Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

 

 

 Ter bescherming van de originele uitgave zijn alle op deze site geplaatste boeken van het Vishnuh-Genootschap gecodeerd weergegeven en ingekort-.

 

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh;

 De Natuur is de schepper des levens, ere wie ere toekomt…
 

 

 *1 Lezing van Mass Gurubesar: Lancar Ida-Bagus 


Spiritualisme, Mystiek, Religie en de Levensbeschouwing van het Vishnuh-Genootschap

 

Ik groet u dames en heren, meisjes en jongens:

 

 …mijn naam is Lancar Ida-Bagus, en ik ben Gurubesar oftewel hoogleraar & Priester van het Vishnuh-Genootschap. 

Ik ben niet naar Nederland (Europa) gekomen om een religie te prediken of om gelooft te worden, maar om de naam Pen­cak-Silat in ere te herstellen, om mij te vestigen en om het verhaal van mijn voorouders/ grootouders (Het Vishnuh-Genootschap) door te vertellen aan de massa.

 

 Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Het is beter door nobele driestheid gevaar te lopen en de helft van al het kwaad te ondergaan, dan lafhartig en lusteloos te blijven uit angst voor wat zal kunnen gebeuren.”

 

Ik zal u een korte samenvatting geven over Spiritualisme, My­stiek, Religie en de “Levensbe­schouwing van het Vishnuh-Genootschap….

 …. Spiritualisme, mystiek en religie zijn begrippen, die vaak worden verward en meestal door elkaar heen gebruikt, maar er zijn wel degelijk verschillen in de betekenis van deze woorden.

 

… Het Hindu-Buddhistische Vishnuh-Genootschap heeft eeuwenlang de wereld gadegeslagen en de gebeurtenissen van het verleden opgetekend in zogeheten “Lontarboeken”, gemaakt van de ge­droogde bladeren van de Lontarpalm.

 … Het Vishnuh-Genootschap is altijd zelfstandig geweest, zodoende hebben de geschriften hun originele vorm behouden en zijn nooit door derden verbasterd of herschreven. Het Vishnuh-Genootschap kent de ge­schiedenis dus als geen ander.


…. Ongeveer 9000 jaar geleden werd dit genootschap op Srilanka gesticht door Vishnuh, een normaal mens van vlees en bloed. In die tijd belijdde men aldaar het animisme; men vereerde bijvoorbeeld een plant, een boom, een dier of een steen waaraan men zijn voortbestaan te danken had, of waarin het volk haar voorouders herkende. Het Hindoeïsme, zoals wij dat nu kennen, bestond toen nog niet.


... Het begon allemaal in vroegere tijden, de manier van leven en de geschiedenis van de Egyptenaren werden door vreemde volkeren gekopieerd en ingekleed naar eigen idee, taal en filosofie zoals het hindoeïsme. Al de zogenaamde wijsheden die in de huidige vedische geschriften staan zijn veel later geschreven dan het hindoeïsme doet voorkomen. Het betreft allemaal gejatte kennis door de eeuwen heen van vroegere volkeren, wetenschappers tot uitvinders. In de loop der eeuwen kwamen er steeds meer teksten en boeken erbij ter aanvulling van het hindoeïsme terwijl het oorspronkelijk vedische geschrift slechts bestond uit een onbeduidend aantal zinnen geschreven op een klad in het Prakrit (dit is de voorloper van Sanskriet).


 … Later in de geschiedenis hebben Indiase Schriftgeleerden onder leiding van de elite priesterkaste en belanghebbende Indiase heersers van alles verzonnen om hun hindoe geloof gestalte te geven en om hun monopolypositie te consolideren. Aldus, alle religies hebben het zwarte garen uitgevonden terwijl het witte er al was.

… Met andere woorden, alle religies hebben door de geschiedenis heen het wiel opnieuw uitgevonden., en elke religie daarna is een kopie van een kopie van een kopie, enzovoorts.


…Toen de rivier de “Indus” ontdekt werd, noemde het volk van India deze rivier de “Shindu”. Het volk van het Buurland Perzië dat India op een gegeven moment binnenviel, kon de -S- aan het begin van het woord niet uitspreken en noemde de rivier “Hindu”, het volk dat erachter woonde in de Indusvallei, noemde men “Hindustani.”

… Dus, wie in die tijd rond of dichtbij de Indus rivier woonde werd hindu genoemd, afgeleid van Hindustani en had niets te maken met de Hindu godsdienst want die was er destijds nog niet.

… Later werd niet alleen het volk aangeduid als Hindu, maar ook hun inmiddels bijeengeraapte godsdienstfantasie met hun monsterlijke goden en gruwelijke verhalen en filosofie.

… Hier ontstond het “Hindoeïsme” en ook de persoon van Vishnuh werd door de eeuwen heen gemythologiseerd en toege­voegd aan de honderden goden, die het Hindoeïsme rijk is…


… Maar Vishnuh was geen God en was zelf ook niet gelovig; hij was namelijk “Hindu-buddhist, dus een “vrijzinnige” van het rijk achter de rivier de Indus, want “Buddhi” is Sanskriet voor “vrijzinnigheid.”

 Het gedachtegoed van het Vishnuh-Genootschap is dan ook niet gebaseerd op een religie, maar op een geeste­lijke grondslag. De Priesters van dit genootschap zijn geen godspredikers, maar hoogleraren in de gevechtsleer en de spiritualistische wetenschappen van de “leer van Vishnuh”.


Het woord “Priester” betekent oorspronkelijk “geestelijke vertegenwoordiger” en is samengesteld uit twee Griekse woorden nl. 1. “Presbyter” –dit betekent- oudste, ouderling en dienaar; en het 2de woord is “presbuteros” –dit betekent- volksvertegenwoordiger of leider van een “polis  (mv. poleis” = Griekse heuvelstad.)

   …D­us het begrip “priester” heeft van oudsher niets te maken met gods­dienst, maar wel met het “leider­schap” in het alge­meen: want de koning, ­­of de hoofdman van het dorp, of het hoofd van het gezin­, was ook priester­­. 


La­ter namen de Christenen en andere godsdienst groeperingen mondiaal gezien het begrip “priester” over, ter aanduiding van hun kerkelijke ge­zagsdragers. ­­­


 … De priesters van het Vishnuh-Genootschap dragen de ti­tel “Gurube­sar”; “Gurubesar” is Sanskriet voor “hoogleraar, erfopvolger & geestelijke vertegenwoordi­ger”; dus ook priester, gezien de vele geestelijke vakken die de leer van Vishnuh omvat.

   In de Levensbeschouwing van het Vishnuh-Genootschap is niet God de schepper van het leven, maar dat het leven een uit water ontsproten geschenk is van de Natuur en dat het doel van het leven is, om het leven voor eenieder te veraangenamen.


 … De Natuur heeft zichzelf geschapen middels haar eigen natuurlijke kracht en heeft ooit van ieder levend wezen een prototype ontwikkeld, met de instinctieve neiging tot instandhouding van de soort.

 Niet God heeft de mens geschapen naar zijn even­beeld, maar de Natuur heeft de mens geschapen en de mens heeft God geschapen naar zijn evenbeeld! 

Ook hemel, hel, reïncarnatie, duivels en engelen zijn ontstaan in de fantasie van de religieuze mens.

 

 Lichaam en geest zijn één en zijn beide van stoffelijke aard; de geestatomen besturen de atomen van het lichaam. De individuele geest leeft van de supergeest, dit is de lucht, want het verschil tussen leven en dood is de adem.

 Ieder levend wezen gaat uiteindelijk de weg van al het vlees, dat wil zeggen, dat ook de individuele geest verloren gaat als het lichaam overlijdt, want de geest is onverbreke­lijk verbonden met het lichaam. 

… De mens leeft na zijn dood alleen nog verder in de herinnering van de overlevenden; dus IN MEMORIAM.


Er is geen God, noch hemelse paradijs, of Walhalla, of Nirvana of hel of iets dergelijks, waarin de mens terechtkomt of kan voortleven na zijn dood. Alleen de Natuur leeft eeuwig, daar zij de bron is van al wat was, van al wat is en van al wat komen zal.

 … De Natuur” behoort aldus niet toe aan de mens, en de mens behoort ook niet toe aan zichzelf, maar de mens behoort toe aan de Natuur.

  …Velen beweren te beschikken over bovennatuurlijke mystieke krachten, maar dit is feitelijk onzinnig, want alle ver­schijnselen zijn natuurlijk en alles is verklaarbaar. 

Dat de menselijke geest bepaalde vermogens heeft, is een vast­staand feit. Helaas leren slechts weinig mensen deze vermogens ten goede te benutten.


Het Vishnuh-Genootschap is geen sekte, want een sekte is een groep personen verenigd rond een religieus idee of een religieuze leidersfiguur, meestal als afscheiding van een grotere godsdienstige stroming.

 Het Vishnuh-Genootschap is niet reli­gieus, het is een ge­nootschap op geestelijke ofwel spiritualistische grondslag, die zijn kennis berust op voorouderlijk empirisme. 

D.w.z., dat het genootschap ervan uitgaat, dat alle betrouwbare kennis alleen berust op waarneming en ervaring.

 Het Vishnuh-Genootschap put haar inspiratie uit het leven en de kennis die haar voorouders hebben vergaard. 

Daarentegen staat het Vishnuh-Genootschap open voor eenieder, die zegt ge­ïnspireerd te zijn door goden, of die beweert God zelf te zijn, want men dient ieder mens op basis van zijn mens-zijn te respecteren, zolang deze persoon andersdenkenden ook respecteert.


… Helaas leert de geschiedenis ons telkens weer, dat kwaadaardige mensen hun godsdienst als excuus gebruiken voor verwaandheid, hebzucht en wreedheid en dat religie hun kwaadaardigheid aanwakkert.

  Het woord religie is afgeleid van het Oud-Romeinse “religio”, wat zoveel inhoudt als het nauwgezet rekening houden met het heilige en het bovennatuurlijke. In het Nederlands is religie synoniem aan gods­dienst.

 In het algemeen maakt men een on­derscheidt tussen wereldgodsdiensten zoals het Boeddhisme, Christendom en Islam, en de volksgodsdiensten zoals het Jodendom, Hindoeïsme, Sjamanisme en andere.


 Rond de 6de eeuw voor Christus reisde de uit de Indiase adel afkomstige “Siddharta Gothama” naar China, om aldaar zijn levensfilosofieën mondeling te verkondigen; van zijn leren werd oorspronkelijk niets opgetekend. 

Ook hij was een Hindu-buddh­ist (een vrijzinnige hindu), en verzocht zijn volgelingen nadrukkelijk, om hem na zijn dood niet te vergoddelijken.

… Maar 200 jaar na zijn dood was zijn persoon gemythologiseerd en werden zijn leren, in verbasterde vorm, te boek ge­steld.

 … In die geschriften werd hij voorgesteld als Buddhi dharma (lett. bet.: is -vrijzinnige religie-.), afgekort Buddh­a. ­ Zo veranderde de oor­spronkelijk spiritualistische boeddhistische leer onterecht in een gods­dienst.


 Het Christendom vindt zijn oor­sprong in het Jodendom. Vergelijkbaar met Vishnuh, hebben de stamvaders van het Hebreeuwse volk -dit zijn onder andere Abraham, Isaac, Jakob en Mozes- bepaalde overlevingsleren en levensfilosofieën ontwikkeld voor hun volk.

… Verbasterde gedeelten van deze leren zijn eeuwen later verwerkt in wat de Christenen het Oude Testament en het Nieuwe Testament noemen.

  Slechts z­eer weinig geschriften van de oor­spronkelijke He­breeuwse leer is bewaard gebleven, omdat het Hebreeuwse volk bijna altijd is onderdrukt en gedwongen tot slavernij. 

Dit was ook het geval ten tijde van het Romeinse Rijk, de tijd waarin Jezus van Nazareth leefde.

 De Romeinen lieten de door hen onderdrukte volkeren vrij in godsdienstbeleving, zolang dit niet in strijd was met de belangen van het Romeinse keizerrijk. 

Daarom stelden zij het plaatselijk religieus gezag voor, de Joden, (wat oorspronkelijk een scheldwoord is) in handen van het Sanhedrin (dat was een bestuurslichaam en gerechtshof), waarin 71 Sadduceeën en Farizeeën (voornamelijk Schriftgeleerden en leken­­) onder leiding van een hogepriester de rechterlijke macht vormden.

  …Jezus van Nazareth was een soort Robin-Hood-figuur; samen met zijn discipelen -dit betekent- “geweldloze volgelin­gen”, vormde hij een roversbende, die s’ nachts van de rijken brood stal om deze de volgende dag uit te delen aan de armen.


Ook in Helios, de dorre vlakte waar melaatsen, geesteszieken, misdadigers en andere, voor de maatschappij nutteloze personen naar werden verbannen, was Jezus een graag geziene gast.

 … In Helios woonde ook Satan (= Grieks voor slechterik), hij was een inheemse notabele, die voor zijn misdaden daarheen was verbannen. Hij was de leider van een bende demonen -dit betekent- “gewelddadige volgelingen.”


…Toen Jezus van Nazareth op een gestolen ezel en met een grote schare volgelingen onderweg was naar Jeruzalem, werd hij door een infiltrant van het Sanhedrin genaamd Judas Iskariot verraden.

 … Jezus werd door het Sanhedrin schuldig bevonden aan “godslastering, diefstal en volksoprui­ing”, hij vormde namelijk een bedreiging voor het gezag van het Sanhedrin. De hogepriester Kajafas veroordeelde hem voor deze misdaden tot “Kruisiging totdat de dood er op volgt­”.


…Do­or dit soort strafmaatregelen behielden de Farizeeën in het Sanhedrin hun invloedrijke gezag en dwongen op deze manier eerbied af voor hun almachtige God.


 Twee honderd jaar later werd de genoemde Jezus, die bovendien niet-religieus was, gemythologiseerd en verward met de uit India afkomstige Yogi en wijsgeer “Jesu di Pandera”, die ooit naar Judea reisde om daar zijn levensfilosofieën te verkondigen.

 … “Jesu bin Pandera” maakte zoveel indruk op het Hebreeuwse volk, dat velen hun kinderen naar hem vernoemden. … Toen de Bijbel werd geschreven, smolten deze twee mythische figuren samen in de persoon van Jezus Christus.


…Het “heilige schrift van de Christenen behelst een samenraapsel van mythen, legenden, kronieken, historische gebeurtenissen en filosofische opvattingen, die afkomstig zijn van onder andere Hebreeuwse, Indiase, Afrikaanse, Griekse, Romeinse, Keltische, Germaanse en andere inheemse volkeren.

 … Vooral ook de stamouderlijke leren van de Germanen -de sagen van Wodan en Frija- vermengden zich met de opvattingen van het christendom, toen de Vikingen zich met grof geweld verspreidden over bijna geheel Europa en zich bekeerden tot dit geloof. 

In deze tijd kwamen de religieuze genootschappen op, die al deze dwalende kennis verzamelde en gestalte gaven in de vorm van de Bijbel.

 Het woord “Bijbel” is afkomstig van het Griekse “biblios”, dat gewoonweg “boek of ­rol” betekent. Bovendien heeft ieder Bijbelgenootschap een eigen versie en opvatting van “het boek”­ want van ieder volk die door de religieuze genootschappen werden bekeerd, hebben zij de voorouderlijke inheemse volksverhalen naar eigen goeddunken verweven in de Bijbel om zodoende het geloof te bestendigen.

 Zo hebben de katholieken, de protestanten en andere sekten, allen een verschillende versie en opvatting van hetzelfde christelijk geloof. 

Zo is ook de Islam slech­ts een extreme af­splitsing van het Christen­dom…

 …Dat religie en religieuze organen het slechtste uit de mens naar boven kunnen halen, blijkt ook maar al te goed uit de geschiedenissen van de rooms-katholieke inquisitie, de heksenjachten, de kruisvaarten, de kruistochten, de Jihads, en andere onzinnige Heilige Oorlogen. ­

 … Men kan met zekerheid stellen dat discriminatie en rassenhaat hun bron vinden in religie, want in vroegere Christelijke beeldende kunst zijn vrome personen blank en heidenen zwart.

 ……”Het leven is een geschenk van de Natuur, men dient het leven aldus niet te verzieken, maar juist voor eenieder te veraangenamen. 

Heb uw naaste lief, want ieder mens is gelijkwaardig en heeft recht van leven.


Daar­om mensen, durf voor uzelf op te komen en leef, want er is niets daarboven, en als er een weldadige macht of iets is daarboven, kan de mens daar toch niets van weten. 

Zonder een God zal de mens sowieso leven door de goedgunstigheid­ ­van de Natuur.

 

 … Over dit alles zegt de leer van “Vishnuh”:

 “Wij Zijn niet anti-god, want hoe kunnen wij tegen iets zijn wat niet bestaat en buitendien nog nooit heeft bestaan? 

Maar als er zoiets als een God zou bestaan dan zouden wij ook zeker niet-pro zijn, gezien de vele misdaden die hij heeft begaan jegens de mensheid en de levende Natuur.

…Wij zijn krijgers en maken ons geen illusies, want wij zijn levende wezens van de baarlijke Natuur en beseffen, dat de Natuur de enige weldadige schepper is van al wat was, van al wat is en van al wat nog komen zal.”

 

  

 

 

… Weet en laat weten:

 “Niemand is toevallig wijs geworden, want wijsheid komt niet uit het Oosten, Westen, Zuiden noch uit het Noorden, maar wijsheid wordt geboren uit degene die eerlijk is tegen zichzelf en jegens zijn medemens.

… Eenieder die het Vishnuh-Genootschap welgezind is, heeft het vermogen om ook andere levende wezens welgezind te zijn. Ieder heeft recht van leven, vrije meningsuiting en zelfbehoud.”


Tot zover deze korte samenvatting over Spiritualisme, mystiek, religie en de levensbeschouwing van het Vishnuh-Genootschap.

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus 

 

 

 

 kopier