Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

*** IN HET ECHTE MENSENLEVEN MOET DE MENS EERLIJK ZIJN TEGEN ELKAAR. IEDEREEN HEEFT ZIJN EIGEN MENING WAT NIEMAND ANDERS HEEFT!***

 

A. Het Vishnuh-Genootschap heeft geen respect voor geen enkele religie, want hoe kan zij respect opbrengen voor religies, die de uitvinders zijn van hypocrisie, liefdeloosheid, volkerenmoord, discriminatie, onderdrukking en egoïsme?

 

B. … Daarnaast heeft het Vishnuh-Genootschap ook geen eerbied voor instellingen, die een godsdienst consolideren en verspreiden.

… Ook kan zij om humanitaire redenen de religieuze instituten niet respecteren die sinds vroegere tijden onderwerping, overheersing, gewetenloosheid en verdeeldheid hebben gepromoot evenals ellende en tweespalt voor de mensheid hebben gebracht, alsmede de oorzaak waren en zelfs nu nog zijn van onderlinge oorlogen, volkerenhaat en genocide, en van allerlei wereldwijde mensenrechtenschendingen namens hun God.

 

C. Voorts heeft het Vishnuh-Genootschap ook geen respect voor mensen die hun religie beschouwen als hun culturele erfgoed, omdat dit soort mensen bewust of onbewust aanhanger is van ellende, wreedheid, oorlog, kastenstelsel, armoede en onderdrukking.

… Derhalve kunnen de leden van het Vishnuh-Genootschap om duidelijke redenen ook geen mensen lief hebben die bewust/ hetzij onbewust hun nageslachten dom houden teneinde hun achterlijkheden te verbloemen in een waas van vroomheid en voorouderlijke traditie die ongetwijfeld steeds zal ontaarden in misère voor hun nakomelingen en voor medemensen.

 

Verder kan het Vishnuh-Genootschap van de onder A, B & C genoemde niets zeggen over “ze in hun waarde laten”, daar dan sprake zal zijn van valse waarde, want alles wat tegen de menselijkheid indruist is sowieso waardeloos.

 

… Maar het Vishnuh-Genootschap heeft groot respect voor alle levende wezens als onderdeel van de baarlijke natuur. Het Vishnuh-Genootschap zegt liever alles eerlijk en oprecht en kan niet slijmen met medemensen.

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie respect heeft voor zijn medemensen zal altijd de dingen zeggen zoals ze zijn, omdat het een grote misdaad en onmenselijk is om medemensen achterlijk te houden en te misleiden.”

 

Voorts zal het Vishnuh-Genootschap zich nimmer bezig houden met de religieuze wereld op grond van dat deze haar wel of niet respecteert.

… Dit, omdat het Vishnuh-Genootschap geen aandacht schenkt aan de wijze waarop religie omgaat met respect ten opzichte van andersdenkenden, aangezien religieus gerelateerde organisaties/ instellingen/ kerken en ook de met religie behepte kwaadaardige mensen mondiaal gezien nog nimmer hebben aangetoond de intentie van het begrip respect te hebben begrepen.

… Die onderhavige instellingen hebben dus nooit respect gekend.

… Op grond daarvan kan de religieuze wereld een ander ook niet respecteren. Dit, vanwege de “religieuze vloek” oftewel de “erfzonde” die voortbestaat en in hun gelederen is geïncarneerd. Zie hiertoe naar de religieuze ellende van vroeger en de overbrenging daarvan naar het heden.

 De geschiedenis heeft keer op keer aangetoond, dat wanneer er in het verleden door de kerk en de hypocriete religieuzen sprake was van respect, bleek dit vals respect te zijn geweest.

… Dit, omdat zij, die in naam van hun fictie God oorlogen hebben gevoerd en medemensen misleid, benadeeld c.q. gemassacreerd door de eeuwen heen om nummer één te worden in de toekomst, onbetrouwbaar zijn, en ze zijn ook in alle tijden niet te vertrouwen. 

… Dit soort kwaadaardige mensen en instellingen, zullen in velerlei opzichten hun snode plannen telkens herhalen. Tegenwoordig, presenteren velen zich in allerlei liefdadigheidsgezichten met hun schijnbaar vredelievende bedoelingen en zodoende hun kwaadaardigheid omgeven met gezichtsbedrog, zodat medemensen geen onderscheid meer weten te maken tussen goed en kwaad.

… En hun zogenaamd menslievend gedrag manifesteren ze uitgerekend in die verre onderontwikkelde landen waar hun voorouders eertijds gruwelijk hebben huisgehouden onder de arme bevolking.

… Zodoende worden die betreffende landen opnieuw gekolonialiseerd door de afstammelingen van de vroegere volksmoordenaars en onderdrukkers onder het mom van vredelievendheid en menselijkheid . 

… De religieuze mensheid van deze tijd heeft allemaal sociale tactieken ingezet om de achtergestelde volken en onschuldige mensheid alsnog tot haar godsgeloof te bekeren.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De dood brengt elk levend wezen dichter bij God,

 want hij die dood is, bestaat ook niet.”

 

 

… Met geld kan men de mens ook kwaadaardige dingen doen geloven. Hierdoor zijn deze twee uitersten, “goed” en “kwaad,” verworden tot een gok-element voor de radeloze en onwetende mensheid.

… Bijna ieder mens die geld ontbeert of nog meer wil dan die al heeft wordt zodoende verleid om te denken naar het straatje van die ander die in deze behoefte voorziet.

… Maar als de ene mens een ander geld of goederen schenkt uit liefdadigheid, dan pleit zijn gulheid nog niet van zijn goedheid. Meestal geeft men met een bepaald doel voor ogen zoals de meeste religieus gerelateerde instellingen graag doen.

… Deze laatste geven meestal met het oogwit om de ontvangers te bekeren tot hun geloof, want zeggen ze “Jezus/ God houdt van alle mensen.”

… Ze zeggen doodleuk non-profit, maar tegelijkertijd duwen ze via een omweg medemensen een godsdienstsprookje door de strot.

… Zodoende worden naïeve mensen op tactische wijze dom gehouden en een godsdienstsprookje bijgebracht door de afstammelingen van de moordenaars van hun voorouders en door de nageslachten van de volkscollaborateurs die zich bevinden binnen de gelederen van de argeloze volken.

 

Maar daadwerkelijk respect betrachten voor zijn medemensen en hulp bieden behelst de “totale destructie en de brand in alle godsdienstboeken en wereldwijde verbanning van religie”, zodat alle kwalijkheden die ooit werden gecreëerd door kwaadaardige mensen met gebruikmaking van hun misdadige verzinsels Bijbel, Koran, Thora, Bhagavad-Gita, Tripitaka, Sektarische creaties, etc., allemaal tot het verleden gaan behoren.

 

Onderschat de geestelijke moordpartij door die religies op haar eigen gelovigen niet, en let vooral op hoe ze daar nu nog mee omgaan.

… In het algemeen zijn religieuzen pathologische leugenaars, hypocrieten en geldwolven, en hun niet bestaande God staat na al die eeuwen van terreur nog steeds aan hun kant.

… Wat is dat toch voor een gruwelijke God?

 

Gelukkig staat de tijd niet stil. Naarmate het mensdom meer kennis van het leven verkrijgt en zich de natuur heeft eigen gemaakt wordt des temeer het besef in de mens aangewakkerd dat het kankergezwel, dat religie heet, dat onder de mensheid steeds slachtoffers maakt, wereldwijd voorgoed moet verdwijnen.

 Dat er nog steeds mensen naar die kerk en moskee gaan, mensen waarvan de meeste toch naar school is geweest en enigszins zelfstandig heeft leren denken, is ongelooflijk maar waar.

 

… De wereldgeschiedenis heeft apert aangetoond dat Jezus Christus niet gelovig was. Hij was een heiden die opkwam voor de verbannelingen en voor de arme sloebers van destijds die door de religieuze massa werden gedwongen om hun heil te vinden in Helios.

… Helios, hier is het begrip “Hel” van afgeleid.

… Het lijkt mij dan ook logisch, dat wanneer die Jezus van Nazareth nog geleefd zou hebben, zou hij ongetwijfeld het hele Vaticaan schoongeveegd hebben, onmiddellijk al de aanwezige onwaarschijnlijk kostbare kunstschatten en al de gebouwen verkocht hebben en al die opgebrachte miljarden plus al hun geërfde vermogens onder de van de honger stervende christenen en andersdenkenden in de wereld verdeeld hebben.

