Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

 

 Mens, onderschat Niemand

 

Mens, onderschat niemand maar weet waar u aan toe bent, een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Het Atheïsme is wereldwijd gestaag in opmars omdat mensen zijn gaan inzien dat ieder levend wezen een product is van de baarlijke Natuur en dat God een schepping is van de verwaande en kwaadaardige mensheid om medemensen te onderdrukken.

 

Alleen in Saoedi-Arabië waar de Islam zich heeft gegrondvest leven er thans meer dan 1,500,000 atheïsten, in Pakistan meer dan 4,500,000, en Suriname telt nu nabij 100,000 atheïsten in geval van Vishnuïsten, terwijl vorig jaar dit aantal nog 60,000 telde, Indonesië meer dan 7,000,000, en wereldwijd groeit het aantal met de dag.

 

Overal ter wereld wonen atheïsten waarvan het merendeel zich heeft verenigd tot een hechte groep en openbaar zijn terwijl anderen om duidelijke redenen openbaarheid onwenselijk achten en blijven liever op de achtergrond of ondergronds opereren.

… Zo heeft elke atheïstische groepering zijn eigen reden om gekend te worden of om onbekend te blijven.

 

Ook wij Vishnuïsten zijn in het alledaagse leven zwijgzaam waarvan een deel van ons gemeenschap de openbaarheid met redenen omkleed gedeeltelijk schuwt. Wij zijn beperkt toegankelijk, omdat een deel van ons volk een publieke functie bekleedt bij de overheid of anders. Wij zijn vanwege onze goddeloze achtergrond verplicht tot zwijgrecht ter voorkoming van vooroordelen door kwaadwillende mensen in de werkomgeving.

 

... Wij zijn Vishnuïsten en streven ernaar om het leven van eenieder te veraangenamen. Dus wij gunnen bij voorbaat eenieder een goed en gezond leven.

 

… Verder willen wij graag met iedereen samenleven. Het is mogelijk dat wij op dit moment uw naaste buren, collega, uw werkgever of leidinggevende kunnen zijn. Wij kunnen met iedereen meelachen, we kunnen meedenken en meepraten, maar onze mening, ons streven en onze positie in de maatschappij zullen wij altijd voor onszelf houden ter zelfbescherming en om onheus gedrag jegens ons te voorkomen.

 

Het Vishnuh-Genootschap is strijdbaar in tegenstelling tot sommige atheïstische groepen die om de een of andere reden passief wensen te blijven. Ieder zijn keus, want ieder heeft recht van zelfbeschikking.

 

Het Vishnuh-Genootschap wenst voor haar leden “Recht” en “Rechtvaardigheid. Verder heeft zij absoluut geen vertrouwen in de overheid noch in het democratisch rechtssysteem noch in de algemene rechtsgang.

 

… En wie vandaag de dag wil leven en overleven in een maatschappij waarin religieuze gekte overheerst moet bij onrecht door welke religieuze gek dan ook hiertegen resoluut optreden.

… Men moet voor figuren die geleid worden door een religie nimmer pardon kennen. Wie pardon heeft voor iemand die hem/ haar nadelig heeft willen beïnvloeden bewerkstelligt zijn eigen ondergang.

 

En wie met de paplepel de duivel en een god is ingegoten, is meestal kwaadaardig, geniepig en onbetrouwbaar als de pest. Wie zelfrespect kent, menslievend is en een goed karakter heeft, maar daarnaast bang is om alleen te zijn, raakt gemakkelijk besmet wanneer die met pek omgaat, en door besmetting sterft ook de eigenwaarde van de besmetteling.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Als de vijand gek is, moet men gekker zijn dan zij. Wie wil overleven in een wereld waarin gestoorde mensen wonen moet zich gestoorder gedragen dan deze, zodat de gekke meerderheid geen gekheid met hem of haar uithaalt.”

