Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

© Copyright: Vishnuh-Genootschap

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt middels druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. De Nederlandse en Javaanse vertaling van de Lontarboeken van het Vishnuh-Genootschap zijn vastgelegd bij s’Rijkssuccessie te Leeuwarden in Nederland en gedeponeerd bij het Benelux bureau voor de warenmerken onder nummer 507115, door de erfopvolger van het Vishnuh-Genootschap, Gurubesar Mass Lancar Ida-Bagus.

 

Het Vishnuh-Genootschap is het overkoepelend orgaan van alle verenigingen, die de Authentieke Pencak-Silat gevechtsleer verspreiden volgens de Authentieke leer, welke door het Vishnuh-Genootschap sinds de 2de eeuw is ontwikkeld en die door Gurubesar R.R. Purperhart/Lancar Ida-Bagus is gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau te Den Haag onder nummer 507115 ex. art. 6 van de eenvormige Beneluxwet.

 

 

 DE AUTHENTIEKE PENCAK-SILAT GEVECHTSLEER IN UW WOONPLAATS!


Het Vishnuh-Genootschap is een eeuwenoud orgaan van niet-religieuze wereldburgers dat vanuit haar menslievend uitgangspunt en empirisme medemensen wil helpen om het leven gezond en wel door te komen volgens haar eeuwenoud onderwijssysteem.


De organisatievorm van Het Vishnuh-Genootschap geschiedt analoog de wetgeving van het land waar het zich vestigt of bevindt.

 

Het genootschap streeft naar een wereldwijd en landelijk netwerk van dependances c.q. verenigingen die haar gevechtsleer Pencak-Silat adopteren en verspreiden.

 

De landelijke organisatie “Stichting Vishnuh-Genootschap” ondersteunt plaatselijke verenigingen en begeleidt ze bij het starten van een Pencak-Silat vereniging in hun eigen woonplaats.

 

Iedereen kan het, men moet wel een beetje eigen durf en principes hebben en standvastig zijn van karakter om een Pencak-Silat vereniging te kunnen runnen.

De Pencak-Silatleer is niet voor bedoeld om daarmee de boer op te gaan voor wedstrijden, dit volgens de ideologie van het Vishnuh-Genootschap dat deze leer is ontwikkeld om te overleven en is niet aan te merken als een vechtsport waarmee wedstrijd vechten kunnen worden gehouden om bekers te winnen o.i.d. zoals de geijkte vechtsport organisaties hieronder begrijpen en doen.

 

Hoofdvoorwaarde is dus dat er geen wedstrijden in competitief verband worden gedraaid zoals hiervoor aangegeven.

Wel mogen aangesloten verenigingen onderlinge uitvoeringen, demonstraties in de uitvoerbaarheid en beheersing van één of meerdere Pencak-Silat vechttechnieken houden en organiseren in de ruimste zin des woords.

 

Het Vishnuh-Genootschap is het initiërend en overkoepelend orgaan van alle bij haar aangesloten verenigingen, de uitvoerende organen, die de authentieke door Hindu-Buddhistische priesters van het Vishnuh-Genootschap ontwikkelde Pencak-Silatleren verspreiden zoals is vastgelegd door de erfopvolger en Gurubesar van het Vishnuh-Genootschap R.R.Purperhart/Lancar Ida-Bagus.

Voorwaarden voor het opstarten van een lokale Pencak-Silat vereniging?


a. Een “groep mensen”, “Putuh” of “aspirant Putuh”, die een groep “aspirant leden” heeft verzameld en het starten van een Pencak-Silat vereniging in zijn eigen woonplaats of elders in Nederland of in het Buitenland beoogt dient daartoe een verzoek in bij het Vishnuh-Genootschap voor een privé onderhoud.


b. Het bestuur van het Vishnuh-Genootschap inviteert de aanvrager(s) en komen samen in gesprek over de uitvoerbaarheid van een vereniging in zijn of haar woonplaats.

Daartoe verstrekt het bestuur aan de belanghebbende(n) relevante informatie over het opzetten van een Pencak-Silat vereniging onder auspiciën van het Vishnuh-Genootschap.


c. In gevallen van een verzoek ingediend door een “aspirant Putuh”, moet deze eerst tot een nader te bepalen tijd zich in training hebben geprofileerd en degelijke kennis hebben van de Pen­cak-Silatleer en het Vishnuh-Genootschap vooraleer een overstap kan worden gemaakt naar een eigen vereniging.


d. De nader te bepalen studietijd van kennisvergaring en training in de Pencak-Silat zoals hiervoor gesteld in sub c voor aspirant Putu’s, is niet op deze van toepassing, indien het Vishnuh-Genootschap i.v.m. de directe start geen bezwaar ziet in het “samengaan” van besturen, leren en doceren door de betrokkene.

Hiertoe moet de belanghebbende eerst hebben aangetoond dat ze wel zelfstandig in staat is om op een pedagogisch verantwoorde wijze Pencak-Silat lessen kan verzorgen.


e. In gevallen waarin een verzoek wordt ingediend door een groep mensen, kiest zij uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen in 1-persoon worden verenigd.

Verdere bepalingen die van kracht zijn bij de oprichting van een vereniging door een Putuh zijn hier ook van kracht.

f. Met minimaal vier aspirant-leden exclusief het bestuur, Putuh of aspirant Putuh kan het startertraject al beginnen. Het bestuur, de Putuh of aspirant Putuh tekent een intentieverklaring en wordt door het Vishnuh-Genootschap voorzien van relevante informatie en begeleiding.


g. Het Vishnuh-Genootschap levert de statuten voor de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Dit houdt in, dat de nieuwe vereniging niet via de notaris wordt opgericht en dat de bestuurder, in dit geval de Putuh, aspirant Putuh of een groep mensen, met hun privé-vermogen aansprakelijk is voor de verplichtingen van o.a. zaalhuur en onkostenvergoedingen.

Dit kan echter worden opgevangen door de contributie die de leden aan de vereniging betaalt voor de Pencak-Silat lessen.


h. Het Vishnuh-Genootschap verwacht wel van de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, dat die zich inschrijft als vereniging in het Handelsregister om hun aansprakelijkheid te beperken.

Een vereniging kan niets erven en geen registergoederen, zoals een pand kopen noch leningen aangaan. Wel kan de vereniging legaten, bepaalde delen uit een nalatenschap b.v. geld of goederen, ontvangen.


i. Het bestuur van de vereniging tekent het 5-jarig nul-uren akkoord welke de vereniging automatisch bindt aan de bepalingen van het overkoepelend orgaan, het Vishnuh-Genootschap.

In dit contract is geregeld hoe de diensten ten opzichte van de Pencak-Silat lessen aan de vereniging zullen worden geleverd en de gewenste onkostenvergoeding die de vereniging jaarlijks moet bijdragen aan het genootschap voor lesmateriaal, begeleiding, naamsgebruik en support.

Daar het Vishnuh-Genootschap een non-profit instelling is die duurzaamheid beoogt, is haar vergoeding zeer minimaal.

j. De nieuwe vereniging krijgt een aanloopperiode voor de duur van 1-jaar en wordt zolang als nodig gedurende dat jaar door het Vishnuh-Genootschap kosteloos bijgestaan.

Daarnaast wordt de vereniging geacht in de aanloopperiode van een jaar zich voldoende te hebben gekweten van zijn taken en daarbij voldoende vermogen te hebben opgebouwd voor een goede verloop van zaken en om verdergaande verplichtingen na te kunnen komen.


k. Bestuurstaken kunnen ook in één persoon worden verenigd; men is voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk wat voor een beginnende kleine vereniging niet abnormaal is.

Het bestuur opereert zelfstandig en kan uit minimaal één tot meerdere personen bestaan.

De vereniging start zonder beginkapitaal, maar schrijft voor zichzelf een strategisch plan met een begroting en de oprichting van de vereniging wordt een feit.


l. Het bestuur c.q. de vereniging verkent geregeld het plaatselijke draagvlak op interesse en meewerkendheid, voert in vergaderingen oriënterende gesprekken met elkaar, zoekt naar geschikte bestuursleden, sponsors en andere mogelijkheden om de groep te vergroten en voorts alles wat daarmede in verband houdt of daarmee in verband kan zijn alles in de ruimste zin des woords.


m. De vereniging bouwt zijn netwerk verder uit, verzamelt een vrijwillig en operationeel Pencak-Silat demonstratie- en promotieteam, begeleidt leden die zich aanmelden en organiseert buitentrainingen en andere activiteiten die voor de beoefening van de Pencak-Silat bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur houdt in grote lijnen toezicht op een correcte naleving van haar verplichtingen ten opzichte van het Vishnuh-Genootschap en haar activiteiten.


Is uw Belangstelling gewekt?

 

Neem dan contact op voor meer informatie, met uw verzoek tot oprichting van een Pencak-Silat vereniging waar u dit wenselijk acht, en ontvang een invitatie voor een kennismakingsgesprek.

Email: vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. verzoek “oprichting vereniging Pencak-Silat.”

 

wijzigingen voorbehouden