 

… De uitwas van pracht en praal in Rome staat model voor de decadentie welke diep verscholen en gecamoufleerd zit in de hersens van al die prelaten, welk in werkelijkheid hun “religieuze” drijfveer moet zijn, pronken met de rijkdom van een ander, zogenaamd om hun God van de ware liefde te dienen.

… Zij (het vaticaan en consorten wereldwijd) weten beter dan wie dan ook hoeveel stervenden er in de wereld op dit moment zijn, evenzo RK-gelovigen die nog geen handje rijst kunnen kopen.

… De mensen die nog steeds in die religie, geregisseerd vanuit Rome geloven, kunnen of willen deze realiteit niet zien door hun egoïsme.

… De meeste is van kleins af murw en slaafs gemaakt en weten derhalve niet beter.

… Welk onrecht de Rooms Katholieke kerk de armen in de wereld met hun arrogante, brocante en in brokaat gehulde kardinalen en al haar andere rijkversierde prelaten met al hun wereldreisjes en hun zeer gegoede leven hebben te kort gedaan en nog steeds doen is misdadig, onaards en weerzinwekkend.

 

De werkelijkheid doet huilen 

… De Katholieke bisschoppen in Canada hebben onlangs formeel hun excuses aangeboden voor de misstanden die in 2021 aan het licht kwamen op de internaten voor inheemse kinderen. Sinds mei zijn er meer dan duizend anonieme graven waargenomen bij voormalige internaten in British Columbia en Saskatchewan, die voornamelijk door de katholieke kerk werden gerund en door de overheid werden gefinancierd.

 … Op het veld van de voormalige Marieval Indian Residential School in Cowessess First Nation in de Canadese provincie Saskatchewan werden de stoffelijke resten van meer dan 750 kinderen begraven.

 … In een brief van de Canadese bisschoppen staat het volgende:

„Wij, de katholieke bisschoppen van Canada, betuigen ons diep berouw en verontschuldigen ons ondubbelzinnig”, stellen de kerkleiders in een verklaring, waarin ze ook zeggen „volledig toegewijd” te zijn aan verzoening.

… De bisschoppen schrijven dat zij „het lijden” en het „ernstige misbruik” dat de slachtoffers is aangedaan te erkennen.”

 … De afgelopen 165 jaar, tot in 1996, werden nagenoeg 170.000 inheemse kinderen door de katholieke scholen door middel van sociaal en fysiek geweld gescheiden van hun families en dierbaren. De kinderen moesten zich aanpassen aan de cultuur van de blanke bewoners van Canada, terwijl ze geïsoleerd werden van hun eigen familie en cultuur, ook werden ze verboden om in hun moerstaal te communiceren. Daarbij werden ze structureel slachtoffer van ondervoeding, fysiek geweld en seksueel misbruik. Een nationale onderzoekscommissie die belast is met de wantoestanden van de Katholieke kerk spreekt van „culturele genocide.” Deze heeft eerder te kennen gegeven dat op de scholen meer dan 4000 doden vielen door de voornoemde gewelddadigheden door de katholieke opvoeders.

 

Historisch en blijvend trauma

 … „Een legio katholieke gemeenschappen en bisdommen hebben met gaarne deelgenomen aan dit onderdrukkingssysteem voor eigen belang. Dit leidde tot de grootschalige onderdrukking van inheemse talen, cultuur en spiritualiteit. Hierbij werden de rijke geschiedenis, tradities, sagen en wijsheid van inheemse volkeren niet gerespecteerd maar met de voeten vertrapt door de Katholieken.

… De Canadese bisschoppen erkennen bij brief, zogenaamd ook met droefheid, het historische en aanhoudende trauma, de erfenis van het lijden en de uitdagingen waarmee inheemse volkeren tot op de dag van vandaag worden geconfronteerd. Voorts beloven de Canadese bisschoppen in hun brief documentatie en archieven beschikbaar te stellen die mogelijk kunnen helpen met de identificatie van de vele slachtoffers in de anonieme graven die bij de internaten zijn gevonden. Inmiddels wordt er verder middels bodemradartechniek gezocht naar meer mogelijke graven.

 … De katholieke kerk heeft wereldwijd felle kritiek gekregen, en voornamelijk in Canada. Dit, omdat het Vaticaan pertinent weigert verantwoordelijkheid te nemen voor de misstanden van weleer op de internaten. Paus Franciscus sprak eerder zijn „afschuw” uit over de macabere ontdekkingen en het Vaticaan heeft in december dit jaar een ontmoeting gepland met de inheemse leiders om te slijmen teneinde alsnog bij hun in een goed blaadje te komen.

