd.

 

 

… Dit wreedaardige onderdrukkingssysteem werd later in de geschiedenis door belanghebbende ingezetenen onderschept, gekopieerd, in wetten en regels vastgelegd, verdraaid naar willekeur, met politiek vermengd en tenslotte aan het volk geleerd als de ultieme en juiste vorm van het Godsgeloof.

 

 

De wereldgodsdiensten zijn wis en zeker medeaansprakelijk voor alle mensenleed en nare gevolgen op deze aarde, omdat hun vroegere afschuwelijke werkwijze om wereldvolken te bekeren tot hun geloof, hedendaags door allerlei sektarische groepen wordt toegepast om alom ter wereld dood en verderf te zaaien ter realisering van hun doelstellingen; want voorbeeld heeft doen volgen.

 

Met andere woorden, de drie Hoofdkerken die vroeger de drie-eenheid vormden (Thora, Islam, Christendom) en sinds Bijbelse tijden elkaar naar het leven staan en elkaar ijverig van alles misgunnen, zijn de feitelijke hoofddaders en aanstichters van wereldwijd geweld en normloosheid, zodat hun bestaansrecht bij wet wereldwijd onmiddellijk verboden moet worden. Zij zijn de aanzet geweest voor de vorming van gewelddadige sektarische groepen die in het recente verleden afgrijselijke misdaden hebben gepleegd tegen de menselijkheid, en die tot thans al hun wandaden genereren op last van een eigengereide kopie gebaseerd op de zelfbedachte en geschreven God geschriften van de bestaande religieuze grootmachten; en aldus de Bijbel / Koran, Thora en andere godsdienstgeschriften totnogtoe als voorbeeld gebruiken, ter rechtvaardiging van hun uitgebreide mensenrechtenschendingen namens hun God.

 

 

En discriminatie! is een uitvinding van de kerk, want in vroegere bijbels werden slechte mensen zwart afgebeeld met kroeshaar en-of sluikhaar, en de goede mensen waren wit afgebeeld met geel haar. Later werden ook andere minder gekleurde volken toegevoegd aan de reeds gediscrimineerde volken en rassen, en zo kreeg deze intens gemene vorm van discriminatie navolging door alle religie minnende bevolking wereldwijd. Vooral religieleiders en staatshoofden schroomden zich niet voor om er een potje van te maken, zodat discriminatie heden ten dage geïncarneerd is in de huidige maatschappij en in het leven van alledag.

 

 

Alle redenen om heden ten dage wereldwijd alle kerkhoofden, religieuze staatshoofden, sekteleiders, de Paus en Bisschoppen, Rabbijnen, de Pope, Imams en andere Moslimleiders met onmiddellijke ingang in hechtenis te nemen en te onderwerpen aan een gerechtelijk en strafrechtelijk onderzoek. Dit dient te gebeuren ten bewijze aan de wereldvolken, dat misdaad niet loont. Tegelijkertijd dienen alle godsdienstboeken vernietigt te worden en hernieuwd een “boek” worden geschreven waarin alle volken en rassen van de wereld alom vertegenwoordigd en verenigd zijn als eenheid. En de grondwet dient per omgaande wereldwijd te worden aangepast.

 

 

Fait accompli is, dat de wereldreligies in zeer ernstige mate medeplichtigheid aan alle misdaden, begaan door de sekten in kwestie, ten laste moet worden gelegd, en dit alles bewijst overduidelijk, dat God en Allah, Lucifer en Satan zijn een en dezelfde.


… Ik had een droom, dat een rechtvaardige God, als die zou bestaan, dan ook niets te maken zou willen hebben met de religieuze mensheid, want “Hij / Zij of Het” zou denken: “rot op gelovigen, er rust geen zegen op jullie waanzin”, “Laat u zich nakijken door een psychiater, tenzij deze niet zo gestoord is als jullie en los uw problemen zelf op!” Jullie hebben door de eeuwen heen naar willekeur al genoeg rottigheid in mijn schoenen geschoven!”…

 

 

 

 

DE NATUUR IS DE SCHEPPER DES LEVENS

 

ERE WIE ERE TOEKOMT…

 

 

… Niet God heeft de mens geschapen naar zijn even­beeld, maar de Natuur heeft de mens geschapen en de mens heeft God geschapen naar zijn evenbeeld! Ook Hemel, Walhalla, Hel, Reïncarnatie, Duivels en Engelen zijn ontstaan in de fantasie van de religieuze mens. Er is geen God / Allah, noch hemelse paradijs, of Walhalla, of Nirwana of Hel of iets dergelijks, waarin de mens terechtkomt of kan voortleven na zijn dood. Alleen de Natuur leeft eeuwig, daar zij de bron is van al wat was, van al wat is en van al wat komen zal. … De Natuur” behoort niet toe aan de mens en de mens behoort ook niet toe aan zichzelf, maar de mens behoort toe aan de Natuur.

 

 

Levende wezens dienen elkaar te ondersteunen, want het doel van de natuur was en is om het leven voor een ieder te veraangenamen, aldus zijn wij allen producten van de levende natuur waarvan het Universum, waaronder de natuur valt, groter is dan alle goden.”

 

 

… Goden en Duivels bevinden zich op aarde in het brein van de goedgelovige, haatdragende en kwaadaardige mensheid, en de Hemel, Nirvana, het Walhalla en Hel omvatten de leefomgeving van wat men ten goede en ten kwade heeft gecreëerd op basis van machtswellust en hoogmoedswaan.

 

 

 

Uit de wereldgeschiedenis is gebleken, dat mensen met geld en macht stelselmatig hun ondergeschikten / onderdanen rare dingen kunnen doen geloven waarbij de gestudeerde domkoppen, de eigengereide analfabeten, de laag geschoolden en onschuldige kinderen zeer geliefde slachtoffers van godsdienst gerelateerde organisaties zijn. Meestal zijn leidende gelovige figuren in dit genre goed gestudeerde mensen die desondanks toch stellig beweren dat als het regent “de engelen aan het pissen zijn”; ze hebben wel kennis maar het ontbeert ze aan het nodige verstand.

 

 

Kijk maar naar de wereld en de mensen om u heen en zie hoe dit religieuze virus gewetenloos wordt voortgezet door zogenaamd goed opgeleide religieuze figuren, die hun nageslacht zo dom als mogelijk proberen te houden met hun godsdienstonzin en hun dwaasheid als zodanig camoufleren zodat hun domheid door hun afstammelingen als normaal wordt ervaren. Dit zijn degenen die het slechte voorbeeld geven aan hun nakomelingen, dit komt mede doordat de religieuze mensheid in het algemeen zo slecht is dat ze haar slechtheid als doodnormaal ervaart. Daarom dient dit godsdienst euvel wereldwijd onverwijld uitgeroeid of verbannen te worden.

 

 

Zo hebben een legio volkeren in vroegere tijden zich laten intimideren door kwaadaardige religieuze buitenlanders, waardoor in betreffende landen geestelijke verwarring is ontstaan waar deze epidemische ziekte, die Godsgeloof heet, er heerst in alle toonaarden, en ingebed in het beleid van de samenleving als een inherent en niet aflatende ziekteverwekker.

 

 

Religies en strijden zijn mensenwerk, voornamelijk gecreëerd en in standgehouden door de waanzin van egoïstische mensen. Alles “zelf willen hebben ten koste van andermans leven”, “Ikke ikke ikke maar de rest mag gewoon stikken” en “manipulatie naar eigen idee of volgens geloofsovertuiging” behoren allemaal tot de geijkte waarden en normen van het godsgeloof in het algemeen.

