Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

*** IN HET ECHTE MENSENLEVEN MOET DE MENS EERLIJK ZIJN TEGEN ELKAAR. IEDEREEN HEEFT ZIJN EIGEN MENING WAT NIEMAND ANDERS HEEFT!***

 

A. Het Vishnuh-Genootschap heeft geen respect voor geen enkele religie, want hoe kunnen wij respect opbrengen voor religies, die de uitvinders zijn van hypocrisie, liefdeloosheid, volkerenmoord, discriminatie, onderdrukking en egoïsme?

 

B. … Daarnaast heeft het Vishnuh-Genootschap ook geen eerbied voor instellingen, die een godsdienst consolideren en verspreiden. Om humanitaire redenen kunnen wij de instituten niet respecteren, die sinds vroegere tijden onderwerping, overheersing, gewetenloosheid, verdeeldheid hebben gepromoot en voorts ellende en tweespalt voor de mensheid gebracht, alsmede de oorzaak is van onderlinge oorlogen, volkerenhaat en genocide, en nu nog, en van allerlei wereldwijde mensenrechtenschendingen namens hun God.

 

C. Voorts heeft het Vishnuh-Genootschap ook geen respect voor mensen die hun religie beschouwen als hun culturele erfgoed, omdat dit soort mensen bewust of onbewust aanhangers zijn van ellende, wreedheid, oorlog, kastenstelsel, armoede en onderdrukking. Wij kunnen om duidelijke redenen dus geen mensen lief hebben die bewust/ hetzij onbewust hun nageslachten dom blijven houden teneinde hun achterlijkheden te verbloemen in een waas van vroomheid en voorouderlijke traditie, die steeds zal ontaarden in misère voor hun nakomelingen en medemensen.

 

Verder kan het Vishnuh-Genootschap van de onder A, B & C genoemde niets zeggen over “ze in hun waarde laten”, daar dan sprake zal zijn van valse waarde. En alles wat tegen de menselijkheid indruist is sowieso waardeloos.

 

Maar het Vishnuh-Genootschap heeft groot respect voor alle levende wezens als onderdeel van de baarlijke natuur. Het Vishnuh-Genootschap zegt liever alles eerlijk en oprecht en kan niet slijmen met medemensen.

  

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie respect heeft voor zijn medemensen zal altijd de dingen zeggen zoals ze zijn, omdat het een grote misdaad is om medemensen achterlijk te houden en te misleiden.”

 

Voorts zal het Vishnuh-Genootschap zich nimmer bezig houden met de religieuze wereld op grond van dat deze haar wel of niet respecteert. Dit, omdat het Vishnuh-Genootschap geen aandacht schenkt aan de wijze waarop religie omgaat met respect ten opzichte van andersdenkenden, daar religieus gerelateerde organisaties/ instellingen/ kerken en met religie behepte kwaadaardige mensen nog nimmer hebben aangetoond de intentie van het begrip respect te hebben begrepen en derhalve nooit respect gekend. Aldus kan de religieuze wereld een ander niet respecteren vanwege de “religieuze vloek” oftewel de “erfzonde” die voort bestaat en in hun gelederen is geïncarneerd. Zie hiertoe naar de religieuze ellende van vroeger en de overbrenging daarvan naar het heden.

 

En wanneer er in het verleden door de kerk en hypocriete religieuzen sprake was van respect bleek dit valse respect te zijn geweest. Dit, omdat zij die in naam van hun fictie God oorlogen hebben gevoerd en medemensen misleid, benadeeld c.q. gemassacreerd door de eeuwen heen om nummer één te worden in de toekomst, onbetrouwbaar zijn, en in alle tijden niet te vertrouwen. 

 

Dit soort kwaadaardige mensen en instellingen, zullen in velerlei opzichten hun snode plannen telkens herhalen. Tegenwoordig, presenteren velen zich in allerlei liefdadigheidsgezichten met hun schijnbaar vredelievende bedoelingen en zodoende hun kwaadaardigheid omgeven met gezichtsbedrog, zodat mensen geen onderscheid meer weten te maken tussen goed en kwaad.

 

Dit zijn allemaal sociale tactieken die godsdiensten in deze huidige tijd hebben ingezet om de onschuldige mensheid tot hun geloof te bekeren. En met geld kan men de mens ook kwaadaardige dingen doen geloven. Hierdoor zijn deze twee uitersten, goed en kwaad, verworden tot een gokelement voor de radeloze en onwetende mensheid.

 

Daadwerkelijk respect betrachten voor zijn medemensen is: “Destructie, en de brand in alle godsdienstboeken c.q. religie”, zodat alle kwalijkheden die ooit werden gecreëerd door kwaadaardige mensen met gebruikmaking van hun misdadig verzinsels Bijbel, Koran, Thora, Bhagavad-Gita, Tripitaka, Sektarische creaties, etc. allemaal tot het verleden gaan behoren.

 

Wie wereldvrede, harmonie, eerlijke verdeling en gelijke rechten voor alle mensen wil bewerkstelligen, dient met een schone lei te herbeginnen en niet afwachten wie het eerst zijn harnas afdoet, maar door zijn eigen religieuze kuras op de grond te werpen ten teken van respect voor alles wat de natuur ooit heeft voortgebracht en nog voortbrengt als de schepper van alles wat heeft geleefd, leeft en nog moet leven.

 

De Natuur is de schepper des levens. Ere wie ere toekomt.