 Identificatie anonieme graven

Sommige inheemse leiders beogen braaf over te komen en willen in verband met de Canadese wantoestanden een “mea culpa” van de paus horen, wat in feite zeer absurd is. Dat verzoek van die inheemse leiders neigt naar collaboratie en eigen belang. Dit gruwelijk onrecht door de Katholieke gemeenschap en kerk mag niet alleen worden afgedaan met de eis tot “Mea Culpa”, maar met ontbinding van het Vaticaan en sluiting van alle kerken mondiaal gezien. Voorts moeten de paus met zijn bisschoppen per direct in hechtenis worden genomen en strafrechtelijk vervolgd. Tegelijkertijd dienen haar religieuze instanties onmiddellijk bij wet verboden worden, want het zijn in werkelijkheid wereldwijde criminele organisaties die onder geen beding bestaansrecht vermogen.


… In Frankrijk werd 330.000 kinderen slachtoffer van seksueel misbruik in de kerk.

In het rapport van het Franse Nationale Instituut voor Gezondheid en Medisch Onderzoek omvat het totaal van 330.000 slachtoffers naar schatting 216.000 mensen die zijn misbruikt door priesters en andere geestelijken, en de rest door kerkelijke figuren zoals verkenners of kampbegeleiders, directeuren van religieuze instellingen, etc.

… De schatting is dat 75% van de totale slachtoffers naar seksueel misbruik meisjes waren en de rest jongens. De zogenaamde geheimhouding van de kerk heeft deze doofpotaffaires van massale misdaden decennialang mogelijk gemaakt, want de kerk was immers heilig. Het ergste was verraad aan allen die vertrouwen had in hun zelfverzonnen God en de kerk, verraad aan moraliteit, verraad aan kinderen, verraad aan onschuld.

… De houding van de kerk tot nog toe kenmerkt een diepe, wrede onverschilligheid jegens slachtoffers ondanks al de zogenaamde spijtbetuigingen door bisschoppen en het Vaticaan.

De kerkelijke functionarissen hebben de seksuele misstanden in al die eeuwen nooit gemeld en stelden de kinderen juist bloot aan risico’s door ze in contact te brengen met roofdieren in mensengedaante.

Paus Franciscus heeft in mei 2019 een nieuwe kerkwet uitgevaardigd die alle katholieke priesters en nonnen verplicht om seksueel misbruik door geestelijken en doofpotaffaires door hun superieuren aan de kerkelijke autoriteiten te melden. In juni zei Francis dat een hervormingsproces noodzakelijk was en dat elke bisschop de verantwoordelijkheid moet nemen voor de “catastrofe” van de crisis rond seksueel misbruik.

… Met deze wet is de paus te laat mee, want dat alleen is niet genoeg. Als de Paus inderdaad iemand was die het echt meende met de mensheid en de slachtoffers door de kerk, dan zou hij nu aftreden als kerkvader en het Vaticaan onmiddellijk opheffen, de slachtoffers schadeloosstellen en daarna voorgoed zijn mond houden als spijtbetuiging en diepe rouw naar de miljoenen slachtoffers wereldwijd door zijn kerk en zijn geplagieerde Bijbel.

De kerk moet in zijn geheel worden ontbonden en tot het verleden gaan behoren, want zolang er sprake is van religie zal de ellende blijven bestaan en zich steeds vele generaties blijven herhalen.

Naar schatting is meer dan een kwart miljoen potentiële slachtoffers het aantal dat is vrijgegeven door andere landen die ook te maken hebben gehad met nationale afrekening met seksueel misbruik in de kerk en door kerkvertegenwoordigers van allerlei allooi.

Het kerkelijk misbruik heeft wereldwijd plaatsgevonden door alle kerken in alle landen.  Ook nu nog steeds vinden dergelijke praktijken plaats door kerkelijken. Vooral in landen als Suriname, Filipijnen, Venezuela, Brazilië, Nicaragua, Colombia, India en voorts alle achtergestelde katholieke landen met miljoenen slachtoffers als resultaat van seksuele misbruik en andere mensenrechtenschendingen door de kerk en kerkgangers en vertegenwoordigers. In al de bovengenoemde achtergestelde landen is het merendeel van de bevolking geloviger dan de Paus.

… Helaas kampen de slachtoffers in die bovengenoemde landen tot in deze tijd met schaamte en vals eergevoel ten opzichte van hun meerderen, mede doordat ze door hun religieuze omgeving worden beheerst. Ze durven derhalve zich niet uit te spreken over het misbruik, wetende dat ze geen gehoor zullen krijgen en dat openbaring hiervan, door ouders, geestelijken, kampleiders, aanverwanten, meerderen, etc. zal worden beschouwd als verraad.

… Praten over seksuele misbruik is in die gemeenschappen tot thans taboe, en wie erover klaagt wordt verbannen dan wel als paria weggezet en soms zelfs vermoord. De stelling in die landen is “het is immers de wil van God/ Allah, dus take it or leave it.”

… En de hoofdmisdadigers (de kerkleiders, religieuze priesters en bisschoppen) lachen allemaal in hun vuistje over de domheid van het gelovige volk. Ze doen daar wat ze willen met de godsdienst getraumatiseerde bevolking en gaan tot nu toe in alles vrijuit, in naam van de Here, en God vergeeft alles. Amen.

… Daarom pleit ik voor directe opheffing van het Vaticaan en van alle kerken wereldwijd. Weg met alle religiën, weg met de kerken, het zijn religieuze roversnesten, kwaaddoeners, moordenaars, misbruikers en mensen van het kwaad. De Bijbel, Koran en alle zogenaamde heilige boeken vertegenwoordigen het kwaad in de naam van God/ Allah/ JHWH, etc. Allen die een kerkelijke instelling steunt, doet er niet niet toe welke, ondersteund het kwaad wat hun karakter ook duister maakt. Het kwaad wordt aangetrokken door het kwaad, en soort zoekt soort.

 

Begrijpt U het Ook??

 … Ik kan nog steeds niet begrijpen wat voor genen anderen hebben, en ik niet, die een soort diepere noodzaak tot het geloven in een of andere religie noodzakelijk schijnen te maken.

Ik ben evenmin blind voor wat de gelovige mensheid in allerhande godsdiensten allemaal voor ellende in de wereld teweeg heeft gebracht. Maar de religieuze mensheid is tot blindheid geslagen door haar egoïsme, hoogmoedswaan en hebzucht.

… Over de islam houdt de hypocriete mensheid nooit meer op om de wreedheden die begaan zijn door de moslims te specificeren. Maar men moet ieder godsgeloof ook op diezelfde manier bekijken, geen een is heilig. Er kleeft bloed aan hun zogenaamde heilige boeken.

 … Menigeen doet alsof het geloof van de Dalai Lama en de Tibetanen zoiets fantastisch is maar wie de geschiedenisboeken heeft bestudeerd wordt al gauw duidelijk dat het een buitensporig gewelddadig geloof was/ is en op een keer wederom haar ware gedaante zal laten zien.

… Niet alleen zijn grote delen van China door het Dalai Lama geloof onder de voet gelopen, maar het was rond 1920 zo erg dat Tibet als enige land ter wereld niet werd toegelaten tot de Volkenbond van naties.

 En in het Vaticaan huizen dwazen, die beroemd zijn om de wijsheid die zij door de eeuwen heen hebben gejat van de arme onderdrukte burgerbevolking.

… Om de schijn op te houden dat ze aardig zijn en goede intenties beogen voor hun medemensen dragen sommigen de kleding van de arme bevolking, terwijl zij innerlijk wolven zijn en belust op de kudde van een ander.

 Om nog meer ongerechtigheid te voorkomen roep ik hierbij het Vaticaan op om zich te ontbinden omdat ze de wereld al langer dan 2000 jaar heeft bedrogen.

 

… Eens was er een integere paus, met name Albino Luciani, Johannes Paul I.

… Hij wilde toentertijd oprecht de beerput van het Vaticaan aanpakken en de bezittingen van de kerk, inclusief het hele Vaticaanstad in de verkoop doen om met de opbrengst de allerarmsten in de wereld te ondersteunen.

… Zo wilde hij nog iets goedmaken voor de beroofde mensheid en diens nageslachten. De meerderheid van het Vaticaan was laaiend toen zij zijn plannen hoorde.

… Niet lang na zijn openbaring vonden ze hem dood zogenaamd gestorven aan een hartaanval. Zijn pontificaat duurde in 1978 slechts 33 dagen.

… En om te voorkomen dat een autopsie op zijn lichaam zou worden verricht om de exacte doodsoorzaak vast te stellen werd zijn lichaam meteen gebalsemd.

… In feite past de RK, zoals bij de Moslims gebruikelijk is, willekeurig de Sharia regel toe op haar volgers.

Dus, ook in de RK-gemeenschap kan een afvallige langs een omweg worden vermoord.”

… Het is dan ook helemaal geen wonder dat in de Islam deze doodsregel is besloten, simpelweg omdat de Koran een aftreksel is van de Bijbel.

… Vanwege de kwaadaardigheden en onmenselijkheden die besloten zijn in alle religies beschouw ik alle religieuze mensen, behalve de onschuldige jonge kinderen en zij die gedwongen werden tot een religie, als medeplichtige van genocide en allerlei mensenrechtenschendingen namens hun onbarmhartige, wreedaardige en onbestaande god.

Dat gelovige mensen hun eigen god telkens verraden blijkt uit het feit dat zij geen vertrouwen hebben in godswoord. Volgens de Bijbel beperkt de wil van God zich niet alleen tot Hem bidden, maar strekt zich uit tot alles wat de religieuze mens overkomt. In plaats van zich te berusten in de ellende en alles te accepteren wat de religieuze mens overkomt door godswil, wil de godsdienstige ziek mens genezen worden van zijn, door God gegeven, kanker of van de een of andere Covid-ziekte om verder te kunnen leven op aarde.

… Dit, terwijl God hem/ haar nodig heeft in de hemel als bouwsteen voor zijn paleizen anders zou God de gelovige mens niet ziek maken?  HIJ heeft immers een plan met die gelovige. Ja, toch? In plaats van blij te zijn en god danken voor de ziekte die hen heeft overmand blijken ze ondankbaar te zijn aan hun heiland. Maar als ze een mooie prijs winnen in de loterij, dan zijn ze superblij en danken God in alle toonaarden voor dat geluk. Dus, de gelovigen willen alleen het goede ontvangen, maar het kwade schrijven ze dan toe aan de onbestaande Satanfiguur.

… M.a.w. de hemel waar de gelovigen volgens eigen zeggen erg naar verlangen en daar te willen vertoeven wordt vermeden als de pest. Ongehoorzaamheid, vals gedrag, hypocrisie, ontrouw, rebellie en nog veel meer wat niet door de beugel kan is sinds Bijbelse tijden de gelovige mens eigen.  Ze hebben God trouw beloofd tot in de dood? Maar als de dood hen nabij is zoeken ze allerlei smoesjes om nog langer te kunnen leven om medemensen te onderdrukken. Dat heeft de gelovige mensheid niet van een vreemde, want God houdt ook nooit zijn goede belofte aan zijn volgers, maar HIJ laat in tegenstelling al het kwade dat hij de Goddelozen heeft toebedacht juist de religieuzen keihard overkomen. Dit betekent simpelweg dat er geen God is en nog nooit geweest ook, maar dat God alleen bestaat in het hoofd van kwaadaardige religieuze mensen die elkaar constant het leven zuur maken en medemensen op allerlei manieren onderdrukken en uitbuiten.

Er rust een vloek van de natuur op alle godsdiensten KUWALAT.) Zie Spreuken; inzake trouw zijn aan God; maar dat is de religieuze mensheid nooit geweest, en ook Vice-Versa.

… Zie “Spreuken 3 tot en met 35.” Sommige wijze woorden heeft de kerk geplagieerd uit de oudheid en is als een vloek tussen het kwade, daarom passen ze niet in het godsconcept en scheppen alleen verwarring.

“1 Mijn zoon! vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden.

2 Want langheid van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.

3 Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten; bind ze aan uw hals, schrijf zij op de tafel uws harten.

4 En vind gunst en goed verstand, in de ogen Gods en der mensen.

5 Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.

6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.

7 Zijt niet wijs in uw ogen; vrees den HEERE, en wijk van het kwade.

8 Het zal een medicijn voor uw navel zijn, en een bevochtiging voor uw beenderen.

9 Vereer den HEERE van uw goed, en van de eerstelingen al uwer inkomsten;

10 Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden, en uw perskuipen van most overlopen.

11 Mijn zoon! verwerp de tucht des HEEREN niet, en wees niet verdrietig over Zijn kastijding;

12 Want de HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon, in denwelken hij een welbehagen heeft.

13 Welgelukzalig is de mens, die wijsheid vindt, en de mens, die verstandigheid voortbrengt!

14 Want haar koophandel is beter dan de koophandel van zilver, en haar inkomst dan het uitgegraven goud.

15 Zij is kostelijker dan robijnen; en al wat u lusten mag, is met haar niet te vergelijken.

16 Langheid der dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer.

17 Haar wegen zijn wegen der liefelijkheid, en al haar paden vrede.

18 Zij is een boom des levens degenen, die ze aangrijpen, en elkeen, die ze vast houdt, wordt gelukzalig.

19 De HEERE heeft de aarde door wijsheid gegrond, de hemelen door verstandigheid bereid.

20 Door Zijn wetenschap zijn de afgronden gekloofd, en de wolken druipen dauw.

21 Mijn zoon! laat ze niet afwijken van uw ogen; bewaar de bestendige wijsheid en bedachtzaamheid.

22 Want zij zullen het leven voor uw ziel zijn, en een aangenaamheid voor uw hals.

23 Dan zult gij uw weg zeker wandelen, en gij zult uw voet niet stoten.

24 Zo gij nederligt, zult gij niet schrikken; maar gij zult nederliggen en uw slaap zal zoet wezen.

25 Vrees niet voor haastigen schrik, noch voor de verwoesting der goddelozen, als zij komt.

26 Want de HEERE zal met uw hoop wezen, en Hij zal uw voet bewaren van gevangen te worden.

27 Onthoud het goed van zijn meesters niet, als het in het vermogen uwer hand is te doen.

28 Zeg niet tot uw naaste: Ga heen, en kom weder, en morgen zal ik geven, dewijl het bij u is.

29 Smeed geen kwaad tegen uw naaste, aangezien hij met vertrouwen bij u woont.

30 Twist met een mens niet zonder oorzaak, zo hij u geen kwaad gedaan heeft.

31 Zijt niet nijdig over een man des gewelds, en verkies geen van zijn wegen.

32 Want de afwijker is den HEERE een gruwel; maar Zijn verborgenheid is met den oprechte.

33 De vloek des HEEREN is in het huis des goddelozen; maar de woning der rechtvaardigen zal Hij zegenen.

34 Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten, maar den zachtmoedigen zal Hij genade geven.

35 De wijzen zullen eer beërven; maar elk een der zotten neemt schande op zich.”

… Allemaal mooie woorden geschreven in het religieuze sprookjesboek dat Bijbel heet maar waar geen enkele gelovige zich aan houdt. Als er daadwerkelijk een God zou bestaan, dan zou Hij aan mijn persoon een trouwe kameraad hebben. Ik help God of de vleesgeworden Jezus graag door de gelovigen te overtuigen dat ze het beste naar een offeraltaar moeten gaan om afgeslacht (dus kop eraf) te worden waar ze verlossing zullen vinden van het aardse leven, zodat ze na hun dood hun leven kunnen vervolgen bij de Here, want God heeft bouwstenen nodig om huizen voor ze te bouwen in de 7de Hemel.

… Kortom; Er rust een vreselijke vloek op alle religies en op haar sympathisanten, zodat het nimmer goed zal komen met de religieuze mensheid zolang zij haar religie beschouwt als een deel van haar leven. Derhalve zullen de religieuzen met hun boosaardige religie spoedig voorgoed worden weggevaagd van deze aarde die zij moeten beschouwen als hun lot en de wil van hun kwaadaardige en zelfverzonnen God.

 Wie wereldvrede, harmonie, eerlijke verdeling en gelijke rechten voor alle mensen wil bewerkstelligen, dient met een schone lei te herbeginnen.

… Men dient niet af te wachten wie het eerst zijn godsdienstige harnas afdoet, maar men dient zijn eigen religieuze kuras spontaan op de grond te werpen ten teken van respect voor alles wat de natuur ooit heeft voortgebracht en nog voortbrengt als de schepper van alles wat heeft geleefd, leeft en nog moet leven.

 

De Natuur is de schepper des levens. Ere wie ere toekomt.