 

 

Zodoende zeult de gelovige mensheid hedendaags met een godsdienstvloek rond waarvan het merendeel deze in de loop van de geschiedenis zich heeft eigen gemaakt en vervolgens van generatie op generatie overgebracht op hun nageslachten, zodat deze vloek tot op heden geïncarneerd is in de samenleving tot destructie en ellende van iedereen.

 

 

Het is zeer gemakkelijk om te oordelen over dingen wanneer men zelf er nooit bij betrokken is geweest, maar het is toch allemaal gebeurd waardoor de gewelddadige omwenteling van de wereldgeschiedenis door vroegere religieuze machthebbers alleen ten voordele toekwam van hun nakomelingen, zelfs nu nog. Neem hiertoe maar een vergelijk van de Westerse tot de derdewereldlanden, waarin de afstammelingen der onderdrukten nog dagelijks de naweeën van alle achterstellingen dragen en voelen, zoals hun onderdrukte voorouders al eertijds werden gepositioneerd door de vroegere vrome wereldheerschappij namens een God.

 

 

Eerlijk delen was er toen niet bij, zelfs nu nog niet! Derhalve, houdt de eer aan uzelf en stop vanaf heden met het dragen, overdragen en voortzetten van deze godsdienstvloek in uw gelederen, die traditioneel door uw onmiddellijke omgeving aan u werd opgelegd.

 

 

… Daarom medemensen, open uw ogen en kom tot uzelf, want men heeft geen God noch Godsboek nodig om te overleven en om gelukkig te zijn. En laat in dit alles de hardvochtige op de Bijbel en andere Godsdienstboeken gebaseerde grondwet, tradities, regels en wetten van de overheid en goedgelovige voorouders in hun eigen vet gaar smoren, zodat mensen niet langer door deze worden beïnvloedt in het menszijn en menslievend zijn jegens elkaar. Mensen dienen elkaar te helpen en het egoïsme dat onderdeel is van religie voor altijd tot het verleden te laten behoren. Iedereen, gelovig of niet, heeft recht op gelijkheid , en dit is in Nederland en in de rest van de wereld momenteel ver te zoeken.

 

 

Mensen die vermogend zijn geworden door nalatenschap van hun voorouders zoals het Nederlandse koningshuis, Britse koningshuis, Bruneiaans koningshuis, de Saudi’s en nog vele anderen, die hun rijkdom feitelijk niet op een nette manier hebben verdiend, maar desondanks hiermee ook hun voordeel hebben gedaan en tot thans nog doen op basis van hun geërfde positie, zijn niet gezegend door welke God dan ook, maar hebben hun succes bereikt door medeplichtigheid aan onderdrukking van soortgenoten en hun rijkdom te danken aan diefstal van natuurbronnen, welke alleszins geen geweldige prestatie is maar uitsluitend minachting behelsd voor de mensheid en uitbuiting van de natuur en zijn producten in het algemeen.

 

 

Ik wens dat dit soort mensen zoals hierboven bedoeld zich alsnog bezinnen en een deel van hun verkregen verworvenheid in het voorland ten bate stelt van de kansarmen die het niet hebben in de samenleving mondiaal gezien, maar door de egoïstische godsdienstige maatschappij wereldwijd worden gedwongen om een armoedig leven en een miserabel bestaan te leiden op deze aarde.

 

 

Het Vishnuh-Genootschap ijvert zich ervoor om de nageslachten van de vroegere onderdrukte volkeren te helpen hun eigenwaarde te hervinden en te herstellen van de twee antieke ziektes genaamd “Koloniaal Imperialisme” en “Religieus Imperialisme”, door het verhaal van hun voorouders te vertellen, dat hebben hun voorouders zelf immers nooit kunnen doen.

