Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

Iedereen is geboren zonder besef van god en religie, totdat iemand leugens begint te vertellen

 

 

 De Goden zijn innig met elkaar bevriend

 

… Wereldwijd hebben alle Goden twee herkenbare hoofdeigenschappen met elkaar gemeen, “ze zijn onzichtbaar en onvindbaar.”

 … Als de geest van de lamp zou bestaan en ik slechts één wens zou mogen doen ten goede van de mensheid, voor het leven en de aardse natuur, dan zou ik wensen om “eindeloos te mogen wensen.” Ik zou deze wens doen, zodat ik nooit uitgeput hoeft te raken in mijn streven om het mijn medemensen en alles wat leeft zo gemakkelijk en gelukkig mogelijk te maken.

 

De mensheid moet de fout niet meer maken door zijn leven toe te vertrouwen aan de Goden, want de goden zijn van oudsher samenzweerders, aldus onbetrouwbaar. Dit is af te leiden uit het resultaat van de wereldwijde mensenrechtenschendingen die bijna altijd geschiedde of werden gepleegd uit hun naam, en nu nog.

 … Het lijkt er sterk op, dat de goden vroeger in de aardse Hemel hetzelfde onderwijs hebben genoten, en in dezelfde klas hebben gezeten waar ze vrijelijk elkaars werkbladen konden raadplegen (spieken.) Daarbij namen ze klakkeloos alles van elkaar over. En wanneer een God een fout had gemaakt, kwam deze ook in elkaars schrift te staan. Aan het einde van het schooljaar hadden ze allemaal bijna exact dezelfde eindcijfers in hun rapport en uiteraard, ze slaagden ook cum laude. Dit is erg frappant hè?

 

“Wereldwijd hebben de goden alles met elkaar gemeen. Ze danken hun ontstaan uit een lokaal verzonnen of buitenlandse godsgeloof. Hierdoor zijn alle goden gemaakt naar beeld en gelijkenis. De ene godheid, die men in zijn verbeelding meedraagt is niet anders of beter dan de godheid van een andere medemens.

 … Zo aanbidt de religieuze mensheid goden waarvan het bewijs van hun “denkbeeldig bestaan” slechts via de verbeeldingswereld kan worden geprojecteerd. Afhankelijk van geboorteplaats wordt men als kind geconfronteerd met de plaatselijke gewoonten, gebruiken en rituelen. 

 … De overtuigingen waarmee een mens sinds kindsbeen rondloopt zijn gebaseerd op “imitatie kennis, fantasie en opgedrongen achterlijkheid”, maar niet op feiten en omstandigheden. Alles hangt ook af van de plaats van geboorte ongeacht waar dan ook ter wereld. Maar het grootste probleem is, dat de meerderheid van de mensheid de waarheid niet wil weten. En wie geen idee heeft van wat “ontwaken” betekent ervaart zijn leefwereld vanuit een droombewustzijn waarin fantasieën, dromen en verbeelding de baas is over het verstand.

 

Het is een voldongen feit, dat de slaap de vriend is van de dood. Het is dus niet toevallig, dat een legio primitieve religiën hun aanhangers verdovende middelen aanraden. Dit om de gecapituleerde mens slapend te houden. In sommige culturen worden dansen geïnitieerd om trances te veroorzaken, en hiervan afgeleid maakt de moderne wereld heden ten dage gretig gebruik van hypnose.

 … Medemensen oproepen zich te bezinnen om de realiteit onder ogen te zien wordt niet altijd begrepen. Aan de andere kant is het een feit, dat wie in de veronderstelling leeft met beide benen in het leven te staan er normaliter uit egoïsme niet aan denkt dat realisme op velerlei manieren kan worden geïnterpreteerd.

 … En wie zich eenmaal in de mindset van de kerk/ moskee of een ander gebedshuis of godsdiensttraditie heeft genesteld is veelal niet meer te overtuigen over zijn ongelijk, want een gelovige van welke kerk of religieuze overtuiging dan ook gelooft dat zijn overtuiging/ heilige boek altijd gelijk heeft en volgt dan ook de orders van zijn goddelijk/ Bijbels en Heilig gezwam…

 … En indien alles naar wens verloopt is er ook geen reden tot klagen, maar zodra de nood is aan de man, dan struikelt het merendeel der gelovigen meestal over haar eigen interpretaties van Gods bestaan of verlaten zich tot overgave in sadomasochisme (dit is plezier hebben bij het ontvangen van pijn, hetzij geestelijk of fysiek.)

 

Het komt in het dagelijks leven veelvuldig voor, dat wanneer iemand in zijn leven geestelijk of fysiek ten val komt,  dan sommige mensen beweren, dat het zogenaamd de Karma is van de getroffene. En deze Karma zou ergens geschreven staan in het boek van hun God. M.a.w., het is dus Godswil.

  … Wanneer die lijdende mens akkoord gaat, dat het godswil is, hoort hij/ zij dan ook niet te klagen over het euvel wat hem of haar overkomt of is overkomen in zijn leven. Leef toch verder met de ellende of rampspoed. Zoek geen beterschap bij enge ziektes, maar ga gauw dood en lijdt de vreselijkste pijnen en verdriet door de omgeving of door familie toegebracht namens die GOD(EN.)

