Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

  

 © Copyright: Vishnuh-Genootschap

 

 

 

VISNHUÏSME & VISHNUÏSTEN

  Wie zijn Vishnuïsten?

 

 Wie zijn
Vishnuïsten?

 

Leden van het Vishnuh-Genootschap in het algemeen zijn Vishnuïsten (uitspraak: Vishnoewisten.)

 

Een Vishnuïst (Vishnoewist) wordt door het Vishnuh-Genootschap beschouwd als een directe lid van de familie. Elk familielid kent haar familieplichten volgens het oud Javaans recept “Gòtòng-Ròyòng= Onderlinge saamhorigheid en samenwerking.

 

Voorts heeft het lid bij toetreding middels het uitspreken van de eed zijn of haar veiligheid en leven toevertrouwd aan het Vishnuh-Genootschap en binnen of buiten de Vishnuh-Orde leeft, en voorts het Vishnuh-Genootschap ondersteunt met zijn of haar mogelijkheden en-of vaardigheden.


Leden van het Vishnuh-Genootschap zijn de Putuh-Aghengs en Putu’s (lees poetoe’s), die zich één voelen met de leren van het Vishnuh-Genootschap en haar ideologie met eer en geweten naleven. De begrippen “Putuh-Agheng” en “Putuh” zijn vrouwelijk als mannelijk, beide seksen dragen dezelfde titel.

 

Actieve en Passieve leden

 

Het Vishnuh-Genootschap kent Actieve- en Passieve leden. Wie lid is van het Vishnuh-Genootschap verzekert zich van absolute geheimhouding. Personalia van leden wordt zoals van oudsher in Lontarschrift opgetekend en bewaard.

 

Het actieve lid leert hier de authentieke Pencak-Silat gevechtsleer met de daarbij behorende wapens en ontwapeningstechnieken te beheersen, filosofie, ademhalings- en bewegingsleer, geschiedenis en gemeenschapszin.

 

Het Genootschap verzorgt de lessen in Pencak-Silat volgens eeuwenoude methodieken, die door bijna iedereen kan worden eigen gemaakt middels fysieke training, mits men ook fysiek gezond is of geen lichamelijke beperkingen heeft, zodat het aangeleerde, wanneer het ècht erop aankomt, de betrokkene zich door toepassing van de verdedigingstechnieken daadwerkelijk afdoende bescherming biedt. 


Vishnuïsten die wegens een of meerdere lichamelijke tekortkomingen niet aan fysieke trainingen kunnen deelnemen worden aanbevolen zich de meditatieleer (ademhalingsleer) eigen te maken. Het lid is echter niet verplicht om lessen te volgen, met de verwijzing naar het “aanhangsel” onder sub B genoemd Passieve leden.

 

Daarbij biedt het Vishnuh-Genootschap haar leden geestelijke ondersteuning in zijn of haar bestaan en streven, alsmede fysieke aanwezigheid ter bescherming van het individuele gedachtegoed en voor daar, wanneer het nodig mocht zijn. Het Vishnuh-Genootschap is nergens demonstratief aanwezig, zij weet wel wat eensgezindheid is wanneer een lid enige hulp behoeft. 

 


AANHANGSEL

 A. 

Actieve leden (Putuh-Aghengs en Putu’s) zijn zij, die zich onvoorwaardelijk binden aan de trainingsverplichting zoals bepaald in art.3 van dit Huishoudelijk Reglement en daarnaast volledig actief zijn binnen de Vishnuh-orde.

 

B. 
Passieve leden zijn zij, die zonder trainingsverplichting het Vishnuh-Genootschap op vrijwillige basis ondersteunen met zijn/ haar kun­nen/ talenten en-of vaardigheden.


C. 
Het oud-Javaanse woord “Putuh” (…lees Poetoeh) -dit betekent letterlijk- “kleinkind of pupil, is door de Gurubesar vastgelegd als de aanduiding voor Instructeur(trice) c.q. Stijlleider/ volgeling(e)/ ingewijde en vertegenwoordiger van de leer van Vishnuh, en voorts al degene die als Actieve/ Passieve Putuh onder auspiciën staan van de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap.


D. 
Het oud-Javaanse woord “Agheng” (=groot, hoog) gekoppeld aan het woord Putuh, geeft de positie aan van degene die deze titel draagt van het Vishnuh-Genootschap, hetzij passieve of Actieve leden. (Zie art.1 van het huishoudelijk reglement.)

E. 

De begrippen Putuh en Putuh-Agheng zijn door het Vishnuh-Genootschap gedeponeerde titels exclusief bestemd voor haar leden. Het
is daarom niemand toegestaan zonder relevantie deze vastgelegde titels voor zijn naam te vermelden.


Huishoudelijk Reglement voor Vishnuïsten

Art. 1.

Een Putuh-Agheng is hij of zij de toegewijde-/ ingewijde lid, ­ die door de Gurube­sar/ het Vishnuh-Genootschap is benoemd of aangesteld als hoofd ener genootschappelijke afdeling/ vereniging/ dependance of als plaatsvervangend hoofd van de Gurubesar­.

 a.

Lid wordt men door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het Vishnuh-Genootschap;

 b.

Het Vishnuh-Genootschap verstrekt daartoe aan de verzoeker het inschrijfformulier dat volledig ingevuld moet worden ingeleverd, bevattende de;

1.   –  voornaam(en),

2.   – achternaam,

3.   – geboortedatum

4.   – geboorteplaats, 

5.   – huidige woonadres,

6.   –  een samenvatting van de autobiografie van de betrokkene,

7.   –  een recente pasfoto,

8.   – een resumé van zijn/ haar motivatie waarom hij/ zij lid wil worden van het Vishnuh-Genootschap

c.

Mocht het aspirant-lid door het Vishnuh-Genootschap om de een of andere reden worden afgewezen, dan krijgt de verzoeker een brief met de reden van de afwijzing.

d.

Als aan alle voorwaarden tot verkrijging van het lidmaatschap is voldaan door de aankomeling(e), dan gaat het Vishnuh-Genootschap over tot behandeling van het verzoek tot lidmaatschap.


Art. 2.  
Onder Putuh wordt verstaan;

a. – Instructeur(trice)/ Stijlleider/ volgeling(e) van het Vishnuh-Genootschap.

 b. – hij of zij, ­­­­­­­­die in opleiding is. ­­­­­­


Art. 3.

De Pu­tuh-Agheng/ Putuh, die een groep of afdeling­ onder zich heeft, is verplicht om een­maal in de twee maanden de kadertraining te volgen. Anders ­bedraagt de fre­quentie eenmaal in de maand; ­­­­­­­


Art. 4.

De uitvoerende Putuh-Agheng/ Putuh is gehouden om rappor­t op te maken, en dit elk kwar­taal aan de Gurubesar/ het ­Vishnuh-Genootschap te doen toekomen­;


Art. 5.

De kandidaat ­Putuh-Agheng/ Putuh moet de minimale leeftijd van 9 (negen) jaar hebben bereikt­­.


Art. 6.

De Putuh-Agheng/ Putuh legt, voor zijn installatie in de leer, de eed af; de Adat van de Pencak-Silat hoog te houden en elke richt­lijn ten aanzien van de Pencak-Silat, met eer en geweten op te volgen. Dit geldt ook voor de boetevaardig­heids­gelofte waarbij hij of zij belooft iedere instructie van de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap op te volgen; (Eedaflegging geschiedt mondeling): …


Ik (de aankomeling moet zijn naam + voornamen voluit opzeggen), legt hierbij ten overstaan van het Vishnuh-Genootschap en in aanwezigheid van de Gurube­sar (of diens plaatsvervanger) de eed af, de Adat van het Vishnuh-Genootschap en de Pencak-Silat hoog te houden en elke richtlijn t.a.v. deze met eer en geweten op te volgen. Dit geldt ook voor de boetevaardigheidsgelofte, waarbij ik beloof iedere instructie van de Gurubesa­r/ het Vishnuh-Genootschap op te volgen. Voorts beloof ik trouw, saamhorigheid, steun, oprechtheid aan mijn familie of het Vishnuh-Genootschap in goede en in slechte tijden.


Art. 7.