 

 

En mocht er misschien onder u ook sommigen zijn die zich door onze boodschap gedesillusioneerd en zich beledigd voelen. Laat mij u geruststellen, die gevoelens zijn misplaatst. Het Vishnuh-Genootschap respecteert ieder oprecht mens zolang deze andersdenkenden ook respecteert. Het Vishnuh-Genootschap stelt zich ten doel, het leven van een ieder te veraangenamen. Het ligt dus geheel niet in onze bedoeling om iemand ongegrond te kwetsen of een schuldgevoel aan te praten.

 

 

Maar u zult zich waarschijnlijk afvragen, waarom het dan noodzakelijk is om al die pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden weer op te rakelen. Wat gebeurd is, is gebeurd. Men hoeft zich toch niet te schamen, voor de wreedheden, die vroegere generaties hebben begaan? Kan men het dan niet gewoon vergeten en alleen nog maar vooruitkijken, of bidden en er op vertrouwen, dat alles ooit nog goed komt?

 

 

… Neen…. Veel van de huidige maatschappelijke problemen zijn ontstaan uit de vergissingen, die foute voorouders gemaakt hebben. Door het verleden te bestuderen zal men de ontstaansgeschiedenis van de problemen in de samenleving beter kunnen begrijpen. Dit historisch besef zal een ieder in staat stellen om die problemen te beheersen en gerichter naar oplossingen te zoeken.

 

 

Men kan dan bijvoorbeeld voorkomen, dat men in herhaling vervalt en de uit het verleden afkomstige negatieve en destructieve ideeën een positieve wending geven en omzetten in constructieve plannen. Men moet niet afwachten, maar zelf werken aan een gezelliger en rechtvaardiger samenleving, liefst nog in dit leven en op deze planeet teneinde het leven van een ieder te veraangenamen.

 

 

Om te beginnen dient men wereldwijd godsdienstonderwijs op alle scholen te verbieden, om de wereldvrede te bewerkstelligen. Dit, omdat de jeugd op jonge leeftijd zwaar word belast met vreemde en onbegrijpelijke verschillen. Zij worden alleen maar agressief van religie, hierdoor leren zij te discrimineren en onderscheid te maken tussen rassen en volken, terwijl iedereen (gelovig of niet) hetzelfde is.

 

 

Kijk hiertoe naar de voorbijgaande wereldgeschiedenis en bestudeer de handelwijze en denktrant van de vele duizenden welopgevoede God gerelateerde leiders en religieus geschoeide staatsmannen wereldwijd, die op bijna alles met afslachting en genocide hebben geantwoord. Zij hebben, op alle antwoorden slechts dood en verderf gezaaid in alle gelederen of middels manipulatie van de bevolking, op basis van hebberigheid, egoïsme, hoogmoedswaan en machtswellust, zonder daarbij te letten op de goed bedoelde geboden van hun God, behalve als deze in hun straatje paste.

 

 

Uitzonderingen hierop waren de anders denkend gerelateerde wereldleiders o.a. Hitler en Mao, die wegens het religieuze onrecht en andere sociale misvattingen van destijds gedreven werden om hun kans te benutten en zich te profileren tot staatsman. Maar eenmaal in de beoogde positie, hebben ze helaas hun haat tegen elke vorm van godsdienst omgevormd in racisme en hierop algehele destructie gelast tegen onschuldige religieuze en andersdenkende medemensen, en tenslotte zijn ze tot verpaupering van het eigen volk overgegaan, wat ook nooit de bedoeling zou moeten zijn.

 

 

En kijk naar de tijd van heden waarin sommige Islamitische regeringsleiders op grond van hun godsgeloof allerlei idioterieën uitvinden om hun godsdienst te consolideren door o.a. Sharia vliegtuigen, Sharialand, homohaat c.q. homoverbod in te voeren waar jarenlange gevangenisstraf op staat, en daarnaast ook pro Islamitische en andere religieuze apartheid stelsels creëren, tevens Christenhaat en xenofobie in hun land bevorderen.

