Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

 

 

Door Gurubesar: Lancar Ida Bagus

  

 

© Copyright: Vishnuh-Genootschap Suriname, Brazilië & Nederland

© Copyright: Gurubesar: Lancar Ida Bagus

© Bibliografie, photographs and Illustrations Vishnuh Society

 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt middels druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

ALL right reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

 

DOET RELIGIE NIEMAND PIJN?

 

Het is mijn missie om wereldwijd een grote familie van Vishnuïsten te creëren en om waar mogelijk een gemeenschappelijke basis te vinden door samen te werken aan een wereld van rede, logica en eenheid.

… U bent bij ons niet welkom als u in god(en) gelooft, want zij die in een god geloven hebben de les van het leven nog niet geleerd en zijn aldus onbekwaam om zijn medemensen, de natuur en al haar gegevenheden lief te hebben.

Ik voel me als mens verplicht tegenover mijn medemensen om mijn mening te uiten en religieuze leugenachtigheden te veroordelen, omdat ik van mening ben dat mijn onverschilligheid voor het lijden van anderen mij net zo schuldig maakt als degenen die verantwoordelijk zijn voor het lijden van anderen, en daarom is het beste wat ik kan doen degenen te veroordelen en te beschamen die er plezier in scheppen mensen te misbruiken die religie als een predicaat gebruiken.

De mens in het algemeen moet worden aangemoedigd om de godsdienstige leugens te bekritiseren en belachelijk te maken. Vooral wanneer deze mentale sabotage binnensluipt in de wetgeving en handhaving van de regering. Mensen moeten zien hoe dom deze shit is. Omdat onzin die de mensheid vernietigt en hun irrationele onzin die iedereen en overal wordt opgelegd zonder een enkel verifieerbaar bewijs ter ondersteuning van de onzin, niets dan spot verdient.

 Religie is gelegaliseerde waanzin, en een mythologisch verhaal dat nooit is gebeurd, vereist een mythologische nep-God die natuurlijk nutteloos is in een echte situatie. Je kunt gelovigen er vaak niet van overtuigen dat er iets mis is met hun godsboeken.

… Het punt is dat men geen religie kan beoefenen zonder iemand pijn te doen. Zelfs de geringste acties hebben effect. En de gevolgen van bijgeloof en religie zijn overduidelijk om te negeren. Elke daad van het beoefenen van religie versterkt de wortel van bijgeloof en communalisme in een samenleving. Het normaliseert het idee dat het normaal is om onredelijk te handelen als het de mens een gevoel van betekenis geeft. Het normaliseert het idee dat het goed is om een andere gemeenschap met een andere overtuiging te marginaliseren, als hun overtuigingen of ideeën een bedreiging vormen voor de eigen overtuigingen die zelf een aanname waren en in het begin geen feit.

  Religie, ongeacht welke, is inherent mensgericht. Maar wanneer een samenleving wordt gedomineerd door religieuze overtuigingen en meningen, terwijl ze volledig negeren wat deze niet-religieuze individuen willen, zouden deze anti-theïsten dan niet het recht moeten hebben om te vragen wat deze sprookjes en bijgeloof zo belangrijk maken dat religieuzen er de voorkeur aan geven eraan vast te houden boven het zien van elk onrecht en elke schade die door hen worden veroorzaakt?

  Mensen dienen te leren om een beter mens te zijn voor zichzelf en voor hun medemensen, zonder daarvoor iets terug te verwachten zoals een magische plek na de dood. Een van de kenmerken van een waanvoorstelling die wordt veroorzaakt door indoctrinatie in de kindertijd is onverbeterlijkheid.  De mens heeft de hemel op aarde gemaakt en op een gegeven moment ook de hel hier op aarde, alleen de dood moet het lot van de mens nog beslissen. En karma is puur onzin om de mensen bang te maken, zodat hun geweten niet werkt.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Elk levend wezen sterft op een gegeven moment, maar God kan niet sterven omdat hij niet leeft.”

 

  Ik haat religie niet, maar ik haat het gebruik van religies om de mensheid te misbruiken en te vernietigen! Religie is altijd een wapen geweest dat werd gebruikt om mensen te onderdrukken en te laten denken dat ze moeten lijden om een plaats in het paradijs te kunnen verdienen. Dus ik haat het wapen en degenen die het tegen onschuldige volkeren hanteren. Het christendom vond de opium uit voor de massa in de westerse wereld en terwijl de onschuldige mensheid nederigheid beoefende werd ze beroofd.

 Religie is een vorm van onwetendheid die van generatie op generatie wordt doorgegeven en de mogelijkheden van de mens om de waarheid te vinden, beperkt. Theïsten gaan ervan uit dat ze gerechtigheid en superioriteit hebben vanwege hun overtuigingen die totaal misplaatst zijn.

 Religie is schadelijk voor de geestelijke gezondheid van miljarden, ze maken een paar mensen smerig rijk en politiek machtig zonder zo’n positie te verdienen. Voorts betalen kerken geen belasting, ze bemoeien zich met de politiek terwijl ze wegkomen met kindermisbruik.

 Ik ben me er degelijk van bewust dat de meeste mensen in de arme derde en vierde wereldlanden geen water hebben om te drinken alsook niet zo veel mensen hebben toegang tot goede gezondheidszorg, maar ik zie dat hun regering hun collectieve middelen gebruikt om er een paar op religieuze pelgrimstochten naar Saoedi-Arabië en Israël te sturen met de belofte een overvloed van alles wat ze missen, maar niets komt daarvan, behalve meer ontwikkelingen in de landen waar ze hun eigen geld naartoe brengen.

 

Godsdienst doet 4 dingen effectief;

1. verdeelt mensen,

2. controleert mensen,

3.misleidt mensen,

4. hersenspoelt mensen.

 

Religies zijn de antithese van ethiek. Ze hebben de soort versplinterd tot meer dan 4000 oorlogvoerende onfeilbare soorten, die sinds onheuglijke tijden conflicten hebben veroorzaakt, onverminderd doorgaan in het Midden-Oosten, in Afrika en in alle derde en vierde wereldlanden en daarnaast ook de cultuuroorlogen in Europa en Noord-Amerika aangewakkerd.

… Bovendien hebben de bijna unanieme verboden van religie tegen effectieve anticonceptie en seksuele voorlichting de ongeschoolden in de derdewereldlanden in de ergste armoede gestort. Die onderontwikkelde volkeren maken daar kinderen als konijnen en vermenigvuldigen zich als ratten.

… Ze denken in die landen niet aan de gevolgen van overpopulatie en onderhoud van hun kinderen, omdat de katholieke kerk/ religie ze aanspoort tot het hebben van meer kinderen en verbiedt ze daarbij om voorbehoedsmiddelen te gebruiken, want God zorgt voor de kinderen.

De vertederende scene waarin Jezus zegt “Laat de kinderen tot mij komen” is niet bepaald de standaard hoe er doorgaans in de Bijbel met kinderen wordt omgegaan. Er staat in de Bijbel dat kinderen hun vader en moeder moeten eren, maar dat ouders verplicht zijn hun kinderen goed te behandelen wordt nergens vermeld.

… Kinderen worden gezien als bezit en zijn overgeleverd aan de grillen van de ouders net zoals de mens is overgeleverd aan de grillen van God.

… En als God eenmaal aan het straffen slaat dan hoeven kinderen niet te rekenen op Zijn genade.

… Hier hebben de gelovige volkeren hun meedogenloosheid van afgekeken, want God doet het immers ook. Ze hebben hun genadeloos gedrag niet van een vreemde overgenomen, maar van hun God.

******ZIE…

(1 Samuel 15:3)  Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kamelen tot de ezelen toe.

(Jesaja 13:16)  Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden; hun huizen zullen geplunderd, en hun vrouwen geschonden worden.

(Jeremia 13:14)  En Ik zal hen in stukken slaan, den een tegen den ander, zo de vaders als de kinderen te zamen, spreekt de HEERE; Ik zal niet verschonen noch sparen, noch Mij ontfermen, dat Ik hen niet zou verderven.

(Ezechiel 9:5-6)  Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;

(Jozua 7:24) Toen nam Jozua, en gans Israel met hem, Achan, den zoon van Zerah, en het zilver, en het sierlijk overkleed, en de gouden tong, en zijn zonen, en zijn dochteren, en zijn ossen, en zijn ezelen, en zijn vee, en zijn tent, en alles wat hij had; en zij voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide: Hoe hebt gij ons beroerd? De HEERE zal u beroeren te dezen dage! En gans Israël stenigde hen met stenen, en zij verbrandden hen met vuur, en zij overwierpen hen met stenen.

(Exodus 12:29)  En het geschiedde ter middernacht, dat de HEERE al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op den eerstgeborene van den gevangene, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten.

Wie nog denkt dat God genadig is heeft het totaal mis. In het verhaal van Jeftha beloofd deze aan God voor zijn hulp om het eerste wat uit zijn huis komt aan hem te offeren. God helpt hem inderdaad en Jeftha moet zijn enigst dochtertje offeren en God laat het rustig gebeuren. Dus God stemt in met barbaarse praktijken.

(Richteren 11:30)  En Jeftha beloofde den HEERE een gelofte, en zeide: Indien Gij de kinderen Ammons ganselijk in mijn hand zult geven; 31 Zo zal het uitgaande, dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des HEEREN zijn, en ik zal het offeren ten brandoffer;

(Richteren 11:34) Toen nu Jeftha te Mizpa bij zijn huis kwam, ziet, zo ging zijn dochter uit hem tegemoet, met trommelen en met reien. Zij nu was alleen, een enig kind; hij had uit zich anders geen zoon of dochter;

(Richteren 11:39) En het geschiedde ten einde van twee maanden dat zij tot haar vader wederkwam, die aan haar volbracht zijn gelofte, die hij beloofd had; en zij heeft geen man bekend.

Liefhebbende ouders dienen hun kinderen reeds op jeugdige leeftijd te slaan met een roede.

(Spreuken 13:24) Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon; maar die hem liefheeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging.

(Spreuken 23:13-14) Weer de tucht van den jongen niet; als gij hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven. Gij zult hem met de roede slaan, en zijn ziel van de hel redden.

(Spreuken 29:15) De roede, en de bestraffing geeft wijsheid; maar een kind, dat aan zich zelf gelaten is, beschaamt zijn moeder.”

God laat hier 42 kinderen opeten door beren omdat ze ‘kaalkop’ hebben geroepen naar een profeet.

(2 Koningen 2:23-24) En hij ging van daar op naar Bethel. Als hij nu den weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad; die bespotten hem, en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op! En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vervloekte hen, in den Naam des HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen.”

Een gruwelijk Bijbels fantasieverhaal, en weer gebiedt God alle kinderen te doden behalve de meisjes die nog maagd zijn, die mogen de Israëlieten voor zichzelf houden!!

(Numeri 31:17) Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouwen, die door bijligging des mans een man bekend hebben. Doch al de kinderen van het vrouwelijk geslacht, die de bijligging des mans niet bekend hebben, laat voor ulieden leven.”

Het verpletteren van kinderen kan voor God ook een goed doel dienen.

(Psalmen 137:9) Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.”

God sluit een weddenschap met Satan en wint door de kinderen van Job met een huis te verpletteren.

 (Job 1:18) Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en zeide: Uw zonen en uw dochteren aten, en dronken wijn, in het huis van hun broeder, den eerstgeborene; En zie, een grote wind kwam van over de woestijn, en stiet aan de vier hoeken van het huis, en het viel op de jongelingen, dat ze stierven;

Kanibalisme, God laat ouders hun eigen kinderen opeten als straf. Ook hier heiligt het doel blijkbaar de middelen.

(Deuteronomium 28:53) En gij zult eten de vrucht uws buiks, het vlees uwer zonen en uwer dochteren, die u de HEERE, uw God, gegeven zal hebben;

(Deuteronomium 28:57) En dat om haar nageboorte, die van tussen haar voeten uitgegaan zal zijn, en om haar zonen, die zij gebaard zal hebben; want zij zal hen eten in het verborgene, vermits gebrek van alles;

(Jeremia 19:9) En Ik zal hun lieden het vlees hunner zonen en het vlees hunner dochteren doen eten, en zij zullen eten, een iegelijk het vlees zijns naasten, in de belegering en in de benauwing, waarmede hen hun vijanden, en die hun ziel zoeken, benauwen zullen.

Kinderen worden beschouwd als bezit waarover de ouders naar eigen goeddunken kunnen beschikken. Als de bevolking van Sodom en Ghomorra om de uitlevering verzoeken van twee bezoekers van Lot om seks met hen te hebben, stelt Lot voor om in plaats van zijn gasten zijn eigen maagdelijke dochters ter beschikking te stellen.

 (Genesis 19:8) Ziet toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend hebben; ik zal haar nu tot u uitbrengen, en doet haar, zoals het goed is in uw ogen; alleenlijk doet dezen mannen niets;

Dat de Bijbel zulk afkeurenswaardig gedrag goedkeurt blijkt uit de volgende tekst waar Lot wordt omschreven als een rechtvaardig man.

(2 Petrus 2:7-8) En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft; (Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken)

  Dit is toch geen ethiek, maar oer slecht!!!!

 

 De Bijbelse moraal leert NIET dat kinderen kwetsbare wezens zijn die goed moeten worden beschermd tegen allerlei gewelddadige en kwade invloeden.

… Het merendeel van de religieuze volkeren in de derde en vierde wereldlanden is armer dan een kerkrat en kan zichzelf nauwelijks behoorlijk verzorgen waarvan de helft nog net genoeg heeft om nog niet dood te gaan, en toch kinderen maken?? Ze fokken maar raak!!!

 

 

… Het is puur kindermishandeling wat er in die onderontwikkelde landen gebeurd zoals in de Filipijnen, Suriname, Afrika, India, etc. en dit moet onmiddellijk strafbaar worden gesteld. De kinderen worden daar van heel jong geleerd om van de vuilnisbelt te eten, te bedelen om voedsel en belanden heel vroeg in de prostitutie of in de gevangenis. Verder hebben ze geen enkel toekomstperspectief op scholing om later iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. Kinderen zijn daar vroeg volwassen en hebben weinig tijd om kind te zijn. Meisjes jonger dan 10 jaar baren kinderen.

… Kinderen krijgen kinderen!!!!

 

 

Als aardbewoner wil ik graag weten hoe religieuze volkeren zoals Amerikanen, Nederlanders, Fransen, Duitsers, Italianen, Arabieren, etc., kunnen “trouwen” met god & geweren en daarbij de Bijbel/ de Koran of elk ander godsboek gebruiken als leidraad om het doden van medemensen te rechtvaardigen?

Waarom de Afrikaanse- en andere derde en vierde wereldlanden zo arm en onderontwikkeld zijn en geloof hechten in de theorieën van buitenlanders dan zichzelf, komt omdat de ingezetenen die het land willen laten groeien tot de glorie waartoe het in staat is, niet worden ondersteund.

… De meerderheid wil iemand of een god de schuld geven, daar ze zelf te laf is om actie te ondernemen, en risico nemen is voor hun taboe. Die achterlijke Afrikanen, Surinamers en de religieuze volkeren in andere onderontwikkelde landen hebben een speciale haat voor zichzelf, omdat ze alleen maar willen horen over een barmhartige God en een religie die geen moer voor ze doet. Ze zijn door de eeuwen heen sadomasochistisch geworden. Dat is dat ze op de een of andere manier plezier beleven bij het ontvangen van pijn en misère. Ze zullen nooit de vrede des harten genieten.

… Verder stoppen ze liever hun geld in nutteloze religies en nutteloze doelen dan te investeren in eigen land en in eigen mensen. Ze knikken als een kip zonder kop met hun hoofd ter bevestiging van hun miserabele situatie en beweren constant dat niets deze kan veranderen.

 En degenen die duidelijk het potentieel van hun land zien hebben niet het geld en de knowhow om verandering te brengen.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie leeft in de ideeën van het verleden, heeft nooit een toekomst.”

 

De meeste Afrikanen, Surinamers, etc. vechten tegen racisme, maar aanbidden wel een racistische God. Dat is zeker niet te rijmen, want die denkwijze behelst een kronkel in hun hersenpan?