 

Het Vishnuh-Genootschap is zoals van oudsher absoluut tegen elke vijandigheid en zal haar gemeenschap altijd beschermen teneinde herhaling van onrechtvaardigheid tegen een of meerdere van haar leden door derden te voorkomen. Zelfs de natuur beschermt zichzelf van tijd tot tijd daar waar bescherming en behoudt van haar waarden en normen noodzakelijk zijn.

 

… Wees altijd alert, omdat Heden ten dage lopen een legio schijnvrome en kwaadaardige mensen van allerlei allooi in diverse rangen, standen en klassen in de samenleving rond, die bij misdaden tegen de menselijkheid misbruik maken van hun immuniteit om een verdiende straf te ontlopen.

 

… Het leeuwendeel hiervan bedient zich middels de rechtmatige mazen van haar onrechtvaardige wetgeving die “Vrouwe Justitia” hanteert als “Recht en waarheid”, maar die in de praktijk neerkomt op “Recht is Krom” waardoor het W.v.sr. (wetboek van strafrecht) in de meeste gevallen geen satisfactie schenkt voor wie daadwerkelijk op zoek is naar rechtvaardigheid en geestelijke voldoening.

 

Niemand is van staal, eenieder is kwetsbaar en elk levend wezen is sterfelijk ongeacht ras, rang, stand, afkomst, religieuze of politieke overtuiging. Dus koning, burger, politie, rechter, directeur, politicus, docent, ambtenaar en generaal, bloeden doen ze allemaal.

 

In een samenleving waarin de grondwet min of meer gebaseerd is op de Bijbel/ Koran heeft het merendeel van het volk uit eigen belang zich omgeven met leugens en kwalijke verzinsels over de andersdenkende medemens en meent ongestraft te kunnen blijven.

… Veelal heeft dat kwaadaardig gespuis ook niet in de gaten, dat het juist door haar valsheid “de waarheid” blootlegt.

 

… En “de waarheid” omvat meestal de leugenachtigheid, die dit soort schijnheilige mensen (lees ook regeringsleiders, politici, kerkleiders) hebben verteld met het doel hun eigen kwaadaardige aandeel goed te praten, om zichzelf te bevoordelen en om onderling tweedracht te zaaien. Zodoende maken rechtspersonen en natuurlijke personen vaak rechtmatig misbruik van de onrechtvaardige wet en regelgeving van het systeem om ten opzichte van de burger geestelijk geweld te betrachten.

… Dat kan doordat de regels en wetten samengeweven zijn met de onwetmatige en wetmatigheden van de betreffende maatschappij.

 

Het is hier letterlijk en figuurlijk ieder voor zich en God voor ons allen, en ikke, ikke, ikke, maar de rest mag gewoon stikken. En daar waar hulp wordt geboden zogenaamd op grond van menslievendheid, geschiedt dikwijls met bijgedachten of het werkt op langer termijn tot nadeel van de hulpbehoevende en de hulpverlener.

… In feite kan de rechtgeaarde mens beter geen hulp krijgen dan wel, omdat men later enorm spijt krijgt dat men de geboden hulp van een hypocriet heeft aangenomen.

 

Ook al zweert menigeen bij hoog en laag bescherming te genieten van een illusionaire hogere macht die God wordt genoemd en claimt daarbij barmhartig te zijn, vertrouw ze juist niet.

… Bedenk wel dat zij die onschuldige medemensen op achterbakse wijze krenken en tegen deze allerlei mensenrechtenschendingen plegen namens hun God, ook degenen zijn die meestal roepen “God Bless you” of “met Gods zegen” of “God zegene u” of “Hosanna in den hoogte” of “dankzij God” of het is godswil.”

Dit soort mensen zijn normaliter de lieden die tot de slechtheid der aarde behoren en bovendien behept zijn met een ongeëvenaarde dosis hoogmoedswaan.