 

 

Alle mensonterende regels en wetten tegen de ander hebben de vrome leiders allemaal zelfbedacht voor hun lieve Allah / God om koste wat kost te doen voorkomen alsof hun God wel bestaat, terwijl de betrokkenen hun krankzinnige onmenselijke regels en wetmatigheden hebben verzonnen uit puur schuldgevoel, meestal om goed te maken van wat zij in het verleden en in het geniep hebben misdaan voor alles wat hun zelfbedachte God / Allah hun verboden heeft. Dit, terwijl in werkelijkheid en volgens de wereldgeschiedenis het Islamitisch geloof niet oorspronkelijk afkomstig is van hun voorouders, omdat de Islam een uittreksel is van het oude testament waarbij ook grotendeels het nieuwe testament in de Koran is verwerkt. Feit is, dat de Islam slech­ts een extreme af­splitsing is van het Christen­dom; zie Abraham is Ibrahim, Maria is Maryam, Mozes is Moesa, Jezus is Isa enzovoorts.

 

 

De verhalen in de Thora, het heilige boek der Joden, zijn afkomstig van vroegere inheemse volkeren en reeds bestaande godsdiensten. En de Bijbel vond haar oorsprong uit het Jodendom, die een verdraaide samenvatting is van de Thora, gevolgd door de Koran. Dus de Thora was er het eerst, waarna de Bijbel volgde en pas honderd jaar later stak de Koran de kop op. M.a.w., de Islam kwam na de Bijbel pas veel later in opmars, nadat de Arabieren minstens een eeuw lang de tijd hebben genomen samen met hun bollebozen c.q. Schriftgeleerden om het heilige schrift (de Bijbel) in te kleden naar eigen idee, en wat destijds niet in hun denkwijze paste hebben de arabieren gewoon weggelaten en daar bovendien een heleboel zelfbedacht in hun samengestelde goddelijk geschrift, dat sindsdien “Koran” is gaan heten.

 

In alle quasi heilige boeken komen als afkomstig van vroegere beschavingen een heleboel algemene wijsheden voor, die geheel worden overspoeld door al de apekool, die er geschreven staat, dit omdat ook dwazen wijze woorden kunnen spreken en schrijven. Dus de zogenaamde heilige boeken die door mensenhanden geschreven zijn, ook al worden mensen door God / Allah geïnspireerd door ze alles te laten noteren wat hij/ zij/het ze influistert, kunnen niet als heilig worden aanvaard omdat mensen fouten maken. En een heilige boek is pas heilig en volmaakt als God / Allah het zelf schrijft, en voor zover ik weet is dat (nog) niet gebeurd.

 

 

In plaats van mensenliefde, saamhorigheid, wereldvrede en gelijke rechten voor al wat leeft op moeder aarde te beogen, plegen de vrome religieuze staatshoofden dagelijks diefstal van natuurbronnen om zichzelf en comparanten lekker te verrijken en tegelijkertijd duwen ze hun onderdanen genadeloos nog dieper in de stront dan waar ze zich al in bevonden. Ze denken in hun verwaandheid een beter mens te zijn dan hun medemens en laten dit ook aan hun ondergeschikten geloven, terwijl juist de ultieme slechtheid van ze afdruipt, doordat ze de moed hebben om onrechtvaardigheid en mensenrechtenschendingen vast te leggen in zelfverzonnen krankzinnige wetten en idiote regels jegens de mensheid in het algemeen. Kom in opstand mensen, want dit is toch van de zotte? Eendracht maakt macht.

 

 

Al met al heeft de afgelopen wereldgeschiedenis en de recente feiten van deze tijd duidelijk bewezen, dat goed religieus geschoeid zijn in geen enkel opzicht en voor niemand een voorwaarde is om in vrede te kunnen leven met medemensen, maar het besef van liefde voor elkaar en gelijkheid voor allen betekenen vrede, saamhorigheid en liefde voor iedereen.