Ze willen, bijvoorbeeld, graag tegen een hoge muur opklimmen maar zien geen ladder bij de muur die ze willen beklimmen. Toch verbeelden ze zich dat er wel een ladder tegen de muur staat en lopen argeloos pardoes tegen de muur op en stoten daarbij hun hoofd. Verbouwereerd vragen ze zich dan af hoe dat in hemelsnaam kon gebeuren. Dat is toch onwijs dom!

… Voornamelijk de Afrikanen hebben vroeger hun soortgenoten aan de blanken verkocht waarna de blanken ze tot lijfeigene hebben gemaakt om ze daarna elders ter wereld eeuwenlang meedogenloos uit te buiten. Behalve dat de christelijke slavendrijvers en de blanke kolonisten de Afrikanen wegdroegen als slaven, namen ze ook hun rijkdommen mee, hun mentaliteit, spiritualiteit, intelligentie, kennis, hun vrouwen en hun sterke mannen.

… De witte mensen hebben destijds de Afrikanen volkomen uitgehold en ze vervolgens gehersenspoeld. Daarnaast hebben ze figuurlijk hun gezicht achterstevoren gekeerd, leerde de zwarte leiders ondersteboven te redeneren, gaf hun boeken om te lezen om deze te volgen, gaf ze nieuwe namen, nieuwe grenzen, nieuwe wetten en nieuwe talen. Dit is ook het geval in Suriname, de benedenwindse en de bovenwindse eilanden, Brazilië, Nicaragua, Bolivia, Filipijnen, Guyana, etc.

… De tradities die in de meeste onderontwikkelde landen worden gehouden zijn de negatieve, en de cultuur en schittering van die landen gaan totaal verloren. Er is een lange zoektocht naar mensen die verandering willen brengen in hun land en het is erg gemakkelijk om iemand aan te moedigen om te beginnen, maar religie, analfabetisme, bijgeloof, hebzucht, trots en wanhoop houden die landen tegen voor ontplooiing.

… Sommige van die onderontwikkelde naties worden nog steeds bezet, vooral door de Fransen, de Engelsen en de Nederlanders die veel infrastructuren hebben gebouwd en vroeger als eerste weigerden hun rioolbuizen onder te dompelen met cement, maar nog steeds een onderdrukkende overeenkomst hebben met andere kolonialistische landen waarbij veel middelen worden uitbesteed aan Europa.

… Als blanken een ander land en zijn cultuur niet kunnen overnemen, zullen ze altijd een inwoner of verrader van dat land vinden. Toen de blanken Afrika en zijn cultuur overnamen, was een hebzuchtig deel van zijn inwoners bereid om witte voeten te maken, die de witte laarzen wilden likken en voor hen uit wilden draven om hun eigen soort te onderdrukken voor eigen gewin. Zij waren de verachtelijke voorouderlijke verraders wier bloed nu wordt gehoord door hun nakomelingen die tot op de dag van vandaag oliedom zijn gebleven en die nog steeds de blanke God aanbidden die hun land en volk volledig heeft uitgehold door zijn moorddadige volgelingen. Dit soort figuren zullen nooit gemoedsrust hebben omdat de vloek van hun voorouders op hen rust.

… De basis van het christendom is blanke suprematie. De begrippen, homofobie, genocide, slavernij, onverdraagzaamheid, discriminatie, hypocrisie, patriarchaat en vrouwenhaat zijn in één woord verenigd in “Religie.”

Het huidige onderwijs wereldwijd is eigenlijk bedoeld voor de vooruitgang en de opkomst van de westerse blanke landen. Het is niet de bedoeling de volken in de achterlijke landen o.a. Afrika, Suriname, Filipijnen, India, Zuid-Amerika, etc. te upgraden in kennis en knowhow, maar ze ervan te weerhouden een beroep te doen op hun vooruitgang.

… De Westerse landen lokken de geschoolden van de onderontwikkelde landen naar zich toe met geld, mooie beloftes en faciliteiten die ze in hun eigen land ontbreken. Zodoende helpt de westerse beschaving de derde en vierde wereldlanden nog verder te destabiliseren en worden de inwoners van die arme landen door de huidige afstammelingen van de vroegere slavendrijvers en kolonialisten op nieuwerwetse wijze tot slaaf gemaakt!

 Alhoewel de religieuze wereldmensheid elkaars religie heeft geplagiateerd, hebben de Europeanen een Jezus figuur in hun cultuurbelijdenis vastgelegd die ze zien als hun God; de Arabieren hebben Mohammed en Allah; de Chinezen bidden tot Boeddha en de Indiase bevolking heeft o.a. Krishna en een ontelbaar aantal monsterachtige en lugubere goden.

… Maar Afrika, Suriname, de Filipijnen en de vroegere onderworpen landen in Zuid-Amerika en in de rest van de wereld hebben niet hun eigen God, maar ze aanbidden andermans God, afhankelijk van wie ze tot slaaf heeft gemaakt.

Als de religieuze mensheid iets goeds voor zijn medemensen over heeft, STOP dan met de verkoop van RELIGIE en STOP met de verkoop van HOOP. Geef mensen PRAKTISCHE OPLOSSINGEN, maar in plaats hiervan kopen ze liever een fabriek of een bestaand gebouw of ze kopen een terrein waarop ze een gebouw laten neerzetten, veranderen deze in een kerk en inviteren mensen binnen te komen om voor werk te bidden. Dat is toch de reinste waanzin, het summum van opdringerigheid en verwaandheid?

… De arme mensen in die arme achtergestelde landen die naar de kerk of moskee gaan hebben dat geleerd van hun ouders en hun ouders hadden dat geleerd van hun voorouders die middels breidelloos geweld gedwongen werden om te geloven in de god en in de rituelen van hun gewelddadige overheersers. En de huidige generatie die de geschiedenis niet kent geeft die godsdienst onzin door aan de nieuwe generatie in onwetendheid. De generatie die wel heeft gestudeerd en wel weet hoe het precies in elkaar zit met het geloof wil dat arme volk niets bijleren uit eigen belang. Ze houdt juist die mensen opzettelijk dom zodat ze boven dat voetvolk kunnen blijven heersen, want dat geeft ze het goed gevoel meer te zijn dan een ander. 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “Strek nooit een hand van vriendschap, vergeving, liefde of genade uit naar een vijand die uiteindelijk je arm wil afbijten.”

 

Dit is een levensles voor alle inheemse, gekoloniseerde of tot slaaf gemaakte gemeenschappen en landen wereldwijd. Wat de christenen kunnen kan in feite ook iedereen. Het is dan niet verkeerd wanneer men christenen/ Moslims of gelovigen in het algemeen beroof van hun geld en goederen door daarbij de naam van God/ Allah en de Bijbel/ Koran te gebruiken, zelfs als men niet in die dingen gelooft?

… Zelfs de meeste evangelisten op aarde beroven hun religieuze toehoorders zonder blikken of blozen terwijl ze zelf niet geloven in de godsdienstonzin wat ze geregeld prediken. Ze geloven alleen in het geld van de medegelovigen dat ze hebben afgetroggeld en in hun eigen zak stoppen door die mensen godsdienstsprookjes voor te houden. Met andere woorden; wie een man naar Gods hart wil zijn moet de kunst van het bedriegen beheersen.

… Als mensen slechte of wrede dingen doen worden ze als slecht bestempeld. Maar hun God c.q. Goden doen alle slechte en wrede dingen die we kunnen zien gebeuren en ook lezen in hun Bijbel. Allemaal slechtheid en wreedheden van god tegen mens en van mens tegen mens, dingen die als slecht en wreed moeten worden beschouwd en taboe zijn volgens de normen van vandaag, maar ze worden heden ten dage nog steeds goed bevonden door religieuze mensen en volop gepraktiseerd. Waarom is dat?

Religie is dat kwaadaardige mensen boudweg uitleggen dat ze hun bestaan te danken hebben aan kwaadaardigheid, roof van andermans have en goederen, genocide, slavernij, moord en doodslag en misleiding  van de onschuldige mensheid. Religie is dus allemaal nep en gebruikt als een veroveringsinstrument door de religieuze mensheid. Elke keer als een religieuze groep overwint, brengt ze haar religie, taal, sociale praktijken, enz. mee. Zo werden mensen bedrogen, en nu nog! 