De competentie van een Putuh-Agheng/ Putuh wordt bekrachtigd indien zij of hij;


a. -beschikt over een door de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap afgegeven bewijs van bevoegd­heid waarop is aangegeven waartoe de Putuh-Agheng/ Putuh bevoegd is;

b.-onder persoonlijk toezicht staat van de Gurube­sar/ het Vishnuh-Genootschap. ­­­­

 

Art. 8.

Het bewijs van bevoegdheid zoals is bedoeld in art.7.a, is uitsluitend geldig volgens de artikelen 3 (drie) & 4 (vier) van dit huishoudelijk reglement.


Art. 9.

De Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap is te allen tijde bevoegd om een afgegeven bewijs van bevoegd­heid of lidmaatschap in te trekken indien zij de termen daartoe aanwezig acht;


Art. 10.

De Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap, behoudt zich het recht voor om een regle­ment te wijzigen of te ratificeren;


Art. 11.

Indien de Putuh-Agheng/ Putuh door de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap wordt ontboden, is zij of hij ver­plicht om binnen 7 (zeven) en maximaal 16 (zestien) dagen te verschijnen en de activiteiten op het gebied van de Pencak-Silat onmiddellijk te staken;


Art. 12.

Indien de Putuh-Agheng/ Putuh hetgeen in artikel 11 bepaalde niet kan nakomen, moet zij of hij dit telefonisch doorgeven aan de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap en een hernieuwde af­spraak maken. Vervolgens moet de ­betrokkene dit binnen 7 dagen per aangete­kend schrij­ven beves­tigen;

 

Art. 13.

Voldoet de Putuh-Agheng/ Putuh, niet aan de artikelen 11 (elf) & 12 (twaalf), dan zal ­zij of hij stilzwijgend worden geschorst. Deze schorsing wordt door de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap schrifte­lijk be­krach­tigd­­­;


Art. 14.

Het is eenieder verboden om zonder schriftelijke toestemming van de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap, het aangeleerde, les- of do­cumentatiema­te­riaal behorend aan de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap­­­­ op enigerlei wijze te verveelvoudi­gen, vervreem­den of te verko­pen­­­.


Art. 15.

Ieder lid dient zich te houden aan de richtlijnen betref­fende het onderwijspatroon zoals is gesteld door de Guru­besar/ het Vishnuh-Genootschap.

 

Art. 16.

De lesbevoegdheid/ het lidmaatschap zal onmiddellijk worden ingetrok­ken bij misbruik van de leer(en) door een lid;


a.-in geval van misbruik door een Putuh-Agheng/ Putuh, zal diens groep of afdeling worden overge­no­men door een door de Gurube­sar/ het Vishnuh-Genootschap aangewe­zen persoon,

b.-mogelijk schorsing/ ontzetting ­volgen.


Art. 17.

De Putuh-Agheng/ Putuh is gehouden om bij verhindering van zijn of haar taak(en), dit binnen 24 uur te melden aan de Gurubesar/ ­Vishnuh-Genootschap­, zodat passen­de maatre­gelen kunnen worden genomen opdat de activiteiten gewoon door­gang kunnen vinden;


Art. 18.

Ontzetting en-of schorsing voor onbepaalde tijd van de ­Putuh-Agh­eng/ Putuh kan door de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap worden uit­ge­sproken wanneer deze handelt:


a.-in strijd met het huishoudelijk reglement van het Vishnuh-Genootschap; 
b.-in strijd met de Statuten van­ het Vishnuh-Genootschap; 
c.-in strijd met een besluit van de Gurubesar/ Vishnuh-Genootschap; 
d.-in strijd met de Adat van de Pencak-Silat; 

e.-op een wijze die de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap­
op onredelijke wijze benadeelt of in diskrediet brengt;


Art. 19. 

De Putuh-Agheng/ Putuh is verplicht om: 

a.-de statuten, reglementen en besluiten van de Gurube­sar/ het Vishnuh-Genootschap zorgvuldig na te leven, 

b.-de belangen van de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap niet te schaden, 

c.-alle overige verplichtingen na te komen welke­ het Vishnuh-Genootschap aangaat;


Art. 20.

