Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

Wilt u aan ons Doneren? Dat kan.

 

Uw donatie of toegift kunt u storten op onderstaand rekeningnummer:

 

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

 

o.v.v. donatie Visnuh-Genootschap t.n.v. R.R. Purperhart Den Helder Nederland.

KvK: 56636814

 

 

 
 
 

 

 

Would you donate to us? that is possible.

 

You can deposit your donation or gift on the following bankaccount number in the name of R.R.Purperhart Den Helder;

 

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

 

citting donation Vishnuh-Society Den Helder The Netherlands

KvK: 56636814

© Copyright: Vishnuh-Genootschap

 

 

HEB ELKAAR LIEF EN HOUDT GOD HIERBUITEN

 

Wie goed om zich heen kijkt en de religieuze mensheid observeert zal herhaaldelijk ontdekken dat het merendeel van de menselijke wezens extreem slecht, hypocriet en stom is.

… Dit wangedrag komt meestal tot uiting, vooral wanneer iemand hun godsdienst en mening niet deelt.

 

Wie gelooft dat iemand een goed mens is, terwijl deze op allerlei manieren het tegendeel heeft bewezen, is absoluut geestelijk gestoord en een sadomasochist (= iem. die bewust of onbewust plezier heeft bij het ontvangen van pijn?)

… Sommige mensen blijven pijn ontvangen die ze door hun directe omgeving wordt toegebracht.

… Ze accepteren als een leeghoofd al deze ellende, zogenaamd uit respect voor de ouder/ ouders/ familie of om de een of andere idiote culturele reden.

 

 Weer anderen blijven gewoon in de misère hangen omdat ze geen andere uitweg weten, of daarvan profijt hebben, of bang zijn om alleen te zijn, of besluiteloos zijn en derhalve al de shit die over ze heen komt als lief aannemen.

 

Iemand die getraumatiseerd is door zijn religieuze opvoeding hoeft niet perse religieus te zijn om toch godsdienst getraumatiseerd gedrag te vertonen.

 

Dus de mensen die ondanks hun religieuze opvoeding niet-godsdienstig beweren te zijn, zijn meestal toch ergens godsdienst getraumatiseerd, maar doorgaans troosten deze zichzelf met de woorden “leef in de toekomst en laat het verleden rusten.”

… Dat soort mensen is ongevoelig en in feite een verrader van zichzelf die veelal niet door heeft, dat de door haar gehanteerde tekst om het verleden van zich af te schudden een typisch religieus geschoeide gezegde omvat, dat via via taalt naar vergeving die de onaangenaamheden die zij heeft moeten doorstaan helemaal doet vergeten waardoor ze normaliter alweer in de val trapt van haar vroeger onprettig verleden.

 

… Dit soort naïeve mensen wordt in het verkeer met medenaasten helaas herhaaldelijk het slachtoffer van haar pijnlijk onaangenaam verleden  doordat ze haar traumatisch verleden heeft leren te vergeten.

… Zodoende wordt het slachtoffer in de toekomst keer op keer geconfronteerd met wat haar vroeger is overkomen waaronder ze erbarmelijk heeft geleden.

 

Sommige mensen weigeren van het verleden te leren om de een of andere duistere reden waardoor dit soort slachtoffers telkens in herhaling vervalt in haar apathisch gedrag ten opzichte van het leven.

 

… Dit soort gekwelde mensenkinderen is in haar opvoeding door haar achterban/ familie en ouderen sociaal gevoelloos en sadomasochistisch geworden waarvan de meeste niet door heeft dat ze op de een of andere manier bewust of onbewust plezier heeft bij het ontvangen van pijn.

… Hierdoor repeteren deze slachtoffers hun verleden en kieperen zodoende keer op keer ellende over zich heen.

 

 

Voorts zijn dit soort mensen in de regel doodongelukkig,  ook al heeft men een gezin, partner en kinderen die van ze houdt en die om ze geeft. 

… In het leven van alledag beeldt dit soort naïevelingen zich meestal in, dat geluk een eenrichtingsverkeer is.

… Het ontbreekt ze jammer genoeg het besef, dat ze langs een omweg net zo egoïstisch is geworden zoals haar kwellers en  zo maakt ze meer kapot dan hun lief is.

 

 

Het trieste van dit alles is, dat  het gros van de slachtoffers zich hetzelfde gedrag aanmatigt als degenen bij wie ze vroeger een slechte behandeling hebben ondergaan waardoor het slachtoffer, misschien onbewust, dat zelfde kwalijk gedrag hunner kwelgeesten projecteert op haar onmiddellijke omgeving.

 

Daarom mensen, denk goed na over alles en leer van het verleden.

… Pijnig niet een ander en geef een ander geen schuldgevoel voor wat u persoonlijk heeft moeten doorstaan door toedoen van de boosaardige betrokkenen die deel uitmaakte van uw leven.

… Zadel uw onschuldige omgeving niet op met het ellendig verleden waarin u ooit heeft verkeert en niet leuk heeft gevonden.

… Gun deze ellende uw omgeving dan ook niet, want wat u vroeger is geschiedt doe het een ander niet!

… Kwel niet uw onschuldige medemens, maar laat uw naar verleden in de toekomst tot het verleden behoren, en laat bovenal dat verleden geen betrekking hebben op het heden!!

 

 

De Tijd Staat voor Niemand Stil

 

 

Iedereen, ongeacht wie dan ook, die een ander al dan niet met opzet pijn en ellende heeft bezorgd is bewust of onbewust een sadist en egoïst voor wie er geen plaats mag zijn tussen de levenden.

Dat hypocrisie een verregaand verschijnsel is, dat zich verschuilt in de mens komt tot duidelijkheid wanneer iemand die men kent plotseling komt te overlijden.

… Bijna iedereen vraagt zich ijverig af hoe zoiets kan gebeuren. Dit,  terwijl de vlijtigste roepers geen ene moer om de dode heeft gegeven toen die nog volop van het leven genoot.

Het gros rent door het dolle heen en uit krachttermen om hun bezorgdheid te benadrukken. Ze geven iedereen en alles de schuld, behalve dan zichzelf.

 

Daarnaast werd die iemand bij leven bijna nooit gecontroleerd op eenzaamheid.

… Men verwaarloosde de betreffende persoon gedurende de tijd waarin deze iemand nodig had.

… Men deed veelal alsof die ander nooit bestond.

Op verjaardagen werd die ander nauwelijks of niet gebeld om deze een gelukkige verjaardag toe te wensen en niemand heeft ooit eerder een foto van die ander op hun muur geplaatst.

Maar zodra die persoon sterft zoeken de meeste schijnheiligen naar de beste foto uit hun fotoalbum of zoeken deze op, op sociale media en schrijven/ posten persoonlijk hun R.I.P.-condoleance.

 

… De meeste mensen schrijven een ellenlange emotionele boodschap alsof ze de overledene ooit hebben gemist toen die nog leefde, terwijl ze de betreffende persoon bij leven hebben gehaat, beroddeld en verwaarloosd.

… Het merendeel en zelfs een deel van haar directe naasten heeft de overleden persoon bij leven voor van alles uitgemaakt wat maar vies en vuil was.

… En velen spraken ook hun oordeel en misnoegen uit over de dode toen die nog leefde, terwijl ze de betreffende persoon niet of amper persoonlijk hebben gekend. 

… De meeste mensen heeft het roddelverhaal alleen van horen zeggen, maar ze heeft nog nooit de moeite genomen tot hoor en wederhoor.

 Het verwrongen verhaal over die dode heeft men slechts van een kant gehoord en meestal van iemand die geen zelfrespect kent en daarbij zelf van alles heeft gedaan wat zijn/ haar God hem/ haar verboden heeft.

… Dit zijn ook de duivels die des zondags op de eerste bank zitten van de kerk en de hostie tot zich nemen. 

… Ze zeggen ook van de overledene te hebben gehouden en deze bij leven te hebben gerespecteerd.

… Maar schijn bedriegt en krokodillentranen bij de vleet.

Sommigen huilers betonen hun deernis puur uit sensatie, en betuigen zogenaamd hun medeleven om anderen te laten zien hoe begaan en verbonden ze zijn met hun medemens en de mensheid.

… Denk hiertoe aan de z.g. stille tochten waarin zogenaamde meevoelende mensen hun verdriet en rouwbeklag uitdrukken terwijl ze schijnheiligheid betrachten in hun alledaagse leven.

 

Dit huichelachtig gedrag doet mij veelal treuren zoals de grote meerderheid van de mensheid op deze wereld zich religieus (hypocriet) gedraagt tegenover een ander.

 

Vooral de meest schijnheilige onder de mensen roept bij alles te pas en te onpas “dankzij God”, of “het is een geschenk uit de hemel”, of met godswil gaat alles goed” of “Gods wegen zijn wonderbaarlijk” of “het was godswil die in de hemelen zijt”, Insha,allah, etc.

 

 En om hun godsdienst idioterie te staven geven deze  figuren voorbeelden aan van illusoire wonderen in hun leven die onbewezen of natuurlijk verklaarbaar zijn, maar die niets met wonderen te maken hebben.

… Wonderen en sprookjes zijn in het algemeen te vinden in de fictieve Bijbelverhalen en in alle andere godsdienst geschriften die de religieuze mensheid in de loop der eeuwen heeft voortgebracht.

 

Zo kan ik een legio godsdienstbullshit theorieën uit de zogenaamde heilige schriften opsommen die gretig gebruikt worden door de zogenaamd vrome mensen die te pas en te onpas hun mond vol hebben over de Bijbel en de Koran.

… Dit soort mensen is feitelijk geestelijk ziek en wil niet begrijpen, dat ze achterlijk is gehouden door haar opvoeders.

 

… Die onderhavige figuren kunnen of willen maar niet bevatten dat ze godsdienst getraumatiseerd zijn door de omgeving waarin ze zijn grootgebracht waardoor ze als hersenloze mensen doorgaan met het overdragen van dit trauma op hun nageslachten waardoor sommige van hun nakomelingen de godsdienstrubbish accepteren als wijsheid.

 

… Kan de mens in het algemeen niet veranderen en beseffen dat we een zijn met elkaar?

… Kan men niet van elkaar houden nu men nog in leven is zonder dat godsdienst en andere culturele en rassen verschillen, die kant noch wal raken, een rol speelt?

… Kan men een ander niet gewoon helpen die hulp nodig heeft, en contact met hem/ haar houden nu hij/ zij nog leeft?

 

Moet het zo zijn dat pas wanneer de persoon sterft men dan laat zien hoe emotioneel men is dat hij/ zij dood is, en dat men van die persoon heeft gehouden? 

Inderdaad, de schijnheilige c.q. religieuze wereld zit hardvochtig in elkaar, net zo onbarmhartig, egoïstisch en harteloos als hun heilige boek in naam van hun wraakgierige God/ Allah. 

 

Jammer genoeg doen ook een legio egoïstische ongelovigen daar vrolijk aan mee op basis van eigenbaat volgens de stelling “als men iemand niet kan verslaan moet men met zijn gedachtegoed meegaan om behouden te blijven.”

 

Stop alstublieft hier en help elkaar; laat u zich niet leiden door roddels en laat u zich niet ophitsen door mensen die bij u geliefd zijn, maar in wezen slechte bedoelingen koesteren tegen een ander om onderlinge tweespalt te zaaien, en laat vooral ook uw religie hierbuiten, zodat u een waardeoordeel en de werkelijkheid van dingen in kan zien.

 

Elkaar lief hebben is een menselijke kwestie en niet van God/ Allah, want God/ Allah bestaat niet!

 

… En als er een God/Allah bestaat, dan betreft deze de kwaadaardige religieuze mensheid zelve. 

… Kijk hiertoe maar gerust om u heen en zie het werk van de kwaadaardige en religieuze mens (God/ Allah) en de ellende die deze dagelijks veroorzaakt ten opzichte van elkaar en jegens het leven in haar totaliteit.

 

Zodoende geschiedde 99% van alle mensenrechtenschendingen in welke vorm dan ook en in elke gradatie in naam van God/ Allah/ JHWH die de “kwaadaardige mensheid” eigen is. Zolang godsdienst deel uitmaakt van iemand leven zal het kwaad in die mens onverdroten zijn werk doen inzake mensenrechtenschendingen van allerlei allooi.

 

Hoe meer de religieuze mensheid haar zogenaamde heilige schriften lezen en promoten, des te meer ellende halen ze over zich heen en des te dieper zakken ze in de geestelijke misère van onnadenkend gedrag dan waar ze zich al bevonden door hun ziekelijke zucht tot roddelarij, verwaandheid en onnadenkendheid.

 

… Helaas zijn de hiervoor genoemde schendingen tegen de menselijkheid wereldwijd geijkt als de werken van hun imaginaire God/ Allah daarboven.

… In werkelijkheid vertolken deze de onderdrukkingsacties en het masterplan van de religieuze mensheid waaraan ze uit lafheid en zelfbescherming de naam God/ Allah/ JHWH hebben gekoppeld en om zichzelf en hun wanstaltig gedrag tegen hun medemens vrij te kunnen pleiten!

 

  Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus dode