 

… Daarnaast schermt een groot deel van dit soort figuren zich dikwijls met een scala aan larie- spreuken, in de regel afgeleid uit hun religieuze sprookjesboek, om anderen te imponeren en om op te pochen hoe goed en wijs ze zijn. In werkelijkheid verbergen ze in veelheid van woorden en bloemrijke gezegden hun eigen tekortkomingen, overtredingen en onmenselijkheden.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “Slechtheid heeft meestal een mooi gezicht, komt van goeden huize, maar zeer zwak in de uitvoering van goedheid. En goedheid is hard, eerlijk, en oprecht, maar erg zwak in de uitvoering van slechtheid.”

 

… Mensen die begiftigd zijn met een slechte inborst, denken doorgaans, dat ze meer en beter zijn dan een ander. Doorgaans misgunnen ze hun medemens een goed en gezond leven en vinden het doodnormaal om een ander middels roddelarij de grond in te trappen.

 

Voorts zitten de schijnheiligen graag in de kerk/ moskee, maar voordat de kerkdienst is afgelopen hebben de meesten al een naaistreek bedacht hoe ze met een schone lei de kluit zullen gaan bedonderen.

… Daarvoor verkrijgen ze immers volgens hun “heilige boek” vergiffenis bij de biecht wanneer ze hun onbestaande god om absolutie verzoeken voor hun zondedaden ongeacht wat ze hebben uitgevreten tegen medemensen.

 

… Ook hebben velen de gewoonte om, zoals de kerk ook doet, met twee maten te meten met de vooringenomenheid tot wangedrag jegens medemensen. Dit soort plebs is onbetrouwbaar, ze doen aanvankelijk lief, voorkomend en betrouwbaar.

… Maar vroeg of laat valt toch het masker van het gelaat waardoor de ware zwartgallige aard zich openbaart. Dus, het bloed kruipt alleen daar waar het kruipen kan.

 

Een redelijk denkend mens met een portie gezond verstand in het bezit van verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en voor zijn medemens zou het nimmer in zijn hoofd halen tot aanbidding noch voortzetting van een godsdienstsprookje, dat grotendeels debet was aan volkerenmoord en onderwerping van medemensen, dat in de huidige tijd de religieuze voortplanting van kwaadaardigheid bevordert in een rookgordijn van valse vrede, schijnheiligheid en berekenende goedmoedigheid?

 

De mensheid kan in de huidige maatschappij waarin wij leven worden onderverdeeld in 3 categorieën, namelijk de “bevoordeelde overtuigde elite”, de “profiterende gewetenloze meelopers” en de, (door de omgeving/ samenleving en familie gedwongen), “meedoeners.”

 

Tegen deze laatste zeg ik, “weest sterk en blijf uzelf, want de waarde van het leven is uzelf zijn. Eens zult u zichzelf kunnen bevrijden van het juk waarin u uit zelfbehoud gedwongen bent om met de stroom mee te gaan.

… En de voorwaarde tot bevrijding is niet door passief af te wachten wanneer jouw bevrijding gaat plaatsvinden, maar door zelf naar omstandigheden actief aan uw eigen verlossing te werken.

… Wees vooral niet overmoedig, maar vecht bedachtzaam waar gevochten moet worden, rekening houdend met uw eigen veiligheid en van uw dierbaren!

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie zijn hand tot een vuist maakt kan niets vasthouden en evenmin kan iemand iets in zijn hand stoppen. Wees strijdbaar en alert en wijs zelfvernedering af. Niemand heeft het recht zijn medemens tegen zijn wil in te besturen en te onderdrukken. Wie zijn “medemens” het licht in de ogen gunt, heeft recht van leven, zelfverdediging en zelfbehoud.

…  Maar wie een ander “het licht in de ogen niet gunt, zichzelf hoger stelt dan een ander, zich als gelijke opstelt met de natuur terwijl men zelf hierdoor zijn ontstaan vond, dan heeft men geen recht van zelfbehoud noch het recht van zelfverdediging en mag ook geen plaats hebben tussen de levenden.”

 

Houdt voor altijd in gedachten, dat de mens gelijkwaardig is aan elkaar, niemand is meer noch minder dan een ander.

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus