Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

-Ter bescherming van de originele uitgave zijn alle op deze site geplaatste boeken van het Vishnuh-Genootschap gecodeerd weergegeven en ingekort.

 

 

  

 

NIET ALLES IS VOOR DE MENS ZICHTBAAR

 

Ik kan gelijk zien wanneer iemand geestelijk lijdt of lichamelijk pijn heeft, wordt er vaak geroepen. Doch niet alles is zichtbaar, want fysieke schade is in de meeste gevallen niet zichtbaar bij geestelijke mishandeling. En heden ten dage lopen er heel wat mensen in de wereld rond die geestelijk beschadigd zijn.

 …  Misschien helpt het om mijn uitleg in een beter perspectief te bengen aan de hand van een aanslag op iemands leven met het slachtoffer als lijdend voorwerp. Het lijdend voorbeeld gaat onbewust een machtsspel tegemoet. Het lijdend voorbeeld in deze situatie heeft niet alleen op dat moment, maar veelal haar hele leven last van dit voorval. Hiervan zijn er tal van voorbeelden.

… Een andere vorm van geestelijke mishandeling is vaak niet ver te zoeken. Neem als voorbeeld de manipulaties door ouders op kinderen. Deze nemen dikwijls vrij extreme vormen aan waardoor het gevoel van eigenwaarde en zelfrespect bij kinderen zeer zorgvuldig en met voorbedachten rade wordt ondermijnd volgens een vast opgezet patroon.

… Dat pedagogisch concept gaat in het kader van hun religieuze opvoeding, dat godsdienst goed is voor iemands persoonlijke ontwikkeling om goed door het leven te kunnen gaan. Zo zijn er ook een heleboel ouders die een flinke pak rammel zouden moeten krijgen in plaats van de kinderen. In de tussentijd lopen mondiaal gezien enorm veel kinderen en volksstammen rond met psychische schade, wat weer doorettert in hun omgang met de volgende generatie – meestal onbewust.

… Het buitensporige gedrag buitenshuis is dikwijls zichtbaar en kan in beginsel worden aangepakt, maar het psychologisch geweld binnenshuis blijft grotendeels onzichtbaar – waarbij de gevolgen pas veel later aan het licht komen. En verreweg de meeste van de gevallen hebben wel degelijk een religieuze achtergrond met de daarin geldende ‘fatsoensnormen’ waar in realiteit geen fatsoen zit.

Met andere woorden; Religie in het algemeen, o.a. het Christendom/ Islam is een regelrechte dictatuur! Gehoorzaam, handel en wandel zoals de Christelijke/ Islamitische ‘normen en waarden’ gebieden en alle problemen zijn verdwenen. Dat is een vorm van kunstmatig geforceerde vrede en onderdanen zullen moeten gehoorzamen zodra “kerstening”, door de meerderheid van de gezaghebbende macht, wederom wettelijk wordt gesteld.

… En voor de heersende klasse geldt dat, als er voor iets nog geen Wet voor staat dan maakt ze er wel één. Maar dit neemt echter de onvrede bij het overgrote deel van de bevolking lang niet weg, omdat mensen simpelweg niet geregeerd kunnen worden door manipulaties middels een godsdienstsprookje. Ditzelfde geldt ook voor de Islam en voor alle andere godsdiensten. Dát is onverantwoordelijk en voorts erg jammer, dat er mensen zijn die het geloven en daarnaar leven, maar ondermijn niet de denkwijze van mensen die zo’n fase reeds zijn ontgroeid en verder niets van godsdienst willen weten, laat deze mensen dan met rust!

De meeste ellende komt door botsende godsdiensten, levensovertuigingen, culturele achtergronden, opvoeding en nog een aantal andere menselijke leef factoren die aan de orde van de dag zijn. De problemen van vandaag kan men niet meer afschuiven op het feit dat er minder mensen naar de kerk, moskee of synagoge gaan. Het zou inderdaad voor de wereld goed uitpakken wanneer iedereen dezelfde godsdienst of levensovertuiging aanhangt. Dit geldt voor bijna alle religies en levensbeschouwingen.

 Ik heb in de loop der tijd veel godsdienstige stromingen langdurig van dichtbij geobserveerd en het nodige van hun materialen doorgenomen en daaruit blijkt duidelijk dat het inderdaad zeer geraffineerde hersenspoelingen zijn. Bij alle gangbare religies is er breedvoerig sprake van eenzelfde mechanisme van hersenspoelingen met een godsbesef. Maar het gaat niet om hun zogeheten godsbesef, doch het venijn dat door religies in de hoofden van mensen is gebracht.

… Ondanks alle bewijzen ten spijt dat het er niet naar uitziet dat God bestaat zoals de zogenaamde heilige boeken vertellen, blijven de fanatiekere religieuzen stug volhouden dat “het boek” 100% in orde is en de enige en authentieke waarheid bevat van Gods wijsheden.

… Maar waar men aan voorbij gaat is dat “Geloven” een vorm is van gelegaliseerde krankzinnigheid waarin religie niets meer is dan een egoïstische organisatievorm voortgekomen uit een gewelddadig cultuur met een zelfbedachte God als leidsman waarnaar het falen en de misdadigheden van de gelovige medemens kan worden afgeschoven.

… Zij, die een godsgeloof aanhangen zijn ontiegelijk domme mensen of achterlijk gemaakt door hun religieuze omgeving. Ook al is de meeste van dit soort lui academisch geschoold, dit pleit echter niet voor hun verstand. Dit soort lui is in het algemeen schijnheilig en gedraagt zich mensonwaardig ten opzichte van medemensen.

 …  Vergeet nooit, dat dit soort schijnvrome figuren de gevaarlijkste roofdieren zijn in mensengedaante, die helaas op deze aarde nog vrij rondlopen. Daarbij vindt de gelovige mensheid binnen haar verwrongen gedachtegoed, dat hun God en religie enige bescherming behoeft. Daardoor zitten bijna alle religieuze landen nu nog steeds met een paar idiote wetsartikelen die kant noch wal raken o.a. “godslastering”…

 … Dat is te zot voor woorden, want God bestaat niet en wat niet is kan men dus ook niet lasteren! Het zal juist voor ieder veilig zijn wanneer er een wet komt tegen godsdiensten! Zolang mensen mij nog op welke wijze dan ook mogen lastigvallen met het opdringen van hun godsbeeld en godsdienst, mag ik zeggen wat ik van die God vindt.

 … Iedere religie is een (Gods)laster voor de andere, en gelovigen menen een monopolie te hebben op de waarheid, maar **Keti-koti is al geweest, en nu nog de godsdienstvrijheid afschaffen want religie is immers niets anders dan een mengelmoes van inheemse geschiedenissen gevormd naar de mening en ficties van kwaadaardige mensen in boekvorm.

**Keti Koti is een Surinaams begrip voor “verbroken ketenen”; het symboliseert de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen en daarmee de afsluiting van een zwarte periode in de Nederlandse geschiedenis. **

 

 

GODSLASTERING !!

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er een God bestaat, laat staan dat er ook maar enig wetenschappelijk bewijs bestaat voor het ook slechts aannemen van het bestaan van een God. En dan wetten maken over “Godslastering” is toch werkelijk van de zotte. Mocht het verbod op godslastering worden verbreed naar andere levensbeschouwingen, ook die van de niet-godsdienstige” dan eis ik als Niet-godsdienstige dat ik geen woord meer wil horen over God en aanverwanten.

 … Verder moet in de hele wereld het ” zweren op de Bijbel ” verboden worden en dat gelovigen mogen vloeken. Ongelovigen hoeven zo’n verbod of gebod niet, want zij vloeken vanzelf al wanneer het hen uitkomt, het is ieder zijn recht. Derhalve heeft niemand het recht om een ander zijn godsgeloof of denkwijze op te dringen!

Vloeken is slechts een woord en is niet altijd een teken van onmacht, maar sommige situaties vragen erom. Vervolgens heeft vloeken ook een functie waar sommigen daar helemaal aan voorbij gaan. Als mensen zelf weigeren te vloeken dan is dat hun goed recht om dat te laten. “Godverdomme” zeggen is verre van godslastering.

Het verbod op godslastering heeft dan ook niks met een godsbesef of een geloof te maken, het is slechts een uiting van godsdienst. Het hebben van een godsbesef is feitelijk iets heel anders dan een geloof in de standaard definitie van de Bijbel. Discussies voeren over dit onderwerp met goedgelovigen komt veelal zonder meer op “parels voor de zwijnen werpen”.

Zoals bijna alle opdringerigheid vanuit de gelovige hoek komt, is eigenlijk niets anders dan religie. Religie is een georganiseerd invulling geven aan een geloofsrichting om straffeloos allerlei sores en ellende te mogen veroorzaken tussen mensen onderling, derhalve zijn gelovigen meestal potentiële ruziezoekers en kwaadaardig als de pest.

… Inderdaad drukken sommigen zich wel erg vaak uit in krachttermen die in het hol van de beerput thuishoren, maar dat mogen zij zelf weten, ook al vind ik het niet leuk. Daar gaat het juist om. Persoonlijk zal  ik niemand verplichten noch aanzetten tot vloeken, maar kom de andersdenkende niet vertellen wat hij moet doen, daar kunnen velen revolutionair op reageren. Het gaat hier om de vrijheid die elk mens zichzelf gunt om dingen te zeggen die anderen niet aanstaan, precies zoals ik accepteer dat er mensen zijn die iets zeggen wat mij niet aanstaat, zoals over hun godsconcept.

…  Om de eeuwenlange religieuze ellende een onmiddellijke halt toe te roepen vind ik dat er een anti-godsdienstwet moet komen, want georganiseerde religie is een systeem gebaseerd op fascisme welke zeker niet binnen een democratie past. Geloven is een teken van onmacht zodat men zelf niet over het bestaan hoeft na te denken en is tevens het grootste probleem in deze wereld. Zich verlekkeren achter een godsdienst en Bijbel c.q. Koran en weer legaal jatten, flessentrekkerij, de kluit bedriegen, zuipen in de kerk (tja, het bloed van Jezus hè), zakkenvullerij en oorlogje voeren, en daarna doodleuk de handen wassen in onschuld.

… Niet alle Kerken zijn hetzelfde word soms driftig geroepen door fanatici. Wel dan, “wie zonder zonden is werpe de eerste steen!” Wat zal het dan erg rustig worden op deze aarde.

Natuurlijk doen gelovigen veel goeds, meestal geïnspireerd door zieltjesjacht en eigen belang waarin zij middels allerlei zogeheten goede doelen en door henzelf met bloedgeld gefinancierde projecten een rookgordijn ophouden, misdeelden een sigaar uit eigen doos aanbieden en zodoende de boel belazeren om het volk te overwinnen met hun godsdienstleer. “En dan te pas en te onpas zeggende ooh, wat zijn wij Christenen voorbeeldig zeg, kijk ons eens goed en Christelijk doen!”

 … Daarnaast mag het Christendom wel verkondigen dat iedereen die niet met het kerkzootje mee wil doen een zondaar is, een fout mens, die voor eeuwig zal branden in de hel….nee dat mag wel, dat is geen belediging. Maar och dat religieusgeroep komt meestal van dezelfde gelovigen die dagelijks alles doen wat hun God hun verboden heeft waardoor serieus ingaan op hun roeping ter bevordering van vrede en harmonie tussen mensen onderling nimmer tot de mogelijkheden zal behoren.

Met een aantal gelijk denkenden een clubje oprichten, torenhoge complexen bouwen zodat hun mening aan anderen kunnen worden opgedrongen, infiltreren in het onderwijssysteem zodat zieltjes al vroegtijdig beïnvloed kunnen worden middels hun onderwijsprogramma, een televisiezender (dat zou per ingaande verboden moeten worden) gebruiken om de Waarheid die het kerkelijk boevenclubje zich inmiddels heeft eigen gemaakt wereldwijd te verkondigen.

… Dit is een vorm van zwakte, want zij durven hun verantwoording alleen niet aan. Neen, want daar hebben ze een zelfverzonnen oppermacht voor nodig teneinde de door hen begane misdaden te kunnen afschuiven naar de wil van hun God?

… Dit komt feitelijk hierop neer, Kerken en andere organisaties van dergelijke strekking zijn in feite de voornaamste criminele organisaties die wereldwijd per ingaande verboden moeten worden!

Religieuzen zijn duidelijk kuddedieren en ze zijn angstig om alleen te zijn omdat ze in het algemeen niet weten wat ze in feite zeggen en verkondigen. Ik reken mezelf tot de mensenmassa die wel weet wat ze zegt zodat ik niet zo eenzaam en bang hoef te zijn.

… En “atheïsten” zijn niet allemaal lieverdjes, net zoals Christenen dat evenmin zijn. Atheïsten zijn geen betere mensen dan religieuzen, en sommigen zullen zich best wel veel beter voelen dan de gelovigen, maar het enige verschil is toch wel dat atheïsten niet zo hypocriet zijn te denken dat ze goed en geweldig zijn, en dat hun acties gestoeld zijn op een hogere autoriteit.

… Nee, ex-president Bush, die ook nu nog denkt het juiste gedaan te hebben voor zijn eigen volk omdat het de wil van god is. … dat is pas verschrikkelijk eng, en wat hij allemaal heeft misdaan jegens zijn goedgelovige moslimbroeders in samenwerking met zijn gelovige kliek is volledig te rechtvaardigen volgens de leer van zijn Bijbel.

Het was al lang duidelijk; voordat ex-president Bush op basis van zijn fictieverhaal ging halen in Irak, hij al vooraf wist, dat de burgerstrijd daar uiteindelijk allemaal geen zode aan de dijk zou leggen. Nadat hij zijn gram heeft gehaald zouden de vernietigingsacties door een deel van het Irakese volk in alle hevigheid losbarsten. Het is ook uitgekomen.

… Gelovigen zijn overal allemaal hetzelfde, eerst zoeken ze een welgekiend methode uit om hun eigen broeders en zusters, die hen al veel langer in de weg staan, op te ruimen.

… De genocide op hun medebroeders geschiedt dan meestal door de hand van een ander, waarna de landverraders die hun vijand om hulp hebben gevraagd, zich opeens zogenaamd opwerpen als vrijheidsstrijders.

… Deze doen zich in schijn voor als degenen, die de valse bevrijder, de seytaan, verjagen om zelf het heft in handen te kunnen nemen teneinde hun eigen soort naar eigen idee te bestieren.

… Deze werkwijze werd ook gebruikt door hun voormalige leider Sadam Hoessein en nu valt men er in herhaling. Dus Sadams regime heeft navolging gekregen door een legio splintergroeperingen. Volksverraad is besmettelijk en kwaadaardigheid en zit de gelovigen zeer diep in het bloed.

… Het is ook overal altijd weer hetzelfde liedje en allemaal eenvoudig water naar zee dragen, waarin de Bijbel als leidraad dient. Ondertussen keert, de gezworen varkens etende en aldus onreine vijand die in Irak naar hartenwens huis heeft gehouden en het voorwerk heeft verricht en inmiddels z’n gram gehaald namens de Here, tevreden huiswaarts, niettegenstaande al het onnodig bloedvergieten aangericht onder z’n eigen manschappen en de zinloze doden, die zij middels roekeloze bombardementen heeft teweeggebracht bij het Irakese volk en een legio onschuldige mensen die allemaal zijdelings of rechtstreeks met de oorlog in Irak te maken hebben gehad.

… Het is goed duidelijk, dat Allah alweer in onmin leeft met God, en het zijn keer op keer deze twee dezelfde goden, die telkens tegen elkaar strijd voeren en hun volgelingen iedere keer weer kwaadaardig weten te beïnvloeden, behoudens dan die honderden andere goden van andere religies die in deze hele strijd tussen God en Allah niet aan bod komen.

Welke God is barmhartig? Hopelijk beginnen een heleboel nieuwe mensen te begrijpen dat de Bijbel en de Koran niet serieus te nemen zijn, want als de leer der goden (Allah en God) menslievend was, dan zouden er geen oorlogen tussen mensen onderling moeten zijn, maar er zou juist alom ter wereld Vrede moeten heersen en al lang zorgzaamheid moeten zijn voor elkaar.

… Juist diegenen die het beter zouden moeten weten vanwege hun vroomheid EN ZOGENAAMD WIJZE WOORDEN UIT HUN BIJBELBOEK doen alles wat door hun God niet is toegestaan. Wie houdt wie nu voor de gek? DAT ZIJN DE RELIGIEUZEN DIE ELKAAR EN ZICHZELF DAGELIJKS VOOR DE GEK HOUDEN.

Daarom, neem ik niemand serieus die zegt een godsdienst aan te hangen, want wie een godsdienstboek steunt is zelf niet goed in z’n bol, want die gelooft in sprookjes en in dingen die godsonmogelijk zijn, aldus onbetrouwbaar op de eerste hand.

… Het is onmenselijk, onverantwoord en zeer wreed om dan de nageslachten dom te houden door ze verder te voeden met het geloof in een fantasie God uit hun grote sprookjesboek. Dit zijn o.a. de Bhagavad-Gita, de Bijbel, de Koran, Pikalong, de Thora et cetera.

 Niemand hoeft mij te komen vertellen, dat er ook lieve gelovigen zijn die wel goed en liefdadig werk verrichten etc. Indien dit toch het geval is of mocht zijn, wel dan, wanneer deze lieverds klaar zijn met het verrichten van weldadig werk mogen ze hierna gedwee op de brandstapel gaan liggen teneinde deze brandend te houden voor een andere lieve goedgelovige dwaas.

… Neen, vrienden zullen we nooit worden, en als het zo erg is, blijf toch maar liever alleen en is lekker rustig, in plaats van nog meer ellende te gaan verzamelen. In bijna iedere familie is er ooit rotzooi geweest, ook in de mijne. Mensen kunnen opeens op egoïstische gronden en vaak zonder noemenswaardige motieven zich verraderlijk gedragen tegenover een ander waarin hebzucht en persoonlijke belangen een voorname rol spelen.

… Ouders, ouderen en zowel jongeren kunnen zich ronduit schandalig opstellen ten opzichte van degenen die altijd klaar voor ze heeft gestaan, daar het ze vaak ontbeert aan verantwoordelijkheidsbesef waarbij egoïsme en eigengereidheid de boventoon voeren. Meestal weten ouderen het ook niet beter. Ze zijn, zoals ze hun eigen kroost opvoeden, veelal op dezelfde wijze opgevoed geweest door hun ouwelui maar hebben daar gaandeweg helaas niets van geleerd.

Men dient vanaf heden te stoppen met klakkeloos aannemen en doorgeven van domheid aan toekomstige nageslachten, nu en direct, aangezien deze onverantwoorde handelwijze der ouderen nimmer meer navolging mag krijgen in de hedendaagse maatschappij en voorts voor eeuwig tot het verleden moet gaan behoren!

… Voor wat de jeugd van tegenwoordig betreft, oftewel kinderen van nu, zijn in het algemeen de meest ondankbare wezens. Je voedt ze op en doet alles voor ze, maar toch zien velen de kans om mensen die altijd goed voor ze zijn geweest vast te nagelen aan een kruis, als gevolg van hun zogenaamd ellendig leven thuis of op school. Ze weigeren hun hebberigheid toe te geven, zoals het “willen hebben” wat “anderen ook hebben.”

… Meestal laten velen zich beïnvloeden door mensen die het zogenaamd goed met ze menen. In zulke gevallen is het voor ouders en mensen die dit zijn overkomen beter om dit soort gewetenloze figuren voor altijd buiten de deur te houden, want ze zijn immers al gewend om uit het smerige vat te tappen.

… Het leven gaat door en je hebt geen mensen nodig die reeds verziekt en behept zijn met kwaadaardig bloed, daar dit soort mensen, ongeacht wat je ook voor ze doet telkens weer in herhaling zullen vallen. Laat het vuil daar zitten in het vuilnisvat waar het zich reeds bevindt, want er zijn genoeg mensen op de wereld die het verdienen om gekoesterd te worden, die wel liefde en loyaliteit kennen en buitendien ook dankbaar zijn op de koop toe.

Dat er nu nog geen wetten bestaan tegen godsdiensten is ongehoord wreed ten opzichte van medemensen. Vooral religie in het onderwijs zou met onmiddellijke ingang verboden moeten worden aangezien kinderen van jongs af aan kwaadaardig worden beïnvloed met het godsconcept en godsbeeld, want religies en strijden zijn mensenwerk. En als er toch strijd wordt gevoerd, waarom dan stil blijven staan en maar afwachten wanneer de volgende oorlog zich aankondigt?

… Begin maar alvast in uw omgeving te pleiten voor wetten tegen alle godsdiensten, want iedere godsdienstige slimmerik weet tegenwoordig met hun religie goed mee overweg te gaan, daar de constitutie gebaseerd is op het “grote boek”, vooral inzake de absolutietheorie die handig verwerkt is in Biblia en in de Koran. Dit houdt in; ”twee honden vechten om een been, maar bijna eenieder loopt er graag ras mee heen.

  De meeste gelovigen denken tegenwoordig vaak als volgt; als hij dat mag doen, dan mag ik het ook, en ik ben redelijker dan mijn medebroeder of zuster, want zij zijn veeel erger.

… Zodoende probeert de religieuze mensheid te rechtvaardigen wat helemaal verboden zou moeten zijn, maar vinden vaak een uitweg om verboden te omzeilen, veelal geïnspireerd door hun religiositeit en deze belooft nooit iets goeds.”

Zo hebben Christenen zich door de eeuwen heen allerlei regels en rechten aangemeten zoals de tien geboden. Gij zult geen mens doden, maar dan wel in naam van dit geloof mensen af gaan slachten, en dit gebeurt heden ten dage nog steeds zij het vaak dan in genuanceerde vormen middels democratie en op een gelegaliseerde wijze.

… De Christenen hebben die 10 geboden ook maar van anderen vernomen en bijeengesprokkeld, maar doen wel alsof het Christelijk erfgoed is. De tien geboden is een soort normen- en waardenstelseltje voor ongeletterden in primitieve beschavingen.

Een hedendaagse rechter die alleen de tien geboden tot zijn beschikking zou hebben, zou bijna niets kunnen. De tien geboden zijn afkomstig uit de Egyptische mythologie, inzake “Handelingen voor de dood” en zijn tenminste 5000 jaar ouder dan het Christendom.

De tien geboden, die volgens Bijbelse overlevering door God via Mozes zou zijn gecreëerd, is daar slechts een kleine selectie uit, want het zijn oorspronkelijk meer dan 100 verklaringen die een Egyptenaar voor zijn persoonlijke God moest doen om in de ‘hemel’ te komen.

… Bijvoorbeeld: “Ik heb niet gedood” is geworden “Gij zult niet doden”, ik heb “het eigendom mijner broeder niet begeerd” is geworden “Gij zult andermans have en goed niet begeren”, etc.

Zo was de kerk de eerste multinational. In de middeleeuwen verkochten ze vingerkootjes van hun heiligen. Van de ringvinger van Johannes en andere heiligen waren er zelfs in Europa tientallen kootjes te verkrijgen inclusief certificaat. Dit is smerig en luguber en deze werkwijze is overal ter wereld vooral in derdewereldlanden o.a. Suriname, Antillen, Haïti, Afrika etc. overgenomen door lokale medicijnmannen en worden tot thans nog steeds gebruikt in hun bijgelovige rituelen.

… Even een baby mummificeren; of een zogenaamd bezeten kindje flink mishandelen en daarna overgieten met petroleum en vervolgens in de fik steken; een lijkje opgraven voor Obia-doeleinden in naam van een God, en het feest kan beginnen.

… En hun God in hoogsteigen persoon vond dat allemaal wel goed, want “Satan en God zijn een en dezelfde.” Na elke halsmisdaad werd dan even gebiecht met een psalmlied ter afsluiting en hun zonden zijn dan vergeven, klaar…… Macaber maar waar!

Bijna elk weldenkend mens voelt diep in zijn hart dat godsdienst een verzinsel is van de kwaadaardige mensheid zelf en dat het alternatief “niets” zeer beangstigend is voor degenen die erin geloven.

Ik “Laat eenieder gewoon in zijn of haar eigen waarde, als mens zijnde”, maar niet hun verachtelijke religie, want hun godsdienst is waardeloos en niet voor herhaling vatbaar. Godsdienst in het algemeen behelst in feite een verdraaide samenvatting van volksgeschiedenissen der onderdrukte volkeren mondiaal gezien, inhoudend genocide van de onschuldige mensheid en “wederrechtelijke toe-eigening van andermans have en goed namens God”!

Mijn waarde is dat ik mij niets laat verbieden door schijnheilige gelovigen die zondag in de kerk zitten en maandag alweer gewetenloos de massa bedonderen. Ik vind mensen die in een God geloven behoorlijk stompzinnig en achterlijk. Geen probleem dat men gelovig is, maar ga die godsdienst regeltjes die op andersdenkende mensen te pas en te onpas worden toegepast op je eigen gelovige broeders en zusters toepassen.

… Maak elkander maar zo spoedig mogelijk af zodat gij gebroederlijk de Hemel binnen gaat, maar laat de aardbewoners en anders gezindten die niet tot de gelovige groep wensen te behoren totaal met rust!

 En van respect hebben religies nog nooit gehoord, ja alleen als je het met ze eens bent wat in hun straatje past. Anders zijn er weer oorlogen en ruzies voor nodig om de eigen positie af te dwingen en te handhaven.

In de politieke wereld zijn er voorbeelden te over hoe religieuzen in staat zijn om alles naar hun eigen straatje toe te manoeuvreren. Mensen zijn in werkelijkheid helemaal niet ‘met God bezig’ maar met het ophemelen van zichzelf en met het adoreren van de zogenaamde eerbare figuren die zonodig met God bezig moeten zijn.

… Hieruit blijkt duidelijk dat een verbod op godslastering er niet is voor hun God, maar dat is er blijkbaar voor mensen die vinden dat hun God een kleinzielig schepseltje is dat hun samen een dergelijke wettige bescherming noodzakelijk achten.

… Maar een beetje God hoort namelijk zelf in te grijpen als wij iets doen wat Hem, Haar of Het niet bevalt. “Hij” heeft toch geen leidraad en regeltjes nodig om gehoorzaamheid af te dwingen? Lees daartoe de Griekse mythologie er maar op na hoe de Griekse goden tekeergingen wanneer één hunner pupillen werd belaagd of onheus werd bejegend door vreemden of door vreemde Goden. Of lees hoe Thor en Donar elkaar bevochten in het Germaanse hemelrijk (het Walhalla(h) om een van hun belaagde pupillen door de ander te wreken, of hoe de goden Wodan en Asmanië rechtvaardigheid forceerden voor hun pupillen. En het donderde en bliksemde in het Walhalla, daar alwaar ambrozijn en Nectar (godendrank en voedsel) werd genuttigd.

… Dat waren pas geweldige fantasiegoden, die helaas voor eeuwig zijn verdwenen uit de wereldgeschiedenis, maar hun Walhalla leidt al langer dan een millennium een ander leven in een Oosterse religie! 


Wat is zonde?

Zonde heeft in feite niets te maken met gestraft worden na je dood zoals kerkleiders hun volgelingen gretig willen doen geloven, maar zonde heeft te maken met gestraft worden al tijdens je leven. Het woord “gestraft” is bij gebrek aan beter.

… Het draait niet zozeer om “straffen en belonen”, evenzo de “Hemel” en de “Hel” zijn niet je verblijf in het hiernamaals, het is puur fictie…. Hemel en hel spelen zich af hier op aarde tijdens je leven. En de hel vormt zich door alles wat tegen je keert door kwaadaardige mensen of door eigen toedoen of namens Vrouwe Justitia (= de God van “Recht is Krom”.) 

… Dit alles heeft in realiteit allemaal niets met God te maken (welke God?), tenzij men God gelijkstelt aan zichzelf.

  Godsdiensten zijn allen gebaseerd op doctrine en derhalve allen fout. De gemiddelde mens kan wetenschappelijk bewijs als absolute waarheden beschouwen, maar dat komt omdat er ook bewijs wordt geleverd en dat is iets wat je bij religie wel helemaal kan vergeten.

Enigste bewijs dat godsdienst heeft zijn de door kerken geijkte “heilige geschriften” die in werkelijkheid niets meer zijn dan oude fictieboekjes. En dan heb je toevallig mensen die zo’n fictieboek doodserieus nemen en navolgen. Voorts hebben een hoop gelovigen het vaak over respect, doch het blijkt toch niets van respect te getuigen als andere mensen god niet mogen lasteren, omdat het bij Wet verboden is.

 Kortom, het verbod op godslastering heeft aldus niets met respect te maken, maar wat ècht respect zou zijn is dat iemand zonder voorwaarden en verbod er zich niet schuldig aan maakt. Daartegenover moet respect ook verdiend- of in ieder geval niet verspeeld worden. En daar zit het penibele in, want de religieuzen geven zelf niet het goede voorbeeld.

… Ze proberen iets te verkopen waar ze zich helemaal niet aan houden, 99% van de gelovigen houdt zich niet eens aan hun godsdienstregeltjes, maar ze lopen intussen wel rond te bazuinen dat hun godsdienst de Juiste weg is en de Waarheid die volgens de kerk tot eeuwig leven leidt. Lekker overtuigend en verachtelijk!

Daarnaast mogen gelovigen niet-gelovigen wel beledigen door ze dom en onwetend te noemen omdat ze niet in God geloven, maar evenzo mogen ongelovigen de gelovigen ook ‘beledigen’ door ze dom en onwetend te noemen omdat ze wel in een God geloven! Als een gelovige zich mag uitspreken tegen de ongelovige moet dit andersom natuurlijk ook mogelijk zijn.