 … Klagen en beterschap zoeken bij ziektes en pijn gaat tegen godswil in en behelsd een regelrechte vorm van ondankbaarheid en hypocrisie. Trouwens, God heeft die religieuze mens toch niet zomaar ziek gemaakt? Immers, God/Allah wil hem/haar zo spoedig mogelijk bij zich in huis hebben, zodat de door God fysiek en geestelijk gekwelde mens kan gaan fungeren als bouwsteen in de Hemel voor Gods nieuwe paleizen. Is dat geen hele eer? Wees dus blij dat u uitverkoren bent om als bouwsteen te dienen bij God/ Allah in de hemel/ Djenna!!

 

In het algemeen geldt, dat die (duivelse) God van het ene volk altijd waarachtiger en beter was/ is dan de god(en) van al de andere volken. Geen wonder dat er tegenwoordig duizenden godsdiensten en sekten bestaan waarbij elke groep in de waan leeft, dat het met de Ware God(en) te maken heeft.

 

 Doorgaans hoort niemand graag dat zijn/ haar keuze niet de juiste is, en menselijkerwijs is het niemand gerechtigd om zijn mening aan een ander op te dringen. Doch sommige religieuze groeperingen en organisaties permitteren zich tegenwoordig alsnog de vrijheid om hier geheel aan voorbij te gaan en dringen willekeurig hun mening op aan anderen alsof hun leven ervan afhangt, alsof hun waarheid, DE WAARHEID IS, terwijl hun waarheid gelijk staat als “water naar zee dragen” die de incarnatie behelst van achterlijkheid en godsdienstidioterie… 

 

 

 

Over dit alles zegt de leer van “Vishnuh”:

… Wij Zijn niet anti-god, want hoe kunnen wij tegen iets zijn wat niet bestaat en buitendien nog nooit heeft bestaan? Maar als er zoiets als een God zou bestaan dan zouden wij ook zeker niet-pro zijn, gezien de vele misdaden die hij via zijn volgelingen heeft begaan jegens de mensheid en de levende Natuur.”

 

… Wie de waarheid van de natuur in zich draagt en in zijn hart heeft gesloten, maar zich in de religieuze greep van zijn omgeving/ familie bevindt en zich niet los kan rukken hoeft door dit onmacht zich niet te schamen waarin afhankelijkheid, angst en andere beperkende sociale factoren deel uitmaken van zijn leven. Houdt daarom voor altijd in gedachten, dat de dag zal aanbreken waarop men zich geheel zonder vrees kan bevrijden van dit juk.

 

Degenen die de waarheid kennen en ook bij machte zijn zich los te maken van hun godsdienstige omgeving, maar het niet doen, zijn de epigonen (slaafse navolgers) die hun voorkeur in standhouden teneinde hun medemens kort, achterlijk en onderdrukt te houden uit winstoogmerk. Dit zijn de mensen wiens roem en eer behoren tot de vergane glorie waarin mensenrechtenschending een onderdeel is van hun bestaan. Dit soort figuren zal ongetwijfeld bij leven in ongenade vallen omdat haar denkwijze tegen de rechtvaardigheidsstelsels van de baarlijke natuur ingaat.

 

Noot: “Wij, “Vishnuïsten”, zijn krijgers en maken ons geen illusies, want wij zijn levende wezens van de baarlijke Natuur en beseffen, dat de Natuur de enige weldadige schepper is van al wat was, van al wat is en van al wat nog komen zal.”

 

… Weet en laat weten….

 Niemand is toevallig wijs geworden en wijsheid komt niet uit het Oosten of uit het Westen, ook niet uit het Zuiden noch uit het Noorden. Voorts is wijsheid ook niet gerelateerd aan de Bijbel, Koran, Bhagavad-Gita, Thora, de Tripitaka, et cetera, maar wijsheid wordt geboren uit degene die eerlijk is tegen zichzelf en jegens zijn medemens.

 

 

 

God is een fictie van de kwaadaardige mensheid.

 … Maar ondanks de wijsheden of tekortkomingen, die de mens in het algemeen met zich meedraagt, heeft ieder recht van leven, vrije meningsuiting en zelfbehoud. De wereld is van en voor iedereen die een ander het licht in de ogen gunt. Dit gegeven geldt niet voor degenen die onderdrukking van hun medemens voorstaat volgens hun zelfverzonnen heilige boek, en die de natuur beschouwen als hun privébezit, maar dit soort figuren heeft geen recht op een plaats tussen de levenden.

  Levenden wezens zijn de producten van de levende natuur die de schepper is van alles wat is en was. En het Universum, dat de Natuur omvat, is groter dan alle goden. 

… Daarom mensen van de wereld, stop met het continueren en doorgeven van de valse voorouderlijke beloftes aan uw nageslachten, inzake paradijs, Nirwana, Walhalla, Hemel en Hel, en laat de zogenaamde heilige boeken, die het kwaad van kwaadaardige mensen vertegenwoordigen, vanaf nu en voor altijd allemaal tot het verleden gaan behoren als nostalgie en niets meer.

 … Kijk naar de tijd van nu en richt uw visie op de toekomst met verantwoordelijkheid voor uw medemensen door in de realiteit te blijven en in de realiteit te leven, en door de onwetende mensheid te wijzen op de realiteit van de natuur die het baarlijke leven omvat.

Daarom mensen, laat uw verstand werken “Leef en laat leven! “

En de religies evenals haar goden zijn gedoemd de weg te gaan van het oneindige en zullen voorgoed verdwijnen tot heil van iedereen.

 

 De Natuur is almachtig en onverslaanbaar.

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus