Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

*** IN HET ECHTE MENSENLEVEN MOET DE MENS EERLIJK ZIJN TEGEN ELKAAR. IEDEREEN HEEFT ZIJN EIGEN MENING WAT NIEMAND ANDERS HEEFT!***

 

A. Het Vishnuh-Genootschap heeft geen respect voor geen enkele religie, want hoe kan zij respect opbrengen voor religies, die de uitvinders zijn van hypocrisie, liefdeloosheid, volkerenmoord, discriminatie, onderdrukking en egoïsme?

 

B. … Daarnaast heeft het Vishnuh-Genootschap ook geen eerbied voor instellingen, die een godsdienst consolideren en verspreiden.

… Ook kan zij om humanitaire redenen de religieuze instituten niet respecteren die sinds vroegere tijden onderwerping, overheersing, gewetenloosheid en verdeeldheid hebben gepromoot evenals ellende en tweespalt voor de mensheid hebben gebracht, alsmede de oorzaak waren en zelfs nu nog zijn van onderlinge oorlogen, volkerenhaat en genocide, en van allerlei wereldwijde mensenrechtenschendingen namens hun God.

 

C. Voorts heeft het Vishnuh-Genootschap ook geen respect voor mensen die hun religie beschouwen als hun culturele erfgoed, omdat dit soort mensen bewust of onbewust aanhanger is van ellende, wreedheid, oorlog, kastenstelsel, armoede en onderdrukking.

… Derhalve kunnen de leden van het Vishnuh-Genootschap om duidelijke redenen ook geen mensen lief hebben die bewust/ hetzij onbewust hun nageslachten dom houden teneinde hun achterlijkheden te verbloemen in een waas van vroomheid en voorouderlijke traditie die ongetwijfeld steeds zal ontaarden in misère voor hun nakomelingen en voor medemensen.

 

Verder kan het Vishnuh-Genootschap van de onder A, B & C genoemde niets zeggen over “ze in hun waarde laten”, daar dan sprake zal zijn van valse waarde, want alles wat tegen de menselijkheid indruist is sowieso waardeloos.

 

… Maar het Vishnuh-Genootschap heeft groot respect voor alle levende wezens als onderdeel van de baarlijke natuur. Het Vishnuh-Genootschap zegt liever alles eerlijk en oprecht en kan niet slijmen met medemensen.

 

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie respect heeft voor zijn medemensen zal altijd de dingen zeggen zoals ze zijn, omdat het een grote misdaad en onmenselijk is om medemensen achterlijk te houden en te misleiden.”

 

Voorts zal het Vishnuh-Genootschap zich nimmer bezig houden met de religieuze wereld op grond van dat deze haar wel of niet respecteert.

… Dit, omdat het Vishnuh-Genootschap geen aandacht schenkt aan de wijze waarop religie omgaat met respect ten opzichte van andersdenkenden, aangezien religieus gerelateerde organisaties/ instellingen/ kerken en ook de met religie behepte kwaadaardige mensen mondiaal gezien nog nimmer hebben aangetoond de intentie van het begrip respect te hebben begrepen.

… Die onderhavige instellingen hebben dus nooit respect gekend.

… Op grond daarvan kan de religieuze wereld een ander ook niet respecteren. Dit, vanwege de “religieuze vloek” oftewel de “erfzonde” die voortbestaat en in hun gelederen is geïncarneerd. Zie hiertoe naar de religieuze ellende van vroeger en de overbrenging daarvan naar het heden.

 De geschiedenis heeft keer op keer aangetoond, dat wanneer er in het verleden door de kerk en de hypocriete religieuzen sprake was van respect, bleek dit vals respect te zijn geweest.

… Dit, omdat zij, die in naam van hun fictie God oorlogen hebben gevoerd en medemensen misleid, benadeeld c.q. gemassacreerd door de eeuwen heen om nummer één te worden in de toekomst, onbetrouwbaar zijn, en ze zijn ook in alle tijden niet te vertrouwen. 