 

 

Maar zoals het heden er naar uit ziet, waarin gelovigen elkaar discrimineren en nergens meer veilig zijn voor elkaar, is eenheid bij voorbaat een verloren zaak, omdat ze met z’n allen behept zijn met kwaadaardigheid en egoïsme, waardoor de gelovige mensheid haar verblijf op moeder aarde alvast niet verdient. Daarom groet ik dit soort gelovigen namens het Vishnuh-Genootschap bij deze met… Bon voyage et long retour (Ga heen en kom nooit meer terug) bye bye en zwaai zwaai en tot nooit meer weerziens op deze aarde. Amen.

 

 

Termen als, “ieder levend wezen verschijnt na zijn dood voor de opperste rechter; het laatste oordeel is enkel aan de Almachtige Schepper; Gods molen draait langzaam maar zeker; elk mens zal verantwoording moeten afleggen in het hiernamaals / Walhalla voor zijn zonden etc. zijn allemaal Bullshit theorieën oftewel de krankzinnige uitlatingen en na-aperijen van hersenloze mensen die slechts fungeren als doorgeefluik van de reeds gevestigde godsdiensten. God bestaat niet, de Duivel Hemel, Nirwana, Walhalla en Hel evenmin.

 

 

.. Ieder zal ooit de weg gaan van al het vlees, stof zijt men en tot stof keert alles terug. Zelfs de grootste vromen, goedhartige gelovige en ongelovigen, de slechte en wreedaardige, onschuldige en vredelievende mensen, hebben door de eeuwen heen zwaar geleden voor ze stierven, en was dit dan ook Godswil? Mooi niet… maar ieder sterft op een dag, de ene vroeg de ander laat, pijnvol of pijnloos, en het maakt niets uit wat men heeft uitgevreten gedurende voorbijgaande jaren voordat men op apegapen ligt.

 

 

 

Daarom zegt de leer van Vishnuh:


“Het is beter door nobele driestheid gevaar te lopen en de helft van al het kwaad te ondergaan, dan lafhartig en lusteloos te blijven uit angst voor wat zal kunnen gebeuren.”


ALLEEN DE NATUUR IS ONVERGANKELIJK

 

 

Onthoudt mensenkinderen;

 

… Er staat van alles geschreven in de Bijbel evenals in de Koran, in de Bhagavad-Gita, in de Thora en voorts in alle andere godsdienstboeken, maar nergens staat er de tekst “Geloof niet alles wat je leest.”

 

 

 

Niemand moet door mijn natuurlijke compilatie zich schuldig noch aangesproken gaan voelen, want dit alles komt vanuit mijn hart. Men kan hoog of laag springen, maar wie zich stoort aan het spreekwoord “wie de schoen past trekke hem aan”, dient dan uit zelfrespect met grote spoed hemelwaarts naar God / Allah te gaan, want bij hem / het of haar hoort gij thuis en daar moet gij ook voor altijd gaan wonen, omdat op deze aarde geen plaats is voor mensen die geen mensenliefde kennen ten opzichte van hun medemensen en de alomvattende natuur, die de bron is van het leven en de ontstaansgeschiedenis daarvan in zich herbergt.

 

 

 

… Daarom mensen wees gelukkig door bij de realiteit te blijven en in de realiteit te leven, leef nu en doe iets goeds terug ter continuatie van de levenscycli van de natuur in al haar natuurlijke levensvormen. Wees goed voor de natuur, voor uw medemensen en in alle redelijkheid en billijkheid voor alle andere levensvormen en voorts voor alles wat de natuur c.q. het universum tot nu toe heeft voortgebracht en nog zal voortbrengen, voor eeuwig.

 

 

 

EEN VERZOEK AAN DE WERELDMENSHEID

 

 

Dames en heren, meisjes en jongens,

 

 

Het Vishnuh-Genootschap is een eeuwenoud orgaan van niet-religieuze wereldburgers dat vanuit haar menslievend uitgangspunt en voorouderlijk empirisme medemensen wil helpen om het leven gezond en wel door te komen volgens haar eeuwenoud onderwijssysteem.