 … Daarom, als er een God zou bestaan en ik zou God zijn, dan zou ik alle gelovigen veel harder straffen dan de ongelovigen waardoor de gelovige populatie op aarde drastisch zou afnemen. Zo spoedig er zonden worden begaan door gelovigen zouden dezen subiet bij mij terechtkomen in mijn 8ste hemel, zodat ik ze zonder pardon als bouwstenen kan gebruiken voor mijn nieuw te bouwen Paleizen. Dit, aangezien de gelovigen het beter wisten maar toch doelbewust zonden hebben begaan en de ongelovigen wisten het niet en zijn aldus minder toerekeningsvatbaar, deze mogen op aarde blijven en van het aardse leven blijven genieten tot de dood hen scheidt.

Vele eeuwen geleden waren er heel veel Goden! Alles moest verklaard worden en voor alles was er een God. Nu is er volgens het Christendom nog 1-God over. Niet in alle godsdiensten, want de goden zijn tegenwoordig niet meer te tellen, maar als de gelovigen met z’n allen wijs genoeg zijn dan gaan ze echt wel inzien dat God, zoals de meeste Hem/Haar/Het zien en vrezen, een legenderest is en niets meer, want welke gelovige komt nou in de hemel terecht? GEEN EEN!!

 … Maar hij of zij komt altijd in de hel terecht van een andere geloofsovertuiging hier op aarde. En als je niet gelooft brand je in de hel, dat is dreigen. God en Bijbelse vertelsels slikken als zoete koek en dan nog van alles doen wat tegen hun geloof of godsdienst indruist, getuigt verre van barmhartigheid en menslievendheid.

 … Het kwade zit hen gewoon in het bloed en dat maakt mij soms ook een beetje treurig omdat ik bij elke toenadering naar de vrome mens toe het gevoel krijg van “laat maar zitten het wordt toch nooit wat”.

Grappig is echter wel, dat er mensen zijn die oprecht menen dat ze recht hadden of hebben op extra rechten. De wet van gelijkwaardigheid (=de Natuurwet) voor alle mensen is door de eeuwen heen met geweld verwijderd uit de samenleving. Daarvoor in de plaats zijn wetten gekomen die momenteel algemeen gelden alsmede het resultaat weergeven van inventieve godsdienstonderdrukking in combinatie met hun bedenksels en maaksels (o.a. democratie, politiek, shariah, Jihad, wie gaat naar de hel en wie niet, enz. etc.)

Heb uw naasten lief, dood geen medemens, steel niet en heb compassie, ieder mens ongeacht diens achtergrond verdiend altijd een tweede kans. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het feit dat dat alleen maar loze kreten zijn en dat andersdenkende medemensen zomaar een God door de strot geduwd krijgen – waar iedereen helemaal vrij is om te geloven – gaat mij te ver. Het wordt normaliter gepresenteerd als de absolute onbetwistbare waarheid, terwijl het bewijs zero is. Daarom is het ook geloof, en voor de gelovigen is op dit moment de evolutietheorie van Darwin de beste theorie om het leven op aarde te verklaren, maar zelfs daar ‘geloof’ ik er niet in. Het zegt niet wat goed en fout is en dient nog steeds verder ontwikkeld te worden.

Gelovigen mogen best zeggen dat ongelovigen in zonde leven, maar dan moet er ook niet gezeurd worden als er gevloekt wordt. Je hoeft het niet leuk te vinden, maar ongelovigen, zoals ik, vinden ook zoveel niet leuk. Zoals elke zondag uit bed gerammeld te worden omdat er kerkklokken een kwartier lang geluid moeten worden. Dat kan toch ook wel minder luidruchtiger en korter? Kijk, dat accepteer ik gewoon, en dan verwacht ik ook dat ik mijn ongezouten mening mag geven op het geloof en hun God.

 … Maar owee als hun goedgelovige Moslimbroeder, in de minaret uit volle borst met of zonder geluidversterkers, de Azaan (oproep tot het gebed) inluidt. Nee dat mag niet, het is immers niet hun grondgebied, de vreemdeling heeft zich aan te passen aan de Christelijke cultuur.

… Ook hun God Allah moet hieraan geloven of “Hij” dat wil of niet, want zelfs “Hij” heeft hierin geen zeggenschap!

… Dus zoveel -Niet- houden religieuzen van elkaar. Alleen “Hij” (de Europese GOD)mag ongelimiteerd allerlei streken uithalen, andere goden mogen niets, en naar het schijnt is er maar één God, elk ander moet zich maar aan deze Europese God onderwerpen…jaja, en zo gaat dit over en weer.

… Bij de Christenen is het “Ikke ikke ikke en de rest mag stikken”. Gelovigen zijn in het algemeen gewoon egotrippers, want hun motto is “Ieder voor zich en God c.q. Allah voor ons Allen”.

… Dat is Ziekelijk toch?!

  

.

 

  

DE NATUUR IS DE SCHEPPER DES LEVENS…….

…….ERE WIE ERE TOEKOMT

Volgens Biblia:

… ‘Er is maar èèn gelukkig volk, die een goede toekomst tegemoet gaat en dat is Gods volk, het volk Israël ….. precies, en laat de rest maar creperen. Dat is nog eens een barmhartige en goedertierende God.

… Een God die onschuldige kinderen/mensen laat lijden zodat anderen die wel schuldig zijn een plekje in de hemel kunnen krijgen, kan wat mij betreft kapotvallen!

… Daarom, “Weg met alle godsdiensten” Nu en onmiddellijk, want dit is ongehoord wreed!! De totaal nutteloos geworden kerkklok stoort mij op mijn zondagochtend zoals de gelovigen die deur aan deur “het Woord” komen verkondigen.

… Ik heb geen enkel probleem met vromen als zij hun godsdienst beoefenen of uiten in hun eigen privésfeer, en helaas gaat het daar altijd weer zo ontzettend mis.

 Het hoeft geen probleem te zijn als mensen in godsdienstfabeltjes geloven, maar laat andersdenkenden hierbuiten evenals degenen die daar niet van gediend zijn.

… Zolang de gelovige massa opdringerig door gaat met het verkondigen van hun geloofsleer aan de ander, zal ik mijn minder gelovige geluid blijven verkondigen in krachtige termen, die heimelijk welgemeend als respectloos opgevat mogen worden.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wanneer ieder mens een mede naaste gelukkig zou maken, was de hele wereld gelukkig. Om elkaar gelukkig te maken is daar geen God voor nodig, doch slechts naastenliefde, en de rest volgt vanzelf wel wanneer men het hartgrondig met de ander meent.”

 

Ik ben van mening, dat “Geloof slechts geloof is. Zodra dit wordt aangedragen als de waarheid voor alle mensen, hebben gelovigen de morele plicht naar de mensheid om de waarheid waar te maken door tenminste het vermogen dit vermoeden te bewijzen.

… Indien religieuzen c.q. de paus en zijn kerkmuizen dit niet kunnen bewijzen is geloven niet langer noodzakelijk. Er is dus geen tastbaar bewijs, het is onwaar, het is een godsdienstsprookje over leef regeltjes en beloftes, het godsgeloof is een ouderwets verzinsel en hedendaags niet meer nodig. Tegenwoordig zijn er wetboeken, die de gang van zaken in een samenleving reguleren, en religie is levensgevaarlijk voor de humaniteit. Daar krijg je oorlog van!

Ik zal eerlijk zijn tegen ieder mens en daarom zeg ik mijn mening wanneer ik dat wil en waar ik dat wil. Als dit over religie is, dan hebben religieuzen dit zonder meer te slikken. Als gelovigen de denkwijze en levensstijl van andersdenkenden afkeuren en hun mening tegen hen verkondigen, dan is dat hun mening- en levensstijl.

… En de mening van gelovigen is alleen op gelovigen van toepassing, aldus besteed ik er geen aandacht aan, want ik ben niet-gelovig en ik zal mij ook niet aangesproken of raar voelen wanneer er weer één zegt dat ik in de hel terechtkomt of dat ik de gelovige medemens niet in z’n waarde laat. Dat is lachen, want “Hel” is een fantasie uit de oudheid en ik word er niet koud of warm van. En de ander niet in zijn waarde laten is helemaal niet aan de orde, want de evennaaste als mens zijnde in zijn waarde laten is iets wat vanzelfsprekend is.

… Aldus is spijkers zoeken op laag water ook een van hun geliefde bezigheden teneinde hun gelijk te krijgen volgens de stelling “wij hebben altijd gelijk, en ook als wij ongelijk hebben hebben wij toch gelijk”. Door deze stelling eindigt redetwisten met gelovigen bijna altijd in een oeverloos debat!

“En Godslastering? Dit kan het bespotten van een God of opperwezen zijn of van godsdienstige tradities, door gesproken woord, geschrift of door andere uitingen. Ook iets zeggen of doen wat geacht wordt aan de godheid te zijn voorbehouden kan als godslastering aangemerkt worden”.

… De Nederlandse overheid heeft anno 2013 het verbod op godslastering met een grote Kamermeerderheid geschrapt. Bravo Nederland, en nu de rest van de wereld nog!

Het is van de gekken dat er een wet op godslastering bestaat, omdat vrijheid van meningsuiting hieronder valt. Een belediging is een krenkende uiting die iemands eer en goede naam kan aantasten. Mijn mening zou dit kunnen doen en mensen kunnen het eens zijn met deze mening zelfs al voor het gehoord te hebben. Dat iets niet wordt gezegd, wil nog niet zeggen dat het geen algemene gedachte is.

… Maar is er een vrijheid van meningsuiting? In hoeverre word je beperkt in deze vrijheid, als je niets beledigends mag zeggen? Een belediging is voor iedereen anders, en een persoonsgebonden gevoel kan niet wettelijk worden vastgelegd zodat hier het gebruik van gezond verstand een betere oplossing is. De vrijheid van meningsuiting zou onbegrensd moeten zijn, waarbij ongeschreven regels, normen en waarden moeten uitmaken of je iets wel of niet kan zeggen.

 Gebruik je eigen verstand: als jij het niet leuk zou vinden iets te horen van een ander, waarom zou je het tegen hen zeggen? Dit betekent trouwens wel dat mensen met andere normen en waarden bestaan en de mogelijkheid bestaat dat je beledigd wordt in je doen en laten.

 … Derhalve is het schrappen van alles wat met religies te maken heeft uit de grondwet een berengoed idee, want religie staat voor een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Religies claimen de enige en authentieke waarheid te bezitten.

… Het probleem daarbij is dat er vele duizenden religies zijn die die claim hebben. En als er één gelijk *zou* hebben, dan hebben al die andere duizenden automatisch ongelijk, maar als 1-miljoen mensen een stommiteit begaan dan is het nog steeds een stommiteit.

Er zijn tenminste 4000 verschillende stromingen en strominkjes geregistreerd op basis van de Bijbel en de Koran, omdat de oprichters van een stroming het niet eens waren met de leerstellingen en interpretatie van een reeds bestaande groep. Religies zijn mensenwerk en er zijn een heleboel stromingen omdat God niet weet wat hij wil.

… Waar heeft God dan al deze stromingen voor nodig?

Men is zogenaamd “goddelijk geïnspireerd”! Zodoende probeert de gelovige mens zijn eigen gelijk te halen. Hoe fanatieker iemand zijn of haar geloof of religie aanhangt, des te heviger verwrongen wordt het geëtaleerde gedachtegoed. Als een stelling (meestal leugen) maar vaak genoeg herhaald wordt, dan wordt het vanzelf een keer als enige en authentieke waarheid gezien.

 … Voor het individu binnen een religie geldt vaak nog dat er een spanningsveld is tussen het eigen gedachtegoed en de ‘leer’ van de religie en het erfgoed van de zonde en zondigheid van het individu.

 … Toch wordt er volhardt in het zo goed mogelijk volgen van het gedachtegoed. “Religie is een vorm van geestelijk masochisme” en is dan dekkend voor de vrijwillig gekozen geestelijke geseling die geloof heet.

… Het begint allemaal pas een pijnlijk verhaal te worden door het ‘wij’ en het ‘zij’. Personen die níét tot de club behoren, worden eigenlijk als minderwaardige mensen beschouwd.

… In ieder geval genieten ze absoluut niet dezelfde privileges als een clublid. Dat er misdaden gepleegd worden uit naam van het religieus gedachtegoed van het ene clubje jegens het andere clubje/ clubjes, is op zijn minst van twijfelachtig allooi te noemen.

… De geschiedenis is bezaaid met voorbeelden waarbij het gegeven Übermenschgedrag tot geweld leidt – verbaal of fysiek.

Religie is bar slecht voor de volksgezondheid en de humaniteit. Eén van de grootste problemen is dat gelovigen gewoon extreem lange tenen hebben, waar je op het moment dat je kritisch of lichtelijk spottend bent jegens hun geloof meteen al op trapt.

… Je hoeft in het dagelijkse leven maar iets te zeggen over hun god of het geloof, en zij zijn al zwaar beledigd. Misschien moeten gelovigen eens wat minder snel aangebrand zijn, daar zou toch eigenlijk een heleboel mee opgelost worden door gewoon wat minder snel te lopen jeremiëren!

Overigens zie ik geen verschil tussen een atheïst die tegen een christen zegt dat God niet bestaat en dat het Godsconcept oliedom is en een Christen die een atheïst probeert te overtuigen van zijn geloof in God. Het probleem is echter zo zeer, dat de gelovigen hier wèl een groot verschil in zien omdat zij ‘gewoon gelijk hebben’. Zij hebben de waarheid in pacht en anderen kunnen met geen enkele mogelijkheid gelijk hebben.

 … Gelovigen weten meestal alles beter! De meesten gaan niet meer naar de kerk. Velen van hen zijn zeer flexibel in de omgang met medemensen, ze hebben vaak de bek vol over anderen en zijn anti godsdienst in hun gedrag, maar als puntje bij paaltje komt rennen ze de richting van de schijnheiligheid op.

 … Gelovigen zijn doorgaans zo schijnheilig als een bisschop onder een lantaarnpaal, ze gaan nooit naar de kerk behalve met de kerst, en als ze gaan trouwen moet dit zo nodig in de kerk gebeuren omdat ze de huwelijksinzegening zo mooi vinden, en als er uit dat huwelijk een kindje geboren wordt moet het zo nodig gedoopt worden, en als ze bijna sterven dan moet er zo nodig een dominee of pastoor gehaald worden voor het laatste sacrament.

… In mijn ogen is dit het toppunt van hypocrisie. Dit soort figuren zijn onbetrouwbaar als het weer, vandaag schijnt de zon en morgen regent het alweer pijpenstelen!

Het Vishnuh-Genootschap bemoeit zich met haar eigen zaken en zal echter nimmer partij trekken bij onderlinge religieuze verschillen en geschillen, want zij is van mening dat gelovigen op ieder gewenst moment elkaar vreselijk mogen toetakelen tot de dood erop volgt en vredig het Hemelse paradijs kunnen binnentreden.

… Dit vroegtijdig heengaan der gelovigen dient zij met recht te beschouwen als hun ultieme hartenwens die ook ècht uitkomt. Maar dit eenmalige reis naar hun God kan echter op een vreedzame manier plaatsvinden, door bijvoorbeeld wereldwijd offeraltaren op te zetten compleet met guillotine waar elke gelovige mens anytime terechtkan wanneer hij of zij het niet meer ziet zitten op deze aarde en de hand aan zichzelf slaan, in plaats van elkander continu op wreedaardige en onmenselijk wijze te vervolgen, af te rossen en te doden.

Gelovigen verdienen de hemel en zijn aldus voorbestemd. Om hun heengaan te vergemakkelijken ben ik uit menslievendheid gaarne bereid om vrijwillig bij de ten uitvoering van hun uitreis naar het Walhalla en de Hemelsferen te assisteren bij de guillotine zodat de godsdienstigen o.a. de Christenen de handen vrij hebben om ze te kunnen vouwen en de Moslims ter plekke de grond kunnen kussen om op het elfder uur in gebed te kunnen gaan voor hun laatste heilige sacrament.

 … De Israëliërs bijvoorbeeld evenals de Palestijnen zijn van hetzelfde laken een pak. Jong geleerd is oud gedaan, en als er geen Israëliërs en Palestijnen waren, wie zouden dan de slachtoffers en de dwingelanden zijn van morgen?

Het is volgens Biblia allemaal Godswil en Godswil geschiede in Hemel alzo hier op aarde, want God c.q. Allah wil zijn aanhangers bevrijden uit deze wereld en ik hoop innig dat het allemaal gauw gebeurt.

… Derhalve zit ik me elke dag te verkneuteren bij de gedachte hoe fijn het zou zijn wanneer alle gelovigen over de gehele wereld genomen hun godsdienststrijd en vergeldingsacties voortzetten in suprême aanwezigheid van hun God in de Hemel of in het Walhalla(h) bij Allah opdat de sereniteit op aarde wederkeert.

En zoals het ernaar uitziet gaat het tegenwoordig prima tussen de wereldgodsdiensten, want gelovigen zijn gelukkig nergens meer veilig voor elkaar. Zo ziet men dagelijks om zich heen hoe gelovigen tegen gelovigen opstaan, en daarbij begaan zij tegen elkander de wreedste wreedheden waar hun God c.q. Allah zelf nooit op zou zijn gekomen.

 … Tevens gooien godsdienstigen ook welgaarne met bommen naar elkaar in naam van God en Allah, ze bombarderen het liefste elkaars addergebroed in plaats van bezadigd en in harmonie naast elkaar te leven.

… De religieuze Armageddon (slagveld voor de laatste Bijbelse en Islamitische strijd) is al in alle hevigheid losgebarsten tot destructie en opheffing van alle religiën en voorts alles wat godsdiensten tot nog toe ten nadele van de mensheid hebben aangericht.

Zo hoor ik om me heen, dat de door Christenen betitelt “Moslims gekrakeel of kattengejank”, de Azaan, in eigen land niet wensen aan te horen en deze “oproep tot het Moslim gebed” uitsluitend zien als een symbool voor overheersing, verovering, imperialisme en onverdraagzaamheid tegenover andersgelovigen en andersdenkenden.

… Dit zeggende, terwijl de Christenen op elk gebied zelf ook niet het juiste voorbeeld geven.

  … In de Islam zijn wederkerigheid en geloofsvrijheid taboes, en in Islamitische landen is het een Muzelman verboden zich te bekeren tot Christen of atheïst. In de meeste Arabische landen kan een Moslim tot meerdere jaren detentie krijgen bij bekering tot het Christendom, tevens mogen er geen Kerken worden gebouwd of iets dat aan een andere geloofsovertuiging relateert of doet denken. De sporadische kerken die er te vinden zijn dateren uit de Franse tijd (renaissance) en zijn er enkel voor buitenlanders.

… Zo mag een Marokkaan, Turk, Tunesiër, Somaliër etc. geen kerk of synagoge betreden op straffe van een Shariah-wetgeving gebaseerd op de Koran.

 … In Turkije, die oorspronkelijk het land was van de eerste Christenen is nu vrijwel ‘gelouterd’ van autochtone Christenen door genocide en verdrijving door de Islam, waarbij ook zowat alle kerken werden geplunderd en vernield, en andere werden omgevormd tot musea of tot moskee.

 … Het is in Turkije duidelijk te zien hoe de Moslims destijds te keer zijn gegaan tegen het Christendom, ze heeft het Christendom op alle facetten vermorzeld. En ook de laatste Turkse Christelijke kerken konden zich toentertijd niet aan destructie door de Islam onttrekken noch ontkomen aan Islamisering welke hedendaags daar nog merkbaar is alwaar overgebleven kerken worden omgevormd tot moskee.

