Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

IS GOD/ ALLAH EEN MAN? 

 

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

Volgens de Bijbel/ Koran en andere zogenaamde heilige boeken is de niet bestaande God/ Allah iemand van het mannelijk geslacht.

… Wat is hiervan waar? De Bijbel, de Koran, en andere zogenaamde heilige boeken behandelt vrouwen als rechteloze, onreine en achterlijke wezens. Maar gelet op de evolutietheorie mag dit niet van de vrouw worden gezegd.

Dat de zogenaamde heilige boeken geschreven zijn door mannen is een duidelijke zaak, maar dat geeft de man geen enkel recht om de vrouw als een minderwaardig wezen te positioneren en ondergeschikt te maken aan de man.

  De vernederingen die in de godsboeken zijn vermeld aangaande de vrouw benadrukt het feit dat de zogenaamde heilige boeken in werkelijkheid van nul en generlei waarde zijn en dat de man het god concept bewust heeft bedacht ten eigen bate en ter vernedering van een ander.

 

 Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Het meest machtige wezen op aarde is de vrouw, omdat de vrouw leven kan doen ontstaan uit haar lichaam. Toen het leven ontstond was het vrouwelijk geslacht er het eerst, maar de man was er nog niet.

  Het vrouwelijk geslacht had destijds een ander natuurlijke mogelijkheid om levende wezens te vermenigvuldigen, precies zoals het slakachtige wezen, dat tegelijk mannelijk en vrouwelijk kan zijn.

 … Toen het mannelijk geslacht nog geen bestaansrecht had deed het vrouwelijk geslacht exact wat de natuur van haar heeft verwacht inzake vermenigvuldiging met de gegevenheden middels de speling van de natuur.

 … De waarheid is, dat de man uit de vrouw is geboren. Zonder het vrouwelijk geslacht zou het mannelijk geslacht er nu niet zijn. Zo is dat gegaan en niet zoals de wereldreligies de mensheid totnogtoe hebben doen geloven en nog steeds doorgaat met hun zelfverzonnen Adam & Eva absurditeit en andere zelfverzonnen religieuze onzin.”

 

…Het is in wezen een zeer grote schande dat mensen met een andere seksuele geaardheid o.a. lesbische vrouwen, biseksuelen, transgenders en homoseksuele personen (L.H.B.T.) in bijna alle zogenaamde heilige boeken worden afgeschilderd als inferieur, vies en mensonwaardig.

http://www.debijbelzegt.nl/homofilie.htm

 

… Echter, een groot deel van dit soort gediscrimineerde mensenkinderen heeft helaas geen eigenwaarde en daarbij heeft zij ook totaal geen respect voor zichzelf, laat staan dat ze respect heeft voor anderen. Dit komt voornamelijk, doordat ze in zelfberusting zich de vernederingen door de Bijbel/ Koran laten welgevallen door religieus te zijn en te blijven en in navolging van deze hun zelfontwaarding projecteren op anderen.

 … De meeste L.H.B.T.-ers en hetero vrouwen stelt zich onderdanig aan een godsdienst die dit soort figuren diep minacht. Dit is duidelijk te lezen in de Bijbelse passages waarin de hiervoorgenoemde figuren zijn neergezet als seksobject, verleidster, samenzweerster, bedriegster, verraadster, leugenares, verachtelijk, smerig, besmettelijk en rechteloos.

www.debijbelzegt.nl/vrouw.htm

 

… Het Vishnuh-Genootschap respecteert ieder rechtgeaarde mens als geen ander. Maar het Vishnuh-Genootschap plaatst terecht een kanttekening bij al de onderhavige groepen die een godsdienst adoreren, terwijl ze door de zogeheten heilige schriften intens worden vernederd en zijn neergezet als smerige, waardeloze, onreine en minderwaardige wezens waarmee men straffeloos naar believen mag sollen.

 … De L.H.B.T.- ers c.q. de door het geloof onderdrukte mensen die zich van dit euvel bewust zijn, maar desalniettemin toch het woord van de Bijbel/ Koran als waar aannemen en bij alles het begrip God gebruiken, worden door het Vishnuh-Genootschap beschouwd als de verachtelijkste mensen die nooit moeten worden vertrouwd.

… Behoudens dan de onmondige wezens en degenen die familie gebonden of omgeving gerelateerd zijn en zich op generlei wijze kunnen distantiëren van het godsdienstig juk waarin ze zijn gemanoeuvreerd of zich bevinden.

 … Dit soort religieuze mensen dat volgens de basis van de zogenaamde heilige schriften niet geaccepteerd mag worden, is in de omgang zeer gevaarlijk. Het merendeel zal uit eigen belang er ook alles aan doen om geaccepteerd te worden.

 … Het Vishnuh-Genootschap spreekt uit ervaring en weet, dat dit soort gelovigen in de regel gewetenloos is en over lijken kan lopen om haar beoogde doelen te bereiken. Dit komt doordat dit soort gediscrimineerde mensen geen zelfrespect kent en dit ook niet heeft aangeleerd. Ze streven vaak uit een verborgen wraakgevoel ernaar om medemensen te vernederen gelijk zich zelve, zoals wordt aanbevolen door de heilige boeken die door mensenhanden geschreven zijn.

 

 Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie geen zelfrespect kent zal een ander niet kunnen respecteren, en wie geen zelfwaarde heeft kan een ander niet naar waarde bepalen noch iets naar waarde schatten.”

 

Dus, wie geen respect heeft voor zichzelf is ook niet in staat om medemensen te respecteren, omdat de respectloze mens niet kan aanvoelen wat respect is en wat respect precies inhoudt.

 … Wanneer iemand een persoon of iets aanbidt terwijl men door deze als vuil wordt gezien, dan beschouwd de aanbidder zichzelf automatisch als vuil en mensonwaardig waarin zelfrespect, eigenwaarde en respect in het algemeen in contact staan met het verleden.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie weet wat respect betekent, maar het begrip respect niet begrijpt kan een ander ook geen respect betonen.”

 

… Voor dit soort mensen, vrouwen in het algemeen, ook die met hoofddoeken op en de LGBT gemeenschap, moet men erg bedacht zijn op sociaal gevaar, aangezien hun gedrag dat uit respectloosheid voortvloeit vergelijkbaar is met de denkwijze van gewetenloze verraders zoals de vroegere verraderlijke Surinaamse slaven die, om de aandacht van hun kwaadaardigheden af te leiden er alles aan deden om zich geliefd te maken bij hun slavendrijver.

Zo fungeerden de vroegere Surinaamse creolen als verklikker voor hun blanke meesters wanneer hun soortgenoten van de plantages wilden vluchten of iets deden wat voor een slaaf destijds verboden was door de koloniale christelijke heerschappij.

 … Deze zwarte verraders in de koloniale tijd waren ook de genadeloze beulen die door hun meesters graag werden ingezet om weggelopen mannelijke en vrouwelijke slaven te straffen middels marteling, mishandeling en verkrachting, en dit op de meest wrede manieren die men zich maar kan bedenken. (Zie de creolen http://vishnuh.nl/Vishnuh-Humor/

… Deze bloedhonden in mensengedaante, de handlangers van de slavendrijvers, voerden hun folterwerk uit met ongekend veel sadisme teneinde hun blanke meesters te plezieren. Maar de ijver waarop deze bruinzwarte verraders te werk gingen veranderde niets aan hun minderwaardige positie. Ze werden trots hun dienstbaarheid diep veracht door iedereen.

Van de blanke gemeenschap oogsten zij ook nimmer dank, ze werden immers, ondanks hun slijmerig en verraderlijk gedrag, het meest veracht door hun christelijke meesters. Ze werden beschouwd als het ergste uitschot van de slavernij. Later ondergingen deze slavenverraders hetzelfde lot wat ze hun soortgenoten hadden toebedacht en aangedaan. Velen van hen werden langdurig gemarteld en aan ijzeren haken opgehangen aan een hoge boom tot dolle pret van hun blanke bazen. Hun christelijke meesters waren eveneens meedogenloos in Gods naam.

Doch niet iedere creool/ slaaf, Indiaan, Hindoestaan of Javaan heeft zich destijds het bovenomschreven gedrag gepermitteerd ten opzichte van de onderdrukte zwarte gemeenschap, maar het grootste gedeelte helaas toch wel. Dit is meestal duidelijk merkbaar aan het kruis om hun nek en hun dweperig gelovig gedrag die de overblijfsels kenmerken van het verleden van hun voorouders, en ze zijn geloviger dan de Paus.

 De nageslachten die zich bij deze aangesproken voelen moeten dit gegeven nemen zoals het is. En de wetenschap die naar de afstammelingen van die vroegere verraders zou kunnen herleiden over wiens voorouders wel en wiens voorouders niet zich aan verraad hebben schuldig gemaakt, is tegenwoordig niet meer te achterhalen.

 Desondanks is de waarheid hard om aan te horen voor wie liever doof wil zijn in verband met het slavernij- en koloniaal verleden. Lekker alleen wijzen naar de blanken is onterecht en onrechtvaardig, aangezien de slaven gemeenschap een belangrijk en groot aandeel heeft gehad in het hele slavernij gebeuren.**

 Kortom: Ook de moslimgemeenschap in het algemeen en vooral zij die volgens de Koran te boek staan als uitschot en vee waarmee de mannengemeenschap naar believen mag doen wat de man maar wilt is schuldig aan velerlei mensenrechtenschendingen op soortgenoten omdat ze geliefd willen worden door hun onbestaande Allah. Kijk hiertoe naar de vrouwen van IS en haar sympathisanten, ze waren niet heilig gedurende dat bewind maar evenzo schuldig als de daders zelf en hebben degelijk bijgedragen tot behoud van hun zogenaamd bevoorrechte positie met alle gruwelijkheden van dien. In werkelijkheid is de hoofddoek het moslims symbool van verkrachting, genocide, vernedering, rechteloosheid, onderdrukking, mishandeling en willekeurigheid namens de Islam in plaats van het tegenovergestelde. Elke moslim is een salafist en elke salafist is een moslim.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie zichzelf niet respecteert weet niet wat respect is en zal een ander ook geen respect kunnen betonen.”

 

 En alles wat deze door het godsgeloof gediscrimineerde mensen doen om zich geliefd te maken bij een ander is puur schijnheiligheid. Ze zullen ondanks al hun moeite en overdreven vroomheid bij leven het zout der aarde blijven proeven en vooral daar waar ze denken gesetteld te zijn. Dit komt, omdat de religieuze mensheid onveranderbaar hypocriet en egoïstisch is ingesteld.

… Dit is mede te wijten aan de Bijbelse/ Koran passages die de vernedering en minachting van dit soort mensen behandelen en zullen blijven bestaan als het woord van hun boosaardige, wreedaardige en onbarmhartige God/ Allah.

 … De teksten ter vernedering van de onderdrukte mensheid zullen keer op keer door eenieder ongestraft hergebruikt mogen worden namens God. En God/ Allah zal dit zoals gewoonlijk ook voor altijd goed vinden.

 Er zijn tegenwoordig hypocriete religieuze predikers van het christelijk geloof die uit eigen belang een gematigde en aangepaste godsdienstleer aanmatigen om de kerk te redden van de ondergang. Deze figuren beweren los van hun godsdienstleer en ook onder druk van het kerkelijk volk, het zout der aarde te accepteren als een kind van God.

 Daarnaast ziet de door het godsgeloof opgevoede bevolking niet in dat een moordenaars boek, dit is de Bijbel/ Koran en soortgelijke, geen vrede noch verandering kan brengen in hun leven. Velen beweren met verve de liefde te herkennen van de massamoordenaar, dat is hun illusionaire Here god/ allah daarboven.

Geen wonder dat in een heleboel landen, en ook in Suriname, een massamoordenaar door de religieuze bevolking word geadoreerd en op een hoger voetstuk geplaatst. Jong geleerd is oud gedaan en voorbeeld doet volgen.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De braafheid wordt geprezen maar sterft een bittere dood, omdat de goedheid bedriegt door de schijn van slechtheid.”

 

 Daarbij neemt de gelovige massa de fictieve Bijbelse interpretaties als waar aan o.a., dat Jezus hun zonde heeft weggenomen. Maar de wereldgeschiedenis heeft daarentegen apert aangetoond dat er inderdaad een Jezus tijdens de Romeinse heerschappij heeft geleefd en dat hij een Robin-Hood figuur was van zijn tijd. Deze Jezus van Nazareth werd in werkelijkheid destijds door de jaloerse religieuze regeringsbende (het Sanhedrin van de Joodse gemeenschap) op de meest gewelddadige wijze vermoord en aan een kruis vastgenageld, omdat hij op de eerste plaats een heiden was en ten tweede ondermijnde hij het kerkelijk gezag doordat hij het arme burgervolk wees op haar rechten, eigenwaarde en zelfrespect, want het arme volk werd indertijd door de religieuze meerderheid gruwelijk uitgebuit. Die Jezus kwam op voor de armen en onderdrukten en gaf af op alles wat naar religie riekte. Dus de godsdienstvloek die op het huidige christendom rust oefent in deze tijd een zware druk uit op het leven van de religieuze christenmens, want een “ware” Christen is “niet religieus.”