 

 

 

Daarnaast wenst het Vishnuh-Genootschap iedereen het beste toe die deze aardse natuur lief heeft en de aarde verkiest als verblijfplaats boven de Hemel / het Walhalla / het Nirwana of de Hel. Maar iedereen die in “daarboven” gelooft komt voor ons part ook in aanmerking voor een plek in de hemel / het Walhalla / het Nirvana of de Hel, het liefste vandaag nog in plaats van morgen. Dus het Vishnuh-Genootschap wenst het beste voor gelovigen en ongelovigen.

 

 

 

Om haar doelstelling te realiseren teneinde medemensen beter van dienst te kunnen zijn, heeft het Vishnuh-Genootschap een verzoek aan de wereldmensheid ongeacht rang, stand, afkomst, religieuze of politieke overtuiging.

 

 

 

Het Vishnuh-Genootschap vraagt liever haar medemensen om een gunst, in plaats van samen met haar clan en volgelingen voor haar overtuiging medemensen te gaan vermoorden of te beroven van have en goed en allerlei wreedheden jegens hen te begaan, zoals het Christendom, de Islam en soortgelijke religies eeuwenlang hebben gedaan, en nu nog,  namens God en Allah teneinde er materieel beter van te worden waardoor deze godsdiensten heden ten dage de positie hebben bereikt van rijk en machtig via de ruggen van medemensen en op bloedgeld van de wereldbevolking…

 

 

 

… Wij zijn Vishnuïsten en hebben geleerd respect te koesteren voor het leven. Wij hebben aldus geen kwaad in de zin ten opzichte van medeaardbewoners. Het Vishnuh-Genootschap is humaan naar alles wat leeft en is niet in staat tot molest noch onderdrukking van medemensen om zodoende gelden en goederen te verzamelen teneinde haar voorouderlijke boeken te kunnen professionaliseren en drukken, schilders, tekenaars en andere relevante professionals inhuren en gebouwen kopen zoals de wereldreligies eeuwenlang en wereldwijd hebben gedaan…

 

 

… Kijk hiertoe maar naar het Vaticaan en naar andere wereldgodsdiensten wat deze met het bloedgeld doen, dat zij eeuwenlang bijeen hebben geroofd en middels uitbuiting van de onderdrukte volken, en nu nog steeds door middel van allerlei slinkse streken en dubieuze liefdadigheidsprojecten geld uit de zak weten te kloppen van hun goedgelovige slachtoffers. Op deze wijze hebben de bestaande religies hun overlevingskansen versterkt en haar verzonnen godsdienst geconsolideerd.

 

 

 

… Het Vishnuh-Genootschap heeft zich in het verleden nimmer opgehouden met materiële zaken of om haar vermogen te verhogen, en wat zij niet heeft kan zij ook niet uitgeven. Het leven is geven en nemen, het Vishnuh-Genootschap moet het ook hebben van medemensen, maar niet van God (en), want goden bestaan niet maar werden ooit zelfbedacht door verwaande mensen als toevluchtsoord om hun gepleegde misstappen te kunnen rechtvaardigen en goed te praten…

 

 

 

… Derhalve doet het Vishnuh-Genootschap namens haar leden bij deze een verzoek aan de wereldmensheid, dat misschien ongewoon lijkt en vraagt u om haar grootste wens is om overal ter wereld van zich te laten horen en dat alle activiteiten van het Vishnuh-Genootschap worden gecentraliseerd in een vaste stek…

 

 

 

… Het Vishnuh-Genootschap is behalve alleen zoekende naar een filantroop, die iets voor zijn medemensen over heeft teneinde ons wereldproject financieel te ondersteunen, maar het genootschap is ook op zoek naar aardbewoners. Wij zijn allemaal aardbewoners en de natuurgegevenheden zijn ook aan iedereen toebedeeld. Ieder mens hoort te leven volgens de natuurlijke normen, zoals deze in lang vervlogen tijden schriftuurlijk in negen bepalingen door het Vishnuh-Genootschap werden vastgelegd.

