Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

Wilt u aan ons Doneren? Dat kan.

 

Uw donatie of toegift kunt u storten op onderstaand rekeningnummer:

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

o.v.v. donatie Visnuh-genootschapt.n.v. R.R. PurperhartDen Helder Nederland.

KvK: 56636814

Would you donate to us? that is possible.

Your donation or gift you can deposit on bankaccount number;

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

OR

Lloyds bank

NL40 BOFS 6000112378

BIC: BOFSNL21002

citting donation Vishnuh-Society to Den Helder The Netherlands

KvK: 56636814

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.


De niet bestaande God/ Allah is een man, volgens de Bijbel/ Koran en andere zogenaamde heilige boeken.

 

Wat is hiervan waar?

 

De Bijbel, de Koran, en andere zogenaamde heilige boeken behandelt vrouwen als rechteloze, onreine en achterlijke wezens. 

 

Gelet op de evolutietheorie kan dit niet van de vrouw gezegd worden. Dat de zogenaamde heilige boeken geschreven zijn door mannen is een duidelijke zaak, maar dat geeft de man geen enkel recht om de vrouw als een minderwaardig wezen te positioneren en ondergeschikt te maken aan de man.

 

De vernederingen die in de godsboeken zijn vermeld aangaande de vrouw benadrukt het feit dat de zogenaamde heilige boeken in werkelijkheid van nul en generlei waarde zijn en dat de man het god concept bewust heeft bedacht ten eigen bate en ter vernedering van een ander.

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 

“Het meest machtige wezen op aarde is de vrouw, omdat de vrouw leven kan doen ontstaan uit haar lichaam. Toen het leven ontstond, was het vrouwelijk geslacht er het eerst, maar de man was er nog niet.

… Het vrouwelijk geslacht had destijds een andere natuurlijke mogelijkheid om levende wezens te vermenigvuldigen, precies zoals het slakachtige wezen, dat tegelijk mannelijk en vrouwelijk kan zijn.

… Toen het mannelijk geslacht nog geen bestaansrecht had, deed het vrouwelijk geslacht exact wat de natuur van haar heeft verwacht inzake vermenigvuldiging met de gegevenheden middels de speling van de natuur.

… De waarheid is, dat de man uit de vrouw is geboren. Zonder het vrouwelijk geslacht zou het mannelijk geslacht er nu niet zijn. Zo is dat gegaan, maar niet zoals de wereldreligies de mensheid totnogtoe heeft doen geloven en nog steeds doorgaat met hun Adam & Eva absurditeit.”

 

 

…Het is ook in wezen een grote schande dat mensen van een andere seksuele geaardheid o.a. lesbische vrouwen, biseksuelen, transgenders en homoseksuele personen (L.H.B.T.) in bijna alle zogenaamde heilige boeken worden afgeschilderd als inferieur, vies en mensonwaardig. http://www.debijbelzegt.nl/homofilie.htm

 

… Echter, een groot deel van dit soort gediscrimineerde mensenkinderen kent helaas geen eigenwaarde en heeft ook totaal geen respect voor zichzelf, laat staan dat zij respect heeft voor anderen. Dit, doordat ze in zelfberusting zich de vernederingen door de Bijbel laten welgevallen door religieus te zijn en te blijven en in navolging deze zelfontwaarding projecteren op anderen.

… De meeste L.H.B.T.’s en vrouwen stelt zich onderdanig aan een godsdienst die hun diep minacht. Dit is duidelijk te lezen in de Bijbelse passages waarin de hiervoorgenoemde figuren zijn neergezet als seksobject, verleidster, samenzweerster, bedriegster, verraadster, leugenares, verachtelijk, smerig, besmettelijk en rechteloos.  www.debijbelzegt.nl/vrouw.htm

 

… Het Vishnuh-Genootschap respecteert ieder rechtgeaarde mens als geen ander, maar zij plaatst terecht een kanttekening bij al de onderhavige groepen die een godsdienst adoreren, terwijl ze door de zogeheten heilige schriften intens worden vernederd en zijn neergezet als, smerige, waardeloze, onreine en minderwaardige wezens waarmee men straffeloos naar believen mag sollen.

 

… De L.H.B.T.’s c.q. de door het geloof onderdrukte mensen die zich van dit euvel bewust zijn, maar desalniettemin toch het woord van de Bijbel als waar aannemen en bij alles het begrip God gebruiken, worden door het Vishnuh-Genootschap beschouwd als de verachtelijkste mensen die nooit moeten worden vertrouwd, behoudens de onmondige wezens en degenen die familie gebonden of omgeving gerelateerd zijn en zich op generlei wijze kunnen distantiëren van het godsdienstig juk.

 

… Dit soort religieuze mensen dat volgens de basis van de zogenaamde heilige schriften niet geaccepteerd mag worden, is in de omgang zeer gevaarlijk. Het merendeel zal uit eigen belang er ook alles aan doen om geaccepteerd te worden. 

… Het Vishnuh-Genootschap spreekt uit ervaring en weet, dat dit soort gelovigen in de regel gewetenloos is en over lijken kan lopen om haar beoogde doelen te bereiken.

… Dit komt doordat dit soort gediscrimineerde mensen geen zelfrespect kent en dit ook niet heeft aangeleerd. Ze streven vaak uit een verborgen wraakgevoel ernaar om medemensen te vernederen gelijk zichzelve door de heilige boeken, die door mensenhanden geschreven zijn.

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 

“Wie geen zelfrespect kent zal een ander niet kunnen respecteren, en wie geen zelfwaarde heeft kan een ander niet naar waarde bepalen noch iets naar waarde schatten.”

 

 

Dus wie geen respect heeft voor zichzelf is niet in staat om medemensen te respecteren, omdat de respectloze mens niet kan aanvoelen wat respect is en wat respect precies inhoudt.

… Wanneer iemand een persoon of iets aanbidt terwijl men door deze als vuil wordt gezien, dan beschouwd de aanbidder zichzelf ook als vuil en mensonwaardig waarin zelfrespect, eigenwaarde en respect in het algemeen in contact staan met het verleden. Wie niet weet noch begrijpt wat respect is kan een ander ook geen respect betonen.

 

… Hiervoor moet men erg bedacht zijn op sociaal gevaar, aangezien het gedrag dat uit respectloosheid voortvloeit vergelijkbaar is met de denkwijze van de vroegere verraderlijke Surinaamse slaven die, om de aandacht van zich af te leiden, alles deden om zich geliefd te maken bij hun slavendrijver.

… Zo fungeerden ze als verklikker voor wanneer hun soortgenoten van de plantages wilden vluchten of iets deden wat voor een slaaf destijds verboden was door de koloniale christelijke heerschappij.

… Deze zwarte verraders waren ook de genadeloze beulen die ingezet werden om de weggelopen mannelijke en vrouwelijke slaven te straffen middels marteling, mishandeling en verkrachting, en dit op de meest wrede manieren die men zich maar kan bedenken. (zie de creolen http://vishnuh.nl/Vishnuh-Humor/)

 

… Deze bloedhonden in mensengedaante deden hun folterwerk met ongekend veel sadisme om hun blanke meesters te plezieren. Maar met de ijver waarop ze te werk gingen veranderde niets aan hun minderwaardige positie, ze werden trots hun dienstbaarheid diep veracht door iedereen. En van hun eigenaren oogsten zij ook nimmer dank, want ze werden immers, ondanks hun slijmerig en verraderlijk gedrag, het meest veracht door hun christelijke meesters en beschouwd als het ergste uitschot van de slavernij.

… Later ondergingen deze slavenverraders hetzelfde lot wat ze hun soortgenoten hadden toebedacht en aangedaan. Ze werden langdurig gemarteld en aan ijzeren haken opgehangen aan een hoge boom tot dolle pret van hun bazen.

 

… Hun christelijke meesters waren eveneens meedogenloos in Gods naam. Doch niet iedere creool/ slaaf, Indiaan, Hindoestaan, Javaan of andere bevolkingsgroep heeft zich destijds het bovenomschreven gedrag gepermitteerd, maar de meeste helaas wel. Dit is meestal merkbaar aan het kruis om hun nek en hun dweperig gelovig gedrag die de overblijfsels kenmerken van het verleden van hun voorouders.

 

De nageslachten die zich bij deze aangesproken voelen moeten dit gegeven nemen zoals het is. En de wetenschap die naar de afstammelingen van die vroegere verraders zou kunnen herleiden over wie wel en wie niet zich aan verraad heeft schuldig gemaakt, is tegenwoordig niet meer te achterhalen.

Desondanks is de waarheid hard om aan te horen voor wie liever doof wil zijn in verband met het slavernij- en koloniaal verleden. **

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie zichzelf niet respecteert weet niet wat respect is en zal een ander ook geen respect kunnen betonen.”

 

 

… En wat deze door het godsgeloof gediscrimineerde mensen ook zullen doen om zich geliefd te maken bij een ander, ze zullen ondanks al hun moeite en overdreven vroomheid bij leven het zout der aarde blijven proeven en vooral daar waar ze denken thuis te zijn.

… Dit komt, omdat de religieuze mensheid onveranderbaar hypocriet is ingesteld, aangezien de Bijbelse passages die de vernedering en minachting van dit soort mensen behandelen, zullen blijven bestaan als het woord van hun kwaadaardige en onbarmhartige God.

… De teksten ten aanzien van hun vernedering zullen daartoe keer op keer door eenieder ongestraft hergebruikt mogen worden namens God. En God/ Allah zal dit zoals gewoonlijk ook voor altijd goed vinden.

 

… Tegenwoordig prediken de hypocriete religieuze predikers van het christelijk geloof uit eigen belang een gematigde en aangepaste godsdienstleer om de kerk te redden van de ondergang.

… Ze beweren eigenmachtig en onder druk van het volk, los van hun godsdienstleer, het zout der aarde te willen accepteren als een kind van God.

 

En de door het godsgeloof opgevoede bevolking ziet niet in dat een moordenaars boek, dit is de Bijbel en soortgelijke, geen vrede noch verandering kan brengen in hun leven.

… Velen beweren met verve de liefde te herkennen van de massamoordenaar, hun illusionaire Here god daarboven. Geen wonder dat in een heleboel landen en ook in Suriname een massamoordenaar door de religieuze bevolking wordt geadoreerd en op een voetstuk geplaatst. Jong geleerd is oud gedaan en voorbeeld doet volgen.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De braafheid wordt geprezen maar sterft een bittere dood, omdat de goedheid bedriegt door de schijn van slechtheid.”

 

 

Daarbij neemt de gelovige massa de fictieve Bijbelse interpretaties als waar aan o.a., dat Jezus hun zonde heeft weggenomen. De wereldgeschiedenis heeft daarentegen apert aangetoond dat Jezus een Robin-Hood figuur was van zijn tijd.

… Hij werd destijds door de jaloerse religieuze regeringsbende (het Sanhedrin) vermoord omdat hij op de eerste plaats een heiden was en ten tweede ondermijnde hij hun gezag.

… Jezus wees het arme burgervolk op haar rechten, eigenwaarde en zelfrespect, want het arme volk werd indertijd door de religieuze meerderheid gruwelijk uitgebuit.

 

De godsdienstvloek die op het christendom rust oefent een zware druk uit op het leven van de christenmens. Hierdoor vallen de religieuzen telkens in herhaling ten aanzien van onderdrukking, genocide en wijdverbreide mensenrechtenschendingen in naam van hun kwaadaardige verzinsel, God. Dit gegeven geldt voor alle religies.

 

Mensen vergeet toch nimmer, dat de gewraakte passages in de Bijbel/ Koran/ Thora en andere religieuze boeken te allen tijde van kracht blijven totdat deze zijn verwijderd.

 

… Zolang de onbestaande God/ Allah de teksten van vernedering en onderdrukking tegen de mensheid niet laat weghalen uit de zogenoemde heilige schriften, blijven de onderhavige groepen mensen (L.H.B.T.I’s en vrouwen), die minderwaardig, rechteloos en onrein worden geacht, gedoemd als het zout der aarde tot in de eeuwigheid.

… Ze zullen hun titel voor altijd behouden en bekend staan als onrein, smerig, rechteloos en waarop de toepassing van alle termen ter vernedering zullen blijven gelden. Dit soort mensen wordt door de zogenaamde heilige geschriften en God sinds Bijbelse tijden gediscrimineerd en beschouwd als minderwaardige wezens.

 

Wie in God/ Allah gelooft en waarde hecht aan de kwaadaardige sprookjes van de Bijbel/ Koran/ Thora, Bhagavad-Gita, etc., moet wel degelijk rekening houden met de onmenselijke teksten die in de heilige geschriften staan wat inhoudt, dat ook hun leven onherroepelijk op de tocht staat. God kent geen pardon noch barmhartigheid voor de gelovigen, aldus, ondank is Gods loon. http://westerse-beschaving.org/de-waarde-van-een-vrouw/

 

De getoonde gematigdheid van de huidige predikers van het christendom en navolgers, ten opzichte van vrouwen in het algemeen, homoseksuele personen, lesbische vrouwen, transgenders en andere door het godsgeloof minachtte mensen, is slechts een rookgordijn om medemensen te misleiden en om geld aan ze te verdienen volgens de stelling “U staat Uw erfenis aan ons af anders brandt U in de Hel.”

http://westerse-beschaving.org/homofielen-moeten-dood/ Niet alleen de Moslims, maar het Christendom evenals alle andere religies denken er ook precies zo hierover.

 

“Soms is de waarheid hard om aan te horen, maar iemand moet de waarheid zeggen en niet zoals velen gaan schuilen achter zogenaamde tact en valse menslievendheid door de waarheid te onderdrukken en zijn medemens dom te houden en in het ongewisse te laten.

Mensen die, volgens de bijbel/ Koran, door God/ Allah worden veracht die als rechteloze en minderwaardige wezens zijn neergezet, maar desondanks alle vernederingen door de Bijbel en God/ Allah het godsgeloof blijven aanhangen, zijn de zwakhoofdigen die geen zelfrespect hebben noch eigenwaarde kennen en zullen tot aan hun dood het zout der aarde blijven, rechteloos en minderwaardig, de verachtelijkste wezens zoals door God/ Bijbel/ Koran is bepaald.

Dit soort medemensen biedt zich aan als prooi van de navolgers van God/ Allah/ Bijbel/ Koran en andere zogenaamde heilige boeken en heeft hierdoor totaal geen recht van klagen en spreken, ook al wordt dit soort als vuil behandeld, gedood, mishandeld, bespuugd, vervloekt en vertrapt. Deze mensen hebben zich dit lot eigen gemaakt door de godsdienst aan te hangen die hen beschouwd als waardeloze wezens waarmee iedereen naar believen mag doen wat men maar wilt. En dit alles in naam van allah/ god.

… Ook al likt dit soort zielige figuren de reet van God/ Allah of van welke god dan ook, God/ Allah houdt niet van ze, maar wordt juist door hem veracht tot in de eeuwigheid. Het staat allemaal geschreven in de zogenaamde heilige boeken, en wat eenmaal geschreven staat is onuitwisbaar!

… Maar als God/ Allah daadwerkelijk van de mensheid had gehouden ongeacht ras, rang, stand, afkomst, levensovertuiging en seksuele geaardheid zoals door veel gelovigen wordt beweerd, dan zou Hij allang zijn vertegenwoordigers op aarde, dit zijn de Paus, priesters, Rabbijnen, Pope, Mullahs, Imams etc., hebben bevolen om alle teksten van vernedering volledig te schrappen uit de zogenaamde heilige schriften en ze menselijkerwijs laten aanpassen ten voordele van alles en iedereen.

…Ik heb geen medelijden met dit soort achterlijke medemensen die ondanks de vernederingen die volgens de heilige schriften op hun van toepassing zijn en  dankzij deze dagelijks ondergaan toch om de Bijbel geven. Dit zijn ongetwijfeld sadomasochisten (mensen die bewust of onbewust plezier hebben bij het ontvangen van pijn.)

Verder kan ik de gedachtegang van dit soort mensen niet respecteren, want hoe moet ik iemand respecteren die zich berust in de ellende waarin ze zijn gedompeld door de ander en zich maar van alles laat welgevallen als in een film, en dan met engelenstem zeggende “als god het wil” of “het is godswil?” Hoe idioot kan iemand soms zijn??

Sowieso heb ik geen eerbied voor geen enkele gelovige ook al doen ze zogenaamd goed via charitatieve organisaties, omdat ze desondanks bewust doorgaan met het achterlijk en dom houden van onschuldige medemensen waaronder de jeugd, de ongeletterde en arme bevolking, de onmondige en de geestelijk gehandicapte mensen die juist bescherming behoeven in plaats van ze te binden aan een illusie die geijkt is om in alle tijden ellende te veroorzaken en slachtoffers te maken namens een God die niet bestaat.

Dit soort gelovige mensen geeft niet het goede voorbeeld aan haar nageslachten, maar ze stimuleert andere zwakhoofdigen en de onschuldige mensheid tot zelfvernietiging en zelfvernedering, alsof dit soort mensen geen bestaansrecht heeft en gedoemd is tot vertrapping en te dienen als voetmat.”

 

Echter, de geschiedenis heeft aangetoond en tot thans, dat God/ Allah, *dit is feitelijk de kwaadaardige religieuze mensheid*, niet barmhartig is, maar onverbiddelijk, onmenselijk en kwaadaardiger dan de pest. https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/paus-weert-homos-van-priesteropleiding/ar-AAxLlnD?ocid=spartandhp

 

… Kijk hiertoe maar gerust naar de wereld om u heen en ontdek, dat God/ Allah slechts een fictie is van kwaadaardige mensen die een godsdienstleer hebben gecreëerd om hun misdaden tegen de menselijkheid te kunnen vergoelijken. http://westerse-beschaving.org/islam-het-kwaad-uit-naam-van-god/

 

… Ondertussen zijn er honderden goden en godinnen naar wie men kan bidden, maar er is niet een die antwoordt geeft.

 

Ondanks al de slechtheid die de Bijbel en andere godsdienstboeken promoot, wil ik de religieuze mens toch geruststellen door te zeggen, dat niet alles in de Bijbel, de Thora, Bhagavad-Gita en in de Koran verkeerd is, alleen de pagina nummering is correct en het gebruikte papier is van sublieme kwaliteit.

 

 

http://www.debijbelzegt.nl/recht.htm

 

http://westerse-beschaving.org/islam-verkrachtingen/

 

 

  Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

© 2017 vishnuh.nl