In elk Islamitisch land is het weliswaar voor kerken niet toegestaan dan wel verboden om de klokken te luiden, maar in Nederland bijvoorbeeld is dit wel toegestaan volgens de Nederlandse grondwet, en daar waar de Christen zijn medegelovige volgens de op de Bijbel gebaseerde grondwet dezelfde rechten aanmeet laat de Moslim hetzelfde recht volgens hun Shariahwet rigoureus afweten.

… Het is derhalve voor de Westerse beschaving onzinnig om als slechterik proberen de beste te zijn dan de slechtsten. Weliswaar zijn Allah en de HERE GOD totaal verschillend van elkaar, maar hun daden en streken overlappen elkaar op alles wat met hun hypothetische hogere macht van doen heeft.

Feitelijk dient geen enkele Christelijke beschaving voorrechten toe te kennen aan de Islam, die in eigen land andersgelovigen en andersdenkenden dezelfde rechten ontneemt. Het is toch Recht voor één Recht voor allen? Maar in alle landen waar de Islam overheerst, worden andersgelovigen tot op den huidige dag bovenmate gediscrimineerd, drastisch gedecimeerd en massaal gemassacreerd zonder dat er een haan naar kraait.

 … De moslims maken gewoon misbruik van de Westerse dan wel Christelijke vrijheid van godsdienstbeleving, en wanneer men de Koran naast de Bijbel legt, is Mohammed vervloekt volgens Openbaring 22:18-19.

… De Christenen zouden wereldwijd wakker moeten worden, dit omdat de Islam mondiaal gezien het Westen beschouwd als oorlogsgebied, die niet met fysieke wapens bestreden dient te worden.

Gelovigen zijn duidelijk ziekelijk jaloers, ze misgunnen mekaar het goede aardse leven terwijl ze constant Vrede, liefde voor elkaar en harmonie prediken. Jammer genoeg worden wereldwijd een heleboel religieuzen over het hoofd gezien die er ook graag erbij willen horen.

 … Dit is op zich hooglijk onfatsoenlijk en onacceptabel voor degenen die ijverig hun best doen om God te bereiken maar niet aan bod komen vanwege het alom aanwezige egoïsme door extremistische godsdienstfanaten die alleen maar aan zichzelf denken en alles naar zich toetrekken.

… Door mijn filantropische instelling kom ik ongegeneerd in het geweer voor de rechten die ten voordele zijn van deze achtergestelde religieuzen en daarom vind ik het nu wel hoog tijd worden om als ongelovige, die het goed meent met alle gelovigen, uit menslievendheid een goed gebed te richten tot de God en Allah van de Religieuze mensheid ten behoeve van alle godsdienstigen op deze wereld, ongeacht ras, rang, stand, afkomst en geloofsovertuiging.

 

  

DE GEIJKTE WEG VAN HET GODSGELOOF 

Aangezien „ongelovigen “volgens Islamitische/ Christelijke traditie zondige mensen zijn is de enige goede Christen of Moslim een dode Christen/ Moslim, die kan dan namelijk geen zonden meer begaan. 

… Dit is feitelijk “de wereldboodschap” die gelovigen tot op de dag van vandaag om zich heen verspreiden middels hun gewelddadig en beestachtig gedrag en propagandaverhaal welke ontsproten is door inspiratie van de Bijbel/ Koran en van alle hieruit voortvloeiende sektes als de wil van God c.q. Allah. 

… Derhalve sta ik erop dat de gelovigen wereldwijd en in naam van God/ Allah elkaar zo gauw mogelijk uitroeien en elkaar broederlijk en zusterlijk begeleiden naar hun Heiland, want alles is volgens de Bijbel immers Godswil en alles komt toch van God/ Allah?

…  Of zoals gij wilt; blijf leven tot de Natuur zelf zijn tol opeist en aanbidt uw God wanneer u maar wilt en zo dikwijls als u maar wilt, en wij zullen dit bidgedrag respecteren, maar Leef dan ook in Vrede met iedereen op deze aarde zonder de ander eigengereid uw wil op te leggen!

… Ieder heeft recht op zijn eigen belevingswereld, ieder heeft recht van leven! Nogmaals, “Gelovigen horen in de hemel/ Djenna of in het Walhallah thuis, en de ongelovigen zullen de aarde beërven.

Een ander punt waarom gelovigen bij mij erg laag scoren is dat er niet fatsoenlijk over gediscussieerd kan worden. Als er in een discussie geen echte argumenten kunnen worden aangevoerd dan hoeft men inderdaad van mij niet op respect te rekenen.

 … Vaak heb ik uit vriendschappelijkheid diverse theologen tegenstellingen in de Bijbel aangewezen en vragen gesteld die aangeven dat het allemaal niet helemaal klopt, maar nog nóóit heb ik er fatsoenlijk antwoord op gekregen. Altijd werd er omheen gedraaid en onzinnigheid uitgekraamd, en rare, vage en zweverige dingen gezegd zoals ‘kijk eens om U heen, kijk naar de zon, dat is toch bewijs genoeg?’

… Nee, dat is zeker geen bewijs dat uw God uit alle mogelijkheden en andere goden de ware is, kom met iets fatsoenlijks! En zo niet, dan verkrijgt men van mij ook geen respect. Met een doorsnee atheïst kun je namelijk wel mee discussiëren of de draak mee steken. Het zijn meestal ruimdenkende medemensen, die het goed met de ander voor heeft, maar dit kan niet gezegd worden van de meeste gelovigen. Kijk maar eens om u heen en vergewist u zichzelf maar aan de hand van het huidige wereldbeeld, waarbij men zoveel mogelijk water in elkanders wijn probeert te doen.

Nogmaals, als mensen God niet lasteren OMDAT HET NIET VAN DE WET MAG heeft dat helemaal níks met respect te maken. Hetgeen ik mij druk over maak is dat het aanmatigende Übermenschgedrag van de gemiddelde vrome in vele toonaarden doorsijpelt naar het dagelijks leven en hun gevleugelde uitspraak dat “zonder geloof je niet kunt functioneren” is zo een voorbeeld wat alleen uit de strot van een krankzinnige gelovige kan komen. Moet je bijvoorbeeld godsdienstig Suriname eens horen, schandalig hoe zij het Christendom ophemelen terwijl hun voorouders door het Christendom is afgeslacht in naam van God. Het “ik ben beter dan zij” is een van de pilaren van hun godsdienst.

 En liegen dat religieuze mensen kunnen! Denkt men van niet? Hang maar eens wat religieuzen aan een leugendetector en kijk eens wat daaruit komt. De uitkomst ervan zal mij geenszins verbazen, en zie naar de politici op Suriname en elders wereldwijd, het zijn pathologische leugenaars. Bedenk, dat zij die hun godsdienst promoten als de ultieme waarschuwing zijn de grootste leugenaars aller tijden en de meester oplichters. Hoe geloviger des te slechter de mens.

  Duidelijk komt keer op keer naar voren dat mensen die om de haverklap “dankzij God/ “Gran-tangi masra Gado” aanroepen meestal mensen zijn met een kwade inborst en egoïstisch als de pest. Dit omdat religie hun kwaadaardigheid voedt en aanwakkert.

 … Hoe harder men zijn God aanroept en zich verder helemaal verlaat op allerlei Bijbelse teksten en passages, des te meer ellende en disharmonie er wordt rondgezaaid. Kijk maar weer eens naar de Surinaamse bevolking die elkaar het licht in de ogen niet gunt, elkaar het leven zo moeilijk mogelijk probeert te maken en waar hypocrisie in onderlinge omgang de boventoon voert. En als een charitatieve groepering of persoon iets voor een ander doet gaat dat altijd gepaard met veelvuldig godsgezeik o.a. “gods zegen”, “god bless” en maar reclame maken voor zichzelf en vaak ook voor de kerk en zich vroom voordoen terwijl de schijnheiligheid van ze afdruipt. Als men iemand wil helpen, Help dan of geef met een rein hart, ga daarna weg en mondje dicht! Neem eens ook een kijkje bij al de religieuze landen mondiaal gezien waar oorlog voeren, elkaar kapot schieten, elkaar de hersens inslaan en wreedheid deel uitmaken van hun leven. Is dat allemaal normaal? Heet dat in Vrede  en  in harmonie met elkaar samenleven?

 In het algemeen zijn het feitelijk de grootste duivels die te pas en te onpas Bijbelse teksten in de mond nemen en des zondags naar de kerk gaan, en er vervolgens hun zondedaden overgeven aan de biecht, maar nadat de kerkdienst is afgelopen vallen ze in herhaling en trekken erop uit om de kluit wederom te belazeren.

… Daarom rust er een vloek op alle godsdiensten en op hen die religie beschouwen als hun culturele erfgoed! Men kan in ieder geval dergelijke lieden nimmer vertrouwen, want dat wat hun geloofsleer als Recht en Waarheid aandraagt is “Recht naar willekeur” en de “Waarheid” wordt door iedere gelovige geheel geïnterpreteerd volgens eigen denkwijze.

 … En dit allemaal gebeurt onder het mom van Godswoord als leidraad voor het leven, en bij gemaakte fouten verkrijgt men er vrijwaring en vergeving (absolutie) van alle zondedaden door God (de kerk.)

Ik begrijp dat massa’s gelovigen momenteel erg huiverig en bevreesd zijn om het Hemelse leven te bereiken waarover veel wordt verhaald in hun Bijbel, maar wees niet angstig, want zelfs Jezus van Nazareth wilde volgens Biblia aanvankelijk zijn hemelse vader geen bezoek brengen. De zogeheten “Jezus van Nazareth” was volgens het Vaticaans verhaal doodsbenauwd om te sterven, maar uiteindelijk heeft zijn rede hem overtuigd van zijn te nemen goede daad en ging hij op weg naar zijn moordenaars om gedood en vastgenageld te worden aan een houten kruis.

 … Jezus sprak duidelijk tot Petrus (een van zijn discipelen) voordat hij zich vrijwillig overgaf aan de willekeuren van de godvruchtigen die zich toentertijd achter het Sanhedrin schaarden om zich lijfelijk te laten aftuigen en te laten kruisigen.

 … Zie hiertoe (Joh.21:18-19): Jezus zei tegen Petrus: “Toen je jonger was, omgordde je jezelf en je ging, waar je wilde, maar als je oud wordt, zul je je handen uitstrekken en een ander zal je omgorden en je brengen, waar je niet wilt. Volg mij. “

 … Dit zei Hij volgens de Bijbel om te kennen te geven, met welke dood hij God verheerlijken zou”.

Het is de gelovigen door de Bijbel dus duidelijk aangeraden om een goed voorbeeld te nemen aan de dood van de Bijbelse Jezus. Volg toch eindelijk eens in UW leven „Gods Woord” op, en UW handelen zal in Jezus naam vallen in de categorie „een goede daad “, dit ter behoudt van de Natuur en van alle onschuldige Natuurwezens hier op moeder aarde.

… Maakt u allen zich onverwijld klaar voor vertrek naar een beter wereld en zie uit naar een beter leven in de zevende hemel. En omdat ik niet haatdragend ben zal ik als blijk van mijn innige vriendschap met alle gelovigen ze als eerste uitbundig uitzwaaien met, ik groet u allen, bye bye en zwaai zwaai en ik wens U allemaal een goede reis en tot nooit meer ziens. Ga “Masra Jezus” zo snel als mogelijk achterna en wacht niet tot je oud wordt, want Masra Gado heeft elke gelovige nodig in de Hemel. Amen! Alleen zij die het voorbeeld van de Bijbelse Jezus daadwerkelijk opvolgen zijn de echte Christenen, maar degenen die alleen in woord Jezus navolgen zijn de NEPPERS en de SCIJNHEILIGEN VAN GEEST! Dit soort gasten moet men nooit of te nimmer vertrouwen.

Het is wat lastig te bepalen, maar als de ‘grote religies’ niet bestaan hadden zo’n 1600-1700 jaar of langer terug… zou het zeer waarschijnlijk zich anders hebben gevormd. Religies komen in eerste instantie voort uit een cultuur, waarna ze in een verweven vorm middels machtsoverheersing verder gaan. Vandaar ook dat het diep ingeworteld zit.

… Het dilemma wat ik heden ten dage aanschouw is dat de aloude claim op de enige en authentieke waarheid van religies meer kwaad dan goed doet. Het is Wij en Zij. Naarmate een religieuze stroming zich strikter of fanatieker profileert wordt deze “Hij-Ik” situatie ook sterker en ontstaan er staaltjes van egoïsme en discriminatie.

Volgens de wereldgeschiedenis bestaan er geen exclusieve Christelijke waarden. De moraal van het Christendom is bijeengesprokkeld en gebaseerd op onder andere de ethiek van de grote Griekse filosofen. Natuurlijk, toen de katholieke kerk de Bijbel af had (canon) werden alle filosofische en mythische bronnen verboden en vernietigd, scholen afgeschaft, wetenschap afgeschaft, filosofie verboden.

… De maatschappij in het Romeinse Rijk stortte letterlijk in elkaar door toedoen van het Christendom (sinds het staatsgodsdienst werd.) Pas 1000 jaar later kwam de goede moraal weer terug dankzij de hervonden filosofische geschriften in het Arabisch. Hervonden door toedoen van de gruwelijke Christelijke kruistochten nota bene.

 … En zo ontstond uiteindelijk geleidelijk aan de Verlichting, het humanisme, de wetenschap en het gematigde leven zoals we dat heden ten dage kennen. Dit is voornamelijk te danken aan de vroegere onderdrukte nuchtere Europeanen, die zich vrijgevochten hebben van de onderdrukking door het Christendom. Dat na de Verlichting de Bijbel door sommigen nog steeds serieus wordt genomen is jammer maar helaas. Doch in de achterlijke achtergestelde landen o.a. Suriname, Guatemala, Brazilië, Mexico, Filipijnen, etc. is de godsdienstvloek een eigen leven gaan leiden tot ellende en destructie van de bevolking.

… Het Christendom zoals we dat nu kennen is feitelijk een residu, een bijproduct. Democratie en ‘humanistische’ waarden waren er al voordat het Christendom naar de macht greep en was al honderden jaren gemeengoed in het oude Griekenland en het Romeinse Rijk.

 Met andere woorden, de gelovige mensheid heeft het zwarte garen uitgevonden nadat het witte garen er al was. Religies zijn allemaal een-pot-nat en zijn wederzijds heilig aan elkaar gewaagd. De profeet Mohammed heeft immers volgens de wereldgeschiedenis in vereniging van zijn Muzelmannen (zie Ali Baba met zijn veertig rovers) de Bijbel gekopieerd nadat de Christenen honderd jaar daarvoor zich ruimschoots aan de Thora en andere bestaande geschiedenissen hadden vergrepen. Ruim bekeken zijn alle religies Copy-Cats van elkaar.

 Religie komt feitelijk voort uit angst en overlevingsdrang en is een orgaan geweest dat door middel van fysiek en geestelijk geweld zorgde voor handhaving van de orde en gemeenschappelijke doelen, normen en waarden. Nu dat we extreem multicultureel zijn kunnen we verwachten dat gezien het feit alle neuzen in tegengestelde richtingen staan… conflict uiteindelijk onvermijdelijk is.

… Een les die Europeanen kennelijk niet getrokken hebben uit 1939 – 1945, in principe zie je nu weer dezelfde tendens maar dan op een ander niveau. Wanneer was men in Europa als volk beschaafder, in 1950 tot 1980 of tot op heden?

.. Waarom? Precies, om die reden acht ik religie gevaarlijk voor de humaniteit en daarom noem ik het fascisme. Niet alleen vanwege de term Übermensch echter wel vanuit de gedachte dat iedereen die zich niet achter hen schaart minderwaardig is.

… “Blind volgen, anders gestraft worden”. Bekijk er de historie maar op na met de problematiek rond de katholieken met het erkennen van andere godsdiensten. Roddel, achterklap, jaloezie, achterbaksheden, enzovoorts. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle manipulaties uit naam van een geloof of religie in die dagen (en ervoor.)

Anno Domini betekent “het jaar onzes Heeren”. Zo zijn er een legio woorden die door zogenoemde volgelingen van Jezus Christus gebruikt worden maar nergens in de Bijbel voorkomen, maar wat niet in hun Bijbel staat wordt gewoon erbij verzonnen. Dit gebeurt zo al eeuwenlang en nu nog steeds!

 …  Derhalve komt telkens Boudweg naar voren, dat “Niet alles voor de mens zichtbaar is.” En aangezien gelovigen in hun devote Christelijkheid en Moslimschap wereldwijd toch al bezig zijn met het vernietigen van elkaars leven middels Jihad en andere vormen van illegaal en legaal religieus geweld namens hun dierbare God of Allah en ideaal, wil ik ze graag met het oog op hun verscheiden bij deze mijn eerste en laatste verzoek doen toekomen, en dat is “Wil de laatste het licht uitdoen alstublieft”?

 … Dit om energieverspilling tegen te gaan opdat zij die dan nog op deze aarde achterblijven volop van het leven kunnen blijven genieten totdat de Natuur zelf zijn tol opeist, want “de Natuur is de schepper des levens – Ere Wie Ere toekomt”.

 

 

Vishnuh-Genootschap/ Gurubesar, Archiefnr.: 1-34

  Het toppunt van krankzinnigheid is het Godsgeloof, oftewel een bodemloze put en regeren in Nederland is schipperen naast God!

Nostalgie: 

Ik heb ooit in maart 21-1991 een brief ontvangen, als antwoord op mijn schrijven naar de koningin der Nederlanden en de kop van de aan mij gerichte brief door, nu wijlen, een voormalig minister van BIZA, was vleiend. Zij heeft dus wel begrepen dat ik niet zomaar iemand ben.

… Maar ja dan begint het antwoord wat nergens op slaat. Schandalig gewoon! Zij heeft mij niet geantwoord analoog de vraagstelling voor subsidie alsook met geen enkel woord gerept over de mogelijkheid ter verkrijging van een faciliteit door de overheid.

… Maar zij heeft in haar respons wel schaamteloze struisvogelpolitiek toegepast, te weten, een verbuiging naar een onderwerp dat helemaal niet overeenkwam met-, noch in het kader paste van mijn hulpverzoek.

 … Zo werden mijn hulpverwachtingen geheel ondergesneeuwd door religieuze belangen en maatstaven, zie de drie aapjes (Niets zien, Niets horen maar Zwijgen.) Dit is weer eens het bewijs dat een regeringsvorm waarin een monarch aan het hoofd staat een belediging is voor de mensheid en het leven.  Zo heb ik me wel vaker afgevraagd hoe het in deze tijd nou mogelijk is dat er monarchieën bestaan. Ondanks deze vraagstelling heb ik alleen respect voor monarchieën die op eigen kracht zich hebben ontwikkeld zonder daarvoor medemensen en vreemde landen te hebben beroofd noch onderdrukt. Maar ik heb zeker geen enkel respect voor monarchieën die zich aan allerlei mensenrechtenschendingen hebben schuldig gemaakt om er beter van te worden.

Eén ding weet ik zeker “Vertrouw nooit een ambtenaar.” Ambtenaren zijn in wezen de verlengstukken c.q. de ledematen van de overheid en overheidsorganen, die namens dit gezag jegens ingezetenen een wettelijke vorm van onderdrukking en geweld vertegenwoordigen (geestelijk geweld!)

 … En als de overheid geen mogelijkheden creëert om maatschappelijk achtergestelde niet-religieuze en andersdenkende onderdanen tegemoet te komen in hun streven, hoe wil zij dan loyaliteit, eenheid en standvastigheid van al zijn ingezetenen verkrijgen? Nooit of te Nimmer dus!

 … Daarom zoals eerder aangehaald; wanneer het enigszins mogelijk was, en er zou een God bestaan en ik zou God mogen zijn, dan zou ik alle gelovigen ter wereld ontiegelijk veel harder straffen dan de ongelovigen, want de gelovigen wisten het wel beter maar hebben desondanks toch zonden begaan. Ze zouden derhalve subiet bij mij in mijn hemel terechtkomen waar ik ze als bouwstenen zal gaan gebruiken voor mijn nieuw hemelse onderkomen en tevens voor eeuwig vastgemetseld zouden zitten in mijn paleismuren en aan het hemelse interieur zodat zij nimmer meer jegens medemensen en andere levende wezens kunnen zondigen; en de ongelovigen waren onwetend en zijn aldus a-priori onschuldig en daarom veel minder aan te rekenen, die mogen op aarde een gelukkig leven blijven leiden tot “bam”.

Ik ben niet politiek geschoeid, maar naar mijns inziens is de landelijke subsidiepot ook gestoeld op discriminatie van ongelovige andersdenkenden zoals de meeste religieuze regeringen mondiaal gezien het beleid op dit gebied in hun verdeelstelsel hebben verwerkt. Zonder godsgedoe hoort men er gewoon niet bij.

… In het algemeen is de Europese burgerij feitelijk op zichzelf aangewezen en overgeleverd aan de willekeuren van haar zogenaamd democratisch rechtssysteem.

In Nederland bijvoorbeeld is er weinig sprake van democratie welke duidelijk naar voren komt in het feit, dat wanneer geloof- en partijgenoten kwansuis worden gehoord er toch uiteindelijk vaak weinig of niets voor ze wordt gedaan. Maar als er voor een kwestie een overheidsoplossing voorhanden is dan heeft alleen de regering en de “upper ten” er voordeel aan en de burgerij mag dan naar z’n mallemoeren lopen.

 … Dus zo zorgt men in gelovige landen voor elkaar; “als men de kans krijgt om elkaar een hak te zetten dan is men er als de kippen bij zonder dat daarbij verder acht wordt geslagen op de humaniteit en hun religiositeit”. Daarbij doen de vrome bevoorrechte burgers van alles wat hun God hun verboden heeft om koste wat kost hun bevoorrechte positie alsnog te kunnen handhaven. En dat is Christelijk?

… Dit is toch ook een van de legio evidente bewijzen dat democratie hoogtij viert volgens Bijbelse maatstaven en waarvan de meeste wetten en regels door gelovigen zijn opgesteld. Vandaar dat de huidige maatschappij zo rot is als een mispel!

Daarom laten wij ons niet voor gek zetten door gelovigen met hun stembus theorie.  “Wij Vishnu­ïsten” zullen nimmer op iemand stemmen, want stemmen is een uitvinding van de kerk/ hypocrieten/ farizeeërs en kan tevens doorgaan als een ingewortelde vorm van religieus tijdverdrijf en voor de gekhouderij van de massa!

… Je wordt door zogenaamd goed bedoelende regeringskandidaten een leuk verkiezingsverhaal aangepraat, vervolgens ga je stemmen maar waar je op stemt komt toch niet uit, want deze wordt telkens weggedaan door de meerderheid die er opeens iets anders mee wil gaan doen dan de oorspronkelijk beoogde doelen.

 De grote partijen proberen je te paaien, maar als het erop aan komt doen ze niets voor je. De kleine partijen, als je daarop stemt met één voor jouw heel goed programma, die worden niet gehoord en komen zodoende niet aan de macht omdat zij door de grote partijen ook op democratische wijze en doorspekt met Christelijke normen worden weggecijferd.

… Alle voor de burger goeie dingen worden na de verkiezingen ongegeneerd van tafel geveegd en de slechte dingen worden dan prompt hernieuwd nieuw leven ingeblazen door de overheersende klasse.

 … Dit houdt tevens in dat andersdenkenden van buitenlandse komaf met de Nederlandse nationaliteit door dit onrechtvaardig verdeel en heerssysteem van het Europese recht telkens harteloos gedwongen zullen worden om ondergronds te gaan opereren teneinde volgens eigen idee op te gaan in het volk en cultuur.

Deze werkwijze zal op de lange duur over de gehele wereld genomen tot burgerlijke ongehoorzaamheid gaan leiden, toename van wraakacties door allerlei groeperingen, en er zal ook altijd een nimmer aflatende haat bestaan jegens de democratische, Christelijke en Islamitische dwingelandij.

 … Dus middels dwang in combinatie met een godsdienstsprookje bereikt men precies het tegenovergestelde. Kijk hiertoe naar de huidige toestand op wereldniveau ten aanzien van de wereldproblematiek. Het godsgeloof heeft voor de mensheid slechts hel en verdoemenis, een en al misère en onvrede tussen mensen onderling gebracht.

 … De onderdrukten echter hebben zich daartoe wijselijk overal ter wereld stilzwijgend en onopvallend geïnfiltreerd in de maatschappij en in de overheid van hun keuze waarvan sommige groeperingen precies het voorbeeld scrupuleus na-apen van de vroegere kolonialisten en religieuze moordenaars, die namens de “Kroon” er op uit trokken om middels geestelijk en fysiek geweld elders ter wereld vreemde gebieden te veroveren en vreemde volken te overheersen om zonder pardon hun beoogde doelen te bereiken.

 … Het grote verschil daarbij tussen het Vishnuh-Genootschap ten opzichte van de nieuwerwetse en eertijds moordlustige priesterlijke, kerkelijke en regerende macht is echter, dat wij in ons streven geen moorden zullen begaan noch de ander onderdrukken namens een God, daar wij vredelievend zijn van aard. Maar de Natuur zal elke oneffenheid die onze pad kruist met toewijding pareren en veiligheidshalve aan kop gaan ter destructie van de kwaadaardige en verwaande mensheid.

 … Dit is het resultaat van democratie naar Bijbelse normen, en hiervan hebben wij geleerd dat “Wil men overleven in een religieuze samenleving, dan zal men daartoe ook hypocrieter moet zijn dan de aangeboren hypocriet hemzelf.

M.a.w.; wie in harmonie met zijn medemensen wenst samen te leven en beloond wenst te worden volgens het Christelijk democratisch recht dient in zijn leefgedrag altijd alle begane wandaden te ontkennen en dan ook op alles wat men ten eigen voordele in strijd met de wet heeft misdaan, want het is lonend. Dit in navolging van de gelovigen en de kerk die al eeuwenlang wereldwijd hun misdaden ontkennen en-of afschuiven naar de wil van hun God.

 … Heden ten dage gaat de gelovige mensheid op dezelfde voet verder door medemensen van alles te misdoen in naam van hun Bijbel, en-of namens hun interpretatie van democratie of namens wat men daaronder verstaat. Vervolgens slaat de vrome mensheid normaliter uit schuldgevoel met hun misdadige projecten de weg in van de kerkelijke biecht ter verkrijging van absolutie.

 In de meeste Westerse en Oosterse landen waarin de grondwet gebaseerd is op de Bijbel of Koran, zoals Nederland, Filipijnen, Suriname, Engeland, Saoedi-Arabië, Indonesië, Maleisië en alle andere door het godsgeloof getraumatiseerde landen, hebben regeringsaanhangers kennelijk het vrije recht om jegens de burger naar willekeur en ongestraft allerhande onrecht te betrachten en daarvoor ook nog een beloning krijgen op de koop toe.

 … Dit is toch ongehoord slecht! En moeten wij ongelovigen ook daarnaar leven en handelen? Neen, nooit!

… Daarom, wat men mondiaal ook beweert ter vergoelijking van de religieuze misdadigheid, het voldongen feit is wèl, dat “God en Lucifer een en dezelfde zijn!” Godsdienst is bar en bar slecht!!

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “Vandaag is nog vandaag, morgen komt er nog een dag, en na deze dag zullen er meerdere volgen, maar vergeet nimmer dat elke dag even kort en even lang is!”

Vraag en gij zult geen antwoord meer van ons krijgen. Vraag aan de commissaris welke gezindte hij aanhangt, en hij zal zwijgen als het graf. Vraag aan de jurist waar zijn sympathie naar uit gaat, en hij zal het ontkennen noch bekennen. Vraag aan de burger welke levensbeschouwing hij of zij aanhangt, en men zal niets toegeven noch bevestigen.

… Waarom zal de ongelovige mensheid niets meer zeggen?? Dat is ter zelfbescherming tegen allerlei vormen van geestelijk en fysiek geweld in de huidige tijd, waarin hypocrisie en onmenselijkheid hand in hand samengaan. Men zal ter wille van zelfbehoud zwijgzaamheid handhaven in afwachting tot de tijd om te handelen aanbreekt welke de kwaadwillende medemens zal gaan ervaren als een tropische verassing in bittere chocola.”


MENS MAAKT U ZICH GEEN ILLUSIES

De mens dient zich feitelijk geen illu­sies te maken met betrekking tot de be­staande Rechtsorde, want de zoge­naamde democratische rechtsorde die gehanteerd wordt in de meeste rege­ringsvor­men (rechtstaat) mondi­aal gezien, zijn ervoor bedoelt om de rechtvaardigheid stelsels te ontdui­ken.

 … Rechtma­tigheid is in de huidige tijd bijna overal een rage geworden, en rechtvaar­dig­heid is zoals vanouds nog steeds taboe oftewel ver te zoeken. In een rechts­staat wordt slechts rechtmatig­heid volgens eigen idee getolereerd dan wel uit­bundig toegejuicht en recht­vaar­dig­heid wordt rigoureus be­straft.

 … En de meerder­heid van de slachtoffers van wille­keu­rige demo­cra­tie, democrati­sche uit­bui­ting en bu­reaucra­tische c.q. justitiële (lees ook wettelijke) onder­druk­king, zullen, zoals vroe­ger herhaal­de­lijk gebeurde, alweer de gewone- en arme bur­gers zijn, en de materialisten (= de eliteklasse) zullen ­­normali­ter steeds de dans ontspringen door hun zelfbedachte bureaucratie- op instigatie van hun hypocriete religieuze regeringssysteem, zoals al vaker in het verleden is voorgekomen.

 

 Desalniettemin heeft ieder mens het recht op de weg”, de waarheid” en het leven en alleen de Natuur herbergt de waarheid in zich. Alleen de Natuur kan de waarheid weten.