 

 

  Geloof is blind en godsdienst leidt mensen tot blindheid. Ze zien, denken of begrijpen niet door hersens of logica maar door geloof in een denkbeeldige vriend die volgens hen daarboven achter de wolken woont, terwijl het universum geen boven noch onder kent, ook niet rechts noch links.

Ik hou ervan wanneer mensen doen alsof ze religieuze vrijheid willen en naar hun “god” verwijzen? Niet alle mensen ter wereld aanbidden dezelfde denkbeeldige vriend. Kijk, dit is de bullshit waar ik het over heb. “Goden bestaan niet, en als ze bestaan zijn het grote eikels of zijn ze zich niet bewust van ons bestaan.

… Het geloof in een god heet heden ten dage religie, maar hun godsdienst zal in de toekomst mythologie worden genoemd. Daarom is geloven in zonde een grove belediging voor moderne intellectuele denkers. En zonde is niets meer dan een initiatief om schuld te veroorzaken, om conformiteit te faciliteren in een al dubbelzinnig en onzeker bestaan.

… Deze voorgestelde metafysische entiteit zou, omwille van dit argument immoraliteit bevorderen door een oordeel te vellen over sterfelijke wezens, terwijl ons gedrag en onze beslissingen slechts een reactie zijn op de wetten van de natuur. Levende wezens zijn producten van willekeurige omstandigheden en gebeurtenissen tijdens deze aardse reis. Levende wezens zijn niets meer dan onwillige deelnemers aan deze existentiële presentatie.

… Alle godsdienstboeken zitten VOL tegenstrijdigheden. Al de meer dan 4000 onfeilbare maar totaal verschillende religies zijn allemaal, stuk voor stuk patriarchaal. Hindoes alleen bieden 330 miljoen goden aan. Welke god uit de meer dan 4000 maar toch totaal verschillende religies met hun miljoenen goden de juiste is, weet Joost Vondel alleen. 

 De wereldgeschiedenis heeft bewezen dat er geen God is en dat Satan evenals God de ficties zijn van kwaadaardige mensen, aldus, God is Satan zelf. Het idee van Satan is echt een oer dom concept. Dus God, heeft zijn eigen vijand geschapen om hem te bevechten, maar kan hem op de een of andere manier niet vernietigen? Dat is toch je reinste lariekoek?

Religie leert echter dat vrede de grootste leugen aller tijden is. Alle religies prediken en promoten geweld onder het mom van dienstbaarheid en bescherming van religie. De religieuzen die ervoor kiezen geen gebruik te maken van geweld, hebben hun religie niet goed begrepen.

… De christelijke God kan hebben bestaan, zo kunnen de goden van Olympus, of van het oude Egypte, of van Babylon ook hebben bestaan. Een van deze hypothesen is waarschijnlijker dan alle andere, omdat ze buiten het gebied liggen van zelfs maar waarschijnlijke kennis. Daarom is er geen reden om de goden ook maar in overweging te nemen.

Niemand is meer noch minder dan een ander. Toch bestaan er termen zoals Homofobie. Dit begrip omvat de angst van homomannen en travestieten, mannen die zich verkleden als vrouw, en dragqueens die mannen zijn, maar zich als vrouwen kleden voor artistieke expressie/ entertainment, maar die ook worden lastiggevallen en aangevallen.

… Er is een fobie tegen lesbiennes of biseksuelen of transgenders, of tegen drakenkoningen (vrouwen die zich als mannen kleden voor artistieke expressie/ amusement) en vrouwelijke travestieten die mannenkleding dragen, ook wel vrouwelijke travestieten genoemd. Dit soort mensen wordt voortdurend lastiggevallen, geslagen, bespot, vermoord en vernederd door homofobe mensen, religie en godsdienstige naties.

… Dit moet ophouden, want niemand heeft het recht zijn medemens te beoordelen noch te veroordelen op grond van diens achtergrond of seksuele geaardheid of van wat dan ook.

 

DE NATUUR IS DE SCHEPPER DES LEVENS

 Ieder mens is alleen geboren, ieder mens gaat op een dag alleen dood en ieder mens vergaat zoals ieder ander. Als een levend wezen sterft gaat deze niet naar een paradijselijk oord zoals de godsdienstboeken beweren, maar wanneer een levend wezen doodgaat wordt zij weer helemaal zoals het was voordat het werd verwekt. Het wezen gaat terug naar de staat voordat het in een lichaam werd geboren!

… Het lichaam is gewoon een voertuig van het innerlijke wezen. Alles vergaat tot stof.

… Wie gelooft in het leven na de dood is geestelijk niet goed bij zinnen. Er is geen leven na de dood. Het lichaam gaat de weg van al het vlees en de geestesatomen gaan met het lichaam ten onder. Dit betekent dat de atomen die de levensfuncties geven aan het lichaam (de gelovigen noemen het ziel) ophouden te functioneren.

… Dus, de geestesatomen die de levensfuncties geven aan het lichaam vervluchten en sterven samen met het corpus. Stof zijt men, alles keert terug tot stof. Alleen de natuur leeft eeuwig. De natuur is niet alleen deze aarde, maar het universum met al haar inhoud behelsd de eenheid van de natuur waaraan ook de aarde onderhevig is.

… De aardse natuur met haar inhoudt wordt omvat door het universum, dit is de alomvattende natuur waaraan alles onderhevig is.

… Lichaam en geest zijn één en zijn beide van stoffelijke aard; de “geestatomen” besturen de “atomen” van het lichaam; de “individuele geest” leeft van de “supergeest”, dit is de lucht, want het  verschil tussen leven en dood is de adem.

Note:

      1.   De individuele geest =(het levend wezen, hetzij mens, dier, insect, planten; alles wat de aardse natuur in haar boezem heeft, etc.),

     2.   De geestesatomen = (de electrische impulsieve lading van de aarde die de wisselwerking van het leven omvat),

     3.   De atomen van het lichaam= de functionele organen in het lichaam,

4.   De supergeest = zuurstof.

… Dus alles wat groeit en bloeit op deze planeet behoort toe aan de natuur, ook de mens en voorts elk levend wezen is onlosmakelijk van de natuur afhankelijk en ontsproten uit de aardse natuur.

 … En als een levend wezen ophoudt te functioneren keert het weder tot de oorsprong des levens, het vergaat tot stof. Het corpus vergaat tot de bouwstoffen van het leven, want alles is uit stof opgebouwd en tot stof keert alles weer terug, hoezeer sommigen dit graag anders hadden willen zien.

 … Als het levend wezen sterft gaan de levensfuncties c.q. de geestesatomen die aan het lichaam leven geven tegelijk met het lichaam ten onder.

… De dode gaat niet naar het hiernamaals, omdat er geen leven is na de dood. Wat dood is staat nooit meer op, maar de enige manier waarop een lijk kan voortleven, is in de gedachten van de achterblijvers die de gestorvene bij leven hebben gekend.

… Dus, wanneer een levend wezen sterft op deze aardbol, leeft het na haar dood alleen nog verder in de herinnering van de overlevenden, dus in memoriam totdat de overlevenden zich niets meer kunnen herinneren, want als deze komen te overlijden dan sterft ook die herinnering.

 Wie daadwerkelijk eeuwig wil leven moet zich vereeuwigen in geschiedenis en lesboeken waardoor mensen in de toekomst zich de uitlatingen van de auteur herinnert. Dit is het eeuwig leven wat men zich maar kan bedenken, want de naam van de schrijver c.q. uitvinder zal altijd worden genoemd gedurende het leven en na de dood van de betreffende mens. Dat is ook de reden waarom alle religieuze sprookjesverhalen nog leven, omdat ze op schrift zijn vastgelegd door kwaadaardige mensen. 

… Maar het eeuwig leven volgens Bijbelse grondslag en overeenkomstig andere religieuze borrelpraatjes is ronduit bullshit. Wat vergaan is komt nimmer meer terug, zij het dan alleen in abstracte vorm.

 … Er is geen hiernamaals, er is geen hemel, er is geen hel, er is geen oppermacht die alles berecht, er is ook geen religieuze code die de godsdienstfantasie van de religieuze mensheid bereikbaar zou kunnen maken.

… Helaas hebben de uitvinders van de fantasie over God, hemel en hel de verdere interpretaties en de voltooiing van de genoemde begrippen gewetenloos overgelaten aan de fantasie van hun volgelingen, zodat deze bij voorbaat gedoemd zijn tot de bodemloze put waar geen ontkomen mogelijk is.

…  Aldus behoren het hiernamaals, engelen, duivels en voorts alle bekende creaturen en de religieuze sprookjes die in de Bijbel, in de Koran, in de Bhagavad-Gita, in de Thora en in alle religieuze schriften voorkomen tot de ultieme fantasie van de religieuze mensheid.

 … Ieder levend wezen is behept met het tijdelijk leven evenals met de eeuwige dood. Levende wezens zijn flora, Fauna en alles wat op aarde leeft en alles wat zich binnen de aardse dampkring bevindt. Het leven zit ook in de dingen.

 … De natuur behelst niet alleen deze aarde, maar de natuur op zich is alomvattend, te weten;

– alles voor zover het menselijk oog reikt,

– alles wat het menselijk oog niet kan zien,

– alles wat de mens “kan” voelen en ruiken,

– alles wat de mens “niet” kan voelen noch ruiken,

– alles wat zich in het universum bevindt en alles ver hierachter.

… Dit is de almachtige natuur, onmetelijk en alomvattend.

  In principe zijn wij één, en de geestelijke bedoeling van de natuur is om het leven van een ieder te veraangenamen waarbij men elkaar dient te ondersteunen in voorspoed en in tegenspoed.

… Het leven is kortdurend dat op elk moment kan ophouden te functioneren, en niemand weet wanneer, hoe laat en op welke dag zijn leven zal gaan eindigen.  Elk levend wezen leeft door de goedgunstigheid van de natuur en is onafscheidelijk ermee verbonden. 

… Maar wie volgens de stelling leeft wij zijn het uitverkoren volk “of” ikke, ikke, ikke maar de rest mag gewoon stikken” mag dan zeker geen plaats hebben tussen de levenden.

 

De mens vertellen dat ze geboren is als een slecht persoon en als men de Heer niet vreest zal branden in de hel, ook al heeft men in zijn kort bestaan op aarde nog nooit iets kwaads gedaan, gaat alle proporties te boven. Alle religies propageren “vrees voor God.”

… Zo worden de rituelen en gebruiken gepropageerd door tussenpersonen van God. De meeste van die mensen die door de religieuze leugens beïnvloed werden groeiden op in angst waardoor vandaag de dag hun productieve en objectieve geest is vermoord.

… Ze hebben voor de rest van hun leven in een doos geleefd en zich laten leven door hun religieuze omgeving. Dat is een verspilling van geest, zij zullen helaas sterven in onwetendheid! De waarheid is meestal hard om aan te horen!

“Mensen die religieus zijn, open uw ogen en stop met in angst te leven. Er is geen hel waar men naar toe gaat, en Satan is een boekpersonage zoals iedereen in de bijbel. Satan is slechts een nuttige uitvinding van de kerken om mensen uit angst in de religieuze denkwijze te houden.

… Het is een bedreiging voor hun winst als mensen vertrekken, dus hebben ze de taak van de helbewaarder en folteraar van slechte zielen toegevoegd aan het satan-personage om te voorkomen dat mensen vertrekken. Het is in feite de kerkversie van winstmaximalisatie. Hel en hemel werden toegevoegd aan de eindigheid van de dood zodat de kerk de mens in haar greep kan blijven houden.

 

 

RELIGIE IS GEEN RAS

De islam is geen ras, net zoals het jodendom geen ras is noch het christendom noch de een of andere godsdienst. Dat zijn gewoon religies die bepaalde dagen hebben waarop ze, afhankelijk van haar humeur elkaar belachelijk maken, maar ze zijn allemaal geen haar beter, ze zijn allen vogels van gelijke veren.

De islam beweert dat mannen een graad hoger zijn dan vrouwen en hun voogden zijn die hen kunnen disciplineren omdat ze ongehoorzaam zijn, zoals voorgeschreven door hun zelfverzonnen Allah om hen te beschermen.

… Een ideologie die meerdere vrouwen toestaat, maar niet meerdere echtgenoten, is seksistisch.

… Een ideologie die beweert dat mannen de hoeders zijn van vrouwen (die hen kunnen disciplineren als ze ongehoorzaam zijn), zoals voorgeschreven door Allah om hen te beschermen, is seksistisch.

… Een ideologie die maagden verschaft aan mannen in de hemel, maar zo’n equivalent niet voor vrouwen, is niet alleen seksistisch, maar ook echt verwrongen. De blanke westerse dame heeft meer vrijheid qua kleding, maar de moslimvrouw is zo gekleed omdat een domme God/ Allah in de hemel dat heeft gezegd. Het kan niet anders of Allah moet een viezerik zijn zoals zijn idiote mannelijke volgelingen op aarde.

“Doe dat niet, want religie zegt het, of de traditie gebiedt het of de overheid zegt het, omdat het verstandig is en noodzakelijk.”

…  Moslim vrouwen zijn in moslimlanden geëxecuteerd omdat ze werden verkracht, en omdat ze volgens de sharia daartoe zelf de aanleiding hebben gegeven moesten ze ter dood worden gebracht. En Westerse vrouwen zijn gevangengezet in moslimlanden omdat ze verkracht werden, ook met het verwijt als wat de moslimvrouwen ten laste werden gelegd. Ze kregen een gevangenisstraf, maar werden niet gedood omdat ze volgens de Islam onrein waren als varkens en bovendien niet tot het moslimgeloof behoorde. Tegenwoordig worden moslimmeisjes en vrouwen die/ westers/ modern georiënteerd zijn vermoord door hun eigen familieleden, omdat deze laatste de ideologie van de Islam omarmen welke de barbaarsheid en onwetendheid behelst uit de 6e eeuw.

… Trots dit alles moet de mensheid in haar algemeenheid niet voorbijgaan aan het feit dat de Christenen met hun Bijbel de hoofdoorzaak zijn van deze ellende, want alles wat in de Bijbel staat is terug te vinden in de Koran.

 Dat de christenen in deze tijd de bijbel niet meer exact navolgen zoals de moslims nu doen pleit hun christelijk gevoel en hun christengemeenschap in geen enkel geval goed. Bedenk wel dat wat de moslims pretenderen ten aanzien van de vrouw en andere barbaarse ideologieën allemaal afkomstig zijn van de christelijke God, aangezien de Koran een verwrongen kopie is van de Bijbel. Ze hebben slechts het voorbeeld overgenomen van de christenen.

… Dus, de moslims doen alles wat de christenen niet meer openlijk doen. De christenen doen het op een slinkse manier. Niet alle christenen, maar de meeste wel. Bijvoorbeeld, wanneer ze genoeg hebben van een vrouw, dan is het hoppa hoppa scheiden en nemen daarna doodleuk een andere vrouw of man totdat ze daar weer genoeg van hebben, enz.

… En bij een relatie? Gemakkelijker kan niet, dan is het simpelweg hoppen naar een volgende relatie, enz. Trouw tot de dood hen scheidt hebben ze uit het grote religieuze sprookjesboek en is aldus niet van kracht in het echte christelijk leven. Hun smoes om zich los te maken van hun partner is “het gaat niet meer, dan houdt het op”, terwijl ze gewoon een ander begeren. Zo hypocriet zijn de christelijke volken mondiaal gezien.

… En de moslims zijn van mening dat de hemel die ze djenna noemen slechts een bordeel is dat legaal en volledig gratis is in hun Islam religie, en bij Allah in de hemel zijn vrouwen geheel naakt en is hoererij daar halal en volledig toegestaan. Deze theorie wordt door moslimmannen gehanteerd om hun loops gedrag te rechtvaardigen. Maar waar de hemel/ djenna zich bevindt moet nog worden uitgevonden. Het bewijs over het bestaan van een hemel/ djenna is tot nu toe nog niet geleverd.

Voor de goede orde moeten de kerken en alle andere gebedshuizen per direct hun deuren sluiten en het promoten van de Bijbel/ Qoran en alle andere zogenaamde heilige boeken moet subiet worden ingetrokken. En godsdienst moet alom ter wereld onmiddellijk worden verboden, want misdaad mag niet lonend zijn.

… De christenen hebben met hun comparanten in Bijbelse tijden allerlei mensenrechtenschendingen begaan namens hun verzonnen onbarmhartige en kwaadaardige God, en de moslims hebben een eeuw na dato de christenen op de voet gevolgd met alle wreedheden van dien. 

 

De religieuze wetenschap

Hier zijn enkele wetenschappelijke feiten uit de Qoran en wat in de Koran staat is terug te vinden in de Bijbel. De Koran is een extreem aftreksel van de Bijbel.

Qoran 2: 149 De aarde is vlak

Qoran 2: 258 Zon beweegt, de aarde staat stil

Qoran 7: 54 De zon is geen ster

Qoran 16: 15 Bergen voorkomen aardbevingen

Qoran 16:45 Aardbevingen zijn alleen voor niet-moslims

Koran 17:68 Orkanen en sneeuwstormen zijn alleen een straf voor niet-moslims

Qoran 18:86 De zon gaat onder in troebel water

Koran 21:32 De lucht is concreet en ondoordringbaar

Qoran 25:45 Vrouwelijke deelname is volledig uitgesloten

Qoran 29:37 Aardbevingen zijn alleen voor niet-moslims

Qoran 31:34 Alleen Allah kent het geslacht van een ongeboren baby

Qoran 35:41 De aarde beweegt niet

Qoran 36:40 Allah kent de noord- en zuidpool niet

Qoran 37:10 Vallende sterren zijn raketten van duivels

Qoran 40:64 De aarde beweegt niet

Qoran 41:12 De aarde heeft zeven atmosferen

Qoran 43:11 Allah wist niets van de waterkringloop

Qoran 45:13 Alles in het universum draait om de aarde

Qoran 54: 1 Maan was in tweeën gesplitst

 

Volgens Qoran 54: 1 was de Maan in tweeën gesplitst. Ondertussen ben ik actief op zoek naar de man die de maan weer aan elkaar heeft gehecht zodat ik hem kan eren. Alle moslims wordt geadviseerd om contact op te nemen als u een idee heeft wie het was.

… De Koran is een meester, die je slaat en toch je zweren behandelt (met zout water). Het werkt met een wortel en stok aanpak, met veel emotionele chantage en bangmakerij. De schriktactiek is indrukwekkend. De beschrijving van de hel zorgt voor een opwindende horrorfilm.

… De islam was nooit een religie van vrede, maar gewoon een wervingsprogramma. De koran is grotendeels moreel schokkend, tegenstrijdig, rauw stuk mythe en propaganda, duidelijk verzonnen door onwetende mensen. De Koran is vol gebrabbel, mist structuur, bevat anachronisme, schending van kopieerrechten, onfatsoenlijkheden enz. Noem maar op, het is er.

… De islam is als opium voor de armen. Hun leider was 53 jaar toen hij een minderjarig meisje onder de tien jaar neukte, evenals diverse Bijbelse profeten ook hebben gedaan. De hele Qoran is een bewering zonder een greintje bewijs van waarheid, het is zoals de bijbel. En met bewijs bedoel ik geen citaten, maar aantoonbare, herhaalbare, onafhankelijk verifieerbare verbanden tussen elke bewering van de koran en de realiteit die iedereen waarneemt.

… Het verhaal staat nog in de kinderschoenen van het menselijk denken en de beschaving. Hoe kan een wijze man doorgaan met het lezen van een boek waarin het huwelijk van 72 maagden wordt aangemoedigd wanneer het lichaam dat bij het huwelijk betrokken is, in het graf verloren gaat? Welk lichaam wordt gebruikt voor dat fictieve huwelijk? De Qoran is een hopeloos boek waardoor je zelfmoord pleegt, verbrand het gewoon. De Qoran zit evenals andere godsdienstboeken vol geweld en bloed. De moslims denken nog steeds dat het oké is om mensen te onthoofden?

… Hoe primitief en dat nog in de 21ste eeuw? Als ze gevangen mensen castreerden die ze tot slaaf maakten, wat verwacht je dan nog meer? In islamitische landen groeien ze op met de totale gewelddadige indoctrinatie die wordt opgelegd door de sharia en worden ze atheïst, zelfs als dat executie betekent. Salman Rushdie is een voorbeeld hiervan. Ik geloof alleen in goden die zichzelf kunnen bewijzen, geen boeken die door stervelingen zijn geschreven. Het maakt duidelijk dat alle twijfel bestaat dat de islam een slechte sekte is en dat religie totale onzin is. De Qoran is aldus een kopie van de Bijbel.

De Bijbel is geschreven door oude mannen die niet wisten waar de zon ’s nachts onderging. Volgens onze huidige maatstaven is het gevuld met immoraliteit en verhalen die de wetten van de natuurkunde en scheikunde tarten. De domste van allemaal zijn de Moslims die alles van de Bijbel klakkeloos hebben overgenomen.

… Geloven in een almachtige, liefdevolle, alwetende “god” heeft niets, absoluut niets te maken met rede, logica of intelligentie. Het vereist dat je de realiteit negeert.

Ik heb nagenoeg evenveel minachting voor alle religies, met een speciaal gif gereserveerd voor de Grote Vier, met name het Christendom, Islam, het Jodendom en het Hindoeïsme – vanwege hun bijzondere wreedheid en hypocrisie. Vreemd genoeg ken ik een heleboel christenen die wiet roken en harddrugs gebruiken en allemaal naar de kerk gaan en rationaliseren hun verslaafdheid op de een of andere manier als consistent met hun geloof.

… Om hun drugsgebruik goed te praten beweren ze met klem dat God Adam heeft verteld dat alle planten van hem waren, inclusief marihuana. Om die reden zou ik bijna lid worden van hun kerk, maar hun verraderlijkheid, ongekende wreedheid en schijnheiligheid kent geen grenzen. Immers, toen Jezus christus op aarde kwam hebben ze hem, de zoon van hun eigen God, op gruwelijke wijze gedood. En pas nadat Jezus dood was aanbaden ze hem en begonnen ze degenen te doden die niet in Jezus wilden geloven.

… De zogenaamde heilige oorlogen hebben slechts ellende gebracht voor de wereldpopulatie.

In feite komt het hierop neer dat de gelovige mensheid in het algemeen schijnheilig is en achterbaks. Ze haten immigranten op maandag, zwarten op dinsdag, vreemde vogels op woensdag, de homo gemeenschap op donderdag, Arabieren op vrijdag en vrouwen op zaterdag. Maar zondag is volgens hen voor de liefde dan gaan deze schijnheilige malloten naar de kerk. En de Arabieren op hun beurt draaien de rollen om en bidden vijf maal daags tot hun imaginaire vriend Allah.

… Wat een vreemde onbetrouwbare snuiters zijn de gelovigen toch?!

… Houdt daarom voor altijd in gedachten dat religie nimmer een constitutie mag worden voor de rest van de mensheid. 

 

 

In Amerika, China, Japan, Duitsland, Rusland en in andere ontwikkelde landen zijn ze druk bezig hun kinderen en kleinkinderen op te leiden in wetenschap en technologie waarbij religie op de achtergrond wordt gehouden als nostalgie, maar in de arme en godsdienstig getraumatiseerde landen zoals Afrika, Suriname, Filipijnen, Zuid-Amerika, etc. leert men daar hun kinderen om pastoor en priester te worden en is godsdienst op de scholen een vak apart. Daarna reizen deze  hersenloze mensen naar de breed georiënteerde landen om de technologieën te importeren die zijn geproduceerd door de kinderen van ontwikkelingslanden.

Wanneer gaan ze in die godsdienstgetraumatiseerde landen hun kinderen leren om zelf te produceren en dingen uit te vinden? In China maken kleine kinderen oortjes die de mensen in de door godsdienst getraumatiseerde landen gebruiken.

Leer die arme kinderen in die ziekelijke godsdienstlanden om zelf na te denken en om inventief te zijn, maar leer ze geen religie!! Juist die arme godsdienstige landen zoals Suriname, Nicaragua, Bolivia, Brazilië, enz. pretenderen erg vroom, heilig en religieus te zijn, maar ze zijn afhankelijk van landen die niet zo religieus en heilig zijn als ik in termen van technologie, financiën en ondersteuning moet denken.

De meeste Moslimlanden beledigen Amerikanen en Europeanen te pas en te onpas dat ze slecht zijn omdat ze homoseksualiteit beoefenen en dat ze varkens zijn, maar toch haasten ze zich huilend naar die varken etende landen om hen om hulp te smeken want Allah heeft ze finaal in de steek gelaten en is zelf met de noorderzon vertrokken, zoals Allah sinds mensenheugenis heeft gedaan in tijden van nood.

 

 

Er wordt doorgaans gezegd in religieuze landen dat Chinezen voornamelijk heidenen en atheïsten zijn, maar toch gaan die religieuze Nigeriaanse sloebers, Surinamers en andere arme religieuze landen niet naar hun soort voor krediet, maar ze haasten zich naar de chinezen toe voor leningen die ze niet kunnen terug betalen.

… China is een land met vele malen meer inwoners dan Nigeria, maar China voedt Nigerianen door hun leningen te verstrekken. Zijn de landen met een overvloed aan populatie met hun denkbeeldige almachtige God niet degenen die China zouden moeten helpen? Hoe kan een land met een hoge bevolking een land met een lage bevolking voeden?

… De religieuze mensheid in het algemeen beweert heilig en godvrezend te zijn en dat ze alle hulp van hun God zullen krijgen in alle omstandigheden, maar ze is feitelijk achterlijker dan het achtereind van een rund. Met andere woorden, al de godsdienst getraumatiseerde landen geven door haar bedelarij in feite toe dat landen die God niet dienen veel beter zijn en dat ze geen enkele hulp van hun God noch van zijn aanbidders hoeven te verwachten.

… Doorgaans prediken gelovige mensen graag over de liefde van Jezus voor elkaar en zo zwijmelen ze bijna iedereen de hemel in, maar in werkelijkheid zijn ze onderling hardvochtig ten opzichte van elkaar, dit blijkt telkenmale uit alles. En als ze elkaar helpen dan doen ze dit uitsluitend uit winstbejag, niet altijd, maar vaak wel.

… Maar als ze gratis van een ander kunnen eten dan zijn ze daar als de kippen bij. Het zit ze ingebakken. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat ze hun eigendommen gegenereerd hebben door zelfverrijking middels slavernij, landdiefstal door de eeuwen heen en door wederrechtelijke toeeïgening van andermans bezittingen.

Elke zondag gaan de godsdienstige mensen van die geestelijk gestoorde religieuze landen naar de kerk alsof het een lust is. Anderen begeven zich elke vrijdag naar de Jumat/ moskee om te bidden. Wat hebben de gebeden voor hen en hun land gedaan? Nietes, nada, noppes!

… Arabië en de westerse landen die het godsgeloof in die landen hebben gebracht varen er wel lekker bij en worden met de dag rijker door wat ze in de hoofden van de inwoners van die arme achtergestelde landen hebben ingeplant. Want die naïevelingen en belanghebbenden blijven geld geven aan de moskee/ kerk en promoten de godsdienst om het volk nog dommer te maken dan ze al was en afhankelijk te houden van het systeem.

… Wie vandaag naar de Zuid-Amerikaanse landen, Nigeria, Gambia, Filipijnen, Turkije, Sudan, Somalië, Syrië, Pakistan, Servië, Jogoslavië, Afghanistan, Roemenië, Marokko, Mexico, Suriname, etc. kijkt, weet ook dat gebeden nutteloos zijn. Als die godsdienst getraumatiseerde landen zich willen ontwikkelen, dan moeten ze realisme omarmen en idealisme vermijden als de pest.

De reden waarom China, Amerika en andere Europese landen veel voorlopen op het gebied van technologie, is omdat ze er lang geleden daaraan zijn blootgesteld. Maar de arme volkeren van die godsdienstgetraumatiseerde landen zoals hierboven genoemd moeten zich allereerst distantieëren van al datgene wat door de kolonialisten in al die eeuwen van geestelijke onderdrukking in hun hoofden heeft gebracht.

… Zodra die arme naties verlost zijn van het blanke idealisme en vooral ten aanzien van religie, dan zullen ze zeker een kans maken om die niveaus, die de blanke wereld kenmerken, te bereiken

Zolang de geestelijke verlossing niet heeft plaatsgevonden in die arme achtergestelde religieuze landen dan zullen haar inwoners tot in de lengte der dagen leven in bittere armoede en afhankelijk blijven van de aalmoezen van de afstammelingen van hun vroegere voorouderlijke moordenaars en van hun vroegere kwaadaardige overheersers. God/ Satan helpt niet en bidden evenmin!

 

 

HEROVER UW EIGEN TAAL EN CULTUUR

 

Binnen minder dan 70 jaar gingen vele landen o.a. de Filipijnen, Afrika, etc. van een plaats waar minder dan 0,1% een Europese taal kon spreken naar een plaats waar 95% een Europese taal vloeiend spreekt. Dit, omdat de Europese taal in het onderwijs wordt gebruikt voor media en zaken. Hierdoor zullen de lokale talen uiteindelijk uitsterven omdat ze niet meer functioneel worden gebruikt.

… Als de Afrikanen en andere onderontwikkelde landen in de toekomst het pad voortzetten dat ze nu volgen, zal er tezijnertijd geen enkel levende persoon op aarde zijn die vloeiend zijn eigen moerstaal spreekt. Sommige mensen zullen waarschijnlijk niet begrijpen waarom dit belangrijk is, omdat velen nu van mening zijn dat ze daadwerkelijk een revolutie in andermans taal kunnen creëren terwijl dit onmogelijk is. Men kan geen revolutie hebben zonder cultuur, en een cultuur zonder eigen taal is niet zijn eigen cultuur. Wie zich beperkt tot een Europese taal beperkt zich ook tot Europese gedachten.

 Men zal nooit echt mentaal vrij zijn, omdat men niet eens woorden kan bedenken die niet van de voorouders kwamen. Daarom is het gebruik van de eigen moederstaal zo essentieel voor de revolutie en urgent. Wie niet wakker wil worden zal moeten worden achtergelaten.

… De revolutie kan niet plaatsvinden in de taal en het script van de overheerser. Elke keer wanneer men met belangrijke boodschappen communiceert in de taal van de slaaf verliest men een stukje van zijn eigen-ik. Dit eigen-ik omvat het vermogen om woorden te gebruiken die de mens onderscheiden van het dier.

… Wie niet zijn eigen woorden en script heeft maar het script en de woorden van zijn overheerser gebruikt is minder dan een dier, want een dier zal altijd haar eigen dierentaal behouden.

Ondanks de schade die de meeste buitenlanders de onderontwikkelde landen hebben aangedaan, bestudeer gewoon hun blanke cultuur en zie in dat ze van iemand afhankelijk zijn om te overleven en vooral afhankelijk zijn van de landen en volken die ze beschouwen als hun slaven. Wees daarom niet langer de ezel van de Europeaan en de rest van de uitbuiterige landen.

… Herover uw eigen taal, woorden en script en medicijnen. Afrikanen werden door hun religieuze overheersers wijsgemaakt dat hun traditionele medicijnen slecht waren.

… Vandaag de dag raadplegen de surinamers, de afrikanen en andere volkeren weer hun traditionele geneesheren en toverdokters. Als de Afrikaanse en de Surinaamse bevolking geïnvesteerd hadden in de ontwikkeling van Afrikaanse en Surinaamse medicijnen en geneeskrachtige planten en wortels, dan zou ze zich met succes kunnen verweren tegen allerlei virussen en ziektes die tegenwoordig de kop opsteken in plaats van afhankelijk te zijn van Europese medicijnen waarvan hun basis zijn gestoeld op inheemse geneeskrachtige kruiden en planten.

DE ONTWIKKELING

Door ontwikkeling hebben de Amerikanen en de Europeanen zoveel vooruitgang geboekt dat ze op een gegeven moment inzagen dat religie je reinste onzin is die ooit door hun voorouders is verzonnen om medemensen te beroven en te onderwerpen aan hun gezag.

… Heden ten dage wordt niemand in die landen gedwongen om van zijn kind een pastoor te maken, alleen de volken in die vroegere onderworpen landen doen dat nog welke zijn doorspekt met primitieve en middeleeuwse praktijken van hun vroegere blanke overweldigers.

… De Westerse wereld laat hun kinderen vrije keuzes maken, maar ze kiezen niet meer voor hen. De huidige blanken beseffen maar al te goed dat niet alle kinderen geen wetenschapper kunnen zijn. De meeste is al blij dat zijn kind als predikant de ander overtuigt om wetenschapper te worden, maar niet om te geloven in een imaginaire vriend daarboven die alleen bestaat in het brein van kwaadaardige en ontspoorde mensen.

Religie en God zijn synoniem. Het is een fictie als een oorsprongsverhaal van een stripfiguur. Eigenlijk geloofden vroegere volkeren niet in een niet-bestaand wezen, dit zou zijn geweest als het plegen van zelfmoord en zou leiden tot waanzin en chaos.

… Mensen van welk ras dan ook die zich tegenwoordig lenen voor religie, zijn in principe slechte mensen die het eens zijn waarop hun religie eeuwenlang medemensen middels tomeloos geweld tot allerhande schendingen tegen de menselijkheid heeft gedwongen om tot het godsgeloof over te gaan.

… Ze staan niet stil bij het feit dat vroegere kwaadaardige mensen op instigatie van hetzelfde boek en God die zij hedendaags dweperig adoreren mondiaal gezien onschuldige mensen en mogelijk ook hun voorouders hebben gedompeld in slavernij en ze onderdrukt door de eeuwen heen en tenslotte afgeslacht als een beest. Het systeem laat je denken dat “legaal” “goed” betekent, maar onthoud dat slavernij legaal was, maar niet goed? Dit soort gelovigen is de potentiële misdadiger dat als zij in Bijbelse tijden had geleefd ook mededader zou zijn geweest voor het plegen van moord en doodslag op zwakke en onderontwikkelde evennaasten.

… Dit is de soort religieuze mensen dat misdaad toejuicht om nadat ze is gepleegd haar zondedaden gemakkelijk kan afschuiven naar Godswil om vervolgens vergiffenis te krijgen van het kerkgeboefte.

… Dus, de ene kerkboef ondersteunt de andere kerkboef omdat ze schurken zijn onder elkaar. Religieuzen zijn daarom dus gewetenloze mensen die over lijken kunnen gaan en er niet vies van zijn om hun eigen familie te belazeren. Religie is slechts een blanke perceptie die is gebracht door kwaadaardige missionarissen.

Niet-religieuzen en atheïsten zouden de eerste mensen moeten zijn om de wereld te redden. Misdaad in welke vorm dan ook moet altijd worden bestreden. Ook mogen de zogenaamde heilige boeken die bloed op zich hebben nimmer meer onschuldige mensen in de bodemloze put trekken waarin de onbestaande kwaadaardige God de hoofdrol speelt. 

… De echte God is de natuur rondom ons en onuitputtelijk zoals het water in de bergen waar rivieren elke dag vandaan komen en kunnen stromen zonder uit te putten.

… De natuur (God) is voorts alles wat binnen en buiten de aardse atmosfeer leeft en beweegt. En het universum dat de natuur omvat is groter en machtiger dan alle goden. De natuur is alomvattend en perpetueel.

 

 

 

ZE BEDANKEN GOD/ ALLAH/ JHWH/ KRISHNA

 

Verder bedanken de religieuzen hun god(en) binnen alle omstandigheden, ook als ze mensen gaan bombarderen, ook als er tegenslagen gebeuren in hun leven zolang ze maar niet worden beïnvloed. Religie maakt mensen egoïstisch. Het gaat altijd de hele tijd over henzelf. Niemand anders doet ertoe zolang ze zelf veilig zijn. Religie vernietigt de mensheid.

Hoe kunnen ze hun God/ Allah danken voor het toestaan van barbaarsheid en alle gruwelijkheden, die het godsgeloof behelst, laten gebeuren op medemensen?

… Hoe kunnen ze God/ Allah danken, bijvoorbeeld, voor het laten gebeuren van een vliegtuigcrash en toestaan dat alle passagiers gruwelijk verbranden?

… Er is immers geen reden om welke God dan ook te bedanken, maar eerder veel redenen om een God de schuld te geven en deze zonder pardon de doodstraf te geven, als die bestaat. Immers Hij/ Zij/ Het, heeft in het godsboek beloofd zijn volgelingen te zullen beschermen of te bestraffen onder alle omstandigheden? Straffen doet hij wel, maar beschermen nimmer niet??

Het is waar dat de Bijbel christenen hetzelfde verbiedt als de koran de moslims. De christenen zijn op het oog niet overdreven fanatiek op hun geloof als de moslims, maar van alle moslims zijn de christenen het meest gevaarlijkst.

… De christenen doen aan wreedheid niet onder voor de moslims. De christenen zijn juist vele malen erger.

… De moslims ventileren vrijelijk in het openbaar hoe ze denken over niet-moslims, over geweld en over andere misdadigheden die ze graag willen begaan in naam van hun zelfverzonnen Allah met Mohammed hun gewelddadige profeet als leidsman, maar de christenen niet, want ze zijn erg geniepig. De christenen houden zich liever op de achtergrond doordat ze hypocriet zijn, en niemand weet wanneer ze de gewelddadige Bijbelse teksten zullen toepassen op medemensen.

… Dat is sneaky en laf. Ze slaan als een dief in de nacht meedogenloos toe en letten daarbij niet op klein noch groot. In wezen zijn de christenen wreder en onbetrouwbaarder dan de moslims.

 

DE EUROPESE (BIJBEL) GOD IS EEN GEWETENLOZE HYPOCRIET

 

In JESAJA: 45: 7 beleed de Europese God dat: “Ik vorm licht en ik schep duisternis. Ik maak vrede en ik schep het kwaad. Ik de Heer die al deze dingen doet.”

 Dit impliceert dat de Europese bijbelgod het brein is achter al het kwaad op deze planeet. Laten we nooit vergeten dat levende wezens worden verondersteld uit stof te zijn gemaakt, terwijl engelen door de Europese god uit vuur zijn gemaakt. Satan was ook een engel die door God was geschapen. Waarom slaagt de Europese god er dan niet in iets te vernietigen dat hij heeft gemaakt, maar hij is wel rap om mensen te vernietigen?

… Opnieuw moest de Europese god voorkomen dat mensen de Toren van Babel in de zogenaamde Babylon bouwden. Mensen hebben nu de hoogste wereldtoren gebouwd in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten en ook elders ter wereld. Mensen zijn er nu in geslaagd ballistische raketten, vliegtuigen en spaceshuttles te bouwen die wolkendekken kunnen breken en de ruimte in kunnen reizen. Waarom kon de hypocriete Europese god dit allemaal niet voorkomen????

Dit komt doordat de bijbelgod nep en hypocriet is!

 Kijk goed om u heen in de democratisch christelijke wereld en bestudeer het christelijk gevaar dat er overal huist die zich heeft vereenzelvigt met de overheid in wetten en regels, de belastingdienst, de verzekeringsmaatschappijen, de zogenaamde filantropische instellingen, het bankwezen, het ziekenfonds, etc. Ze zijn voortdurend op uit om de burgerij te plukken en te onderdrukken in een legaal jasje. Ze doen allemaal aan witteboorden flessentrekkerij!

… De christelijkheid steekt de mens op allerlei gebied een sociaal mes in de rug met behulp van hun aanhangers, zelfbedachte regels en wetmatigheden. En daar waar hun belangen in het geding zijn wordt de burgerij namens God compleet financieel uitgekleed.

… De religieuze mensheid is egoïstisch als het erop aankomt, dan is het ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken, maar in tijd van nood zijn ze erg gul, dan is het “ieder voor zich en god voor ons allen. Tjonge tjonge tjonge wat is de godsdienstige mensheid gul zeg! Geweldig!