 

 

Iedereen mag geloven in welke godsdienst dan ook, en men mag ook naar believen behouden wat men maar wilt; maar bedenk dat aardbewoners mensen zijn;

 

 

1. – die anderen een leven gunnen;

 

2. – die eerlijk zijn tegen zichzelf en ook vooral tegen zijn medemensen;

 

3. – die zich verre houden van religieus en van kolonialistisch gedrag, (dus niet moorden, ook geen medemensen benadelen, niemand onderdrukken, niemand onvrijwillig indoctrineren tot een Godsdienst, godsdienstbeleving alleen tot het betreffende heilige boek beperkt en betreffende ruimte, en niet verder.);

 

4. – die zich verre houden van hoogmoedswaan, verwaandheid en discriminatie, want niemand is meer noch minder dan gij;

 

5. – die zich verre houden van hebberigheid en egoïsme;

 

6. – die verantwoordelijkheidsgevoel heeft voor zijn medemensen, want ieder is gelijk;

 

7. – die respect hebben voor de Natuur en het Leven, want de Natuur is de oorsprong des levens;

 

8. – die loyaal, trouwhartig en standvastig zijn van geest;

 

9. – die geen onderscheid kennen in ras, rang, stand, afkomst, geaardheid, religieuze (lees ook politieke) overtuiging, want iedereen heeft recht op gelijke behandeling, ieder heeft recht van leven en zelfbeschikking.

 

De hiervoor opgesomde negen (9) eigenschappen zijn de kenmerken van rechtgeaarde Aardbewoners. En voor wie zich hieraan houdt is het Vishnuh-Genootschap hun beste kameraad en toeverlaat.

 

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:


“Wie ons verhaal niet wil aanhoren moet gewoon zijn oren dichtknopen. En wie de waarheid niet wil weten moet onze verhandelingen en boeken dan ook niet lezen. En wie de schoen past trekke hem maar aan!”

 

 

 

In naleving van al de negen bepalingen, zou ik als ongelovige met plezier elke kerk, moskee, synagoge of enig ander gebedshuis betreden, en net zo hard lachen en net zo luid zingen als de aanwezigen ten huize van de betreffende gelovigen. Ik zou mij zonder meer aanpassen aan hun vereringswijze van hun God, want dan is het dolle pret vanwege de wetenschap, dat men niet perse religieus hoeft te zijn noch Christelijk, Joods, Hindoe of Moslims om samen te kunnen genieten of mijmeren met medemensen.

 

 

Het Vishnuh-Genootschap is hard, maar rechtvaardig en eerlijk ten opzichte van iedereen. Zij zegt waar het op staat, in plaats van hypocrisie te betrachten of te slijmen met medemensen.

 

 

… Het Vishnuh-Genootschap beoogd haar doelen te bereiken ten behoeve van haar onderdrukte medemens die ook recht heeft op een beter en gelukkig leven zoals ieder ander op deze aarde, en als u denkt het Vishnuh-Genootschap op welke manier dan ook zou kunnen helpen haar doelstellingen te realiseren, dan bent u bij ons van harte welkom.

 

Namens het Vishnuh-Genootschap dank ik u heel hartelijk voor uw aandacht en wens ik u allen een liefdevolle en een gezond leven toe.

 

 

 

Begeleidende noot van Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

 

… Als sterveling kan ik een ander levend wezen niet zegenen als dankzegging, alleen de Natuur is hiertoe in staat, maar mijn dank aan u is groot voor uw welwillendheid, positieve bijdrage, begrip en donatie aan het Vishnuh-Genootschap, en komt direct vanuit mijn hart. Elke bijdrage is welkom.