Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

© Copyright: Vishnuh-Genootschap

 

HEB ELKAAR LIEF EN HOUDT GOD HIERBUITEN

Wie goed om zich heen kijkt en de religieuze mensheid observeert zal herhaaldelijk ontdekken dat het merendeel van de menselijke wezens extreem slecht, hypocriet en stom is.

… Dit wangedrag komt meestal tot uiting, vooral wanneer iemand hun godsdienst en mening niet deelt.

 

Wie gelooft dat iemand een goed mens is, terwijl deze op allerlei manieren het tegendeel heeft bewezen, is absoluut geestelijk gestoord en een sadomasochist (= iem. die bewust of onbewust plezier heeft bij het ontvangen van pijn?)

 

… Sommige mensen blijven pijn ontvangen die ze door hun directe omgeving wordt toegebracht. Omdat ze als een leeghoofd alle ellende accepteren, zogenaamd uit respect voor de ouderen/ ouders/ familie of om de een of andere idiote culturele reden.

 

 Weer anderen blijven gewoon in de misère hangen omdat ze geen andere uitweg weten, of daarvan profijt hebben, of bang zijn om alleen te zijn, of besluiteloos zijn en derhalve al de shit die over ze heen komt als lief aannemen.

 

 

Iemand die getraumatiseerd is door zijn religieuze opvoeding hoeft niet perse religieus te zijn om toch godsdienst getraumatiseerd gedrag te vertonen.


Dus de mensen die ondanks hun religieuze opvoeding niet-godsdienstig beweren te zijn, zijn meestal toch ergens godsdienst getraumatiseerd, maar doorgaans troosten deze zichzelf met de woorden “leef in de toekomst en laat het verleden rusten.”

Dat soort mensen is ongevoelig en in feite een verrader van zichzelf die veelal niet door heeft, dat de door haar gehanteerde tekst om het verleden van zich af te schudden een typisch religieus geschoeide gezegde omvat dat een weg baant naar vergeving waardoor mensen, de onaangenaamheden die ze vroeger hebben moeten doorstaan, helemaal vergeten waardoor ze alweer zienderogen in de val trappen van hun vroeger onprettig verleden.

… Zodoende wordt dit soort naïeve mensen in het verkeer met medenaasten helaas herhaaldelijk het slachtoffer van haar pijnlijk onaangenaam verleden doordat ze haar traumatisch verleden heeft leren te vergeten. Derhalve worden sommige slachtoffers in de toekomst wederom keer op keer geconfronteerd met wat hun vroeger is overkomen waaronder ze erbarmelijk heeft geleden.


Mensen die vroeger geleden hebben onder het juk van hun onderdrukker(s) weigeren door hardleersheid en om de een of andere duistere reden van het verleden te leren en vallen daarom telkens in herhaling door haar apathisch gedrag ten opzichte van het leven.

… Dit soort gekwelde mensenkinderen is in haar opvoeding door haar achterban/ familie en ouderen sociaal gevoelloos en sadomasochistisch gemaakt. De meeste heeft niet door dat ze op de een of andere manier bewust of onbewust plezier ervaren bij het ontvangen van pijn en ellende waardoor ze telkens hun verleden bewust of onbewust over zich heen kieperen.

In de regel zijn dit soort mensen doodongelukkig,  ook al heeft men een gezin, partner en kinderen die van haar houdt en om haar geeft. Ook in het leven van alledag beeldt dit soort naïevelingen zich meestal in dat geluk een eenrichtingsverkeer is. Ze beseft daarbij niet hoezeer egoïsme een deel is geworden van hun leven waarin materialisme de uitkomst is van haar ogenschijnlijk vredig bestaan.

… Het ontbreekt deze gedupeerden jammer genoeg het benul dat ze langs een omweg net zo egoïstisch zijn geworden als hun kwellers. Verder ontbeert ze het gevoel van onderscheid in zelfdestructie en egoïsme en daarom maken ze onbewust meer kapot dan hun lief is.

 … In dit alles hebben de meeste slachtoffers ook geen oog voor realiteit en eensgezindheid met een ander die onschuldig is. Ze geven die ander meestal de schuld van haar innerlijke onrust, ontevredenheid en onrustig bestaan. Die ander heeft het altijd gedaan, maar zijzelf zijn natuurlijk erg zielig en zo onschuldig als lammetjes. Ja ja!

 En het trieste van dit alles is, dat het gros zich hetzelfde gedrag aanmatigt als degenen bij wie ze vroeger een slechte behandeling heeft ondergaan. Zo projecteert het merendeel bewust of onbewust datzelfde kwalijk gedrag van haar vroegere kwelgeesten op haar onmiddellijke omgeving, vaak zonder daarbij na te hebben gedacht. Het kan ze niet schelen, ze doen maar.

 

 

Daarom mensen, denk goed na over alles, leer van het verleden en laat vooral dit verleden geen grip hebben op uw leven in het heden. Pijnig niet een ander die niets te maken heeft gehad met uw verleden. En geef niemand een schuldgevoel voor wat u persoonlijk heeft moeten doorstaan door toedoen van de boosaardige betrokkenen die deel uitmaakte van uw leven.

… Zadel uw onschuldige omgeving niet op met het ellendig verleden waarin u ooit heeft verkeert en die u niet leuk heeft gevonden. Gun deze ellende een ander en uw omgeving dan ook niet, want wat u vroeger is geschiedt, doe het dan een ander niet die part noch deel heeft gehad aan uw miserabel verleden!

 … Kwel niet uw onschuldige medemens, maar laat in de toekomst uw verleden voor altijd tot het verleden behoren. Nogmaals; laat bovenal dat kwalijk verleden geen betrekking hebben op het heden!

… En wie zijn medemens onterecht kwaad heeft gedaan in het verleden moet hiervan leren en nimmer vergeten, zodat  dat kwaadaardig gedrag geen vaste plek vermag in zijn leven in het heden.

 

De Tijd Staat voor Niemand Stil

 

Iedereen, ongeacht wie dan ook die een ander al dan niet met opzet leed en ellende heeft bezorgd is bewust of onbewust een sadist en egoïst voor wie er geen plaats mag zijn tussen de levenden.

 Hypocrisie is een verregaand verschijnsel die zich verschuilt in de mens en duidelijk tot uiting komt wanneer iemand die men kent plotseling komt te overlijden. Dan vragen sommige mensen zich ijverig af hoe zoiets kon gebeuren. Dit,  terwijl de vlijtigste roepers geen ene moer om de dode heeft gegeven toen de overledene nog volop van het leven genoot.

 … Bij het horen van het doodsbericht rent het gros door het dolle heen en uiten krachttermen om haar zogenaamde bezorgdheid te benadrukken. De meeste schijnvrome mensen geven op zo’n moment iedereen en alles de schuld, behalve dan zichzelf, dat hun vermeende geliefde plotseling is heengegaan.

 Daarnaast werd die dode bij leven bijna nooit gecontroleerd op eenzaamheid, ook al bevond deze zich in hun nabijheid. Men verwaarloosde de betreffende dode gedurende de tijd waarin deze iemand nodig had, want alles was ikke, ikke, ikke en de rest mag gewoon stikken. Men deed veelal alsof die ander nooit bestond, of men nam aan dat de affronten die ze destijds tegen die overledene hebben geuit voortkwamen door haar roekeloos bestaan.

… Tevens heeft de meerderheid zich ook nooit verdiept in de gevoelens van die dode.

 … Op verjaardagen werd die overledene nauwelijks, niet- of gedwongen gebeld om deze een gelukkige verjaardag toe te wensen. Ook heeft niemand ooit eerder een foto van de dode op hun muur geplaatst, behalve degene die zogenaamd om haar bekommerde uit eigen belang en voor het oog van anderen, om lief en zorgzaam te worden bevonden.

Maar zodra die persoon stierf zochten de meeste schijnheiligen naar de beste foto uit hun fotoalbum. Anderen zochten op sociale media, driftig schrijven en posten ze dan persoonlijk hun R.I.P.-condoleance.

… De meeste mensen schrijven een ellenlange emotionele boodschap alsof ze de overledene ooit hebben gemist toen die nog leefde, terwijl ze de betreffende persoon bij leven hebben gehaat, beroddeld en verwaarloosd. Het merendeel van haar directe naasten heeft de overleden persoon bij leven voor van alles uitgemaakt wat maar vies en vuil was.

… Velen spraken ook hun oordeel en misnoegen uit over de dode toen die nog leefde, terwijl ze de betreffende persoon niet of amper persoonlijk hebben gekend. De meeste heeft grotendeels het roddelverhaal alleen van horen zeggen, maar niemand heeft ooit de moeite genomen tot hoor en wederhoor.

 … Het verwrongen verhaal over die dode heeft men slechts van een kant gehoord en meestal van iemand die geen zelfrespect kent en vroeger zelf van alles heeft gedaan wat zijn/ haar God hem/ haar verboden heeft en onbeperkt heeft toegestaan. . Deze figuren zijn ook de baarlijke duivels in mensengedaante waarover in de Bijbel en godsboeken word verhaalt. Sommigen van ze zitten des zondags op de eerste bank in de kerk en nemen de hostie tot zich als vrome lieden.

… Maar voordat de kerkdienst is afgelopen hebben deze schijnvrome misbaksels al een nieuw plan in het vooruitzicht om iemand die ze een kwaad hart toedragen te gaan treiteren en benadelen.

 De meeste mensen zeggen te pas en te onpas van de overledene te hebben gehouden en deze bij leven te hebben gerespecteerd, maar schijn bedriegt, en krokodillentranen bij de vleet. Sommige huilers betonen hun deernis voor een overledene, puur uit sensatie. Ze betuigen zogenaamd hun medeleven om anderen te laten zien hoe begaan en verbonden ze zijn met hun medemens en de mensheid.

 … Denk hiertoe aan de z.g. stille tochten waarin zogenaamde meevoelende mensen en de geitenwollen sokken figuren hun verdriet en rouwbeklag uitdrukken, terwijl ze schijnheiligheid betrachten in hun alledaagse leven als hun overgeleverde hobby. Dit huichelachtig gedrag doet mij veelal treuren zoals de grote meerderheid van de mensheid op deze wereld zich religieus (hypocriet) gedraagt tegenover een ander.


Vooral de meest schijnheilige onder de mensen roept bij alles te pas en te onpas “dankzij God”, of “het is een geschenk uit de hemel”, of met godswil gaat alles goed” of “Gods wegen zijn wonderbaarlijk” of “God Bless” of “het was godswil die in de hemelen zijt, zijn wil geschiedde in de hemel alsook op aarde”, Insha,allah, etc.

 … En om hun godsdienst idioterie te staven dragen deze goedgelovige figuren voorbeelden aan van illusoire onbewezen wonderen  die heeft geschied in hun leven, maar die volgens de natuurlijke weg verklaarbaar zijn. Die gebeurtenissen hebben feitelijk niets met wonderen te maken, want wonderen bestaan niet!

…. Er gebeuren soms dingen gebaseerd op natuurlijke feitelijkheden waarvoor nog geen verklaring is gevonden, maar het is geen wonder.


Let op: 

… Wonderen en sprookjes zijn in het algemeen te vinden in de fictieve Bijbelverhalen en in alle andere godsdienst geschriften die de religieuze mensheid in de loop der eeuwen heeft zelfbedacht uit onwetendheid, machtswellust en hoogmoedswaan.

 Zo kan ik een legio godsdienst-bullshit theorieën uit de zogenaamde heilige schriften opsommen die gretig gebruikt worden door zogenaamd vrome mensen die nolens-volens hun mond vol hebben over de goedheid van hun verzonnen heilige boek.

… Dit soort mensen is in de regel geestelijk ziek. Ze wil maar niet begrijpen, dat ze achterlijk is gehouden door haar opvoeders en daardoor de realiteit niet kan inzien van de echtheid der dingen om zich heen die met opzet voor ze verborgen is gehouden, zodat ze dom blijven in hun eenmalig  aards bestaan. Deze onderhavige lichtgelovige figuren kunnen of willen maar niet bevatten dat ze een prooi zijn van de religieuze roversbende en daarbij godsdienst getraumatiseerd zijn gemaakt door de omgeving waarin ze zijn grootgebracht waardoor ze  als hersenloze wezens dit trauma overnemen en vervolgens overdragen op hun nageslachten.


… Sommige nakomelingen accepteren de godsdienst rubbish van hun oudelui als wijsheid waardoor ze later in navolging van haar oudelui datzelfde cultuur van overdracht voortzetten van ellende op ellende. Is dat wijsheid? Neen, het is gewoon kattenpis!


 Kan de mens in het algemeen niet gewoon veranderen en beseffen, dat we allen één zijn met elkaar, dat het leven oorspronkelijk is uit een natuurlijke bron?

… Kan men niet van elkaar houden nu men nog in leven is zonder dat godsdienst en andere culturele en rassen verschillen, die kant noch wal raken, een rol speelt?

 … Kan men een ander niet gewoon helpen die hulp nodig heeft en contact met hem/ haar houden nu hij/ zij nog leeft?

Moet het altijd zo zijn dat pas wanneer de persoon sterft men dan laat zien hoe emotioneel men is dat hij/ zij dood is, en dat men van die persoon heeft gehouden?


 Inderdaad, de schijnheilige c.q. religieuze mensenwereld zit hardvochtig in elkaar en is net zo onbarmhartig, egoïstisch en harteloos als hun heilige boek in naam van hun wraakgierige God/ Allah. 

Jammer genoeg doen ook een legio egoïstische ongelovigen daar vrolijk aan mee op basis van eigenbaat volgens de stelling “als men iemand niet kan verslaan moet men met zijn gedachtegoed meegaan, zodat men van die ander kan blijven profiteren en om behouden te blijven. Dit zijn doorgaans mensen die met alle winden meewaaien en ze zijn derhalve zoals de gelovigen voor geen cent te vertrouwen.”


Mens… Houdt alstublieft hier op met het kwaadaardig godsdienstig gedrag jegens elkaar, maar help elkaar. Laat u zich niet meer leiden door roddels; laat u zich niet meer ophitsen door mensen die bij u geliefd zijn of die bij u in een goed blaadje staan, terwijl dit soort bekenden in wezen slechte bedoelingen koestert tegen een ander om onderlinge tweespalt te zaaien, zodat u net zo ongelukkig wordt als hun.

 … Laat in alles uw religie hierbuiten, zodat u altijd een waardeoordeel kan vellen over uw medemens en de werkelijkheid van dingen kan inzien.

… Wees rechtvaardig en oprecht.

 

 

Elkaar lief hebben is een menselijke kwestie en niet van God/ Allah, want God/ Allah bestaat niet!

 

… En als er een God/Allah bestaat, dan betreft deze de kwaadaardige religieuze mensheid zelve. Kijk daartoe maar gerust om u heen en zie het werk van de kwaadaardige en religieuze mens (God/ Allah) en de ellende die deze dagelijks veroorzaakt ten opzichte van elkaar en jegens het leven in haar totaliteit.


Zodoende geschiedde 99% van alle mensenrechtenschendingen in welke vorm dan ook en in elke gradatie in naam van God/ Allah/ JHWH die de “kwaadaardige mensheid” eigen is. Zolang godsdienst deel uitmaakt van iemand zijn leven zal het kwaad in die mens onverdroten zijn werk doen inzake mensenrechtenschendingen van allerlei allooi.

… Hoe meer de religieuze mensheid haar zogenaamde heilige schriften leest en promoot, des te meer leed haalt ze over zich heen en des te dieper zakt ze in de geestelijke misère van onnadenkend gedrag dan waar ze zich al bevond door haar ziekelijke zucht tot roddelarij, verwaandheid en onnadenkendheid.

… Helaas zijn de hiervoor genoemde schendingen tegen de menselijkheid wereldwijd geijkt als de werken van hun imaginaire God/ Allah daarboven.


… In werkelijkheid vertolken de onderdrukkingsacties het masterplan van de religieuze mensheid waaraan ze uit lafheid en zelfbescherming de naam God/ Allah/ JHWH hebben gekoppeld om zichzelf en hun wanstaltig gedrag tegen hun medemensen vrij te kunnen pleiten!

 

Mensen leef, maar laat ook leven.

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus