Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

Ter bescherming van de originele uitgave zijn alle op deze site geplaatste boeken van het Vishnuh-Genootschap gecodeerd weergegeven en ingekort (zie boek “Alleen de Natuur Leeft Eeuwig”.)

 

 

 

 

  

  

Wie of wat is een Vishnuïst? 

Een Vishnuïst is een aanhanger van het Vishnuïsme.

 

Wat is Vishnuïsme?

 

Het Vishnuïsme is een levensbeschouwing of filosofische stroming die het bestaan en het kunnen bestaan van goden ontkent. Oorspronkelijk is het Vishnuïsme ontstaan uit het  Sanskriet afkomstig woord Vishnu(h), dit betekent “het zelf, zichzelf, alleenstaande, inhoudende de naam van de ontwikkelaar Vishnu(h) van het Vishnuïsme. 

… Het oorspronkelijke woord geeft precies aan wat het Vishnuïsme inhoudt, dat de mens centraal staat.

… Het Vishnuïsme is een actieve ontkenning van welke goddelijke werkelijkheid dan ook en stelt nadrukkelijk dat de Natuur de schepper is des levens.  

… Het Vishnuïsme gaat er dus van uit, dat er van het allereerste begin van het bestaan, de Natuur de oorzaak is van alles en wijst derhalve het idee van een goddelijke schepper van het universum stellig af.

 


EEN MENS EEN MENS, EEN VISHNUÏST EEN VISHNUÏST

 

“Een eerlijk man verbergt niet zijn ware aard”

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 

“Een Vishnuïst (lees Vishnoewist) wordt men niet zomaar, het moet uit uw hart komen. 

… Men kan lezen en zich helemaal vinden in de theorieën van het Vishnuh-Genootschap of zich Vishnuïst noemen, wat nog niet wil zeggen, dat men het ook echt is of begrijpt, men moet zich eerst in meeleven. 

 

… Een vijand komt altijd als vriend in huis, die wij zonder uitzondering uit zelfbescherming pardonloos het raam uitgooien.”

 

 Dit wil zeggen, dat wanneer men het van de daken gilt “ik ben Vishnuïst”, dat men dit niet daadwerkelijk is. Het Vishnuïsme is iets wat van binnenuit naar buiten moet stralen.

… Een Vishnuïst is iemand die het vanuit zijn hart met de ander meent, zonder meer zich aan de grote richtlijnen van Vishnuh houdt en zich voorts laat leiden door zinvolle dingen in het leven ten gunste van ieder levend wezen. 

 

  Wat verstaat het Vishnuh-Genootschap onder zinvolle dingen? Zinvolle dingen zijn dingen die ten nutte zijn van de welvaart en het welzijn van het levend wezen in het algemeen waarin geen egoïsme wordt betracht.

… Wie zinvolle dingen van de ander wil horen moet eerst de vermeende onzin van de ander ongedwongen analyseren om daaruit zinvolle dingen te kunnen begrijpen. Om elkaar te begrijpen zijn twee of meerdere mensen voor nodig, en als men niet weet hoe het de ander vergaat in dit leven zal men de ander ook nimmer kunnen begrijpen.

 

Wegens gebrek aan onderlinge belangstelling raken mensen van elkaar vervreemd terwijl samenleving van nature gestoeld is op saamhorigheid en samenwerking. Om te  voorkomen dat men langs elkaar leeft is daarom verstandelijk denken zeker noodzakelijk zodat men niet gauw verstrikt raakt in onvoorziene valkuilen, die er in werkelijkheid niet zijn, maar vaak door het individu zelf wordt gecreëerd door de kracht van de verbeelding c.q. vooroordeel en onnatuurlijke terughoudendheid ten opzichte van het leven. 

 

Wanneer men in het leven iets voor iemand voelt wordt dit gevoel pas versterkt zodra de ander ook daaraan toegeeft en erin op gaat. Zo smelten twee individuen tot één geheel voor uiteenlopende motieven, o.a. ten behoeve van onderlinge samenwerking, samenleven als man en vrouw, voor harmonie met andersdenkende en kwaadwillende mensen.

… Voor de vrede, rust en voorts alle factoren die bevorderlijk kunnen zijn voor elkaar als levende wezens zijnde, heeft niemand een God, Bijbel, Koran noch de heiligen voor nodig, doch slechts acceptatie van de ander zoals die is en de rest volgt vanzelf wel als een aaneenrijging van gevolgen en oorzaken, die zowel gericht op het positieve ook negativiteit kan uitstralen. 

 

Omgang hebben met medemensen kan enerzijds goed aflopen, anderzijds kan contact met anderen voor het individu gevaar opleveren of onaangenaam zijn. Denk erom, dat mensen die alles als vanzelfsprekend vinden evenals de normloze van geest ontiegelijk ondankbare mensen zijn.

… Dit wil dan niet zeggen, dat men geen omgang mag hebben met medemensen, of dat men ten opzichte van evennaasten zich moet gaan verbergen of retireren om behouden te blijven. Integendeel, bepaal uw eigen grens jegens medemensen en leef, maar wie zijn hand dichtknijpt kan niets van de grond oprapen evenmin kan niemand iets in uw hand stoppen. 

 

Het gevaar komt van en door mensen en niet van- en door God c.q. Allah, want deze laatste komen alleen voor in het brein van kwaadaardige belanghebbenden teneinde hun medemensen te kunnen onderdrukken waarin ze hun zondedaden gewetenloos kunnen afschuiven naar de wil van hun zelfbedachte God of Allah. 

… Vergeet niet, dat door toedoen van godsdienstigen die in samenwerking opereren met belanghebbende instanties, de trend van onderdrukking ongestraft en stoïcijns wordt voortgezet in een democratisch jasje. 

 

Kijk hiertoe maar naar de scholen waar jonge kinderen al in een vroeg stadium beïnvloed worden met allerlei leugenachtigheden van de kerkelijke macht waarin Bijbel, koran en andere godsdienstverhalen constant de revue passeren en zodoende het gif, dat godsdienst heet, in hoofden van kinderen wordt gebracht.