Daarom vallen religieuze mensen telkens in herhaling ten aanzien van onderdrukking, genocide en wijdverbreide mensenrechtenschendingen in naam van hun kwaadaardige verzinsel, God. En dit voornoemd gegeven geldt voor alle religies zonder aanzien des persoons.

 Medemensen, vergeet toch nimmer, dat de gewraakte passages in de Bijbel/ Koran/ Thora en andere religieuze boeken te allen tijde van kracht blijven totdat deze zijn verwijderd.

 … Zolang de onbestaande God/ Allah de teksten van vernedering en onderdrukking tegen de mensheid niet laat weghalen uit de zogenoemde heilige schriften, blijven de onderhavige groepen mensen (L.H.B.T.I’ers en hetero vrouwen), die minderwaardig, rechteloos en onrein worden geacht gedoemd als het zout der aarde tot in de eeuwigheid.

 … Ze zullen de titel van onrein voor altijd behouden en bekend staan als smerig en rechteloos waarop de toepassing van alle termen ter vernedering zullen blijven gelden. Dit soort mensen wordt door de zogenaamde heilige geschriften en God sinds Bijbelse tijden gediscrimineerd en beschouwd als onvolwaardige wezens.

 Wie in God/ Allah gelooft en waarde hecht aan de kwaadaardige sprookjes van de Bijbel/ Koran/ Thora, Bhagavad-Gita, etc., moet wel degelijk rekening houden met de onmenselijke teksten die in de heilige geschriften staan wat inhoudt, dat ook hun leven onherroepelijk op de tocht staat.

God (=de religieuze mensheid) kent in het algemeen geen pardon voor het zout der aarde noch barmhartigheid voor zijn trouwe volgelingen, aldus, “ondank is Gods loon. “http://westerse-beschaving.org/de-waarde-van-een-vrouw/

 De getoonde gematigdheid van de huidige predikers van het christendom/ Islam en navolgers, ten opzichte van vrouwen in het algemeen o.a. homoseksuele personen, lesbische vrouwen, hetero vrouwen, transgenders en andere door het godsgeloof minachtte mensen, is slechts een rookgordijn om medemensen te misleiden en om geld aan ze te verdienen volgens de stelling “U staat Uw erfenis aan ons af, anders brandt U in de Hel.”

 http://westerse-beschaving.org/homofielen-moeten-dood/

  Niet alleen de Islam, maar het Christendom evenals alle andere religies denken er ook precies zo hierover.

“Soms is de waarheid hard om aan te horen, maar iemand moet de waarheid zeggen en niet zoals velen gaan schuilen achter zogenaamde tact en valse menslievendheid door de waarheid te onderdrukken of te verbloemen, zijn medemens dom te houden en in het ongewisse te laten.

 Mensen die, volgens de bijbel/ Koran, door God/ Allah worden veracht en die als rechteloze en minderwaardige wezens zijn neergezet maar desondanks alle vernederingen door de Bijbel en God/ Allah het godsgeloof blijven aanhangen, zijn de zwakhoofdigen die geen zelfrespect hebben noch eigenwaarde kennen en zullen tot aan hun dood het zout der aarde blijven, rechteloos, minderwaardig en bekend staan als de verachtelijkste wezens zoals God/ Allah/ JHWH via de Bijbel/ Koran heeft bepaald.

 Dit soort vernederde religieuze medemensen biedt zich vrijwillig aan als prooi van de navolgers van God/ Allah/ Bijbel/ Koran en andere zogenaamde heilige boeken en hebben hierdoor hun recht van klagen en spreken definitief verspeeld.

… Ook al wordt dit soort gelovige figuren als vuil behandeld, gedood, mishandeld, bespuugd, vervloekt en vertrapt, ze hebben zich dit lot zelf eigen gemaakt door de godsdienst aan te hangen die hun beschouwd als waardeloze wezens waarmee iedereen naar believen mag doen wat men maar wilt.

En dit alles is toegestaan in naam van Allah/ JHWH hun god.

 … Als er een barmhartige God/ Allah bestaat zoals de gelovige mensheid met verve beweert en daadwerkelijk van de mensheid houdt ongeacht ras, rang, stand, afkomst, levensovertuiging en seksuele geaardheid zoals door veel gelovigen word beweerd, dan zou Hij allang zijn vertegenwoordigers op aarde, dit zijn de Paus, priesters, Rabbijnen, Pope, Mullahs, Imams etc., hebben bevolen om alle teksten van vernedering volledig te schrappen uit de zogenaamde heilige schriften en ze menselijkerwijs laten aanpassen ten voordele van alles en iedereen.

…Ik heb persoonlijk geen medelijden met dit soort achterlijke medemensen wanneer ze belaagd worden en als uitschot worden behandeld die ondanks de vernederingen die volgens de heilige schriften op hun van toepassing worden geacht en dankzij deze dagelijks ondergaan toch om de Bijbel/ Koran geven. Deze groep mensen schaar ik ook onder de sadomasochisten (mensen die op de een of andere manier bewust of onbewust plezier hebben bij het ontvangen van pijn en ellende.)

 Verder kan ik de gedachtegang van dit soort mensen niet respecteren, want hoe moet ik iemand respecteren die zich berust in de ellende waarin ze is gedompeld door de ander en zich maar van alles laat welgevallen als in een film, en dan met engelenstem zeggende “als god het wil” of “het is godswil, Inshallah?”

Geloven in Allah/ God komt hier op neer:  Oh, je verdrinkt, god zegene/ Insha’Allah! Oh, je bent aan het verhongeren, oh God zegene/ Insha’Allah! Oh, je gaat door een dal van ellende, oh god zegene/ Insha’Allah! Oh, ze zijn getroffen door een aardbeving en overstroming, oh God zegene/ Insha’Allah! Oh, mensen leven in extreme armoede, oh God zegene/ Insha’Allah! Dood elkaar en misbruik de kinderen, oh God zegene/ Insha’Allah! … Zo’n meedogenloze god is de naam god niet waardig, maar gelukkig bestaat god/ allah in de hoofden van mensen die vergiftigd zijn door het geloof in God/ Allah/ JHWH, ze zullen geestelijk ziek blijven tot het einde van hun dagen of totdat ze tot inkeer komen.

Hoe idioot kan een mens soms zijn?? Ik heb sowieso geen eerbied voor geen enkele gelovige ook al doen ze zogenaamd goed via charitatieve organisaties. Dit, omdat ze bewust doorgaan met het achterlijk en dom houden van onschuldige medemensen waaronder de jeugd, de ongeletterde en arme bevolking, de onmondige en de geestelijk gehandicapte mensen die juist bescherming behoeven. In plaats van ze bescherming te bieden binden ze de onschuldige mens aan een illusie die geijkt is om in alle tijden ellende te veroorzaken en slachtoffers te maken namens een God/ Allah die niet bestaat.

 Religieuze mensen geven niet het goede voorbeeld aan haar nageslachten, maar ze stimuleert andere zwakhoofdigen en de onschuldige mensheid tot zelfvernietiging en zelfvernedering, alsof mensen geen bestaansrecht hebben en gedoemd zijn tot vertrapping en te dienen als voetmat.”

 Echter, de geschiedenis heeft aangetoond en tot thans, dat God/ Allah, *dit is feitelijk de kwaadaardige religieuze mensheid*, niet barmhartig is, maar onverbiddelijk, onmenselijk en kwaadaardiger dan de pest.

… Kijk hiertoe maar gerust naar de wereld om u heen en ontdek, dat God/ Allah/ JHWH slechts een fictie is van kwaadaardige mensen die een godsdienstleer hebben gecreëerd om hun misdaden tegen de menselijkheid te kunnen vergoelijken.

 http://westerse-beschaving.org/islam-het-kwaad-uit-naam-van-god/

 … Ondertussen zijn er honderden goden en godinnen naar wie men kan bidden, maar er is niet een die in staat is om antwoordt te geven.

 Ondanks al de slechtheid die de Bijbel en andere godsdienstboeken promoot wil ik de religieuze mens toch geruststellen door te zeggen, dat niet alles in de Bijbel, de Thora, Bhagavad-Gita en in de Koran verkeerd is, alleen de pagina nummering is correct en het gebruikte papier is van sublieme kwaliteit. Meer niet!!!

 

 http://www.debijbelzegt.nl/recht.htm

 

http://westerse-beschaving.org/islam-verkrachtingen/

 

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

© 2017 vishnuh.nl