Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

Nieuwjaarswens? 

NEEN, maar WEL de dagelijkse wens tot en met BAM

 

Dit is de dagelijkse wens van het Vishnuh-Genootschap aan eenieder met goede wil in de ruimste zin des woords. In principe doet het Vishnuh-Genootschap niet aan nieuwjaarswensen, want zij beschouwt die ontwikkeling als puur onzin. 

… Dit, omdat nieuwjaar in werkelijkheid niet bestaat, daar het een samenraapsel is van de religieuze mensheid die wereldwijd in meer dan een millennia van machtsovername middels ongebreideld geweld en toepassing van allerlei mensenrechtenschendingen eigenmachtig heeft bepaald, dat een maand tot 31 dagen moet bestaan en een jaar uit 12 maanden.

… Voor ons is er geen jaarwisseling, want zoals bijna alles is ook een nieuwjaar ontsproten uit de fantasie van de kwaadaardige religieuze mensheid die tijdens de Canon de jaartelling op basis van de theorieën van vroegere volken, aldus 12 maanden, weken en dagen heeft samengevat in een jaar en daarbij de namen van de dagen en maanden heeft ingekleed naar eigen idee.

… Voor ons is de dag na de zogenaamde 31 december een nieuwe dag zoals alle daaropvolgende dagen, maar wie er op prijs stelt in een goede wens in hun nieuwjaar dan bij deze van harte.

 … Het zogenaamde nieuwjaar waar bijna iedereen mee begeesterd is, is in werkelijkheid een alledaagse overgang van de ene dag op de andere dag. Zoals gewoonlijk dus. Dat is niet geweldig noch bijzonder, maar dit zogenaamde nieuwjaar behelst de jaarlijkse misleiding door de belanghebbende middenstand om voor zichzelf grof geld bijeen te sprokkelen van de slaafse mensheid en om medemensen in een schuldenlast te lokken.

 … En verder heeft de religieuze wereldheerschappij bijna alles wat aan de vroegere mensheid toebehoorde evenals haar geschiedenis en wijsheden zich wederrechtelijk toegeëigend en vervolgens verdraaid en ingedeeld naar eigen idee.

… Dus de namen der dagen, maanden en jaren zijn ingekleed naar religieus model door de religieuze wereldheerschappij.

 …  In tegenstelling tot het bovengenoemde beschouwt het Vishnuh-Genootschap “elke dag” als een nieuwjaarsdag waarin de mens ook zijn verjaardag dient te gedenken en te vieren.

… Elke dag is een nieuwe dag waarin de mens zijn leven moet voortzetten, want elke dag is even kort en even lang, en na elke dag volgt een nieuwe dag.

 … Het leven is kortdurend dat op elk moment kan ophouden te functioneren, en niemand weet wanneer, hoe laat en op welke dag zijn leven zal gaan eindigen.  Elk levend wezen leeft door de goedgunstigheid van de natuur en is onafscheidelijk ermee verbonden. Dus, doe vandaag nog wat u doen wilt, want morgen is het misschien niet meer mogelijk.

 

 

… De aardse natuur met haar inhoudt wordt omvat door het universum, dit is de alomvattende natuur waaraan alles onderhevig is.

… Lichaam en geest zijn één en zijn beide van stoffelijke aard; de “geestatomen” besturen de “atomen” van het lichaam; de “individuele geest” leeft van de “supergeest”, dit is de lucht, want het  verschil tussen leven en dood is de adem.

 

Note:

      1.   De individuele geest =(het levend wezen, hetzij mens, dier, insect, planten; alles wat de aardse natuur in haar boezem heeft, etc.),

     2.   De geestesatomen = (de electrische impulsieve lading van de aarde die de wisselwerking van het leven omvat),

     3.   De atomen van het lichaam= de functionele organen in het lichaam,

4.   De supergeest = zuurstof.

… Dus alles wat groeit en bloeit op deze planeet behoort toe aan de natuur, ook de mens en voorts elk levend wezen is onlosmakelijk van de natuur afhankelijk en ontsproten uit de aardse natuur.

 … En als een levend wezen ophoudt te functioneren keert het weder tot de oorsprong des levens, het vergaat tot stof. Het corpus vergaat tot de bouwstoffen van het leven, want alles is uit stof opgebouwd en tot stof keert alles weer terug, hoezeer sommigen dit graag anders hadden willen zien.