De lesbevoegdheid of Lidmaatschap eindigt: 

a.-bij overlijden van de Putuh-Agheng/ Putuh, 

b.-door opzegging door de betrokkene, 

c.-door opzegging namens de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap, 

d. -door ontzegging/ schorsing voor onbepaalde tijd; 

e.-door ontzetting namens de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap.


Nb. Opzegging of ontzetting namens de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap kan geschieden wanneer niet meer aan de gestelde ei­sen wordt voldaan, wanneer de gestelde verplich­tingen niet wor­den nageko­men en alsmede wan­neer van de Gurube­sar/ het ­Vishnuh-Genootschap redelij­kerwijs niet ge­vergd kan worden de compe­tentie/ lidmaatschap ­te laten voortduren;


Art. 21.

De Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap, kan naar aanlei­ding van een voorstel tot opzegging, ontzegging of ontzetting, haar besluit met ten hoogste 30 dagen opschor­ten, teneinde de betref­fende Putuh-Agheng/ Putuh in de gelegen­heid te stel­len de gronden waarop het voorstel be­rust, op te heffen;


Art. 22.

Indien tot opzegging of ontzegging/ ontzetting is besloten, dan wordt de betreffende Putuh-Agheng/ Putuh hiervan, met opgave van rede­nen, middels een aangetekend schrijven, op de hoogte gesteld;


Art. 23.

Indien het bestuur van oor­deel is dat met de ontzegging/ opzeg­ging/ ontzetting niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende be­stuursver­gadering, dan wordt het lid­ ge­schorst. Deze schor­sing blijft van kracht tot de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring, tenzij deze wordt ingetrokken. Indien daad­werke­lijk tot ontzeg­ging c.q. opzegging wordt overgegaan, dan wordt geacht deze te zijn ingegaan op de datum van de schor­sing;


Art. 24.

De Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap, behoudt zich het recht voor om het aan de Putuh-Agheng/ Putuh verstrekte lesmateriaal en-of andere beschei­den zonder opgave van redenen te allen tijde op te eisen;

 

Art. 25.

Alle Les, teken- en-of ander materiaal, dat zijdelings- of in opdracht van de Gurube­sar/ het Vishnuh-Genootschap door een lid(en) is (zijn) ver­vaardigd/ ontwikkeld, is automatisch eigendom van de Gurubesar/ het Vishnuh-Genootschap;

 

Art. 26.

De ­Putuh-Agheng/ Putuh, is verplicht het bewijs van competentie bij zich te dragen:


Art. 27. 

De jaarlijkse bijdrage geschiedt vrijwillig en naar draagkracht voor de passieve Putuh, en de actieve Putuh betaald een bijdrage dat jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.

 

Art. 28.

Toepasselijk zijn vanaf de inschrijving alle regels van het Vishnuh-Genootschap op de betrokkene, en is het huishoudelijk reglement automatisch volledig van kracht op allen die tot het lidmaatschap van het Vishnuh-Genootschap overgaan.


 Art. 29

* Zij/ Hij die lid is van het Vishnuh-Genootschap wordt geacht het huishoudelijk reglement voor de *Putuh-Agheng/ Putuh goed te hebben doorge­nomen en deze daadwerkelijk met eer en geweten op te zullen volgen.

 

Het Vishnuh-Genootschap streeft er niet naar om de wereld te veranderen, maar wie lid wenst te worden zal haar procedure moeten volgen. Kritiek leveren op haar toelatingsbeleid/regels is zinloos. Anderszins zit het Vishnuh-Genootschap niet op avonturiers te wachten noch op onwelkome gasten van dergelijke strekking. Het Vishnuh-Genootschap verwelkomt alleen aardbewoners, en wie vrij is van angst, oprecht is van geest, geen kwaad heeft in de zin en tot het Vishnuh-Genootschap wenst te worden toegelaten, zal als een volwaardig lid worden ontvangen. Wie ècht de Pencak-Silat wil leren zal zich zonder meer onderwerpen aan de regels, normen en waarden en de adat van het Vishnuh-Genootschap als een rechtgeaard familielid.

 

 

  Wijzigingen voorbehouden