… Mensen die beweren dat God zichzelf naar de aarde heeft gezonden om zichzelf op te offeren om ons van zichzelf te redden, is een beetje te veel voor elk logisch persoon om die nonsens te accepteren. Ja toch? Zijn dit soort mensen de opvoeders aan wie aardbewoners hun leven en toekomst moeten toevertrouwen? Nooit of te nimmer dus! 

 

Medemensen die continu bezig zijn het oudste kwaad ter wereld te voeden, dat het mensdom in het algemeen slecht sores en ellende heeft gebracht en zelfs nu nog brengt, moeten te allen tijde vermeden worden. 

… Godsdienst is het kenmerk van kwelzucht en is als een overgeërfde ziektekiem!

 

 


 

 

Religie is een bedreiging voor de mensheid. Wie godsdienst promoot is een mensenhater, wil in werkelijkheid het einde van de mensheid.

… Religie is een epidemie en vrijheidsstrijders dienen wereldwijd er alles aan te doen om dit onnatuurlijk godsdienstig gedrag te beëindigen. Sommige landen en religieuze organisaties promoten hun godsdienst alsof het een mensenrecht is, maar religie is kwaadaardig, onmenselijk en normloos. … Weg met alle godsdiensten, het zijn religieuze roversnesten!

 

Gelovigen zijn in het algemeen slechte en gemene mensen, en als ze nog niet slecht zijn dan worden ze het als gevolg van de hersenvergiftiging waarmee zij tijdens hun opvoeding werden vergiftigd met het venijn dat religie word genoemd!

… Het feit al, dat mensen een godsdienstsprookje instand houden en helpen continueren door mee te werken aan het dom en achterlijk houden van hun nageslachten zodat discriminatie, manipulatie en de grote grove leugen die Godsgeloof heet als een overgeërfde ziekte blijft voortbestaan, weerspiegelt hun slechte aard. 

… Met hun godsgeloof dompelen ze maar al te graag medemensen in permanente illusie en ellende, want godsdienst is ongetwijfeld de personificatie van kwaadaardigheid, onmenselijkheid, kommer en kwel. Godsdienst is een vervloeking voor de mensheid!

 

Als de gelovig mens had geweten dat het brein de meest geavanceerde applicatie in het universum is, zou hij het zijn gaan gebruiken.

 

 


De Aarghon (Schedelklover)

 

Ons Goddeloos Bestaan.

 

“God bestaat niet, maar als God c.q. Allah in welke gedaante dan ook zou bestaan, zouden zij al lang door onze hand zijn heengegaan als de Kip en de Haan, een welverdiende doodstraf zou ze ongetwijfeld niet misstaan!

… En wat de ongelovigen betreft, ook al zijn ze helemaal slecht, die zullen moeten wachten met dood gaan totdat de Natuur het met ze beslecht.

… Maar de gelovigen die het verpesten voor bijna iedereen op deze aardbol, hebben een destinatie in het paradijselijke rovershol.

… Ze zijn verlaat maar moeten NU dringend snel “heengaan”, het is voor ze de hoogste tijd, om hemelwaarts naar moeder Maria te gaan!

… Zit je in de biechtstoel met koude voetjes, doe dan maar gauw drie wees gegroetjes, en na de biecht mompelt de pastoor; “in naam van de Here, straks krijg je van mij nog tien geweren!”

… Oh God der legerscharen laat de wensen uwer aanhangers spoedig uitkomen, ik zal heel noestig mijn toverstok loeihard op het midden van hun hoofd laten neerkomen.

… Ja hoor… ik zal ze keihard op hun religieuze kop slaan,  zodat ze niet meer op deze aarde hoeven te bestaan.

… Zetelend aan de zijde van hun God, daar horen ze te zijn,  zwevend en vliegend in het hiernamaals, als een echte Cherubijn.

… Maar daar in de hemel is het zeker niet goed pluis,  want men maakt over het algemeen niet vrijwillig aanstalten naar hun hemelse thuis.

… Zo zie je maar weer dat God zijn schaapjes op aarde laat verrekken,  want de gelovigen mogen niet vredig maar alleen gewelddadig vertrekken.

… En geloof het of niet, dit is een rijmpje van Zwarte Piet.”

  

 


 

 

Voeding en Opvoeding 

 

Het is uitentreuren gebleken, dat mensen die slechts voeding hebben gehad maar geen opvoeding, meer problemen veroorzaken dan je denk. Meestal zijn ze normloos, oneerlijk, egoïstisch, schijnheilig, onmenselijk, onsympathiek en voorts vreten ze bovenal van alles uit wat hun God hun verboden heeft, omdat ze het vaak niet beter weten als gevolg van het godsdiensttrauma dat ze met de paplepel door hun goedgelovige ouwelui en religieuze omgeving werd ingegoten.

… Jong geleerd is oud gedaan, derhalve is het zenuwslopend, afmattend en onbegonnen werk om godvruchtigen, die in hun leven vergiftigd zijn door religie, naar het rechte pad te verwijzen, want “Recht” is voor deze meestal net zo “Krom” als de Bijbel en de Koran waaruit zij leren om een slecht mens te zijn, in plaats van het tegenovergestelde zoals ze vaak hemelsbreed beweren. 

 

Immers, gelovigen zijn over het algemeen het helemaal met elkaar eens, dat “Elk voor zich en God/Allah voor ons allen” de belangrijkste schakel is op aarde tussen de goedgelovige en hun oppermacht. 

… Het is derhalve raadzaam dat godsdienstigen die iets te beklagen hebben zich gerust mogen wenden tot hun “Herder” door persoonlijk in de hemelsferen bij “Hem” te gaan klagen.

 

Gezien het huidige religieuze wereldbeeld, dat geregeld gedompeld is in barbaarse wreedheid waarin godsdienstigen mondiaal gezien elkaar met veel pret en wedijver afslachten als wilde beesten namens God c.q. Allah, ben ik toch heel erg verheugd, dat God c.q. Allah ijverig voor zijn volgelingen zorgt door zoveel mogelijk gelovigen in de Hel c.q. de “Hemel” en het “Walhalla” terecht te laten komen. Aldus zijn God / Allah, Hemel / Walhalla en Hel van hetzelfde laken een pak.