 … Als het levend wezen sterft gaan de levensfuncties c.q. de geestesatomen die aan het lichaam leven geven tegelijk met het lichaam ten onder.

… De dode gaat niet naar het hiernamaals, omdat er geen leven is na de dood. Wat dood is staat nooit meer op, maar de enige manier waarop een lijk kan voortleven, is in de gedachten van de achterblijvers die de gestorvene bij leven hebben gekend.

… Dus, wanneer een levend wezen sterft op deze aardbol, leeft het na haar dood alleen nog verder in de herinnering van de overlevenden, dus in memoriam totdat de overlevenden zich niets meer kunnen herinneren, want als deze komen te overlijden dan sterft ook die herinnering.

 … Wie daadwerkelijk eeuwig wil leven moet zich vereeuwigen in geschiedenis en lesboeken waardoor mensen in de toekomst zich de uitlatingen van de auteur herinnert. Dit is het eeuwig leven wat men zich maar kan bedenken, want de naam van de schrijver c.q. uitvinder zal altijd worden genoemd gedurende het leven van de mens.

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Alle levende dingen in dit leven gaan dood. Daarom moet men plezier vinden in het leven zolang men nog tijd heeft. En men moet niet bang zijn voor het einde, want het einde ontkennen is het leven ontkennen. De mens doet er juist goed aan om het leven te omarmen.”

 

… Het eeuwig leven volgens Bijbelse grondslag en overeenkomstig andere religieuze borrelpraatjes is ronduit bullshit. Wat vergaan is komt nimmer meer terug, zij het dan alleen in abstracte vorm.

 … Er is geen hiernamaals, er is geen hemel, er is geen hel, er is geen oppermacht die alles berecht, er is ook geen religieuze code die de godsdienstfantasie van de religieuze mensheid bereikbaar zou kunnen maken.

… Helaas hebben de uitvinders van de fantasie over God, hemel en hel de verdere interpretaties en de voltooiing van de genoemde begrippen gewetenloos overgelaten aan de fantasie van hun volgelingen, zodat deze bij voorbaat gedoemd zijn tot de bodemloze put waar geen ontkomen mogelijk is.

…  Aldus behoren het hiernamaals, engelen, duivels en voorts alle bekende creaturen en de religieuze sprookjes die in de Bijbel, in de Koran, in de Bhagavad-Gita, in de Thora en in alle religieuze schriften voorkomen tot de ultieme fantasie van de religieuze mensheid.

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Het is beter een zinloos leven te leiden zonder leugens en dwalingen dan een zinloos leven verspild aan godsdienstsprookjes en mentale slavernij voor een onbestaande autoriteit.”

 … Ieder levend wezen is behept met het tijdelijk leven evenals met de eeuwige dood. Levende wezens zijn flora, Fauna en alles wat op aarde leeft en daarbuiten, alles wat zich binnen en buiten de aardse dampkring bevindt. Het leven zit ook in de dingen.

 … De natuur behelst niet alleen deze aarde, maar de natuur op zich is alomvattend, te weten;

– alles voor zover het menselijk oog reikt,

– alles wat het menselijk oog niet kan zien,

– alles wat de mens “kan” voelen en ruiken,

– alles wat de mens “niet” kan voelen noch ruiken,

– alles wat zich in het universum bevindt en alles ver hierachter.

… Dit is de almachtige natuur, onmetelijk en alomvattend.

  In principe zijn wij één, en de geestelijke bedoeling van de natuur is om het leven van een ieder te veraangenamen met de instinctieve neiging tot instandhouding van de soort waarbij men elkaar dient te ondersteunen in voorspoed en in tegenspoed.

… Maar wie volgens de stelling leeft wij zijn het uitverkoren volk “of” ikke, ikke, ikke maar de rest mag gewoon stikken” mag dan zeker geen plaats hebben tussen de levenden.

 … Daarom wenst het Vishnuh-Genootschap alleen het levend wezen dat haar goedgezind is bij voorbaat elke dag een goede gezondheid toe, een lang leven,  liefde, rijkdom en succes in haar verdere leven.