Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

© Copyright: Vishnuh-Genootschap

Vishnuh-Genootschap Suriname
Vishnuh-Genootschap Brazilië
Vishnuh-Genootschap De Nederlanden
© Bibliografie, fotografie en alle illustraties Vishnuh-Genootschap

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt middels druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

Dit is een korte samenvatting van het boek
“PIJET.”

 

PIJET (Lees “Piedjet”)

 

 


PIJET

JAVAANSE MASSAGE ZENUW DRUKPUNTENLEER

Pijnbestrijding middels Pijet-technieken

 

HOOFDSTUK 1

 

Inleiding

 

Pijnbehandeling, plaatselijke verlamming en pijnbestrijding middels druk met de vingertoppen uit te oefenen op de zenuwpunten van de te behandelen lichaamsdelen. Iedereen die in het bezit is van de benodigde kennis van de anatomie en de fysiologie is in staat om heel wat verlichting te brengen aan pijnlijders door toepassing van de zenuwdrukpuntenleer van het Vishnuh-Genootschap.

 

Men dient echter wel de methode en regels voor de drukpunten zoals gesteld is in dit boek exact na te volgen, zodat het te behandelen pijngebied veilig en eenvoudig wordt uitgevoerd. Maar ook de zenuwdrukpuntenleer kent haar beperkingen, en daar moeten wij ons van bewust zijn zodat men niet gaat denken dat het een middel is tegen allerlei kwalen.

 … Onthoudt; de Pijet technieken van het Vishnuh-Genootschap is geen tovermiddel die alle soorten fysieke onaangenaamheden kunnen genezen.

 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan pijnverlichting en pijnbestrijding via het lichaam o.a. oor, been, gelaat, rug en andere lichaamsdelen door druk uit te oefenen met de vingers op het lichaam en middels massage technieken (Pijet= Javaanse woord voor drukpuntmassage.)

 

WAT IS PIJN?

 Pijn is van oorsprong een alarmsignaal van het menselijk lichaam. Het is van groot belang dat men bij bestrijding van pijn de werkelijke oorzaken daarvan weet en begrijpt zodat de pijn ook met succes kan worden behandeld. Pijn kan ontstaan door een groot aantal oorzaken.

 

In de zenuwdrukpuntenleer van het Vishnuh-Genootschap wordt de beoefenaar een aantal doeltreffende behandelmethodes aangeleerd. Hierbij is voldoende als men de regels voor toepassing kent en zich er exact aan houdt.  Daarnaast kan men de punten opzoeken wanneer men ze nodig heeft. Het menselijk lichaam heeft het vermogen om stimuli zo optimaal mogelijk te gebruiken, en het stimuleren van een zenuwdrukpunt draagt ertoe bij om hoge zowel lage bloeddruk te verbeteren.

 

Een andere punt corrigeert een trage of versnelde hartslag en andere vermeerderen het aantal bloedlichaampjes en bevorderen het opnemen van dode weefselresten en andere door witte bloedlichaampjes. Het is hier ook mogelijk om een zieke enkel te genezen door de zenuwpunten van het gezonde been te masseren om het andere been te genezen.

 

Om een pijnlijk lichaamsgebied met succes pijnvrij te maken dient men op de aangegeven zenuwpunten met duim en wijsvinger te drukken. Op datzelfde moment voelt u hoe een elektrostatische energie op die plek inwerkt. Het door de pijn verstoorde bio-magnetisme in het lichaam wordt hersteld, want door de druk op de pijnlijke plek worden de hersenen aangezet tot het maken van encephaline (= natuurlijke pijnverdover) in het lichaam. Deze manier van pijnbestrijding is onbeperkt toepasbaar.

 

 De toepassing van vingerdruk van zenuwpunten op het lichaam bewerkstelligt met succes afname van pijngevoel, toename – afname van verlamming enz.

 

De remmende en heilzame werking van vingerdruk op het lichaam.

 Diepdoordringende druk op spieren en pezen heeft een remmende uitwerking op pijn. Elke actie heeft een reactie en het lichaam zal op diverse hoogtes op prikkels reageren, die afhankelijk is van de plaats, duur en de aard van prikkel.

 

Het is ook van zeer groot belang om niet te vergeten dat het menselijk lichaam de feitelijke vitale factor is in de behandeling middels vingerdruk. De plaats, duur en methode (b.v. naald, vingerdruk, en elektrische prikkel) bepaald de simulatie van kalmering of verdoving van het lichaam.

 

De aard van de reactie op de vingerdruk is bepalend voor de genezing, verdoving en-of verlamming. Het uitgeoefende vingerdruk werkt als een stimulans, en als de vingerdruk vijf tot tien seconden wordt aangehouden zal verdoving c.q. verlamming optreden in het lichaam.

 

Verder is er een nadeel aan deze methode met vingerdruk, want er kunnen ook na behandeling van pijnbestrijding irraties en-of veranderingen optreden bij elke zenuwpunt en in aangrenzende delen van het organisme.

 

Alle zenuwdrukpunten van het lichaam staan in nauw verband met de lichaamsorganen en functies. Daarnaast hebben de afzonderlijke punten op de oorschelp, gelaat, handen en benen relatie met specifieke reflexeffecten van het lichaam.

 

 Voorts dient men bij reumatische pijnen en spieraandoeningen de verder afgelegen zenuwpunten met relatie tot de plaatselijke punten te behandelen in plaats alleen de desbetreffende pijnhaarden.

 

Men moet weten dat de bloedkanalen van het lichaam verband hebben met de zenuwen, bloedvaten en lichaamseigenstoffen (ook lichaamssappen.)

 

De zenuwpunten liggen meestal rondom het pijnlijke gebied, zodat verkeerd gebruik van de zenuwdrukpunten zeer gering is. Verder afgelegen punten van de pijnhaard kunnen in combinatie met plaatselijke zenuwpunten samengaan.

 

ALGEMEEN

 Voordat iemand behandeld wordt dient deze eerst zich een kwartier achteroverliggend te ontspannen.

 

Men dient met draaiende beweging met de duim en wijsvinger druk uit te oefenen op de zenuwpunten van het lichaam, die meestal in het pijnlijke of verder afgelegen gebied liggen.

 

Op het moment dat men met de wijsvinger druk uitoefent op de zenuwpunt kan er even pijn optreden, waarna het pijngevoel zich zal uiten in een gevoel van warmte. In gebieden met weinig spierweefsel dient men de huid rondom het drukpunt voorzichtig gespannen te houden aleer men tot de behandeling overgaat.

 

Op plaatsen waar de onderhuidse weefsels los, dan wel rimpelig is, dient de huid worden gladgestreken.

 

De druk op de zenuwen kan in tweeërlei wijze worden uitgevoerd namelijk, schuin en recht. De te behandelen pijnlijke gebieden dienen minstens een half uur middels vingerdruk worden bewerkt.

 

De vingerdruk dient diep genoeg te zijn om een warm gevoel te veroorzaken. De via vinger en duim uitgeoefende druk kan pijnlijk zijn, maar wel verdraagbaar voor de betrokkene.

 

Daarnaast is het mogelijk om verschillende zenuwpunten met vingerdruk tegelijkertijd te stimuleren.

De drukdiepte dient te worden gevarieerd door de druk aan een kant te vermeerderen en de druk op het andere gebied te verminderen.

 

 Het is zeker nuttig variabele druk op een punt te hanteren. De druk op het lichaam dient men tien tot twintig seconden langzaam op het lichaam op te voeren en daarna weer verminderen.

 

Voortzetting van de behandeling

 De behandeling dient zo lang te worden voortgezet totdat de betrokkene te kennen geeft dat de pijn is afgenomen.

 

 Overdrijf nooit, anders kan de betrokkene ook blauwe plekken aan het gedruk overhouden, wat uiteraard niet de bedoeling is.

 

 Oefen genoeg druk uit, als nodig is, om het pijngevoel te onderdrukken. Zorg er wel bij dat de persoon bij wie bestrijding wordt toegepast tijdens de behandeling zich volledig ontspant.

 

 Vooraleer men overgaat om iemand te behandelen moet de betrokkene gevoelsmatig worden geobserveerd. Men dient met gevoelige handen het pijngebied te lokaliseren. 

 

 De zenuwdrukpuntenleer is een mogelijkheid om via natuurlijke wijze aandoeningen en pijnen te verhelpen op allerlei gebied. Men dient de behandeling bij de patiënt vaker te herhalen totdat de aandoening bij de betrokkene compleet verdwenen is.

 

Verder moet de te behandelen persoon vrijwillig willen meewerken aan zijn behandeling en dient de persoon zich geheel te ontspannen, want indien men angst heeft voor wat er gaat gebeuren, kan deze de pijnlijke aandoening zelfs verergeren; maar geestelijke vastberadenheid (ontspanning) kan het bewustzijn van zelfs hevige pijnen onderdrukken.

 

 In slepende gevallen dient men een grote tussenruimte tussen de behandelingen te houden, zodat het lichaam zich kan herstellen na de vorige behandeling. Bijvoorbeeld; om de week een behandeling, waarbij de patiënt een week de tijd heeft om fysiek tot rust te komen.

     

ZENUWDRUKPUNTEN OP DE OORSCHELPEN

Hoofdstuk 1

 

 

DEEL 1

A. Teen

B. Enkel

C. Bijnier

D. Achterhoofd

E. Knie

F. Dijbeen

G. Bil

H. Heupgewricht

I.   Rompwervels

J.   Borstkas

K. Nek

L.  Nekwervels

M. Schouder

 

ZENUWDRUKPUNTEN OP DE OORSCHELPEN

Hoofdstuk 2

DEEL 2

N. Schoudergewricht

O. Sleutelbeen

P.  Elleboog

Q. Polsgewricht

R. Vingers

S. Mond

T. Bovenkaak

T. Tanden

U. Onderkaak

U. Tanden

V. Voorhoofd

W. Oog

 

ZENUWDRUKPUNTEN OP DE OORSCHELPEN

Hoofdstuk 3

 

 

DEEL 3

AA. Keelholte

BB. Dikke darm

CC. Dunne darm

DD. Maag

EE. Galblaas

FF. Nier

GG. Lever

HH. Long

II. Hersenstam

JJ. Milt.

 

ZENUWDRUKPUNTEN OP DE RUG

 

Hoofdstuk 4

 

DEEL 4

A. Zenuwbanen die op elkaar betrekking hebben,

en die als warmtegeleider dienen (verdovings- of verlammingspunten)

B. Galblaas 

C. Lever

*D. Urineblaas

E. Lever

*F. Blaas

 

ZENUWDRUKPUNTEN OP DE RUG

 

Hoofdstuk 5

 

 

DEEL 5

G. Dikke darm

H. Dunne darm

I.Blaas

*J. Maag

K.Milt

*L. Maag

 ZENUWDRUKPUNTEN OP HET BEEN EN VOET

 

Hoofdstuk 6

 

DEEL 6

A. Nier   B. Nier   C. Maag

D. Galblaas   E. Lever

F. Blaas         G. Milt

H. Galblaas  I.Hart

J. Blaas         K. Enkel

L. Enkel        M. Lever

N. Blaas        O. Maag

P. Milt           Q. Lever

R. Maag        S. Lever

T. Maag        U. Galblaas

V. Lever       W. Milt

X. Nier         IJ. Nier

Z. Lever

Vaak zijn er diverse te behandelen drukpunten die hetzelfde resultaat geven in deze groep zijn;

A, B, X & IJ vertegenwoordigen de Nieren;        C, O, R & T de Maag;        D, H & U de      Galblaas;       E, M, Q, V & Z de Lever;

F, J & N de (urine) Blaas;  G, P & W de Milt;     K & L de       Enkel.

AA. Blaas     BB. Milt     CC. Galblaas     DD. Nier     EE. Maag*     FF. Maag*     GG. Milt     HH. Lever     II. Lever*

De te behandelen drukpunten die hetzelfde resultaat geven in deze groep zijn;     EE  & FF de Maag;     HH & II de Lever;

 

ZENUWDRUKPUNTEN OP HET BEEN EN VOET

 

Hoofdstuk 7

 

 

DEEL 7

1.Blaas

2. Lever

3. Maag

4. Galblaas

5. Galblaas

6. Maag

7. Nier

8. Milt

9. Maag

10. Urineblaas

11. Nier

12. Urineblaas

13. Lever

14. Milt

15. Lever

16. Milt

17. Nier

De te behandelen drukpunten

die hetzelfde resultaat geven in deze groep zijn;

1, 10 & 12 de Urineblaas;

2, 13 & 15 de Lever;

3, 6 & 9 de Maag;

4 & 5 de Galblaas;

7,  11 & 17 de Nier;

8, 14 & 16 de Milt.

 

REUMATISCHE
BEHANDELING AAN DE VOET

Hoofdstuk 8

 

Aan het been en voet:

2. tussen de 1ste en 2de teen;

3. tussen de 2de en 3de teen;

5. tussen het buitenste knobbel en achillespees;

10. tussen het buitenste enkelknobbel en de achillespees;

17. in het midden tussen het topje van de binnenste enkelknobbel en achillespees. Ook middels de zenuwpunten aan het Oor is Reumatische behandeling aan de voet mogelijk.

Aan het Oor; AB, C & D.

Artritische pijnbehandeling middels vingerdruk moet zorgvuldig plaatsvinden. De te masseren pijnlijke plek dient met draaiende bewegingen te geschieden. De patiënt moet gedurende de behandeling in ontspannen toestand zijn. Men moet de patiënt minstens 2 keer per week behandelen en nooit langer dan een uur masseren.

REUMATISCHE BEHANDELING AAN DE ENKEL

Hoofdstuk 9

 

Aan de Enkel: 

3. het punt waar de buitenste enkelknobbel elkaar kruisen;    4. boven het topje van de binnenste enkelknobbel;

5. midden tussen het topje van de binnenste enkelknobbel en de achillespees;

6. in een lijn met de 2de teen, ter hoogte van het middelpunt van de binnenste enkelknobbel;


Aan de Voet:

7. tussen de buitenste enkelknobbel en de achillespees, ter hoogte van de enkelknobbel;

8. boven de buitenste enkelknobbel.

Ook via het Oor, de zenuwpunten 1 & 2.

 

REUMATISCHE PIJNBEHANDELING AAN
HET KNIEGEWRICHT

Hoofdstuk 10

 

Aan het Been:

1. het zenuwpunt juist boven het scheenbeen;

2. het punt tussen de voorste scheenbeenspier en scheenbeen, vlak onder de knieplooi;

3. vlak onder punt 2;

4. het punt boven de binnenste enkelknobbel;

5. bij het dijoppervlak vlak boven de onderste dijbeenkop;

6. het punt onder de dijbeenkop en beenoppervlak;

7. het punt boven de buitenste enkelknobbel, recht voor het kuitbeen;

8. het middelpunt van het hielbeen;

9. het punt van de knieholteplooi bij een gebogen knie.

Kiest hierbij zes (6) tot acht (8) punten uit de lijst voor kniebehandeling.

Maar kies geen punten uit op een spontaan pijnlijke plek/ tumor of een zwelling. Omcirkel zonodig de pijnlijke plek en gebruik de dichtsbijzijnde zenuwpunten. Ook de andere knie kan behandeld worden om de pijn weg te nemen. Deze behandeling is geschikt om pijn te verwijderen in de lendenen en de rest van het lichaam. 

 

BEHANDELING VAN ZENUWPIJN AAN DE KNIE

Hoofdstuk 11

 

 

Aan het Oor: 1. kniegewricht;

Aan het Been:

2. Galblaas: het punt boven de knieplooi;

3. Maag: het punt boven de knieschijf;

4. Maag: het punt vlak boven het scheenbeen;

5. Maag: het punt tussen de voorste scheenbeenspier en scheenbeen, vlak onder de knieplooi.  6. het punt onder 5.  De te masseren pijnlijke plaats dient met langzaam draaiende beweging te gebeuren. Daarbij dient men nooit langer dan 5 minuten de pijnlijke plek te masseren.

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie van het leven wil genieten moet zijn geest eerst open zetten, en niemand is gerechtigd om de ander te vertellen hoe die moet leven. Maar de mens doet er wel verstandig aan om van het leven te genieten, want besef dat alles in het leven een duurte heeft, behalve dan het leven zelf.”

REUMATISCHE PIJNBEHANDELING AAN DE HEUP EN ANDERE
ALGEMENE PIJNEN

Hoofdstuk 12

 

 

Het oor :

Bilpunt

Dijbeen

De onderrug:

Lever:

Het punt op de buiging van de lies en van de dijbeen hoofdader.

Het galblaas:

Het hoogste punt van het dijbeen.

Het been:

Galblaas

Het heupgewricht:

Galblaas

Deze behandelde zenuwpunten zijn geschikt ter bestrijding van algemene pijnen.

Ook kunnen deze punten in combinatie met andere zenuwpunten algemene pijnen aan de heup succesvol bestrijden.

 

ALGEMENE PIJNBEHANDELING AAN HET BEEN

Hoofdstuk 13

 

De Voet:

Urineblaas: het punt recht onder de buitenste enkelknobbel, in het kuiltje.

Het Been:

Maag: het hoogste punt van de wreef, het punt boven het bindweefsel tussen de 2de en de 3de teen.

Maag: het punt onder het kniegewricht en scheenbeentop.

Maag: knie-oog-punt.

Maag: het punt boven de knieplooi en de knieschijf.

Maag

Maag

Galblaas: het punt waar de buitenste enkelknobbel elkaar kruisen.

Galblaas: het punt boven de buitenste enkelknobbel, aan de rand van het kuitbeen en de lange en korte kuitbeenspier.

Galblaas & 11 Galblaas

 

 

De te masseren pijnlijke plaats dient met langzaam draaiende beweging te geschieden.

Daarbij dient men nooit langer dan 5 minuten de pijnlijke plek te masseren.

 

ONOPHOUDELIJKE PIJN AAN HET ONDERBEEN

Hoofdstuk 14

 

Het Oor:

Bijnierpunt

De Voet:

De Milt: het punt van het middenvoetsbeentje

Het Been:

3. Lever: het punt in de hoek tussen het 1ste en het 2de middenvoetsbeentje.

 4. Maag: ter hoogte van de onderste rand van de symfysis pubis.

5. Galblaas: in het kuiltje van de kleine kuitbeenkop.

6. Urineblaas: het middelpunt van de knieholteplooi.

7. Urineblaas: het punt onder de knieplooi

8. De Milt: het punt van het bovenste topje van de binnenste enkelknobbel.

De telling van de zenuwpunten staat in sanskrietcijfers
aangegeven en de cijfers van de 1ste lontar taal.  De 1ste rij is
Sanskriet en de 2de rij is Lontar. Zie hieronder.

 

Bij herhaling van een cijfer in het Sanskriet komt
er een punt ernaast. Dit geldt ook voor de Lontar taal. Bijvoorbeeld: 22, dan komt
er achter de 2 een puntje.

 

Voor het overige moeten de cijfers gecombineerd
worden.

 

In totaal telt dit boek (PIJET= Javaanse
zenuwdrukpuntmassage) 35 hoofDstukken waaronder;

 

 

a. Zenuwpunten die stoffen aanmaken tegen suiker-
en andere aandoeningen aan de bloedlichaampjes

b. Pijnbestrijding in de lendenen

c. Pijnbestrijding in de wervelkolom

d. Pijnbestrijding in de pols

e. Pijnbestrijding in de elleboog

f. Pijnbestrijding in de schouders

g. Pijnbestrijding in de keel

h. Pijnbestrijding in hand en vingers

i. Pijnbestrijding in de kaak

j. Pijnbestrijding tegen hoofdpijnen

k. Pijnbestrijding in het voorhoofd

l. Pijnbestrijding bevallingspijnen

m. Pijnbestrijding van Migraine hoofdpijn

n. Pijnbestrijding van het hoofdkruin

o. Pijnbestrijding menstruatiepijnen

p. algemene zenuwpunten van het lichaam

q. Zenuwdrukpunten op het been en de voet