Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

© copyright : Vishnuh-Genootschap

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open­baar gemaakt mid­dels druk, fotokopie, micro­film, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de rechthebbenden. De Nederlandse en Javaanse verta­ling van de Lontarboeken van het Vishnuh-Genootschap zijn vastgelegd bij s’Rijkssuccessie te Leeuwarden in Nederland en gedeponeerd bij het Benelux bureau voor de warenmerken onder nummer 507115, door de erfopvolger van het Vishnuh-Genootschap, Gurubesar Lancar Ida-Bagus.

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 
LIDMAATSCHAP en TOELATING

 

Wie lid is van het Vishnuh-Genootschap verzekert zich van absolute geheimhouding.

Personalia van leden wordt zoals oudsher in lontarschrift opgetekend en bewaard.

Het Vishnuh-Genootschap kent actieve– en passieve leden.

Leden van het Vishnuh-Genootschap zijn zij, die zich een voelen met de Leren van deze en haar ideologie met eer en geweten naleven.

Een Vishnuïst (uitspr.: Vishnoewist) wordt door het Vishnuh_Genootschap beschouwd als een lid van de familie, en elk familielid kent haar familieplichten.

A. Actieve leden zijn zij, die zich onvoorwaardelijk binden aan de trainingsverplichting zoals bepaald in art.4 van dit Huishoudelijk Reglement en daarnaast volledig actief zijn binnen de Vishnuh-orde.

B. Passieve leden zijn zij, die zonder trainingsverplichting het Vishnuh-Genootschap op vrijwillige basis ondersteunen met zijn/ haar kun­nen/ talenten en-of vaardigheden.

C. Het oud-Javaanse woord “Putuh” (…lees Poetoeh) -dit betekent letterlijk- “kleinkind of pupil, is door de Gurubesar vastgelegd als de aanduiding voor Instructeur(trice) c.q. Stijlleider/ volgeling(e)/ ingewijde en vertegenwoordiger van de leer van Vishnuh, en voorts al degene die als Actieve of Passieve Putuh onder auspiciën staan van de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap.

D. Het oud-Javaanse woord “Agheng” (=groot, hoog) gekoppeld aan het woord Putuh, geeft de positie aan van degene die deze titel draagt van het genootschap, hetzij passieve of Actieve leden (zie art.1 van het huishoudelijk reglement.)

E. Het oud-Javaanse woord Murit (lees Moerit) -dit betekent “leerling/ volgeling” in de leer van het Vishnuh-Genootschap- en dan alleen met betrekking tot de Pencak-Silat gevechtsleer in verenigingsverband volgens de Nederlandse wet.  

 

TOELATINGSEISEN


Het oud-Javaanse woord “Putuh” (..lees Poetoeh) is de aanduiding voor instructeur(trice) en toegewijde volgeling van het Vishnuh-Genootschap (Zie huishoudelijk reglement voor Vishnuïsten.)

De kandidaat-Putuh (lid) moet iemand zijn die:

1. – menslievend,
2. – vredelievend,
3. – eerlijk,
4. – trouwelijk en betrouwbaar is;
5. – niet egoïstisch,
6. – niet hebberig,
7. – niet racistisch en niet hoogmoedig is,
8. – verantwoordelijkheidsgevoel heeft voor zijn medemensen.

 

 1) Het lidmaatschap. Wie aangeeft Putuh of lid te willen worden, wordt dan aan deze een inschrijfformulier en het huishoudelijk reglement van het Vishnuh-Genootschap verstrekt. 

2) Wanneer het inschrijfformulier volledig ingevuld en voorzien van de handtekening van de betrokkene zelf door het Vishnuh-Genootschap wordt terug ontvangen, acht het genootschap dan bevestigt, dat de aankomeling akkoord gaat met de inhoud van het huishoudelijk reglement.

Het nieuwe Lid (aspirant Putuh) krijgt dan binnen 30 dagen een toelatingsbericht en een invitatie voor een eerste kennismaking.

3) De opleiding tot Putuh in de Pencak-Silat, Ademhaling en-of Bewegingsleer geschiedt stapsgewijs.

Vooruitgang in de leer is persoonsafhankelijk, want ieder lid bepaalt haar eigen leertempo.

Daarnaast vindt de training in lichamelijke- en geestelijke vorming niet alleen plaats in een gymzaal, maar ook buiten in de openlucht (z.a. het park, parkeerplaats, bossage, etc.

4)Alle hiervoorgenoemde bepalingen zijn ook van kracht op leden die uitsluitend privéles prefereren dan samen te trainen met anderen.

 

 

DE LEERMETHODE

 

De Theorie : – wordt gegeven in de vorm van colleges zowel individueel als in groepsverband. Wie privé-les wil of afzonderlijk wil trainen kan deze ook verkrijgen.


Praktijk: De Putuh leert zich de fysieke Pencak-Silat vechtvaardigheden eigen te maken.

Men leert hier niet alleen om individueel te trainen, maar er wordt vanaf het beginstadium ook met elkaar (dus in groepsverband) geoefend.


Het Schrift : – de Putuh leert hier de Lontar-, en Sanskriettekens te (her)kennen,


– vertrouwd te zijn met het Javaans in woord en schrift,

– de Kawi- en Sanskriet uitdrukkingen te kennen.

De Lesduur : – een “lesdag” duurt 3 uur en een lesweekend (Zaterdag en

Zondag) impliceert minstens 1 nachttraining in de openlucht.


Studie-boeken: -In het door het Vishnuh-Genootschap ontwikkelde lesmateriaal zijn alle stoffen verwerkt die voor uw studie van belang zijn, u heeft dus geen aparte studieboeken nodig.

 

BETREFFENDE HET ONDERRICHT


U zorgt wel zelf voor uw eigen:


a- schrijfbenodigdheden; 1-zwarte 23-ringsmap en papier,
b- zwarte joggingpak hetzij zwarte wijd zittende kledij.

*
Het Genootschappelijk Adres * Colleges worden gegeven op diverse genootschappelijke adressen in Nederland die ook fungeren als sociale ruimte.

Overnachting is mogelijk voor wie van verweg komt (o.a. leden uit het buitenland.)

Voorts is het genootschappelijk adres dagelijks toegankelijk voor leden die:


1 – extra meditatie, individuele training / onderwijs verlangen,

2 – in geestelijke en-of in sociale nood verkeren,

3 – geestelijk tot rust willen komen (=mentaal
ontspannen),

4 – zich voor een periode willen afzonderen van de
buitenwereld. 

5 – gewoon op visite willen komen.


Al de hiervoor genoemde faciliteiten zijn in overeenstemming met de levensbeschouwelijke instelling van het Vishnuh-Genootschap, dat zij altijd beschikbaar en toegankelijk moet zijn voor leden.

Dat houdt concreet in: wie behoefte heeft aan; kennis, advies, meelevendheid, bescherming, onderdak en hulp dit ook zal verkrijgen en voorzover dit binnen het vermogen van het Vishnuh-Genootschap mogelijk is.


MURIT

1. Het oud-Javaanse woord Murit kan voor beide sekse worden aangewend en betekent “leerling” in de leer en wordt alleen in verband met de vereniging gebruikt waarvan men lid is.

 
2. Een moerit wordt alleen de Pencak-Silatleer bijgebracht in verenigingsverband en kent geen verplichtingen ten opzichte  van het Vishnuh-Genootschap, maar wel als lid van de vereniging waar hij of zij ingeschreven staat volgens de Nederlandse wet.


3. Een Murit (lees Moerit= leerling of volgelin­g) leert in verenigingsverband de Pencak-Silat technieken te beheersen en andere relevante bijbehorende disciplines.


4. Het is een Murit ook toegestaan om lid te worden van het Vishnuh-Genootschap, met dien verstande dat hij of zij vanaf het moment van intreding binnen de Vishnuh-Orde geen lid meer is van de Pencak-Silat vereniging van waar hij of zij oorspronkelijk lid van was.

Of men is lid van een vereniging onder auspiciën van het Vishnuh-Genootschap (murit van de vereniging), of men is lid van het Vishnuh-Genootschap als Putuh-Agheng/ Putuh, dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

  

 

wijzigingen voorbehouden.