Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  


 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

 

Abortus en de liefhebberijen van God/ Allah/ JHWH, etc. 

Volgens menigeen is Abortus niet toegestaan omdat het tegen de wet van God is??

 

God verbiedt abortus?? Sinds wanneer ???

Het mag rondborstig gezegd worden, dat het niet waar is, dat God/ Allah abortus verbiedt.

 

… Maar wat wel als absolute waarheid mag worden aangemerkt is, dat de abortuswet is gemaakt en gelegaliseerd door de vrome mannengemeenschap van weleer om hun drang tot onderdrukking van het zwakke menselijk geslacht te camoufleren teneinde het misbruik gedurende haar hele leven te kunnen  rechtvaardigen. 

En deze abortuswet wordt totnogtoe wereldwijd serieus gehandhaafd door de religieuze belanghebbenden van deze tijd.

 

In tegenstelling tot wat de anti-abortus-aanhangers ons willen laten geloven, is abortus nergens in de Bijbel verboden. 

… Integendeel, in Numeri 5: 17-27 wordt uitvoerig uitgelegd hoe een priester abortus veroorzaakt bij een overspelige vrouw door haar bitter water te laten drinken.

 

Als argument tegen abortus wordt vaak het vermeende ‘Respect voor het leven’ naar voren gebracht dat in de Bijbel te vinden is. 

Maar God kent geen respect voor het leven, want de Bijbelse God neemt willekeurig het leven van onschuldige vrouwen en kinderen en pleegt of bestelt massamoorden zoals blijkt uit de volgende voorbeelden waarin God het doden van kinderen en foetussen als straf gebruikt: www.debijbelzegt.nl/abortus.htm

 

Volgens de Bijbel is een vrouw die abortus bij haarzelf of met behulp van derden opwekt een vervloekt wezen.

… In de Bijbel wordt gesuggereerd, dat de vervloeking niet inhoudt, dat een ongeboren vrucht wordt gedood maar dat een vrouw die schuldig is aan overspel gestraft wordt met onvruchtbaarheid.

… Als vroeger een man vermoedt dat zijn vrouw overspelig is geweest, maar haar overspel niet kon bewijzen, dan kan hij naar een priester gaan om zijn ongenoegen kenbaar te maken en diens hulp in te roepen om zijn ongenoegen te staven.

… De vrouw wordt vervolgens door de priester gedwongen om haar zonde te belijden óf te bewijzen dat ze onschuldig is, anders wordt ze door de priesterlijke macht vervloekt.

… Als de vrouw de beschuldiging ontkent, maar de verdenking op overspeligheid door haar man blijft bestaan, dan moet zij verplicht, desnoods met fysiek geweld, van het vervloekingswater drinken.

Als zij inderdaad onschuldig is zal, volgens Bijbelse interpretaties, het bitterwater bij haar ongeboren kind geen schadelijke uitwerking hebben, terwijl, juist wel, dat bittere brouwsel van de priester volkomen schadelijk was voor het ongeboren kind.

… Dit getuigd toch van een beestachtige schijnheiligheid, ongekende barbaarsheid en wreedheid?!

 

… Dus, als de vrouw schuldig is of onschuldig, het kind in de buik wordt zonder meer geaborteerd als straf voor de vrouw.

… In de eerste plaats verdient de vrouw sowieso straf doordat deze door haar gedrag haar man in twijfel heeft gebracht met de abortie tot gevolg.

… Deze methode van waarheidsvinding is toch gruwelijk en van de zotte?

 

Volgens de idiote theorie van de bijbel zal bij onschuld van de vrouw het vrucht in de baarmoeder niet beschadigd raken wanneer de vrouw bitter drank te drinken krijgt.

… En sterft het ongeboren vrucht toch, dan krijgt de vrouw automatisch de schuld van de oorzaak en voor haar latere eventuele onvruchtbaarheid en wordt ze ondanks haar onschuld vervloekt door God!

… Dit is de werkwijze die de kerk bezigde in de tijd van de Spaanse inquisitie inzake “heksenjachten” waarbij een vermeende heks aan handen en voeten werd gebonden en te water gelaten met gewichten aan het lichaam gehangen.

… En wie bleef drijven was een heks, wie zonk was onschuldig. Jammer genoeg heeft geen enkel slachtoffer deze barbaarse waarheidstest van de religieuze mensheid overleefd. Logischerwijs kwamen door dit soort religieus geweld alle slachtoffers om door verdrinking!

 

… Ook al zou een vrouw onschuldig zijn dan werd zij toch voor vermeende overspeligheid gestraft met de vloek van onvruchtbaarheid, omdat zij verdacht is door haar man waardoor haar schuld en straf worden gerechtvaardigd.

… Zoals van oudsher heeft de man altijd gelijk ook al heeft hij ongelijk.

… Vandaag de dag woekert deze denkwijze voort in een nieuw religieus democratisch jasje in de mannenwereld.

 

 Volgens de Bijbel staat er een religieus mens tegenover God die zonde en onheiligheid veroordeelt en uitbant uit het midden van zijn volk. God straft ook graag onschuldige religieuze volgelingen.

 

Met andere woorden God verbiedt abortus niet, maar gebruikt abortus bij vermoeden van schuld tot straf van overspelige godsdienstige vrouwen, schuldig of onschuldig. In beide gevallen is men de pineut.

 

… Gelukkig kunnen zij die niet religieus zijn de vervloekingen door God voor abortus nemen met een korreltje zout, want deze abortusvloek is niet op niet-religieuzen van toepassing.

 

Volgens de godgeleerdheid was al het geweld zoals in het oude testament is weergegeven Gods rechtmatige oordeel over een goddeloze wereld.

… Dit, terwijl God niet bestaat, maar dat God de bijnaam is voor “kwaadaardig mens” oftewel “slechterik.”

 

Ook wordt vaak door godgeleerden en predikers verondersteld, dat de teksten over massamoord, gewelddadigheid, genocide en doodslag uit het Oude Testament van toepassing was in de cultuur die in de Bijbelse tijden heerste en derhalve gerechtvaardigd.

… Dat zal dan tegenwoordig niet meer moeten, maar toch gebruiken de predikers van de huidige tijd te pas en te onpas de teksten uit het Oude testament om mensen te paaien tot hun geloof.

… En de onderling gepleegde massamoorden en bombardementen op onschuldige mensen door religieuze landen op bevel van haar godsdienstige leiders zijn legio.

… Is dat ook allemaal godswil??

 

… Om hun gelijkheid te bekrachtigen komen de predikanten met het fictief verhaal over Christus Jezus die al het onrecht van de wereld draagt en ondergaat om de Bijbelse capriolen en de wreedaardigheden van God goed te praten, terwijl Jezus van Nazareth volgens de wereldgeschiedenis een heiden was, een ongelovig mens met lang haar.

… Desondanks blijven de godsdienstslaven maar hameren over de liefdesdaad van Jezus Christus die mensen het recht ontneemt om zelf te oordelen en te straffen.

… Let wel; Hiermee geven de geloofsfanaten duidelijk aan dat God in werkelijkheid de kwaadaardige religieuze mensheid zelve was en nu nog is!

 

… God blijkt dezelfde te zijn en te blijven, want de religieuze mensheid is dezelfde gebleven, want als we kijken naar de tijd van nu waarin dood en verderf naar eigen straatje en naar willekeur zijn toegestaan en vol gaarne worden toegepast op de onschuldige burgerij, dan zien wij ook heel duidelijk, dat het verleden betrekking heeft op het heden en dat de religieuze mensheid in herhaling valt.

Maar wanneer de religieuzen met hun neus op de feiten worden gedrukt, dan zeggen ze heel cynisch en geslepen, dat God niet lief is, wel liefde, omdat hij zijn eigen Zoon gaf, die zijn oordeel over zonde droeg, over het onrecht en het kwaad.

… Wie in de zoon van God gelooft gaat vrijuit en zal het oordeel niet behoeven te vrezen, “zeggen ze.”

… De zogenaamd vrome predikers van deze tijd proberen zodoende met allerlei loze en belachelijke theorieën de kwaadaardigheden uit de Bijbel goed te praten.

 

Onthoudt, dat wanneer een gelovige zegt “ik hou van jou” dan mag men t.z.t. het tegenovergestelde gaan verwachten. God is niet liefde, maar liefdeloosheid, onbarmhartigheid en de Mekka van mensenrechtenschendingen van allerlei allooi verenigd in de kwaadaardige religieuze mensheid die “God” heet.

 

 

God houdt van kinderen? Neen, verre van dat!

Predikers van de Bijbel prediken met verve, dat God van kinderen houdt. Bedoelen ze  hiermee de god, die bevel gaf om baby’s af te slachten, doodde alle eerstgeborenen in Egypte en ervoor zorgde dat een hele mensheid verdronk? Die God!?

 

(Exodus 12:29)

En het geschiedde ter middernacht, dat de HEERE al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op den eerstgeborene van den gevangene, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten.

 

(1 Samuel 15:3)

Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kamelen tot de ezelen toe.

 

Of bedoeld men de vreedzame en barmhartige God? Maar een dergelijke God bestaat niet!! 

.. Men bedoeld vast de God, die eenmaal aan het straffen slaat dat kinderen niet hoeven te rekenen op Zijn genade?

 

(Jesaja 13:16)

Ook zullen hun kindekens voor hun ogen verpletterd worden; hun huizen zullen geplunderd, en hun vrouwen geschonden worden.

 

(Jeremia 13:14)

En Ik zal hen in stukken slaan, den een tegen den ander, zo de vaders als de kinderen tezamen, spreekt de HEERE; Ik zal niet verschonen noch sparen, noch Mij ontfermen, dat Ik hen niet zou verderven.

 

(Ezechiël 9:5-6)

Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;

 

(Deuteronomium 20:16-17)

Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft.

 

Als het om die god gaat, dan hoeft niemand die gestoorde idioot te gehoorzamen. Het is hem dan alleen maar te doen om zijn behoefte naar sadisme en moordlust te stillen, want die God vindt het heerlijk om kindekes, baby’s en volwassenen te vermoorden.

 

(Jozua 7:24)

Toen nam Jozua, en gans Israël met hem, Achan, den zoon van Zerah, en het zilver, en het sierlijk overkleed, en de gouden tong, en zijn zonen, en zijn dochteren, en zijn ossen, en zijn ezelen, en zijn vee, en zijn tent, en alles wat hij had; en zij voerden ze naar het dal Achor. 

En Jozua zeide: Hoe hebt gij ons beroerd? De HEERE zal u beroeren te dezen dage! En gans Israël stenigde hem met stenen, en zij verbrandden hen met vuur, en zij overwierpen hen met stenen.

 (Genesis 7:23)

Alzo werd verdelgd al wat bestond, dat op den aardbodem was, van den mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels, en zij werden verdelgd van de aarde; doch Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was.

 

(2 Samuel 12:15)

En de HEERE sloeg het kind, dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd…….En het geschiedde op den zevenden dag, dat het kind stierf;

 

(Jesaja 14:21)

Maakt de slachting voor zijn kinderen gereed, om hunner vaderen ongerechtigheid wil; dat zij niet opstaan, en de aarde erven, en de wereld vervullen met steden;

 

(Deuteronomium 23:2)

Geen bastaard zal in de vergadering des HEEREN komen; zelfs zijn tiende geslacht zal in de vergadering des HEEREN niet komen.

 

Numeri 31:17-18

17- Nu dan, dood alle mannen en jongelingen tot de kleinen, en dood elke vrouw en meisje die bij een man heeft gelegen.
18- Maar houdt u voor uzelve, alle vrouwen en meisjes die niet bij een man hebben gelegen.

 

Meer weten??

Lees mee, maar val niet in slaap. http://www.debijbelzegt.nl/index.htm 

En wat de Koran/ Talmoed/Thora/Bhagavad-Gita en andere Gods geschriften betreft, ze zijn allemaal een-pot-nat met Biblia.

 

… De Bijbel is een aftreksel van de Thora en van andere Joodse geschriften. 

.. En de Koran is een aftreksel van de Bijbel, zodat deze ook vol zit met dezelfde wreedheden en moordlustigheid van de Bijbelse God/ JHWH, maar de God van de moslims heet Allah.

 

En de Bhagavad-Gita dan, het boek der Hindoegoden? 

Lees hier en begrijp dat reïncarnatie, kastenstelsel, Nirvana, Karma, etc. de grootste bullshit is van het Hindoeïsmehttps://vishnuh.nl/boeken-2/het-hindoeisme-gezegend-d/

 

 

 

… De Bhagavad-Gita is dus een verhaal apart. Deze is omgeven met waanzinnigheden die vertolkt zijn in sprookjesachtige taferelen, en geschreven door de kwaadaardige mensen uit de Indiase oudheid.

.. In de Hindoegodsdienst krioelt het van de goden waardoor de Hindoepriesters inmiddels de tel kwijt zijn

En als zij zo gauw de naam van een hindoegod niet meer weten, verzinnen ze ter plekke een naam voor die god. Zo simpel gaat dat.… 

 

  “ISLAM het KWAAD uit NAAM van Allah (God).”

 

http://westerse-beschaving.org/islam-het-kwaad-uit-naam-van-god/

 

Mensen die sympathiseren met Arabië, haar gewoontes en de Islam, zijn mede barbaren, want wie met pek omgaat wordt ermee besmet.

 

Iedereen is vrij in wat hij/ zij wil geloven, maar houdt die religieuze onzin voor uzelf en ga deze niet opdringen aan anderen.

 

Er zijn predikers die zogenaamd gematigde Islam verkondigen en allerlei nonsens vertellen om hun Islam goed te praten.

… Laat u zich vooral nooit misleiden door dit soort Imams en Mullahs, ook niet door uw zogenaamd vrome familie, vader, moeder, broer, zus, oom, opa of oma.

… Deze zijn allemaal papegaaien in mensengedaante en fungeren alleen maar als doorgeefluik van de Islam, want gematigde Islam bestaat niet.

 

Onthoudt:

Elke Salafist is een moslim, en elke moslim is een Salafist, ook al willen de zogenaamde gematigde moslims hun medemensen andere dingen doen geloven.

 … Er is één Koran, er is één Islam, die het kwaad is in naam van Allah.

… Ditzelfde geldt ook voor de Bijbel, Bhagavad-Gita, Torah, enz.

 

 

En de Talmud/Thora en Mishna heilig??

Lees, en wordt wakker.Het Jodendom

 

De Talmoed is een van de belangrijkste van alle boeken in het Jodendom na de Thora.

 

… De Talmud behandelt elk aspect van het joodse leven. Alles van wat Joden dragen en zeggen, tot hoe ze naar anderen handelen en ze behandelen.

In de Talmoed staat, dat niet-Joden behandelt moeten worden als beesten.

 

… Bij de Talmoed, wie geen Jood is, is geen mens! En wie geen mens is, is gelijk aan een dier.

 

… Voor het Jodendom zijn andersgelovigen o.a. christenen, moslims, mormonen, boeddhisten etc. ook niet-joden, ongelovigen, die voor uitroeiing genomineerd staan.

… Wanneer de Joden aan de macht zouden zijn geweest tijdens de 2de wereldoorlog, dan zouden nu alle niet-Joden worden herdacht van de Holocaust door de Joden en niet andersom zoals dit heden het geval is. 

… Dus ongeacht wie dan ook, een niet-jood is minder dan een dier in hun ogen waarmee ze mogen doen wat ze maar willen volgens hun heilige boeken. Dit is het slechtste volk, gevolgd door de moslims en de christenen.

 

De Talmud is een met haat gevuld boek

 

Coschen hamischpat 405. “Een zwangere niet-Jood is niet beter dan een zwanger dier.”

 

Sanhedrin 57a. Een Jood hoeft geen Ongelovige te betalen voor het loon dat hij hem voor werk schuldig is.

 

Ereget Raschi Erod. 22 30. “De Akum (niet-Jood) is als een hond. De geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan aan de niet-Jood.”

 

Schene luchoth haberith, p. 250 b. “Hoewel de niet-Jood dezelfde lichaamsbouw heeft als de Jood, verhouden ze zich tot de Jood als een aap tot een mens.”

 

Sepher ikkarim III c 25. “Het is toegestaan het lichaam en het leven van een Ongelovige te nemen.”

 

Baba Mezia 24a & Baba Kamma 113b. Als een Jood een voorwerp vindt dat verloren is door een Ongelovige (“heiden”) hoeft hij deze niet terug te geven.

 

Sanhedrin 55b. Een Jood mag een driejarig meisje trouwen (specifiek, drie jaar “en een dag” oud).

 

Sanhedrin 54b. Een Jood mag seks hebben met een kind, als het kind jonger is dan negen jaar oud.

 

*Dus niet alleen de christenen, moslims, hindoes, mormonen en andere godsdiensten promoten hun Satan, maar ook het Jodendom, mag in deze religieus traditionele lijn van gruwel en onmenselijkheid aanschuiven!*

 

Lees nog meer gruwelijkheden hier: http://israelieten.nl/talmoed/

 

Alle regeringsleiders, regeringen en maatschappelijke organisaties die het Jodendom promoten of verdedigen of ze gunstig gezind zijn, doen dat met een kwaadaardige oogmerk.

 

… Ze zijn niet voor de burgerij en het algemeen belang zoals ze gewoonlijk promoten, maar ze zijn op eigen voordeel uit over de lijken van hun burgers en medemensen.

 

… Ze blussen een brand die onblusbaar is wat gelijk staat als water naar zee dragen. Let goed op en kijk in de wereld om u heen.

 

Volgens het Joodse Yom-kippur feest moet een Jood zijn zonden overzetten op een kip die na het transferritueel meteen de keel moet worden doorgesneden, zodat de zonden vergaan. Vervolgens belandt de dode kip in de vuilnisbak.

.. Dat is toch ook een erfzonde c.q. voedselverspilling? 

 

 

 Liefdevolle woorden van een liefdevolle God/ Allah/ Krishna/ JHWH??

 

Neen, dat zijn ze zeker niet, maar ongekende wreedheid, grove misdaden, en de godsdienst geschriften behelzen de theorie van een gewetenloze roversbende die geijkt is aan God/ Allah/ JHWH en van alle andere wereldse goden. 

De Thora is een van de meest genocidale boeken in de geschiedenis die op de voet wordt gevolgd door de Bijbel en de Koran en voorts door alle andere zogenoemde heilige schriften die allemaal hun ontstaan vonden uit de hoofdgodsdiensten. Geen enkele godsdienst brengt vrede op aarde.

In feite hebben de gekerstende naties niets van zichzelf, omdat alles toebehoort aan iemand anders die nooit aan hun zal behoren.

 

Opmerking:

 

Wij zijn Vishnuïsten. Wij zijn dus mensen die van onze medemensen houden en die zich in principe tot taak hebben gesteld om te voorkomen dat medemensen met ellende worden geconfronteerd door hen op de realiteit te wijzen, zodat ze niet verder verstrikt raken in het doolhof van leugenachtigheid waarin religie hen leidt. Deze plicht van naastenliefde komt van de mens zelf op basis van rechtvaardigheid en gelijkheid. Geen mens is meer of minder dan de ander.

 

… Maar gelovigen doen het tegenovergestelde. Ze zouden liever zien dat iemand dieper de stront ingaat en vertellen mensen oude sprookjes die oorspronkelijk niet van hen waren maar door de eeuwen heen gestolen waren van primitieve mensen die dachten dat als het regent Zeus en zijn maten achter de wolken pissen en dat aan het eind van de regenboog een dwerg staat te wachten met een pot vol gouden munten en een emmer met het levenselixer.