… Dit soort kwaadaardige mensen en instellingen, zullen in velerlei opzichten hun snode plannen telkens herhalen. Tegenwoordig, presenteren velen zich in allerlei liefdadigheidsgezichten met hun schijnbaar vredelievende bedoelingen en zodoende hun kwaadaardigheid omgeven met gezichtsbedrog, zodat medemensen geen onderscheid meer weten te maken tussen goed en kwaad.

… En hun zogenaamd menslievend gedrag manifesteren ze uitgerekend in die verre onderontwikkelde landen waar hun voorouders eertijds gruwelijk hebben huisgehouden onder de arme bevolking.

… Zodoende worden die betreffende landen opnieuw gekolonialiseerd door de afstammelingen van de vroegere volksmoordenaars en onderdrukkers onder het mom van vredelievendheid en menselijkheid . 

… De religieuze mensheid van deze tijd hebben allemaal sociale tactieken ingezet om de achtergestelde volken en onschuldige mensheid alsnog tot haar godsgeloof te bekeren.

 

 

… Met geld kan men de mens ook kwaadaardige dingen doen geloven. Hierdoor zijn deze twee uitersten, “goed” en “kwaad,” verworden tot een gokelement voor de radeloze en onwetende mensheid.

… Als de ene mens een ander geld of goederen schenkt uit liefdadigheid, pleit zijn gulheid nog niet van zijn goedheid. Meestal wordt er gegeven met een bepaald doel voor ogen zoals de meeste religieus gerelateerde instellingen doen, ze geven met het oogwit de ontvangers te bekeren tot hun geloof, want zeggen ze “Jezus/ God houdt van alle mensen.”

… En zodoende worden naïeve mensen op tactische wijze dom gehouden en een godsdienstsprookje bijgebracht door de afstammelingen van de moordenaars van hun voorouders en door de nageslachten van de volkscollaborateurs die zich binnen hun eigen gelederen bevinden.

 

Maar daadwerkelijk respect betrachten voor zijn medemensen en hulp bieden, behelst de “totale destructie en de brand in alle godsdienstboeken en wereldwijde verbanning van religie”, zodat alle kwalijkheden die ooit werden gecreëerd door kwaadaardige mensen met gebruikmaking van hun misdadig verzinsels Bijbel, Koran, Thora, Bhagavad-Gita, Tripitaka, Sektarische creaties, etc., allemaal tot het verleden gaan behoren.

Onderschat de geestelijke moordpartij door die religies op haar eigen gelovigen niet, en vooral hoe ze daar later nog mee omgaan. Het zijn leugenaars, hypocrieten en geldwolven. Hun niet bestaande God staat na al die eeuwen terreur nog steeds aan hun kant. Wat is dat voor een gruwelijke God?

Naarmate het mensdom meer kennis van het leven heeft verkregen en de natuur zich heeft eigen gemaakt, des temeer wordt het besef aangewakkerd dat religie wereldwijd voorgoed moet verdwijnen.

Dat er nog steeds mensen naar die kerk en moskee gaan, mensen die toch allemaal naar school geweest zijn en enigszins zelfstandig hebben leren denken, is ongelooflijk maar waar.

… De wereldgeschiedenis heeft apert aangetoond dat Jezus Christus niet gelovig was. Hij was een heiden die opkwam voor verbannelingen en voor de arme mensen van destijds die hun heil moesten zoeken in Helios.

… Wanneer die Jezus nog geleefd zou hebben, zou hij ongetwijfeld het hele Vaticaan schoongeveegd hebben, onmiddellijk al de aanwezige, onwaarschijnlijk kostbare kunstschatten en al de gebouwen verkocht hebben en al die opgebrachte miljarden, plus al hun geërfde vermogens onder de van de honger stervende Christenen in de wereld verdeeld hebben.

… De uitwas van pracht en praal in Rome staat model voor de decadentie welke diep verscholen en gecamoufleerd zit in de hersens van al die prelaten, welk in werkelijkheid hun “religieuze” drijfveer moet zijn, pronken met de rijkdom van een ander, zogenaamd om hun God van de ware liefde te dienen.

… Zij (het vaticaan en consorten wereldwijd) weten beter dan wie dan ook hoeveel stervenden er in de wereld op dit moment zijn, evenzo RK-gelovigen die nog geen handje rijst kunnen kopen.

… De mensen die nog steeds in die religie, geregisseerd vanuit Rome geloven, kunnen of willen deze realiteit niet zien, de meeste is van kleins af murw en slaafs gemaakt en weten derhalve niet beter. Welk onrecht de Rooms Katholieke kerk de armen in de wereld met hun arrogante, brocante en in brokaat gehulde kardinalen en al haar andere rijkversierde prelaten met al hun wereldreisjes en hun zeer gegoede leven hebben te kort gedaan en nog steeds doen is misdadig, onaards en weerzinwekkend.

Ik kan nog steeds niet begrijpen wat voor genen anderen hebben en ik niet die een soort diepere noodzaak tot het geloven in een of andere religie noodzakelijk schijnen te maken.

Ik ben evenmin blind voor wat de gelovige mensheid in allerhande godsdiensten allemaal voor ellende in de wereld teweeg heeft gebracht. Over de Islam houdt de hypocriete mensheid nooit meer op om haar wreedheden te specificeren, maar men moet ieder godsgeloof ook op diezelfde manier bekijken.

… Menigeen doet alsof het geloof van de Dalai Lama en de Tibetanen zoiets fantastisch is maar wie de geschiedenisboeken heeft bestudeerd wordt al gauw duidelijk dat het een buitensporig gewelddadig geloof was en op een keer wederom haar ware gedaante zal laten zien.

… Niet alleen zijn grote delen van China door het Dalai Lama geloof onder de voet gelopen, maar het was rond 1920 zo erg dat Tibet als enige land ter wereld niet werd toegelaten tot de Volkenbond van naties.

En in het Vaticaan huizen dwazen, die beroemd zijn om de wijsheid die zij door de eeuwen heen hebben gejat van het onderdrukte en arme volk. Sommigen dragen de kleding van de arme bevolking, terwijl zij innerlijk wolven zijn en belust op de kudde van een ander.

Om nog meer ongerechtigheid te voorkomen roep ik hierbij het Vaticaan op om zich te ontbinden omdat ze de wereld al langer dan 2000 jaar heeft bedrogen.

….. Eens was er een integere paus, met name Albino Luciani, Johannes Paul I. Hij wilde toentertijd oprecht de beerput van het Vaticaan aanpakken en de bezittingen van de kerk, inclusief het hele Vaticaanstad in de verkoop doen om met de opbrengst de allerarmsten in de wereld te ondersteunen.

 Zo wilde hij nog iets goedmaken voor de beroofde mensheid en diens nageslachten. De meerderheid van het Vaticaan was laaiend toen zij zijn plannen hoorde.

… Niet lang na zijn openbaring vonden ze hem dood zogenaamd gestorven aan een hartaanval. Zijn pontificaat duurde in 1978 slechts 33 dagen. Om te voorkomen dat een autopsie op zijn lichaam zou worden verricht om de exacte doodsoorzaak vast te stellen werd zijn lichaam meteen gebalsemd.

 In feite past de RK, zoals bij de Moslims gebruikelijk is, willekeurig de Sharia regel toe op haar volgers, “als je afvallige wordt mag je vermoord worden.”

… Het is ook helemaal geen wonder dat in de Islam deze doodsregel is besloten, simpelweg omdat de Koran een aftreksel is van de Bijbel. 

Wie wereldvrede, harmonie, eerlijke verdeling en gelijke rechten voor alle mensen wil bewerkstelligen, dient met een schone lei te herbeginnen.

… Men dient niet af te wachten wie het eerst zijn harnas afdoet, maar men dient zijn eigen religieuze kuras op de grond te werpen ten teken van respect voor alles wat de natuur ooit heeft voortgebracht en nog voortbrengt als de schepper van alles wat heeft geleefd, leeft en nog moet leven.

 

De Natuur is de schepper des levens. Ere wie ere toekomt.