 

Zo zegt de leer van “Vishnuh”:

“Wie in een leven in het hiernamaals geloofd is mesjogge, en wie geloof hecht in de “Heilige schriften” en ervan overtuigd is, dat hij of zij bij sterven in de Hemel/ Djenna c.q. het walhalla komt te wonen zal te dien tijde dood zijn, want wie in het hemelse Paradijs terechtkomt is levenloos en behoort niet meer tot de levende aardse Natuur.”

 

Met andere woorden; de Hemel/ Djenna en het Walhalla zijn de geijkte godsdienstfantasie verblijfplaatsen der goden waarin de godsdienstige mensheid volgens hun godsgeloof terechtkomt na hun dood, deze fantasia oorden herbergen uitsluitend levenlozen.

 

Dus, God en Allah zijn al sedert mensenheugenis dood en nu de kwaadaardige gelovigen nog. Om te sterven is er geen betaling voor vereist, het is helemaal kosteloos!

…  Dood gaan is gratis en niet aan geld of aan het materiële verbonden. Iedereen, “ongelovigen” zowel “gelovigen”, is vrij om eerder te overlijden, niemand is verplicht om zijn eigen natuurlijke dood af te wachten.

… Ieder mens beschikt over zijn eigen leven (zelfbeschikkingsrecht), men kan individueel hiermee doen wat men maar wil. En wie vroegtijdig wenst te sterven mag gerust zijn gang gaan en zich niet laten weerhouden wanneer men zelf denkt dat het ergens goed voor is. Ieder heeft een eigen mening wat niemand anders heeft.

…Elk individu dient gevoelsmatig zelf uit te zoeken waarin hij of zij welbehagen en onbehagen in schept, en mensen doen er goed aan om ieders mening te respecteren, maar het geloof in een oppermacht dient men “á la minute” te verwerpen noch te eerbiedigen, omdat geloofsleren mondiaal gezien als vaststaand feit, sinds haar ontstaansgeschiedenis, tegen alle rechtsgevoel en tegen de menselijkheid indruisen.

 

 Allah c.q. God, waren dus al dood voordat levende wezens hun bestaan vonden op planeet aarde, en de zwarte Robin-Hood die in de Romeinse tijd door het Sanhedrin blank is gemaakt was/is bedoeld om de waarheid te verbloemen. De verschoppeling door het Sanhedrin die in de Romeinse tijd Jezus werd genoemd was de held van vroegere Bijbelse paupers en paria’s die gedurende zijn hele leven ook elke vorm van Godsgeloof tot aan zijn dood rigoureus verwierp.

 

Godsdienstinstellingen die tegenwoordig nog te boek staan als vreedzame  godsdienstrichtingen misdroegen zich bij de geboorte van hun religie net zo erg als de vromen en religiën die hedendaags Beëlzebub uithangen.

… Ook vredelievend ogende volksgodsdiensten zullen in de toekomst al dan niet door omstandigheden gedwongen worden om op te staan en vervolgens overgaan tot verweer van eigen leven, have en goed om te overleven of om wederom te geworden zoals de tegenwoordige oorlogszuchtig godvruchtige mensheid, precies zoals zij ook voorheen in de basis al zijn geweest. 

 

Derhalve is het Vishnuh-Genootschap ten aanzien van het huidige religieuze wereldbeeld van mening, dat Moslims evenveel rechten hebben als de Christenen, daar deze laatste in vroegere tijden enorm feest hebben gevierd na hun moord- en slachtpartijen op onschuldige volken namens hun almachtige God, en tot thans halen Christenen nog dagelijks allerlei nare streken uit met medemensen volgens een vast vooropgezet patroon namens democratie of wat men eronder verstaat; democratie is het nieuwe geloof.

… En de primitieve kwaadaardigheden die Moslims in deze huidige tijd uitvreten tegen andersdenkende gelovige broeders en zusters waren/ zijn de Christenen eigen. Recht voor één recht voor allen en boontje (het Christendom) komt nu om zijn loontje.

…  Aldus zijn God en Lucifer evenals El Seytaan en Allah één en dezelfde, dus allemaal onbetrouwbaar en hypocriet. Dit is een van de vele hoofdredenen waarom een deal sluiten, met mensen die van jongs af aan een hersenvergiftiging tijdens hun opvoeding hebben opgelopen, onbegonnen werk is.

 

Godsdienst is in alle toonaarden oer slecht en behelsd de personificatie van mensenrechtenschendingen en trouweloos gedrag welke hedendaags nog allerwegen volop gaande is, te weten een Mekka van allerlei schendingen tegen de menselijkheid en anti de Natuur welke allemaal voor gelovigen doodnormaal schijnen te zijn.

… Denk hiertoe eens aan de verdwaalde kogels- en mortierinslagen, en de atoomproeven en andere dodelijke wapens beproefd op moeder aarde. 

… En mensen bij wie de dood is ingetreden middels bombardementen en letale kogelinslagen kunnen dit inslaggevoel nimmer navertellen.

… De overlevenden echter hebben erover gehoord of alleen gezien of zaten ernaast, maar kunnen niet over de onderhavige daadwerkelijke belevenis meepraten.

… De meeste overlevenden hebben dus de dood slechts zijdelings meegemaakt en zitten opgescheept met de pijn en het trauma, die zij van bombardementen en aanslagen hebben overgehouden, maar de dood hebben zij nog niet aan den lijve ervaren. 

 

Er is geen leven na de dood, daar zij die tot thans levenloos zijn geworden niet in staat zijn gebleken om de impact en de manier van overgang van het aardse leven naar de (hun) dood op te tekenen.

… Hemel, Djenna, Hel, reïncarnatie en Walhalla zijn de oorspronkelijke creaties van de menselijke geest, die voornamelijk ervoor bedoeld waren om de eigen groep (van een dorpsgemeenschap/ groepering al dan niet met een religieuze grondslag) bijeen te houden.

 

Deze onderhavige creaties inzake levenslessen en wijsheden door voorouders zelfbedacht of gegenereerd van andere volken, hebben later in de geschiedenis kwaadaardige vormen aangenomen door egoïstische religie minnende nazaten waarna langzaam maar zeker de sagen en legendarische volksverhalen werden voorzien van een religieus tintje en wereldwijd verspreid.

… Zo zijn gaandeweg de, mondeling en deels Schriftuurlijk opgestelde traditionele, voorouderlijke verhalen en wijsheden, een eigen leven gaan leiden.

 

De Basis van geestelijke verwarring

Het Godsgeloof is ontsproten vanuit een basis (Egypte) waaruit nagenoeg alle wereldreligies zijn ontstaan waaraan elk volk in de loop van de geschiedenis haar eigen versie heeft gegeven.

…Hierdoor is over de hele wereld genomen een proces van geestelijke verwarring ontstaan, die door vreemde kerkleiders door de eeuwen heen in bijna alle landen met klaar geweld hebben ingevoerd en vervolgens daarbij hun zelfbedachte leefregels en theorieën geconsolideerd middels toepassing van allerlei kunstgrepen op het door hen onderdrukte volk.

… Dit onderdrukkingssysteem werd vervolgens door belanghebbende ingezetenen onderschept, gekopieerd, verdraaid en met politiek vermengd en aan het volk geleerd als de ultieme en juiste vorm van het Godsgeloof. 

 

Daarom zijn ouders in feite de hoofdverantwoordelijken van hun kinderen, aldus verplicht hun kroost naar waarde en normen te instrueren, maar als de juiste educatie door deze en de overheid niet naar waarachtigheid wordt gepresenteerd en geheel geschoeid en doorspekt is met de leugenachtigheid van het Godsgeloof, dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor volk en land. Daarom vallen daar zoals gewoonlijk altijd slachtoffers en de ellende die daaruit voortvloeit is vaak niet te overzien.

 

Het is zeer gemakkelijk om te oordelen over iets en over anderen wanneer men zelf nooit bij betrokken is geweest, maar de gruwelijke misdaden tegen de onschuldige mensheid liegen er niet om waardoor de gewelddadige omwenteling van de wereldgeschiedenis door vroegere religieuze machthebbers alleen ten voordele toekwam van hun nakomelingen, zelfs nu nog.

…Maar de afstammelingen der onderdrukten dragen en voelen nog dagelijks de naweeën van alle achterstellingen zoals zij al eertijds werden gepositioneerd door de vroegere vrome wereldheerschappij. Eerlijk delen was er toen niet bij, zelfs nu nog niet!

 

Zo heeft het geloof in Hemel, Djenna, Hel, Lucifer en God te maken met een grote mate van onzekerheid, die zich als een juk in het levenspatroon van een mens ontwikkelt, of die door omstandigheden gedwongen werden of vele teleurstellingen heeft meegemaakt, maar door gebrek aan levenservaring en kennis zich gemakkelijk laat meeslepen door de vicieuze religieuze cirkel.

… Allah, Jezus, Krishna of welke religies dan ook zijn de gecreëerde onderdrukkingstheorieën van kwaadaardige mensen welke hedendaags in stand worden gehouden door schijnheilige en snoodaardige afstammelingen en instanties. 

 

Het is telkenmale gebleken, dat mensen met geld en macht stelselmatig hun ondergeschikten/ onderdanen rare dingen kunnen doen geloven waarbij de gestudeerde domkoppen, de eigengereide analfabeten, de laag geschoolden en onschuldige kinderen zeer geliefde slachtoffers van godsdienst gerelateerde organisaties zijn.

… Zo hebben een legio volkeren zich in vroegere tijden teveel door kwaadaardige godsdienstige buitenlanders laten intimideren waardoor thans een geestelijk en balansloos probleem in betreffende landen is ontstaan waarin de epidemische ziekte, die Godsgeloof heet, in alle toonaarden de boventoon voert, alsmede in de beleidsvoering van de maatschappij verankerd is als een ingeworteld en nimmer aflatende ziektekiem.

… Daarom dient dit euvel zonder uitstel uitgeroeid of verbannen te worden.

 

Religies en strijden zijn mensenwerk, voornamelijk gecreëerd en in standgehouden door de waanzin van egoïstische mensen. Alles “zelf willen hebben ten koste van andermans leven”, “Ikke ikke ikke maar de rest mag gewoon stikken” en “manipulatie naar eigen idee of volgens geloofsovertuiging” behoren allemaal tot de geijkte waarden en normen van het godsgeloof in het algemeen. 

 

Voorts heeft de mensheid tot vervelens toe gezien hoe strijdende religieuze grootmachten hun wapentuig hebben getest op moeder aarde, zonder dat er oorlog noch onenigheid is of was met vreemde volken en landen, maar de Natuur is keer op keer daar zomaar de dupe van geworden, zelfs nu nog; ook de aardbodem waarop levende wezens wonen wordt geregeld als slachtbank en snijplank gebruikt voor allerlei barbaarse en wrede slachtpartijen op medemensen. Dit is ongehoord slecht!

… De Natuur heeft gesproken in velerlei Natuurlijke talen, maar de menselijke hebzucht en drang naar geld en macht deden de Natuurlijke talen allemaal totnogtoe grotendeels falen. Zie naar de denkwijze van mensen die de ander vooruitgang misgunnen op basis van pure nijd (jaloezie) die een ingewortelde geestelijke verwrongenheid omvat.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wees nimmer jaloers op een ander en gunt het ze hun geluk, hetzij voor vriend of voor de vijand. Zolang je een ander zijn geluk niet gunt zal het ook nooit met jezelf goed gaan. Wees blij voor de ander dat het geluk hem of haar is tegemoet gekomen, zodat wanneer de tijd daar is waarin uzelf omgeven wordt door vreugde en geluk, de jaloezie en haat
door de ander terecht zonder enige gewetenswroeging meedogenloos mag afstraffen.”

 

Een van de voornaamste kwaadaardigheden van gelovigen is, dat ze in het algemeen pathologische leugenaars zijn. Ze liegen alles bij elkaar, precies zoals hun Bijbel een grote leugen en behept is met krankzinnigheid.

… Ik zeg dit allemaal uit eigen levenservaring, en ik neem hier als voorbeeld de religieuze ziekelijkheid van mensen, die ik van zeer dichtbij ken. Ze zijn in het algemeen onbetrouwbaar en veroorzaken door hun geniepig wangedrag meestal verdriet bij hun medemensen.

… Daarnaast heb ik keer op keer bespeurd, dat ze in hun ziekelijke jaloezie op vorderingen van anderen zich altijd negatief uiten, ze misgunnen een ander hun geluk en liegen graag alsof het ergens gedrukt staat.

…  Ze zijn gewetenloos, want ze durven zelfs zo ver te gaan door gepassioneerd te zweren op het graf van hun dierbare (en)c.q. geliefde moeder of vader om koste wat kost hun waarheid en geloofwaardigheid te bekrachtigen.

… Voorts trekken ze in hun geestelijke gestoordheid en egoïsme alleen mensen voor, die feitelijk net zo dolgedraaid zijn als zij. Ook verstaan ze uitstekend de kunst van ophitsing van de één tegen de ander, en dit allemaal in naam van hun God de “Here”. “Het is godswil”, komt vaak uit hun strot.

… Met andere woorden; “boeven promoten boeven.”

… Sommigen hebben zelfs hun woning van binnen bijna volgeplakt met allerlei Bijbelse teksten van een legio bekende wereldgodsdiensten.

… Overal op de muren waar je ook kijk, in de slaapkamers en zelfs in de WC ontkomt men niet aan velerlei idiote godsdienstige teksten, maar ze weerspiegelen in het alledaagse leven voluit het tegenovergestelde van wat er allemaal aan zogenaamde wijze woorden in de teksten zijn weergegeven.

… Dit soort gelovigen zeult daadwerkelijk met een vloek rond, want ik krijg telkens de indruk dat hoe meer ze hun god(en) aanbidden, des te slechter het met ze gaat. Ze adoreren voorts naast hun overgeleverde godsdienst van alles wat ze religieus verantwoord vinden en denken hiermede heilig en bevoorrecht te zijn.

… Het merendeel van de religieuze mensheid is zo slecht dat ze haar slechtheid als doodnormaal ervaart. Daarnaast zijn velen van hen zich compleet ervan bewust wat ze uitvreten, maar om zichzelf vrij te pleiten beroepen ze na begane gemeenheden op medemensen zich geregeld op de Bijbelse absolutie theorie. … Dit is toch oer slecht!

… Dit soort mensen is inderdaad ongeneeslijk ziek en zal krank blijven zolang het niet tot inkeer komt en haar ziekelijk godsdienstig gedrag ten opzichte van medemensen beëindigd en ze voortaan gelijkwaardig gaat beschouwen c.q. behandelen.

… Hoe meer de gelovigen bidden tot hun God(en), des te zieker ze worden en hun ellende is in velerlei opzichten niet te overzien. Wie familieleden heeft in dit genre heeft een kwelling in zijn kring dat in negatieve zin letterlijk en figuurlijk neerkomt op het sadomasochistische principe, terzake “van je familie moet je het hebben of je het nou wilt of niet.”

… En op alles roepen de gelovigen om de haverklap “dankzij God” of “het is een geschenk uit de Hemel”, of “god bless.”

 

Ook de ongeneeslijke zieke gelovige heeft voornoemde yell als motto. Feitelijk moeten ook deze minder valide mensen dan hun aandoening voor lief nemen en ook dat ze in hun ziekte lijden “dankzij God” of “als een geschenk uit de Hemel”.

… Ze dienen voor de goede religieuze orde ook consequent te zijn en niet gaan zeuren alsook geen genezing gaan zoeken bij hun medemens (de artsenij), want hun ziekte is immers Godswil, dus heb er vrede mee en sterf zo snel mogelijk namens God! Aldus, … God is synoniem aan sadisme, derhalve zit “Hij” niet te wachten dat zieken genezen.

 … Het is immers niet voor niets dat “Hij” zijn trouwe volgelingen ziek maakt. God heeft een dringend tekort aan bouwmaterialen, derhalve zijn de gelovigen juist dringend gewenst om als bouwsteen te dienen voor één van zijn paleizen in de Hemel/ Djenna.

… Aldus dienen de zieke gelovigen wereldwijd hun ziekte (kanker en andere fysieke ellende) zonder meer ook te beschouwen als “een geschenk uit de hemel” en hun aandoening voor lief nemen als gezegend te zijn door hun barmhartige en kwaadaardige God. Ze hebben dit immers allemaal te danken aan hun God?

 

De gelovige mens die zijn ziekte of ellende niet rekent als een godsgeschenk, is Heere God niet trouw, bovendien ongehoorzaam, aldus is deze alleen een verdiende plaats in de hel toegemeten en de hemel/ Djenna een verloren zaak. Helaas blijkt keer op keer, dat gelovigen hypocrisie adoreren als geen ander, daar ze in het algemeen alleen het positieve dat hen overkomt relateren als “een geschenk uit de Hemel”, maar over de kwade uitersten die hen overkomt verwijzen ze gewetenloos als het werk van de duivel, van alias Satan, hun God.

… Om de schijn op te houden voor de buitenwereld wekken dit soort schijnheiligen de ogenschijnlijke indruk lieve ouders, grootouders en toffe familieleden te zijn, maar schijn bedriegt.

… Ze pretenderen hun kroost en overige familie lief te hebben wat gezien hun schijnheilig gedrag in principe getuigt van kwaadaardigheid, daar ze in voorbijgaande jaren herhaaldelijk hebben bewezen oneerlijk, gemeen en dualistisch te zijn in hun doen en laten.

… Derhalve is het raadzaam dat wanneer dit soort mensen in familieverband onvermijdbaar is, men slechts een familie formaliteit dient te onderhouden, want verdere contact is voor de goede orde onnodig en verspilde tijd.

… In het algemeen is bijkans iedereen slecht in hun ogen, alleen hun deugen. Alleen hun zijn goed, om deze reden dient men dit soort gasten alleen te vertrouwen wanneer ze in zicht zijn.

… Om de vrede te bewaren is het niet onverstandig om blijheid te veinzen wanneer dit soort lui op visite komt, dit omdat ze hypocriet zijn welke met terugwerkende kracht weerspiegeld dient te worden omdat ze hypocrisie waarschijnlijk leuk vindt.

… Meestal zijn gelovige misbaksels in dit genre goed gestudeerde mensen die desondanks stellig beweren dat als het regent “de engelen aan het pissen zijn”; ze hebben wel kennis maar het ontbeert ze aan het nodige verstand.

… Verder zijn dit soort figuren ook vaak achterlijk door te denken dat anderen net zo achterlijk zijn als zij. Het is dan wijselijk om hun kortzichtige uitlatingen niet te beantwoorden, daar algemeen bekend is dat “neerslag/regen” een natuurlijke oorzaak heeft.

… Inderdaad het merendeel is ziek in hun hoofd en behalve achterlijk ook nog bevangen door egoïsme. Maar dat is feitelijk allemaal hun probleem en hun Schriftuurlijke roeping waarmee ze zichzelf permanent geestelijk en fysiek kastijden.

… En alle door godsdienst beheerste landen en volken spreken over vrede, harmonie en rechtvaardigheid terwijl ze in wezen alleen maar de klok hebben horen luiden maar tot nog toe niet weten waar de klepel hangt.

… Het is misschien hard, maar het is waar….kijk maar gerust naar de oorlogszuchtige en op macht beluste mensheid in de wereld om u heen en bestudeer hun motivatie tot wijdverbreide mensenrechtenschendingen en andere onrechtvaardigheden tegen onschuldige soortgenoten.

 

 Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “Wij zijn geen fan van de landen en volken die niet van het verleden hebben geleerd, aldus huidig op dezelfde door het kolonialisme vastgelegde leefwijze doorgaan. Zij die zweren op de godsdienstleren van hun vroegere onderdrukkers zijn de verachtelijke verraders van hun eigen cultuur en voorouders.”

 

Een van de meest kwaadaardige gevolgen van de geschriften die Bijbel wordt genoemd, is het bestaan van het Vaticaan.  

 

Het Vaticaan is de ultieme schurkenstaatVaticaan. Meest gemillitariseerde en criminele land ter wereldKerk, een criminele organisatieDe miljarden van het vaticaan

 

 In naam van de vader, de zoon en de heilige geest; amen. 

Uit het fictieve levensverhaal van Jezus van Nazareth is een wereldwijde kerkelijke organisatie voortgekomen, die eeuwenlang in is geslaagd om vanuit een unieke behuizing, tegen alle feitelijkheden in, zichzelf te blijven presenteren als de club die het alleenrecht heeft op de verkondiging van naastenliefde en hoe die te exploiteren.

… De goedgelovigen die dit opgelegde koloniaal godsgeloof ondersteunen worden gewetenloos, met behulp van door het Vaticaan zelf geschreven Bijbel dagelijks voor de gek gehouden, dat ene Jezus terugkeert op aarde om de mensheid te verlossen van het kwade. Er zullen generaties komen en gaan, maar de mens die volgens de Bijbel Jezus heette zal nimmer opstaan…

… Dood blijft dood. Alleen de Natuur leeft eeuwig… en moeder Maria, de vrouw met het hoofddoekje op, de zogenoemde moeder van Jezus hun God, was een uit het vroegere Marokko geboren edelvrouw die op latere leeftijd met haar man Akbar naar Turkije is geëmigreerd, in het land waar de eerste Christenen voortkwamen, tussen de Tigris en de Eufrates, het vroegere Mesopotamië.

 

In tegenstelling tot de echte Jezus van Nazareth, werd de personage Jezus zoals deze in de Bijbel is afgeschilderd en geromantiseerd gecreëerd door Michelangelo in opdracht van het Vaticaan. Dus de God van Jezus (Michelangelo) was in werkelijkheid een doodgewone mens.

…Heeft de Vaticaanse Jezus de zonde overwonnen? Neen!

Heeft deze Jezus de armen geholpen? Neen!

Heeft deze Jezus de dood overwonnen? Neen!

Heeft deze Jezus de kleine kinderen die dagelijks sterven tot zich genomen? Neen!

Is deze Jezus de God van gerechtigheid en vrede? Neen!

 

De Vader, zoon en de heilige geest is wat er geleerd wordt over de drie-eenheid. Waar is dan de vrouw gebleven? 

… De drie-eenheid is elementair afkomstig van een opvoedkundige les door Grieken inzake een gezinssamenstelling die als de vier-eenheid werd voorgesteld, namelijk; vader, moeder, dochter en zoon.

… Deze viereenheid werd tijdens bekeringsacties door de kerk verbasterd en veranderd in de drie-eenheid; de vader, de zoon, en de heilige geest.

… Zo werd de vrouw via de Bijbel al eeuwenlang gediscrimineerd en achteruit gesteld, zelfs nu nog, en deze achterlijke vorm van vrouwenschending en achteruitstelling is in de loop der eeuwen overgenomen door bijna alle andere wereldreligies.

… Om dit voldongen kwaadaardige feit van vrouwenrechtenschending te verbloemen zit het Christendom in deze tijd constant kritiek te leveren over vrouwenvernedering en achteruitstelling door Moslims en andere godsdiensten, terwijl het Christendom de uitvinder hiervan is en hiertoe de aanzet heeft gegeven tot wereldwijde vernedering en miskenning van de vrouw in het algemeen, waarvan de hoofdelementen nog steeds verankerd zijn als een kankergezwel in de Bijbelse “Drie-eenheid”, die heden nog dagelijks door religieuzen wordt gehanteerd.

 

M.a.w. het Vaticaan en het Christendom zijn de hypocrieten van de eerste graad, en het voldongen feit, dat God en Satan c.q. Lucifer dezelfde zijn, spreekt hiermee boekdelen…

 

…. Geloof is blind. Geloof is niet zeker weten, maar toch aannemen. Religieuzen geloven dat Jezus blank is, omdat zijn afbeelding door de kerkelijke macht blank is gemaakt en middels de Bijbel wereldkundig is gebracht, terwijl die zelfde heilige boek zichzelf in bijna alle opzichten tegenspreekt…

 

Bij het verschijnen van de rode maan in de 21ste eeuw, het jaar 1, dat tevens de nieuwe natuurlijke jaartelling inluidt, is hierbij officieel het tijdperk c.q. de begintijd der tijden ingegaan, waarin de goden waaronder God en Allah, alle godsdiensten en religieuzen over de gehele wereld genomen tegen elkaar uitspeelt zodat ze elkaar vernietigen, refererend aan de slachtingen der slachtingen van godsdienaren door God c.q. Allah.

… Onthoud; God en Allah zijn Satanische entiteiten, want Lucifer is de personificatie van God en Allah verenigd in de Duivel persoonlijk; te vertalen als de kwaadaardige religieuze mensheid…

… Met veel bloed heeft de godsdienstige mensheid zich een plaats veroverd op deze aardbodem door eeuwenlange onderdrukking en gruwelijkheden tegen de menselijkheid en de levende Natuur te betrachten, en zo zal de religieuze mensheid ook in de Sjool nederdalen en geheel ten onder gaan door hun zelf gefabriceerde godsgeloof, ze zullen niet ontkomen aan de vervloeking der vervloekten, daar ze de voortzetting van de vloek die op alle godsdiensten rust zelf in werking hebben gezet op grond van egoïsme en hoogmoedswaan..

 

… Termen  als, “ieder levend wezen verschijnt na zijn dood voor de opperste rechter; het laatste oordeel is enkel aan de Almachtige Schepper; Gods molen draait langzaam maar zeker; elk mens zal verantwoording moeten afleggen in het hiernamaals / Walhalla voor zijn zonden etc. zijn allemaal Bullshit theorieën oftewel de krankzinnige uitlatingen en na-aperijen van hersenloze mensen die slechts fungeren als doorgeefluik van de reeds gevestigde godsdiensten.

…  God bestaat niet, de Duivel Hemel, Djenna,  Nirwana, Walhalla en Hel evenmin.

 

….God(en) en Duivel(s) bevinden zich op aarde onder de hersenpan van de lichtgelovige en kwaadaardige mensheid, en de Hemel en Hel omvatten de leefomgeving van wat men ten goede en ten kwade heeft gecreëerd. Ieder zal ooit de weg gaan van al het vlees, stof zijt men en tot stof keert alles terug.

… Zelfs de grootste vromen, goedhartige gelovige en ongelovigen, de slechte en wreedaardigste, onschuldige en vredelievende mensen hebben door de eeuwen heen zwaar geleden voor ze stierven, en was dit dan ook Godswil?

… Mooi niet… maar ieder sterft op een dag, de ene vroeg de ander laat, pijnvol of pijnloos, en het maakt niets uit wat men heeft uitgevreten gedurende voorbijgaande jaren voordat men op apegapen ligt.

 

 Het leven is gewetenloos evenals de dood die ieder in zich herbergt. Na de dood van iedere ellendeling, couppleger of goedaardige mens enzovoort, worden dagelijks nieuwe geboren en de cirkel is rond.

… Maar afijn…een ieder heeft een hoop die ik zeker niet zal ontnemen, en mijn hoop is, dat wanneer mijn tijd gekomen is hier op aarde en mocht het zo zijn dat Hemel/ Djenna en Hel inderdaad bestaan en ik oog in oog komt te staan met God en Lucifer, dat ik ten opzichte van hen niet vergevingsgezind wordt maar ik zal hun beiden zonder pardon naar de eeuwige jachtvelden dirigeren, zodat ze wederom “heengaan” als straf voor wat zij sedert mensenheugenis de onschuldige mensheid zonder erbarmen hebben aangedaan en hun aanhangers hebben aangezet tot allerlei gruwelijkheden tegen de menselijkheid en de baarlijke Natuur.

… Ik ben een krijger en ik vecht ook graag in de buik van het beest, zodra mijn tijd hier op aarde er op zit…

 

 De Aardbewoners en hun Schepper

 

De Natuur heeft alles geschapen aldus is alles wat de Natuur heeft doen ontstaan een kunstwerk op zich. Mooi en lelijk, recht en krom, boven en onder, enzovoorts, zijn allemaal voortbrengselen van de menselijke geest.

… Voor de éne mens zijn sommige dingen lelijk of voor zijn zielenheil ongeschikt, maar voor de ander zijn ze juist prachtig en uitermate geschikt voor eigen gebruik. Alles wat door een mens als onooglijk, prachtig, monsterlijk, verfoeilijk of onmenselijk wordt ervaren komt uit zijn eigen binnenste, en het brein van de mens vertegenwoordigt gevaar, goed en kwaad.

 

 Ieder mens is vrij in het hanteren van algemeen gangbare begrippen volgens eigen denkwijze, smaak, keuze en gevoel. Derhalve is niets en niemand meer of minder dan een ander, allemaal zijn wij levende wezens ontsproten uit deze aardse Natuur, aldus zijn levende wezens in soorten equivalent aan elkaar.

… Het minste wat de mens kan doen om onderlinge harmonie te bevorderen is door tenminste eerlijkheid jegens zijn medemens te betrachten. Dit, omdat de medemens op natuurlijke basis het recht heeft om te weten waar men bij iemand aan toe is.

… Eerlijkheid is geen religieuze norm, maar een Natuurlijk gedrag, dat voorbehouden is aan een ieder die alles wat de Natuur heeft voortgebracht en nog voortbrengt lief heeft en diepgeworteld één is met de baarlijke Natuur.

 

Het leven is voor iedereen weggelegd in zijn eenmalig aards bestaan en de samensmelting van individuen omsluit een onderdeel van de Natuurwet inzake voortplanting en eenheid tot behoudt van het leven op deze levende planeet aarde.

… Om dit aardse leven te laten voortduren hebben individuen elkaar nodig totdat de dood ons scheidt of totdat omgang met elkaar door Natuuromstandigheden niet meer mogelijk is of totdat de Natuurelementen op het punt staan om ineen te storten, die na de implosie van de aarde hernieuwd zullen over gaan in andere nieuwe levensvormen als een door de Natuur opgelegde plichtbetrachting ten opzichte van het leven.

 

Waarom zou de mens dan nu niet naar de Natuur willen luisteren? Zo word al eeuwenlang door de mensheid de wet der zwaartekracht en andere Natuurwetten en Natuurkrachten moeiteloos erkent.

… Waarom zou de mensheid de Natuurlijk eenvoudige voorwaarde des levens niet toepassen, namelijk “Wees Blij wanneer men wakker wordt, want de slaap is de vriend van de dood.”

… Blijheid stimuleert de magnetische stroom in de mens die vreugde en positiviteit aantrekt en de wil om gezond en levendig te blijven permanent versterkt, met dien verstande dat elk individu het recht heeft van zelfbeschikking.” 

 

Wees altijd positief hoe moeilijk het ook is en buig uw gedachten om tot verstandelijk denken. Hij of zij die spreekt met “zuivere” geest volgt het geluk op de voet dat onlosmakelijk is als zijn schaduw.

… Geluk is meestal gebaseerd op het materiële vlak, die een wisselwerking is van diverse leeffactoren.

… Geluk behelst het “onverwachts eerder verkrijgen” van dingen wat men wel of niet wenste te bereiken, zonder daarvoor een noemenswaardige inspanning te hebben verricht.

…  Ook al blijft dit geluk heel lang op zich wachten, denk erom, dat het individu niet hierop dient te wachten om zijn eenmalig menselijk streven te vervolmaken op deze aardse Natuur.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De mens dient zijn eigen geluk te creëren, want het leven wacht op niets en op niemand; het leven van elk levend wezen gaat onverstoord gestaag verder totdat het leven door het een of ander vroegtijdig of vanzelf ophoudt te bestaan.”

 

Hoe kan een mens (geest) vol zorg en onrust de weg tot zelfrealisatie begrijpen? Het niet-begrijpen komt voort uit uw onbewaakte gedachten die de mens meer schade berokkenen dan zijn ergste vijand. Maar wanneer de mens zijn gedachten beheerst door niet in te gaan op doemdenkerijen, dan kan niemand ècht niemand de mens zo behulpzaam zijn als zijn eigen gedachtekracht.

… Alle indrukken komen voort uit het brein. In onze gedachten bevinden zich krachten die aangeven dat we zijn wat we denken, dus wat we zijn vloeit voort uit onze gedachten. Met ons denken scheppen we de wereld in het algemeen of creëren een eigen wereld compleet met lusten en lasten.

… Hij of zij die spreekt of handelt met “onzuivere” geest volgt de moeilijkheden op de voet zoals de wielen het paard voor de wagen. 

 

Een geplaveide straat wordt meestal gevlakt en aangelegd met kiezelsteentjes, maar een straat met hinderlijke rotsblokken vlakken is niet mogelijk. Wanneer men de gedachtegang in ogenschouw neemt, dan zal men een groot aantal kleine gedachten zien, die de beweging aan de oppervlakte egaliseren.

… Hij of zij die oplettend kan zijn in kleine gedachten, kan in staat zijn grote besluiten te nemen zodat de kwaliteit en de opeenvolging van de kleine gedachten het fundament leggen van grote daden.

 

Weest u zich hiervan bewust, dat de gedachtekracht een methode is om problemen te overwinnen door het veranderen van oneigenlijke houdingen en gedachten. Tevens creëert de gedachtekracht de energie, die de stuwende kracht is van inspiratie om het beoogde doel te bereiken.

… En de energie die door de gedachtekracht vrijkomt staat gelijk aan de energie van intuïtie, de natuurlijke ingeving, die voortkomt uit het centrum dat puur is in elk levend wezen.

… Door de gedachten zuiver te houden ontstaat de beste ontsmetting en meest doelmatige tonicum om misdaden tegen de menselijkheid  en de Natuur te voorkomen. 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Het leven herbergt een permanent gevecht, want vechten staat gelijk aan leven en dood. Wie de brui geeft aan dit gevecht heeft de waarde van het leven nog niet geleerd. Vernietigt onwetendheid, die de oorzaak is van het vrezen. Zodra onwetendheid is vernietigd verdwijnt de oorzaak van de Vrees.”

 

 De Natuur die de schepper is van het leven zal een ieder bijstaan om de waarheid te achterhalen en de mensheid te bevrijden van alle ficties Gods, zodat men de ware betekenis van oprechtheid, waarheid, realiteit en spiritualiteit bij leven mag ervaren.

… Met spiritualiteit komt men dichter tot de Natuur en niet door welke religie dan ook. Mens word bewust van uw eigen ik waarin u vrede en rust met uzelf zult vinden.

… Onthoudt dat bewustzijn het grootste goed is der mensheid, en de religieuze verhalen die mensen uitbuiten en afhankelijk maken vertellen de grootste kolder over Hel, hemel, Djenna, Nirwana en Walhalla, die niet bestaan.

 

Mensen zijn aardbewoners en allemaal horen we tot het menselijk ras, andere op deze aarde aanwezige levende wezens (flora en fauna) die ook ontsproten zijn door de oerkracht van de baarlijke Natuur zijn eveneens aardbewoners.

… De Natuur is alomvattend en is in ieder levend wezen aanwezig, zo heeft de Natuur ooit van elk levend wezen een prototype voortgebracht met de instinctieve neiging tot instandhouding van de soort met het doel in zich het leven van een ieder te veraangenamen.

… Het is hoog tijd dat niet alleen de vrijheid van godsdienstuiting in de grondwet is verankerd, maar ook expliciet de vrijheid om niet godsdienstig te zijn en daarnaar te leven.

… Ooit vergaat de aarde, maar de stof (de atomen) waarmee de vastheid van de aardbol is gevormd zal na de aardse implosie verworden tot een andere vaste levensvorm waarop ook leven zal floreren volgens hetzelfde aardse principe van “leven en laten leven.”